education - חינוך המחלקה לביטוח
 
 
 
 
 
 
 
 
דוח על תאונה
שאלות ותשובות
 

כיצד מדווחים על תאונה בשיטה החדשה?

 

כל מוסדות החינוך אשר בפיקוח משרד החינוך מכיתה א' ועד כיתות י"ג-י"ד, יחלו לדווח על תאונות תלמידים עם תחילת שנת הלימודים התשע"ג באמצעות מערכת המנב"סנט בלבד. אמצעי זה נועד לייעל ולהפיק דוח בנוסח אחיד המאפשר שלמות ותקינות של הנתונים.

נוהלי הדיווח והפצת הדוח מופיעים בדף הבית של המנב"סנט, ב"מודול לדיווח אירועים חריגים".

 

כיצד מדווחים על תאונה באמצעות המנבסנ"ט ?

 

נוהלי הדיווח והפצת הדוח מופיעים בדף הבית של המנב"סנט, ב"מודול לדיווח אירועים חריגים".

להדרכה על אופן הדיווח במערכת המנב"סנט יש לפנות לאתר של מינהלת יישומי המנב"ס.

אפשר לצפות בקלטת הדרכה מקוונת בנושא "דיווח אירועים חריגים במנב"סנט"

או בבמצגת ההדרכה המקוונת בנושא "דיווח אירועים חריגים במנב"סנט".

 

מה הם המקרים עליהם חלה החובה למלא דוח על תאונה?

על מנהל/ת גננת המוסד החינוכי חלה החובה למלא דו"ח על כל תאונה אשר ארעה לתלמיד במהלך פעילות רשמית של המוסד החינוכי בתוך כותלי המוסד ומחוצה לו כגון:

סיור לימודי, טיול, יום ספורט, פעילויות של"ח, או בפעילות לימודית במוסד אחר.

שבעקבותיו נדרש טיפול רפואי

 

אילו מקרים מצריכים דיווח באופן מיידי?

בכל אחד מהמקרים שלהלן יש לדווח מיידית לאחראי על בטיחות במחוז או למנהל המחוז, קודם למילוי הדו"ח:

  • אם ארע מקרה מוות.
  • אם הפציעה אנושה, או אם נגרם נזק גופני חמור, כגון קטיעת איבר.
  • אם הגורם לתאונה הוא מפגע בטיחותי מסוכן.
  • אם יותר מתלמיד אחד נפגע בו זמנית מאותה הסיבה. 

 

מי הם הגורמים אליהם צריך לשלוח את דוח התאונה? 

 את דוח התאונה המלא יש לשלוח לגורמים הבאים:

מקור- הקרן הפנימית לביטוחי ממשלה בהנהלת "ענבל" חברה לביטוח בע"מ, רח'  ערבה 3.  

העתק – למפקחת על ביה"ס/הגן.

העתק- למנהל/ת המחלקה לחינוך ברשות המקומית/בעלים של המוסד החינוכי.  

העתק- למנהל המחלקה לביטוח במשרד החינוך, רח' שבטי ישראל 34 ירושלים, 91911.

 העתק –בתיק תאונות במוסד החינוכי

 

  

אני גננת בגן ילדים ואין לי אפשרות להכנס למערכת המנבסנ"ט כיצד אליי לדווח על תאונה?

מוסדות חינוך, לרבות גני ילדים ובעלויות, שאין להם גישה למנב"ס, ידווחו באמצעות טופס הדיווח הידני המעודכן בלבד ויפעלו על פי ההנחיות המצורפות בו. על המעטפה יש לציין "דוח על תאונה".

טופס הדיווח על תאונה וההנחיות למילוי הטופס מצורפים בנספח להלן.

 

מי רשאי לקבל עותק מדוח התאונה?

אין למסור העתק או צילום של הדו"ח לכל גורם, למעט המכותבים בתפוצה, אלא אם כן ניתן לכך היתר מהיועץ המשפטי של המשרד, או שיש בידי המבקשים אישור שהם מייצגים את חב' הביטוח "ענבל".

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  08/12/2013  

עדכוני rss