education - חינוך מינהל החינוך הדתי
 
   
 
 
 
לב לדעת I שמיטה I מינהל ותקציב | אלפון המינהל I פייסבוק חמ"ד | קבוצות דיון | איתור מוסד | רשתות החינוך | יונת דואר | אוחודשי

חמ''ד

אבני דרך תשע"ז PDF

חמד של חופש 

השכלה כללית ירושלים

הדמויות השנתיות הרב יוסף קאפח והרבנית ברכה קאפח זצ"ל

עשרת ימי התשועה


     זריזים מקדימים:

 


       התיישבותי I דרום I חיפה I ת"א I מרכז I צפון | ירושלים

  

אגרות

אגרת מנהל החמ"ד - אברהם ליפשיץ

אגרת המנהל- ח' בתמוז התשע"ו

אגרת המנהל- ר"ח תמוז התשע"ו

 אגרות קודמות

    תאריך עדכון אחרון:  25/08/2016  

עדכוני rss