education - חינוך אודות נהלים והנחיות פעילויות צוותי חינוך שאלות ותשובות רישום בתי הספר של החופש הגדול מחנכים סביב השעון
   
 
 
נהלים והנחיות להפעלת התכנית
  כל הפעילות בתכנית כפופה לחוזרי המנכ"ל הרלוונטיים, ובכלל זה פעילות חוץ בית ספרית, הסעות, התמודדות עם ילדים בעלי רגישויות למזון... 
 

 

 חוברת הפעלה ונהלים- קיץ תשע"ח - מעודכן לתאריך 13.6.2018

 

  הנחיות בטיחות ותברואה לרחצה בברכות קטנות גיגיות בגני ילדים וכיתות נמוכות 

 

 

א. הנחיות בטיחות וביטחון

 הנחיות ביטחון ובטיחות - קיץ תשע"ח

 

 

ב. תחומי אחריות

 

נושא/ תחום

 

פירוט ההנחיות

מנהל אגף חינוך

 • מנהל אגף החינוך ברשות יוביל את התוכנית ברשות בשיתוף עם המפקח המתכלל.   מנהל אגף החינוך יהיה שותף בוועדת ההיגוי הרשותית, יבנה את תוכנית העבודה הרשותית ויהיה מעורב בכל שלבי הכנת התכנית וביישומה בפועל.
 • מנהל אגף החינוך יוודא כי לא יגבה מההורים תשלום נוסף עבור הפעילות במסגרת בתי הספר של החופש הגדול, מעבר לסכומים שנקבעו בהסכם עם השלטון המקומי.
 • במידה והרשות רוצה להאריך את הפעילות מעבר לשעה 13.00 או לימים נוספים, יכולה היא לעשות זאת בגביה, ולנהל זאת בנפרד מהפעילות המתוקצבת ע"י המשרד.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הרכז הבית ספרי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מדריך ראשי

 

 • בכל בית ספר שבו מופעלת התכנית יופעל רכז בית ספרי אשר יהיה אחראי על ארגון התוכנית בבית הספר ועל יישומה.
 • רכז התכנית יהיה אך ורק עובד הוראה (רצוי מצוות בית הספר) שיקבל שכר בגין עבודתו בתכנית.
 • מנהל ביה"ס רשאי לבחור אם לשמש בעצמו רכז בתכנית בתמורה לשכר כאמור.
 • בתפקיד רכז רשאי לשמש אך ורק אדם בעל תעודת הוראה או בוגר אוניברסיטה בתחום החינוך או בוגר מכללה להוראה מוכרת ובעל ותק של 3 שנות הוראה לפחות.
 • כל רכז בית ספרי מחויב ב- 3 שעות הכשרה שתתקיים ברשות ע"י מפקח מינהל חברה ונוער. הכשרה זו מהווה תנאי לקבלת אישור הפעלה לתכנית בבית הספר.
 • על הרכז לנהל תיק רכז קייטנה (רשימת תלמידים, בדיקת נוכחות יומית, טלפונים חיוניים, אישורי הפעלה וכו') בסיום הפעילות תיק זה יועבר לרשות המקומית ויישמר למשך שנתיים.
 • הרכז אחראי על ריכוז כל פעילויות התכנית בבית הספר וממונה על הקשר עם התלמידים, המדריכים וההורים.
 • באחריות הרכז הבית ספרי לקיים מפגש מקדים עם צוות המדריכים בתכנית. 
 • על הרכז לוודא כי כל המדריכים בתכנית מכירים את הנהלים וההנחיות, לרבות חוזרי מנכ"ל הקשורים להפעלת התכנית ופועלים בהתאם להם.
 • באחריות הרכז הבית ספרי לקיים ישיבות צוות קבועות עם מדריכי התכנית  לצורך תיאום ציפיות, הכנת תכנית עבודה וחלוקת תפקידים.
 • באחריות הרכז הבית ספרי לעדכן את  מנהל אגף החינוך אודות אירועים חריגים שהתרחשו בשעות הפעילות, ראו נוהל טיפול באירועי אלימות ובאירועים חריגים בהמשך המסמך.
 • באחריות הרכז לקיים מפגש מקדים עם ההורים.
 • הרכז אחראי ליידע ולשתף את ההורים בתכנית הפעילות.
 • באחריות הרכז הבית ספרי לדווח להורים על כל פעילות או אירוע חריג.
 • על הרכז הבית ספרי לשתף פעולה עם צוותי הבקרה של התכנית.
 • בעת ביצוע הבקרה, הרכז יתלווה לבקר ויאשר בחתימה את מספרי התלמידים הנוכחים בפועל בזמן הבקרה בכל אחת מקבוצות הפעילות.
 • הרכז הבית ספרי יפעל על פי הנחיות המשרד.

 

 • בבתי ספר גדולים, בהם נרשמו 150 תלמידים ומעלה, בשכבות כ-ג, ימונה מדריך ראשי.
 • המדריך הראשי ישמש כעוזר למנהל / רכז התוכנית בכל הנושאים. במקרה של פיצול הפעילות לשניים, יהיה המדריך הראשי אחראי על החלק האחד וישמש גם כמנהלו על כל המשתמע מתפקיד זה, ועל החלק השני יהיה אחראי מנהל / רכז התוכנית.
 • בתפקיד המדריך הראשי ראשי לשמש רק מי שהינו  מדריך בוגר בן 18 ומעלה, בעל ניסיון בעבודה עם ילדים ועונה על אחד או יותר מהתנאים הבאים: בעל תעודה של מדריך מוסמך, או בוגר אוניברסיטה, או סטודנט להוראה / סטודנט / מדריך מתוך מאגר תוכניות העשרה של המשרד.

 

 

ג. הנחיות כלליות להפעלת התכנית

נושא/ תחום

 

פירוט ההנחיות

 

בטחון

    על הרכז לעמוד בכל הנחיות הביטחון והבטיחות כפי שנקבעו ע"י מפקח קייטנות ארצי והועברו בתדרוך לרכזים ברשות, ובכללם לקיים תרגיל פינוי בחירום.

 

נוהלי בטיחות וביטחון

 

    כל שימוש בציוד עזר כגון: מספריים ומהדקים  יהיה תחת השגחה קפדנית של מבוגר.

·   כל החפצים החדים וחמים יישמרו הרחק מהישג ידם של הילדים.

·    באחריות המפעיל לוודא כי כל חומרי העבודה המוגשים לילדים יהיו בעלי תו תקן (כגון: דבק, פלסטלינה, חומר וכו'). השימוש בציוד ובחומרי יצירה ייעשה עפ"י חוזרי המנכ"ל העוסקים בבטיחות

 

·   על הרכז הבית ספרי:

 • ליידע את כל מדריכי התכנית אודות המיקום של עזרי הבטיחות והביטחון, כגון: תיק עזרה ראשונה, מטפי כיבוי אש, לחצן מצוקה, קלסר נוכחות
 • לתלות במקום בולט מספרי הטלפונים למקרה חירום, את ההוראות לעזרה ראשונה ואת מיקום עזרי הבטיחות
 • להנחות את כל מדריכי התכנית אודות  אופן הפעלת עזרי הבטיחות.

 

אישור משטרה - עבירות מין

 

 

 

בהתאם לחוק "למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים ה"חוק התשס"א-2001 " מחויבים כל מדריכי התכנית הגברים (מורים בפועל, מדריכים, סטודנטים, עובדים ממלאי מקום, נהגים בהסעות וכו') באישור המשטרה על היותם "נקיים" מעבירות מין. פירוט וטפסים ניתן להוריד בקישור 1בקישור 2.

יציאה מכותלי בית הספר

חל איסור מוחלט לצאת משטח בית הספר בשעות פעילות התכנית ללא תכנון וקבלת אישור מראש עפ"י הנהלים הנהוגים במהלך שנה"ל. לפני יציאה לפעילות (למשל: ימי שיא) על הרכז הבית ספרי ליצור קשר עם הקב"ט העירוני ולקבל ממנו הנחיות ביטחון.

הכול בהתאם לחוזר מנכ"ל בנושא טיולים ויציאה מכותלי בתי הספר, (בעיקר פרקים 3,4,5)

 

פעילות רחצה בבריכה

במידה ותתקיים פעילות היא תתבצע עפ"י חוזר מנכ"ל המעודכן לרחצה בבריכה. רצ"ב בסעיף א' "הנחיות ביטחון ובטיחות" קובץ מטעם האגף הבכיר לביטחון בטיחות ושע"ח מטעם משרד החינוך, הכולל בתוכו גם דגשים לפעילות רחצה בריכה כדי להמליץ למנהלי/רכזי התכנית "בתי הספר של החופש הגדול" לבצע את הרחצה בדרך הטובה והבטוחה ביותר. שימו לב, קובץ זה אינו מחליף את חוזר מנכ"ל "פעילויות חוץ-בית-ספריות – הבטחת הבטיחות בפעילויות המתקיימות מחוץ למוסד החינוכי: סיורים, פעילויות שדה ושטח ופעילויות מים", אלא מהווה תוספת בלבד.

 

הסעות ילדים

בנושא זה הנהלים הם בהתאם לכתוב בחוזר מנכ"ל תשע"ד/1(ב) סעיף 3.3-6

וכן, עפ"י הנחיות נוספות שיתפרסמו ע"י משרד החינוך בהקשר לתכנית "בתי הספר של החופש הגדול".

 

שעת פתיחת התכנית

שערי בית הספר במהלך התכנית ייפתחו  בשעה 07:45.
רשאי רכז התכנית, בתיאום עם קב"ט מוסדות חינוך ברשות להקדים את פתיחת השערים לשעה 7:30 ובתנאי שישנו מבוגר מורה/מדריך ראשי  תורן שקולט את התלמידים.

תורנויות מדריכים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הצהרת בריאות

כדי להבטיח את בטיחות התלמידים בעת ההפסקות, על הרכז הבית ספרי למנות מורים / מדריכים תורנים ולמקמם בשטח בית הספר ולקבוע שטחי אחריות לשם הסדרת פעילותם של התלמידים בהפסקה ולשם פיקוח עליה, כדי למנוע התנהגות מסוכנת ומשחקים מסוכנים העלולים לגרום לתאונות.

תורנות המורים תתבצע בבוקר משעת פתיחת שערי בית הספר וכן בהפסקות שבין הפעילויות.

 

כל זאת בהתאם לחוזר מנכ"ל סב/6 ב'

 

 

 

 

 

על רכז התוכנית לדאוג כי כל ההורים יחתמו על אישור העברת תוכן הצהרות הבריאות לצוות התוכנית "בתי הספר של החופש הגדול"

על הרכז לפעול ולעדכן במידת הצורך את הצוותים החינוכיים, אודות תוכן הצהרות הבריאות.

מצ"ב קובץ להורים: בעברית ובערבית

 

 

 

ד. נהלים בנושאי התכנסות, איחוד כיתות, נוכחות ושחרור הילדים

נושא/ תחום

 

פירוט ההנחיות

 

 

תחילת הפעילות  ובדיקת נוכחות

כל מדריך יבצע בקבוצתו בדיקת נוכחות מדי יום עם תחילת הפעילות בתכנית ולאחר הפסקת האוכל .
על כל היעדרות של ילד מפעילות בתכנית הנמשכת למעלה מיומיים יש לדווח לרכז הבית ספרי. על הרכז הבית ספרי ליצור קשר עם הורי ילד שנעדר החל מהיום השלישי להיעדרותו.
לצורך בדיקת הנוכחות הכנו עבור בתי הספר קובץ אקסל (רצ"ב) בו תתועד נוכחות התלמידים בתכנית (בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד). הקובץ בנוי כך שבכל קבוצה ניתן לרשום עד 40 תלמידים בחינוך הרגיל ו- 12 תלמידים בחינוך המיוחד.

כל גיליון בקובץ מיועד לאחת הקבוצות  עם תחילת הפעילות והחלוקה לקבוצות, על הרכז למלא את שמות התלמידים בכל אחת מהקבוצות תוך ציון שכבת הגיל. המדריכים יבדקו נוכחות בבוקר ולאחר הפסקת האוכל, (לנוחיות בדיקת הנוכחות ניתן להדפיס את הקובץ) ויעבירו את המידע לרכז הבית ספרי. בעת ביקור הבקרים בבתי הספר, הרכזים יתבקשו לאפשר את צילום קבציי הנוכחות.

בסוף תקופת הפעילות, על הרכז הבית ספרי, להעביר לרשות את קבצי בדיקת הנוכחות המקוריים (יחד עם כל המסמכים הקשורים להפעלת התכנית).

          

על המאבטח להימצא ליד שער בית הספר כדי לוודא שכל הילדים הרשומים ייכנסו למקום הפעילות וייצאו בשעות הסיום בליווי מבוגר.
אין לעזוב את מקום פעילות התכנית לפני שהילד האחרון עוזב את שטח בית הספר. (לפחות מבוגר אחד חייב להישאר).
לאחר שאחרון הילדים נכנס לבית הספר, על המאבטח להקפיד לנעול את שער ביה"ס.

 

 

 

 

סיום יום הפעילות ושחרור מוקדם של ילדים

שעת סיום הפעילות בתכנית היא 13:00.

אין לשחרר ילדים לפני השעה 13:00.

במקרים חריגים בהם יש צורך לשחרר ילד לפני שעת סיום הפעילות, יחתים הרכז הבית ספרי את ההורים על טופס שחרור מוקדם.

ניתן לשחרר ילד שלא ע"י ההורים רק במקרה של אישור חתום מראש ובכתב מההורים.

אין לשלוח ילד עם מלווה אחר או הורה של אחד הילדים האחרים ללא קבלת אישור מפורש מההורים.

במקרים בהם המלווים המורשים אינם יכולים להוציא את הילד ממסגרת התכנית, יש לקבל את אישור ההורים בכתב  לפני שחרור הילד עם מלווה מבוגר אחר.

אין לאפשר בשום מקרה איסוף ילדים ע"י קטינים בני פחות מ-12 שנים.

אם אין מגיעים לאסוף את הילד לאחר זמן סביר ואין אפשרות ליצור קשר עם הוריו או בני משפחתו, יידע הרכז את מנהל אגף החינוך ויערוך עימו התייעצות לגבי המשך הטיפול במקרה.

אין לקחת ילד שהושאר בבית הספר לביתם של  אנשי הצוות.

לפני נעילת מקום הפעילות יש לערוך סריקה מדוקדקת של כל המבנה כולל: המחסן, השירותים, החצר וחדרי הביטחון על מנת לוודא כי אף ילד לא נשאר בתחומיו.

 

 

ה. נהלים בנושא הזנה ומהלך הארוחה

נושא/ תחום

 

פירוט ההנחיות

 

 

היגיינה וארגון הקבוצה לקראת הארוחה

יש להקפיד לשטוף ידיים במים זורמים ובסבון לפני הארוחה ולאחריה, וכן אחרי שימוש בשירותים. הנחיה זו כוללת את הילדים ואת הצוות כאחד.
על הרכז ועל המדריכים לדאוג שמקום האכילה יהיה אסתטי, מואר, מאוורר ונקי והשולחנות יהיו ערוכים בצורה נאה. הגישה לשולחנות תהיה בטיחותית ונוחה, והישיבה תהיה מרווחת. כוסות השתייה האישיות או בקבוקי השתייה יהיו מסומנים. השתייה תוגש עם  הגשת המזון.
בשעת הארוחה מדריך מצוות התכנית חייב להיות נוכח.
בכל כיתה בה אוכלים, ימצא גליל של שקיות פלסטיק לאיסוף אשפה. השאריות יאספו בשקיות והאשפה תפונה מיד בגמר הארוחה למכל אשפה מרכזי בחצר (לא בכיתות), באופן מאורגן על ידי תורני הקבוצה.
ניתנת אפשרות לרשות/מוסד להכין את הארוחה עם התלמידים.  במקרים כאלה יש להקפיד כי הרכב המזון שיוגש יהיה בריא, טעים, טרי ואסתטי וכמובן על פי הרכב המזון המומלץ של משרד הבריאות.

 

הרכב הארוחה

הארוחה אותה יקבלו התלמידים במסגרת תכנית זו חייבת להיות עפ"י ההמלצות התזונתיות של משרד הבריאות ובהרכב הבא:

 • כריך מלחם או לחמנייה מחיטה מלאה ובו אחד המרכיבים הבאים: גבינה עד 5%, טונה, אבוקדו, ביצה, חומוס בתוספת ירק.
 • השתייה המותרת היא מים.
 • אין לכלול בארוחה או במהלך יום הפעילות ממתקים או מוצרי מזון עתירי סוכר  או עתירי שומן.

חלוקת המזון

המדריך יחלק את המזון בזמן שהילדים יושבים.

 

ברכות

אם עפ"י מנהג המקום נהוג לברך, יש לברך לפני הארוחה ואחריה.

 

התמודדות עם רגישויות למזון

רגישות יתר (אלרגיה) מיידית למזון היא תגובה של מערכת החיסון בגוף לחלבונים אלרגנים של מזונות שונים. התגובה מערבת כמה מערכות בגוף ובאה לידי ביטוי בתסמינים שונים וברמות שונות, מרמה קלה ועד לרמה מסכנת חיים. התגובה לחשיפת ילד למזון שהוא אלרגי אליו יכולה להופיע מיד או עד כשעתיים לאחר החשיפה, ובמקרים נדירים גם לאחר ארבע שעות.

רגישות יתר למוצרי מזון כוללת מגוון של מזונות העלולים לגרום לתגובה כגון: חלב, שומשום, אגוזים, בוטנים, דגים או ביצים. בנוסף מתלמידים החולים בצליאק יש למנוע מאכלים המכילים גלוטן. לכן יש לשמור שלא ייחשפו למזונות הכוללים רכיבים אלה ומאידך לדאוג שיצרכו תחליפים מתאימים.

לילדים בעלי רגישות יתר למזון יש לדאוג להזנה מתאימה ולדווח לספק המזון.

יש לתלות במקום בולט הגלוי במידת האפשר רק לצוות התכנית את שמות הילדים הרגישים למזון ואת המזונות שמהם עליהם להימנע.

בקבוצות שבהן נמצאים ילדים הסובלים מאלרגיה למזון, צריך להקפיד שהילדים שלא תמיד מודעים למצבם, לא יחליפו ביניהם ארוחות או כלי אוכל.

יש להקפיד על ניקיון השולחנות.

בכל מקרה של דיווח הורה על  רגישות או על אלרגיה למזון יש לפעול כדלהלן:

 • אי אספקה או הפסקת ההזנה לתלמיד הנדון לאלתר.
 • הנחיית ההורים על מחויבותם לצייד את התלמיד במזון מהבית.
 • המצאת אישור רפואי מהרופא המטפל אודות הרגישות ממנה הילד סובל.
 • האישור הרפואי יועבר בפקס או במייל לרכז הבית ספרי בציון: שם ביה"ס, כיתה ומספר טלפון  של  ההורה והמורה של התלמיד.

חוזר מנכ"ל בנושא התמודדות עם רגישות יתר למזון בקרב ילדיםחוזר מנכ"ל בנושא תלמידים החולים במחלת הצליאק

שימוש בשאריות מזון

עפ"י הנחיות משרד הבריאות יש להשליך לאשפה את כל שאריות המזון. אין לשמור, לאחסן או לעשות כל שימוש שהוא בשאריות מזון או מזון מאוחסן שאריזתו נפתחה (כמו שימורים). במזון מסוג זה  עלולים להתפתח במהירות חיידקים הגורמים להרעלת מזון קשה. לפיכך יש לשמור את הצידניות מחוץ לדלת המוסד.

כמו כן חל איסור מוחלט להוציא משטח המוסד שאריות מזון מארוחות הילדים מכל סיבה שהיא.

 

 

ו. נהלים לטיפול באירועי אלימות ובאירועים חריגים

נושא/ תחום

 

פירוט ההנחיות

נוהל  טיפול באירועי אלימות ובאירועים חריגים בבתי הספר

ככלל, בכל אירוע אלימות או אירוע חריג יש לנהוג עפ"י חוזר המנכ"ל הדן באירועי אלימות - אקלים חינוכי מיטבי והתמודדות מוסדות חינוך עם אירועי אלימות וסיכון

 

• הרכז הבית ספרי יפעל עפ"י האמור בחוזר מנכ"ל קידום אקלים בטוח והתמודדות עם אירועי אלימות במוסדות החינוך. ויעדכן באופן מיידי  את מנהל אגף החינוך ברשות.

 

 

ז. נהלים למתן שירותי עזרה ראשונה

נושא/ תחום

 

פירוט ההנחיות

שירותי עזרה ראשונה

אין צורך במגיש עזרה ראשונה בבתי הספר הפועלים במסגרת התכנית.

שרותי מד"א הפועלים במהלך השנה, ימשיכו לפעול גם בחודש יולי.

בהתאם להוראות הקבע בחוזר תשע"ד/1 (א) סעיף 2.2-83:

 

יש לפרסם במקום בולט את מספר הטלפון לשירותי עזרה ראשונה.

 

 

ח. נהלי דיווח על תאונה, בדיקה והפקת לקחים

נושא/ תחום

 

פירוט ההנחיות

דיווח על מצב בו נפגע תלמיד

ההנחיות מבוססות על המידע בחוזר מנכ"ל ''קייטנות ומחנות קיץ''

במקרה שהתרחשה תאונה ואחד התלמידים נפגע יש לפעול כדלהלן:

 • מנהל/רכז התכנית יבדוק את האירוע ואת הנסיבות ואת הגורמים שהביאו להתרחשותו. המנהל/הרכז לא יסתפק בבדיקת הגורמים הישירים לתאונה, אלא יבדוק גם את הגורמים העקיפים: מיומנות המדריכים וכשירותם, תקינות הציוד והמתקנים, התאמת הפעילות לגיל התלמידים ועוד.
 • לאחר שנבדקו נסיבות האירוע ונקבעו המסקנות והלקחים, ימלא מנהל/רכז התכנית  טופס "דוח תאונה" (ראה בנספחים בקובץ הנהלים המלא), וישלח אותו למפקח הכולל על ביה"ס, למפקח על מינהל החברה והנוער ברשות  ולמחלקת החינוך של הרשות המקומית. באירועים הקשורים במזון, בתברואה, במים ובהתייבשות יש לשלוח את דוח הסיכום גם ללשכה המחוזית של משרד הבריאות.
 • מנהל/רכז התכנית יאסוף את צוות המורים/המדריכים, יעדכן אותם בדבר האירוע ויתדרך אותם בדבר הפעולות שיש לנקוט בעקבות הלקחים שנלמדו.
 • במקרה של תאונה קשה ידווח רכז התכנית  על האירוע לרשות המקומית ולמפקח הכולל של משרד החינוך ויפעל בהתאם להנחיותיו.

 

ט. בחירת מופע תרבות איכותי וקריטריונים להערכתו

נושא/ תחום

 

פירוט ההנחיות

לקראת בחירת מופע תרבות

לקראת בחירת מופע תרבות מומלץ:

 • לבנות "ועדת רפרטואר" רשותית שתדון במופעי התרבות
 • להתבסס על מאגרים שעברו תהליכי בקרה ואישור של המשרד, כגון: סל תרבות ארצי
 • ללמוד מניסיון אחרים - לקבל חוות דעת של מי שהתנסה
 • לצפות במופע לפני הזמנתו ולהתרשם ממנו

 

 

קריטריונים לבחינת מופע תרבות איכותי

 • המופע מעורר עניין ולמידה חדשה
 • המופע מעלה סוגיות חברתיות ערכיות הרלוונטיות לחיי הלומדים
 • המופע מותאם לגיל הצופים בכל הקשור לשפה המדוברת, למסרים המועברים ולרמת החשיבה של הצופים
 • המופע מאפשר ללומדים לגלות מעורבות פעילה (בשירה, בשיח, בתנועה)
 • המופע מתאים למסרים, לתרבות, למערכת הערכים והרעיונות, לדפוסי ההתנהגות המשותפים ולהווי החיים של הצופה
 • המופע מרחיב ומעשיר את הנושא המרכז

 

י. בחירת תכניות העשרה

נושא/ תחום

 

פירוט ההנחיות

לקראת בחירת תכניות העשרה

תכניות העשרה לבתי הספר ייבחרו בתאום מנהל אגף החינוך ברשות.

 

 

 

קריטריונים לבחירת תכניות העשרה

הלימה בין המטרות והדגשים שבתכנית לצורכי בית הספר והרשות התאמה לקהל היעד (גיל / מגדר / מגזר...)

הלימה לנהלים ולמדיניות משרד החינוך תכנים הרלוונטיים לעולם הילד

גיוון בשיטות ובעזרי הוראה תרומת התכנית ביחס לתכניות אחרות ומתן מענה לצרכים שהוגדרו

התנאים, הציוד והחומרים הנדרשים להפעלת התכנית תקצוב התכנית כוח האדם והכשרתו

 • אין לבחור תכניות העשרה שאינן מתאימות לקהל היעד או אינן פועלות בהלימה לנהלים ולמדיניות המשרד
 • יש לבחור תכניות העשרה במין התכניות המופיעות במאגר התכניות של משרד החינוך.

 

יא. סייעות רפואיות

נושא/ תחום

 

פירוט ההנחיות

סייעות רפואיות

תלמידי החינוך הרגיל שהינם בעלי צרכים רפואיים ייחודיים הנדרשים לסיוע בביצוע הטיפולים הפולשניים  בשגרה או בפעולות למניעת מצבים מסכני חיים וקבלו אישור לסייעת רפואית מטעם הוועדה הבין משרדית לסייעות רפואיות בחינוך הרגיל במהלך שנת הלימודים תשע"ה, זכאים לקבלת הסיוע לאותן מטרות ועל פי ההיקף שאושר על ידי הוועדה ובלבד שלא יעלה על 5 שעות ליום פעילות.(גם במידה ובמהלך שנת הלימודים קבלו אישור להיקף סיוע גדול יותר בשל אופק חד"ש , יוח"א , ציל"ה או מיל"ת)
על הרשות המקומית להגיש לוועדה לסייעות רפואיות בחינוך הרגיל עד לתאריך 1 בספטמבר 2018 דוח ביצוע הכולל  את הפרטים הבאים : שם התלמיד, תעודת זהות, סמל מוסד, היקף שעות העסקת הסייעת בקיץ.
רשות שלא תגיש את דוח הבצוע עד התאריך הנקוב יקוזז התקציב שהועבר אליה לצורך העסקת הסייעת.

 

 

 חוברת הפעלה ונהלים- קיץ תשע"ח

 

 

בתי הספר של החופש הגדול

 

 
 
 
 
  תאריך עדכון אחרון:  16/06/2018