education - חינוך עוז לתמורה
 
 
 
 
 
 
 
 נחתם הסכם קיבוצי חדש ללמידה משמעותית ורפורמת עוז לתמורה
  
 מערכת ההצטרפות לרפורמת עוז לתמורה לשנת הלימודים תשע"ה תהיה פתוחה עד ה 31.8.14 . מורים המעוניינים להצטרף לרפורמה מתבקשים להצטרף בחתימתם האישית
  
 מכתב למנהלים בנושא תגמול דיפרנציאלי ורשימת המוסדות הזוכים
  
 תלקיט עוז לתמורה - גרסה ב תשעג - אגף א חינוך על יסודי
  
 שינוי שעות פעילות המוקד בפתיחת שנת הלימודים
  
 נוהל שעון הנוכחות של עוז לתמורה
  
 טופס הצטרפות וטופס "יציאה-חריג"
  
 מענק התארגנות לכניסה לרפורמת עוז לתמורה
  
 נוהל העסקה מעל 100% משרה
  
 מצגת עוז לתמורה- תקצוב נהלים ובקרה
  
 מדריך ("התלקיט") לעבודת המנהל והמורה במסגרת עוז לתמורה
  
 מצגת "עיקרי הסכם עוז לתמורה"
 
 
 
 


 
 
  • רפורמת "עוז לתמורה" תיושם בחטיבות העליונות באופן הדרגתי, במהלך שנות הלימודים תשע"ב עד תשע"ה.
  • תנאי יישום בבית ספר - הסכמה בכתב, של 75% מעובדי ההוראה המועסקים בבית הספר בהיקף של שליש משרה לפחות,  להיות מועסקים בתנאי הרפורמה, באופן מלא או חלקי.
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  19/02/2014    

עדכוני rss