education - חינוך עוז לתמורה
 
 
 
 
 
 
 
 ניתן להצטרף לרפורמה עד ל- 15 ביולי
  
 נחתם הסכם קיבוצי חדש ללמידה משמעותית ורפורמת עוז לתמורה
  
 מורים, ליחצו כאן להצטרפות לרפורמת עוז לתמורה לשנת הלימודים תשע"ו.
  
 מכתב למנהלים בנושא תגמול דיפרנציאלי ורשימת המוסדות הזוכים
  
 תלקיט עוז לתמורה - גרסה ב תשעג - אגף א חינוך על יסודי
  
 שינוי שעות פעילות המוקד בפתיחת שנת הלימודים
  
 נוהל שעון הנוכחות של עוז לתמורה
  
 טופס הצטרפות וטופס "יציאה-חריג"
  
 מענק התארגנות לכניסה לרפורמת עוז לתמורה
  
 נוהל העסקה מעל 100% משרה
  
 מצגת עוז לתמורה- תקצוב נהלים ובקרה
  
 מדריך ("התלקיט") לעבודת המנהל והמורה במסגרת עוז לתמורה
 
 
 
 

 


 
 
  • רפורמת "עוז לתמורה" תיושם בחטיבות העליונות באופן הדרגתי, במהלך שנות הלימודים תשע"ב עד תשע"ה.
  • תנאי יישום בבית ספר - הסכמה בכתב, של 50% מעובדי ההוראה המועסקים בבית הספר בהיקף של שליש משרה לפחות,  להיות מועסקים בתנאי הרפורמה, באופן מלא או חלקי.
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  18/06/2015    

עדכוני rss