education - חינוך עוז לתמורה
 
 
 
 
 
 
 
 
עיקרי הרפורמה
 

הרפורמה "עוז לתמורה" מהווה הזדמנות לשינוי משמעותי בחטיבות העליונות

  • בהיבט הפדגוגי.
  • בתחום הניהולי.
  • בתנאי העסקת המורים.

הרפורמה תקדם את הישגי מערכת החינוך ותעצים את מעמדו של המורה

 

  • עלייה משמעותית בשכר המורים- עלייה של למעלה מ51% 
  • שינוי שבוע העבודה של המורים- מעבר לשבוע עבודה של 40 שעות: 24 פרונטאליות, 6 פרטניות, 10 תומכות הוראה
  • מצוינות בהוראה- קידום ותגמול מורים על בסיס הערכה ומצוינות 
  • תגמול כלל המורים בבתי הספר המצטיינים בהישגים לימודיים, חברתיים וערכיים
  • חיזוק מעמד וסמכות המנהל
  • שיפור סביבת העבודה של המורים והתאמתם למבנה שבוע העבודה החדש

 

 הסכם קיבוצי כללי ליישום רפורמת "עוז לתמורה" בחטיבות העליונות.

 מצגת "עוז לתמורה"

 תלקיט עוז לתמורה - גרסה ב תשעג - אגף א חינוך על יסודי

 אופק חדש עוז לתמורה - חלון הזדמנויות לפדגוגיה מכוונת פרט - לקראת תשעד

 

דוגמאות לשינויים בשכר בהתאם להסכם הקיבוצי ליישום רפורמת "עוז לתמורה" בחט"ע


 

להלן דוגמאות לשינויים בשכר עובדי הוראה, בהתאם להסכם הקיבוצי ליישום רפורמת "עוז לתמורה" בחט"ע, מיום 14.8.2011.


הדוגמאות שלהלן מייצגות מקרים ספציפיים של שינויים בשכר לעובדי הוראה בעלי מאפיינים שונים של דרגה, ותק, גמולי השתלמות, גמולי תפקיד, גמולי בגרות וכד'.
בראש כל דוגמה מפורטים מאפייני עובד ההוראה שעבורו חושב השכר וכן מאפיינים אישיים  נוספים של עובד הוראה זה, אשר שימשו לקביעת רכיבי השכר הרלוונטים לו.
 
יש להדגיש כי המאפיינים של עובד ההוראה (דרגה, ותק, גמולי השתלמות, גמולי תפקיד, גמולי בגרות וכד') משתנים ממורה למורה ולכן דוגמאות אלו מעידות רק על עצמן.

 

 דוגמאות שכר - עוז לתמורה 
 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  26/02/2016    

עדכוני rss