education - חינוך האחר הוא אני
 
 
 
 
 
 
 
 
נגישות והכלת השונה
 

ערוץ פעולה חשוב בתשע"ה עוסק בנושא הנגישות והכלת השונה, בהובלת אגף  זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח, המינהל הפדגוגי.

 

מיהו אדם עם מוגבלות?
חוק שוויון זכויות אנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998  

הגדרה בחוק, פרק א' עקרונות יסוד, סעיף 5:

"אדם עם מוגבלות" – אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים.

 

מטרת חוק הנגישות

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 עוסק בזכויותיהם של אנשים עם מוגבלות. מטרת החוק מוצגת בסעיף 2 לחוק:

"חוק זה מטרתו להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות (דהיינו, לקות קבועה או מגבלה זמנית), ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים, וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולתו".

 

הגדרת הנגישות בחוק השוויון:

"אפשרות הגעה למקום, תנועה והתמצאות בו, שימוש והנאה משירות, קבלת מידע הניתן או המופק במסגרת מקום או שירות או בקשר אליהם, שימוש במתקניהם והשתתפות בתכניות ופעילויות המתקיימות בהם, והכל באופן שוויוני מכובד, עצמאי ובטיחותי."

 

נגישות חברתית

השתלבות האנשים בעלי המוגבלויות מתאפשרת כאשר החברה מקבלת את שונותם, כשהשירותים הקהילתיים כוללים גם אותם, כאשר מתאפשרים תחבורה ודיור נגישים, כשמערכות החינוך והתעסוקה מקבלות אותם, וכשדימוים בתקשורת הוא חיובי, הולם ומגוון (ברק, 2008 בספר אי-כאן, שפה זהות ומקום).

 

נגישות והמפגש עם האחר

המפגש עם האחר, מעצם היותו אחר, יכול להיות חוויה חיובית, חוויה מתקנת לעד.

המודעות עשויה להעשיר את המאמצים לפתח דיאלוגים מעשירים ופוריים מעבר לחלוקה קבוצתית, להרחיב את הידע הנוגע למורכבות מצבו של האדם.

המודעות מחדדת את רגישותם של אנשי החינוך, את תשומת ליבם, את דרכי עבודתם ביחסם לאחרות - לקבוצות שונות, לתפקודים שונים, ליכולות שונות.

הדיאלוג, המגע אנושי, מסגרות חיים משותפים והדרכים להתמודדות עם סוגיית השונות מעוררות את מודעות היחיד לתפיסתו את עצמו ואת האחר.

מטרתו ליצור שיח, המבוסס על הכרה, קבלה, הכלה, שיתוף וסימטריה במקום ניכור, זרות, בידול, דעות קדומות ויחסים היררכיים.

 

תכלול פעולות להעלאת המודעות

"שווה לכולם" – נגישות ושילוב כהשקפת עולם
יוזמה של עמותת "נגישות ישראל", פיתוח משותף עם אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח (הפעלה בתשע"ה)

"להרגיש נגישות" – הפנינג ספורט ומודעות לנגישות בנמל תל אביב, ביוזמת "נגישות ישראל", ארגוני נכים ועיריית תל אביב, בהשתתפות תלמידים

"נוער מוביל נגישות" בעיר אילת (בתכנון לתשע"ו)

יום עיון בנושא נגישות – דצמבר 2015

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  03/06/2015  

עדכוני rss