education - חינוך האחר הוא אני
 
 
 
 
 
 
 
 
יחידה 5: הזכות לשוויון – האין זאת הפליה?
טובה בן ארי, ליאת כהן
 

רקע

אמנת זכויות הילד פותחת בדבריה באחד העקרונות המרכזיים העומדים בבסיס הזכויות הכלולות בה – עקרון השוויון.


 

ילדים כקבוצה חברתית מוחלשת, חסרת ישע ופגיעה מועדים כמו קבוצות דומות אחרות להפליה וליחס לא שוויוני בהיבטים שונים בחייהם. לילדים, בשונה מקבוצות אחרות, אמצעים וכלים מעטים, אם בכלל, להתמודד עם מצבי ההפליה והפגיעה בכבודם. הבטחת עקרון השוויון משמעה התייחסות הוגנת ולא מפלה כלפי ילדים ללא קשר לשייכות שלהם לקבוצות תרבותיות וחברתיות שונות. על מנת שעיקרון זה יתממש, חשוב להיות מודע לשונות ולייחודיות של ילדים ולהכיר בהם ולהבין כי כל התייחסות מפלה על בסיס שייכות משמעה פגיעה בעקרון השוויון ובזכויות הילדים.

 

מניעת רישום של ילדים למוסדות חינוך, קשיי נגישות למשאבים חברתיים, חוסר ייצוג של ילדים בתהליכי חשיבה וקבלת החלטות בקהילה ובמדינה בנושאים הנוגעים להם הם רק חלק מהדוגמאות המבטאות הפליה של ילדים. על המדינה והמבוגרים בה מוטלת האחריות להגנה על ילדים שהופלו ונפגעו. למדינה משאבים וכלים לפעול כנגד מי שמפלה, והיא מחויבת לעשות כך עבור ילדים המהווים חלק מאזרחיה. התעלמות מהפליה ומחוסר פעולה לא רק שאינה תורמת להתמודדות עם המצב, אלא אף מעמיקה ומחמירה את הפגיעה. כל עשייה אזרחית המתריעה מפני הפליה והפועלת כנגדה תשפיע מהותית על חייהם של ילדים שנפגעו ותמנע הישנות של תופעה זו בעתיד.

 

אחריות להיות מודעים למצבי הפליה בבית הספר, בחצר המשחקים, בתנועת הנוער, בחוג או בכל מרחב פעילות אחר מוטלת גם על ילדים ועל בני נוער. אחריות זו משמעה להתריע על מצבים אלה בפני הגורמים הרלוונטיים ולפעול במידת האפשר כדי למנוע אותם. מי שבוחר להיות צופה מן הצד, גורם לכך שמצבים אלה ימשיכו לקרות. רק מעורבות ופעולה אזרחית ישפיעו ויובילו לשינוי.

 

יחידה זו מציעה דיון בהיבטים שונים של מימוש זכות זו במרחבי החיים השונים של ילדים תוך בירור העמדות בנושא והאחריות המוטלת על מבוגרים ועל ילדים בהתמודדות עם מצבי הפליה ופגיעה בכבודם של ילדים.

 

”המדינות החברות יכבדו ויבטיחו את הזכויות המפורטות באמנה זו לכל ילד שבתחום שליטתן, ללא הפליה מכל סוג שהוא, ללא קשר לגזע, לצבע, למין, לשפה, לדת, להשקפה פוליטית או אחרת, למוצא לאומי, אתני, או חברתי, לרכוש, לנכות, ללידה או למעמד אחר של הילד, של הורהו או של האפוטרופוס החוקי שלו.“

 

”המדינות החברות ינקטו בכל האמצעים המתאימים להבטיח כי הילד מוגן מפני כל צורה של הפליה או ענישה על- יסוד מעמד, פעילויות, השקפות, או אמונות הורי הילד, האפוטרופוסים החוקיים שלו, או בני משפחתו.“ (סעיף 2 מתוך אמנת האו“ם בדבר זכויות הילד.)

 

 לקובץ המלא של "הזכות לשוויון – האין זאת הפליה?"

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/08/2013  

עדכוני rss