education - חינוך האחר הוא אני
 
 
 
 
 
 
 
 
שיעורים בנושא הפליה
 

מהי הפליה

המוסד החינוכי מפגיש "שונים" בתחומי עניין משותפים, ככזה אמור הוא לכבד את זכויותיהם  של חברי קהילת המוסד החינוכי. ריבוי נקודות המבט התרבותיות, האמונה והאידיאולוגיות שאנו מצווים כיום לכבד, גוזר ריבוי של יצירת איזונים בתרבות הבית ספרית.

 

החינוך לשוויון ואיסור הפלייה בא למלא אחר הוראת האמנה בסעיפים2, 29 ו-42 והיא עולה בקנה אחד עם עמדת ועדת האום המפקחת על יישום האמנה בדבר זכויות הילד/ה ובמבחני OECD.

 

 מטרות:

 1. בירור תפיסות אישיות של מושג ההפליה.
 2. הגדרה משותפת של המושג.
 3. למידה על דרכי התמודדות ופעולה עם הפליה במוסד החינוכי.

מהלך הסדנה:

 1. המורים המשתתפים יתבקשו לכתוב באופן אישי על שני אירועים שחוו – אירוע בו חוו הפליה ואירוע בו התייחסו באופן מפלה כלפי אחר.
 2. מליאת המורים תתחלק לקבוצות עבודה. כל קבוצה תקבל כרטיס פעולה (מצורפת דוגמה).


  כרטיס פעולה לעבודה בקבוצה – 
  א. כל אחד מהמשתתפים יציג את האירועים שרשם/ה.
  ב. הקבוצה תגדיר ביחד מהי הפליה על פי הסיפורים שנשמעו.
  ג. הקבוצה תציע דרכי התמודדות ופעולה עם תופעות של הפליה בבית הספר.

 3. במליאה כל קבוצה תציג את ההגדרה המוסכמת של חבריה למושג הפליה ודרכי ההתמודדות והפעולה שהוצעו.
 4. יתקיים דיון בשאלות הבאות –
  א. מה ניתן ללמוד מהסיפורים על חווית ההפליה?
  ב. האם ההגדרות של הפליה שהקבוצות הציגו מוסכמות על כולם/ן?
  ג. האם יש הגדרות מעוררות התנגדות או קושי?
  ד. האם ניתן לומר כי בסביבות החיים שלנו קיימת הפליה על פי ההגדרות המוצעות? כיצד היא באה לידי ביטוי?
  ה. האם ניתן לומר כי בבית הספר קיימת הפליה? (למנחה – שאלה זו רגישה אך חשובה מאד בתהליך בירור מעמיק של סוגיית ההפליה והביטוי שלה במרחבי החינוך. היא עלולה לעורר קושי והתנגדות אך חשוב לנסות ולהתייחס אליה במליאת חדר המורים)
  ו. כיצד על אנשי חינוך לנהוג מול תופעות או ביטויים של הפליה שהם נתקלים בהם? 
 5. חוק זכויות התלמיד מתייחס לסוגיית השוויון וההתייחסות הלא מפלה כלפי תלמידים. סעיף 5 בחוק מציין איסור הפליה של תלמידים. קראו את הסעיף בחוק בקישור המצורף, ודונו בשאלות הבאות –      
  א. מדוע הוכלל לסעיף זה בחוק? במה חשיבותו?
  ב. האם בבתי ספר קיימת הפליה במצבים שהחוק מציין?
  ג. מה האתגרים בהתמודדות עם מצבי הפליה במסגרות החינוך?
  ד. כיצד ניתן לטפל בהם, לדעתכן/ם?
  ה. האם חשוב ליידע את התלמידים וההורים בדבר החוק וסוגיית ההפליה?

 
* ניתן לקיים את הסדנה גם לשם בירור מושג הגזענות. גזענות הינה אחד מביטויי 
   ההפליה המתייחסת להפליה על רקע של גזע.
   ניתן לקיים סדנה זו במקביל עם תלמידים בשכבות הגיל הבוגרות.
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/09/2013  

עדכוני rss