education - חינוך תוכנית ניצנים: צהרוני העשרה לגילאי 3-8 המינהל הפדגוגי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
קול קורא לתקצוב רשויות מקומיות עבור הפעלה במסגרת תכנית "ניצנים" בתום יום הלימודים לגילאי 3-8 בכל הארץ - לשנה"ל תשע"ח
 

בהתאם להחלטת הממשלה 2659 מיום 21 במאי 2017  משרד החינוך ירחיב את  הסבסוד שניתן עד כה לרשויות באשכולות למ"ס 1-3 עבור מסגרות העשרה בתום הלימודים גם לרשויות באשכולות למ"ס 4-10.

הקצבת המשרד תעשה על פי הדירוג הסוציואקונומי של הרשות המעודכן לשנת הלימודים תשע"ח, במודל של תעריף למשתתף בפועל  ותועבר לרשויות המקומיות המפעילות את התכנית במסגרת הכללים והקריטריונים המפורטים במסמך הרצ"ב:

 "קריטריונים לתקצוב רשויות מקומיות בשנת הלימודים תשע"ח להפעלה במסגרת תכנית "ניצנים" בתום יום הלימודים לגילאי 3-8 בכל הארץ".

על הרשויות המקומיות לעמוד בקריטריונים המפורטים במסמך ובנספחיו.

התוכנית מיועדת  לילדים בגילאי 3-8 הנמצאים בגני הילדים באשכולות למ"ס 1-5 ובכיתות א'-ב' בבתי הספר בכל אשכולות למ"ס (1-10) ויפעלו במוסדות החינוך, כמפורט במסמך הקריטריונים הרצ"ב.

משרד החינוך מזמין רשויות להגיש בקשות לתקצוב עבור הפעלת התכנית בהתאם לקריטריונים המפורטים במסמך המצ"ב ובנספחיו.

כדי להגיש את הבקשה יש למלא את הטפסים הרצ"ב:

  • נספח ב'1: טופס בקשה והתחייבות להפעלת תוכנית "ניצנים" בתום יום הלימודים לגילאי 3-8, בחודשים ספטמבר – דצמבר 2017 (שנה"ל תשע"ח).
  • נספח ב'2: חישוב הבקשה להקצבה ולמקדמה (אקסל).

את טופסי הבקשה יש להגיש לא יאוחר מיום 23.7.17 כשהם חתומים וסרוקים ולצרף נספחים נוספים ככל שאלו נדרשים.

להלן אופן הגשת הבקשות לתקצוב:

הגשת הבקשה תעשה באמצעות מערכת אינטרנטית בכתובת ולאחר רישום במערכת: 

 www.nitzanim.education

הגשת הבקשה תתאפשר לאחר רישום של גזבר הרשות המקומית במערכת בכתובת הנ"ל וקבלת סיסמה אישית. 
את טופסי הבקשה והנספחים יש להגיש סרוקה בפורמט PDF וחתומה וכן להעלות את קובצי האקסל והוורד.

לאחר הרישום במערכת ניתן גם להפנות שאלות באמצעות המערכת. כמו כן, ניתן להפנות שאלות אל משרד רו"ח נסים דוידוב ושות' אשר מלווה את התכנית מטעם משרד החינוך, טלפונית למספר 03-6880422 בימים א-ה בין השעות 10:00– 16:00

שאלות ותשובות נפוצות

 

  נספחים תכנית "ניצנים" תשע"ח:

 קריטריונים ניצנים תשע"ח

 נספח א' - החלטת הממשלה מיום 21.5.17

 נספח א1 - חינוך מיוחד

 נספח א2 - הגדרת תפקיד רכז רשותי

 נספח א3 - הנחיות עבודה לספקי מזון מחוץ למאגר

 נספח א4 - מתווה הכשרה  

 נספח א5 - נספח העשרה

 נספח א6 - תכנית עבודה רשותית - פורמט Word

 נספח א7 - דוגמה לגליון נוכחות חודשי

 נספח ב1 - בקשת תשלום והתחייבות

 נספח ב2 -  התחייבות הרשות ובקשת תשלום

 

 
 
 
      תאריך עדכון אחרון:  31/03/2018  

עדכוני rss