הארוה יכרד
6
דומיל ירפס
6.3
םהיריחמו םירשואמה דומילה ירפס תמישר
ךוניחה דרשמ חוקיפב ט"נשתה םידומילה תנשל
םילוע םידימלתל - טרופסהו תוברתה
6.3-4(חנ)


םילוע םידימלתל רזע ירפסו דומיל ירפס .5


ריחמה
ח"שב

האצוהה

רבחמהו רפסה םש

'סמה
יגולטקה
תאצוהב םילוע םידימלתל דומיל ירפס

5.22תירבעה הטיסרבינואה


29.66

ןומדקא

** טנדוטסל ,'א ןורפס

5.22.006/00

18.41

ןומדקא

** טנדוטסל ,'ב ןורפס

5.22.007/00

8.34

ןומדקא

** (לעופ) לגרתנ הבה

5.22.008/00

26.35

ןומדקא

** 'א ,םימדקתמ

5.22.009/00

26.35

ןומדקא

** 'ב ,םימדקתמ

5.22.010/00םידומיל תוינכתל ףגאה
הביתכהו האירקה תישאר ,תירבע דמלנ ואוב

5.24.383/00

2.28

תולעמ

ל"ת / (ד"ממו 'ממ)


20.86

תולעמ

ל"ת / (ד"ממו 'ממ) 'א קלח ,תירבע דמלנ ואוב

5.24.384/00

10.21

תולעמ

ל"ת / (השדח הרודהמ) הרומל ,'א ,תירבע דמלנ ואוב

5.24.384/01/ השדח הרודהמ ,(ד"ממו 'ממ) 'ב ,תירבע דמלנ ואוב

5.24.384/02

22.28

תולעמ

ל"ת


10.79

תולעמ

ל"ת / 'ו-'ב תותיכל ,רועיש תארקל

5.24.384/03

12.24

תולעמ

ל"ת / ב"י-'ז תותיכל ,דומילה תועוצקמל םירעש

5.24.384/05

7.27

תולעמ

ל"ת / (ד"ממו 'ממ) תיב-ףלא דמלנ ואוב

5.24.385/00

3.72

תולעמ

ל"ת / ('ממ) 'ט-'ז תותיכל ,ארקמב רושיג תרבוח

5.24.386/00

4.51

תולעמ

ל"ת / ידוסי-לע ס"יבל רזע תרבוח ,תישארב

5.24.387/00

4.86

תולעמ

ל"ת / םיקוח - תומש

5.24.387/01

5.60

תולעמ

ל"ת / םינושאר םיאיבנ

5.24.387/02

5.26

תולעמ

ל"ת / םינורחא םיאיבנ

5.24.387/03

7.23

תולעמ

ל"ת / 'ח-'ו תותיכל ,הירוטסיהב רושיג תרבוח

5.24.387/04

6.75

תולעמ

ל"ת / 'ט התיכל ,הירוטסיהב רושיג תרבוח

5.24.387/05לארשי םע לש הירוטסיהב םיקרפ ,הנידמל הצופתמ

5.24.388/00

8.99

תולעמ

ל"ת / (1951-1881) לארשי תנידמ


5.56

תולעמ

ל"ת / ידוסי לע ס"יבל ,לארשי תנידמב יטילופה רטשמה

5.24.389/00

7.07

תולעמ

ל"ת / ב"י-'י תותיכל ,היגולויבב יסור-ירבע ןוחנומ

5.24.390/00

6.14

תולעמ

ל"ת / ב"י-'י תותיכל ,הקיסיפב ילגנא-יסור-ירבע ןוחנומ

5.24.391/00

4.62

תולעמ

ל"ת / ב"י-'י תותיכל ,היימיכב ילגנא-יסור-ירבע ןוחנומ

5.24.392/00

4.00

תולעמ

ל"ת / 'ט-'ז תותיכל ,היימיכ-הקיסיפב ןוחנומ

5.24.393/00,תירהמא ,תיסור-תירבע ,תודהיב םיחנומ

5.24.394/00

6.30

תולעמ

ל"ת / ב"י-'א תותיכל


5.69

תולעמ

ל"ת / 'ט-'ה תותיכל ,היפרגואיגב יסור-ירבע ןוחנומ

5.24.395/00

4.87

תולעמ

ל"ת / ב"י-'ז תותיכל ,תוחרזאב יסור-ירבע ןוחנומ

5.24.396/00

4.15

תולעמ

ל"ת / ב"י-'י תותיכל ,הירוטסיהב יסור-ירבע ןוחנומ

5.24.397/00/ הקיטמתמב םיחנומל ילגנא-יסור-ירבע ןולימ

5.24.398/01

11.19

תולעמ

ןוינכטה + ל"ת


16.69

ח"טמ

ל"ת + ח"טמ / 'ה-'ב תותיכל ,'א רפס ,שדח לוכה

5.24.399/00

22.77

ח"טמ

ל"ת + ח"טמ / 'ה-'ב תותיכל ,'ב רפס ,שדח לוכה

5.24.400/00

16.04

ח"טמ

ל"ת + ח"טמ / 'ו-'ד תותיכל 'ג רפס ,שדח לוכה

5.24.401/00

20.28

ח"טמ

ל"ת + ח"טמ / 'א ,תירבעל םירבוע

5.24.402/00

21.93

ח"טמ

ל"ת + ח"טמ / 'ב ,תירבעל םירבוע

5.24.403/00

8.99

ח"טמ

ח"טמ + ל"ת / עמש תטלק ,'א ,תירבעל םירבוע

5.24.404/00

29.99

ח"טמ

ח"טמ + ל"ת / תטלק + רפס ,'א ,תירבעל םירבוע

5.24.405/00

14.26

רשג

* טיבש 'ש / 'ב ,ונמע תודלות

5.31.020/00

19.07

רשג

* יקסרפ 'ג ,יביבא 'ב / 'ג ,ונמע תודלות

5.31.021/00

19.07

רשג

* יקסרפ 'ג ,יביבא 'ב / 'ה ,ונמע תודלות

5.31.022/00

המידק
הרוחא

תועדוה

1998 לירפאב 1 ,ח"נשתה ןסינב 'ה ,(ב)8/חנ ל"כנמ רזוח