5. בטיחות, ביטחון ושעת חירום
5.1 בטיחות
(נט)
5.1‎-3 נוהל הפעלת אורוות סוסים בכפרי נוער

תחום הבטיחות, בשיתוף עם המינהל לחינוך ההתיישבותי במשרדנו, פרסם הוראות
בטיחות בהפעלת אורוות סוסים ורכיבה.

מנהלים, מורים ומדריכים המעוניינים לקבל עותק של הוראות הבטיחות יפנו
למר בני אלחילו, קב"ט מוסדות חינוך, מינהל החינוך ההתיישבותי, ת"ד 7036,
הקריה, ת"א, טל' 03‎-6961525.הודעות


חוזר מנכ"ל נט/10, י"ז בסיוון התשנ"ט, 1 ביוני 1999