.9 םידומיל תוינכת
7.9 דומילה תועוצקמ
8‎-7.9 רפסה-יתבל םיצלחופ תשיכר
 
הלוחת ךיראת    רבמטפסב 2 2001
םוסרפה תרטמ     שדח


רתיהב קר תושעיהל תבייח םיצלחופ תנכה ,םינגהו עבטה תושר תויחנהל םאתהב
םיגיצמה תורוקממ קרו ךא םיצלחופ תשיכר לע דיפקהל םישקבתמ רפסה יתב .המעטמ
.םתנכהל ףקות רב רתיה
תרדסהלו לארשיב יחה םלוע רומישל הבושחו הבר המורת תמרות וזכ הדפקה
.וב תוליעפה


,טסרגא הירורב 'בגה ,היגולויבל תיר"מפמה לא תונפל רשפא תולאשב
.4953065‎-20 'לטעבק תוארוה


1002 רבמטפסב 1 ,א"סשת לולא ג"י ,(א)1/בסשת ל"כנמ רזוח