ארגון ומינהל 3.
מינהל מוסדות חינוך 3.7
ניצול שעות המיועדות למקצועות הטכנולוגיים 3.7‎-27
 
1 בנובמבר 2002
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  
בהמשך לחוזר על "הקיצוץ בתקצוב מערכת שכר הלימוד בחטיבה העליונה
בשנת הלימודים התשס"ג" שנשלח לבתי הספר על ידי המינהל הפדגוגי אנו
מבקשים להבהיר ולהדגיש:
בכל מגמה ובכל כיתה בחינוך הטכנולוגי תוקצינה השעות למקצועות
הטכנולוגיים בהתאם למפורט בטבלת שעות ההוראה לתלמיד בחטיבה
העליונה לשנת הלימודים התשס"ג.
מספר השעות הכולל למקצועות הטכנולוגיים שילמד התלמיד בחינוך
הטכנולוגי לא יקטן מ-54 שעות שבועיות במהלך שלוש שנות לימודיו בחטיבה
העליונה.
המנהלים מתבקשים להקפיד על הנחיה זו.


בשאלות אפשר לפנות אל מר גרשון כהן, מנהל תחום טכנולוגיה,
טל' 03‎-6896809 ו-052‎-282121.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל א)3/גסשת), כ"ו מרחשוון תשס"ג, 1 בנובמבר 2002