חוזר זה מבוטל
בטיחות, ביטחון ושעת חירום 5.
שעת חירום 5.4
נוהלי שעת חירום במערכת החינוך 5.4‎-6
 
1 במרס 2004
 
  תאריך תחולה 
החלפת חוזר  
סא/1(ב),
סעיף 5.4‎-2

  מטרת הפרסום  


עם החוזר
הנהלים בחוזר זה מפרטים את הפעולות שחייבים לבצע ברגיעה ובמצב
חירום כדי להכין ולארגן את המוסד להמשך קיום הלימודים בשעת
חירום.
1. 
לפי החלטת הממשלה 267, מיום ב' בטבת התשל"ד, והחלטה ב/146 של
ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי מישיבתה ביום ד', כ' בתמוז
התשנ"ד, 29.6.94, תפעל מערכת החינוך ותקיים את הלימודים בשעת
חירום בכל מוסדות החינוך בהתאם לאפשרויות ולתנאים המשתנים
כתוצאה ממצבי חירום שונים, אלא אם כן צה"ל/פיקוד העורף במרחב
האחריות הגיאוגרפי יקבעו אחרת ויורו על סגירת מוסדות החינוך ועל
אי-קיום הלימודים.
2. 
מנהלי בתי הספר יכינו את המוסדות לשעת חירום בהתאם להנחיות
המפורטות בנהלים שבחוזר זה תוך הסתייעות בתיק הביטחון המוסדי
המרכז את הנתונים הדרושים לכל הגורמים בבתי הספר, ברשות
המקומית ובמפקדת העורף
המקומית.
3. 
חוזר זה מבטל את חוזר הוראות הקבע סא/1(ב), סעיף 5.4‎-2, באותו
נושא.
4. 


לבירורים נוספים יש לפנות אל הממונה על ביטחון מוסדות חינוך,
מר שאול יגיל, בניין לב-רם, רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים
91911, טל' 02‎-5603002, וכן אל ממוני שעת חירום במחוזות:

מחוז צפון: ת"ד 530, קריית הממשלה, נצרת עלית
17000;
ממונה שע"ח: מר רוני ברק, טל' 04‎-6500171.
 
-   
מחוז חיפה: שד' פל-ים 15א', קריית-הממשלה ב', חיפה
33095;
ממונה שע"ח: מר יהושע סיני, טל' 04‎-8632407.
 
-   
מחוז תל-אביב: בניין מוסקוביץ, רח' השלושה 2,
תל-אביב 61092;
ממונה שע"ח: מר חנן רוזן, טל' 03‎-6896344.
 
-   
מחוז מרכז: בניין מוסקוביץ, רח' השלושה 2 תל-אביב
61092;
ממונה שע"ח: גב' לימור לביא, טל' 03‎-6896530.
 
-   
מחוז ירושלים: רח' כנפי נשרים 22, גבעת שאול, ירושלים
91911;
ממונה שע"ח: מר מוטי מועלם, טל' 02‎-5601488.
 
-   
מחוז דרום: רח' התקווה 4, ת"ד 610, באר שבע 84105;
ממונה שע"ח: מר יהודה רשף, טל' 08‎-6263018.
 
-   
המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער: בניין
מוסקוביץ, רח' השלושה 2, ת"ד 9419, יד אליהו,
תל-אביב 61092;
קב"ט החינוך ההתיישבותי: מר בני אלחלו, טל'
03‎-6898882.
 
-   


מבוא
מערכת החינוך תפעל בשעת חירום בעיקר בארבעה תחומים:  1. 
קיום והפעלה של מוסדות החינוך לסוגיהם
המוסדות יוסיפו לפעול, בהתאם לאפשרויות ולתנאים המשתנים.
לצורך זה יש להבטיח קיום אמצעי מיגון מתאימים, היערכות של
כוח אדם בהוראה, סדרי תקשורת, תחבורה ואמצעי עזר אחרים.
 
   
פעולות חברה, תרבות ונוער
בשעת חירום יש להגביר את פעולות מינהל החברה והנוער, למצוא
במידת הצורך תחליפים לסדרים הרגילים, וכן לפתור בעיות
הנובעות משעת החירום עצמה והמחייבות אינטגרציה של
הנושאים השונים.
 
ב.   
הפעלת שירותי עזר למערכת החינוך
השירותים הבאים יכולים להשלים את הפעולות שהוזכרו לעיל
ולעזור להתגבר על הקשיים הנובעים משעת חירום:
 
ג.   
הטלוויזיה החינוכית  1)   
השירות הפסיכולוגי  2)   
יחידות מינהל החברה והנוער במחוזות  3)   
מרכזי הפסג"ה  4)   
אמצעי תקשורת המונים: רדיו, טלוויזיה, עיתונות וערוצי
הטלוויזיה המקומיים.
 
5)   
העסקת התלמידים בחינוך העל-יסודי ותלמידי המוסדות
להכשרת עובדי הוראה במשימות של שעת חירום

המגמה היא למצוא פתרונות למחסור בכוח אדם בנושאים שונים
ולשתף את התלמידים במשימות של שעת חירום, שעיקריהן הן:
 
ד.   
מילוי מקום של מורים  1)   
פעולה חברתית ותרבותית, כדי להעסיק את התלמידים בבתי
הספר במסגרות מאורגנות
 
2)   
תגבור גני הילדים והכיתות הנמוכות בבתי הספר היסודיים
ובבתי ספר לחינוך מיוחדJ״
3)   
מתן שיעורי עזר - אינדיבידואליים וקבוצתיים  4)   
הפעלת גדנ"עים למשימות מתוכננות מראש במפעלים חיוניים
עפ"י הנחיית מינהל החברה והנוער ובתיאום עם המפקח על
כוח אדם בחירום במשרד העבודה/התעסוקה.
 
5)   
תחומי האחריות של בעלי התפקידים השונים במערכת החינוך אינם
משתנים במהותם; השינויים הם בהדגשה, בקדימויות ובקצב הפעולה.
בימי חירום מושם דגש חזק יותר מאשר בימים כתיקונם על הבטיחות
ועל הביטחון של הילדים ושל העובדים, על שמירת מוראל גבוה ועל
הסברה בעניינים אקטואליים.
ניהול מערכת החינוך בתנאים לא רגילים מחייב את בעלי התפקידים
לשנות מהרגלם ומקצבם בקבלת החלטות ובנטילת יזמה.
 
2. 


נוהלי שעת חירום במערכת החינוך
קיום הלימודים בשעת חירום נוהל 1
הפעלת מוסדות החינוך במצבי-חירום נוהל 2
היערכות להפעלת בית הספר כמרכז למידה גמיש
במצבי חירום
נוהל 3
התגוננות אזרחית במוסדות החינוך נוהל 4
הפעלת תלמידי המוסד להכשרת עובדי הוראה במצבי חירום נוהל 5
הפעלת תלמידים במצבי חירום על ידי הגדנ"ע נוהל 6
השירות הפסיכולוגי-הייעוצי במצבי חירום נוהל 7
תכנון והפעלה של מוסדות חינוך פנימייתיים במצבי חירום נוהל 8
תכנון והפעלה של מוסדות חינוך חקלאיים פניימיתיים
(מפעלים חיוניים) במצבי חירום
נוהל 9
הפעלת מערכת החינוך בחופשת הקיץ נוהל 10
פינוי תלמידים מבתי ספר פנימייתיים במצבי חירום נוהל 11
`היערכות לרעידות אדמה, לשיטפונות חזקים ולשלג כבד נוהל 12
היערכות ותגובת בית הספר באירוע חומ"ס (חומרים מסוכנים) נוהל 13
הפעלת בני נוער ברשות המקומית במצבי חירום נוהל 14
הדרכת חיילים מדריכי אוכלוסייה לשעת חירום
(מאלש"חים) במוסדות החינוך
נוהל 15
פינוי בית ספר במצב חירום לצורך קליטת אוכלוסייה מפונה נוהל 16
הכשרות עזרה ראשונה לסגל ההוראה במסגרת היערכות
ביה"ס למצבי חירום
נוהל 17
הפעלת מוסדות החינוך המיוחד במצבי חירום נוהל 18
היערכות תנועות הנוער לחירום נוהל 19