תכניות לימודים 9.
תכניות מיוחדות 9.14
למידה בסביבות חדשניות בחינוך היסודי 9.14‎-2
בימים אלו מתפרסמים שני מסמכים שנכתבו באגף לחינוך יסודי העוסקים
בלמידה בסביבה ממוחשבת ומתוקשבת בבית הספר היסודי:
למידה בסביבה מתוקשבת בחינוך היסודי: המסמך כולל שלושה
חלקים: החלק הראשון עוסק במדיניות חינוכית הכוללת תפיסה,
עקרונות פדגוגיים, הגדרת מאפייני הסביבה ותפקיד המורה בתוכה;
החלק השני מגדיר סטנדרטים לפעילות מושכלת בסביבה מתוקשבת;
החלק השלישי מציג מודל תהליכי לפיתוח כישורי למידה מידעניים
בסביבה מתוקשבת
 
 

לפרטים יש לפנות אל הגב' יעל קולודנר, מנהלת המחלקה לסביבות למידה חדשניות
באגף לחינוך יסודי, טל' 02‎-5603425/283


רכישת השפה הכתובה בסביבה ממוחשבת בכיתות א'-ב': זהו
תדריך למורה
המהווה סיכום של ניסוי שנערך על-ידי האגף לחינוך
יסודי בשנים 1999‎-1996. במהלך הניסוי נאספו נתונים, הופקו לקחים
והוסקו מסקנות לגבי דרכי רכישת הכתיבה ותהליכי ההוראה, הלמידה
וההערכה בסביבה ממוחשבת בכיתות א'-ב'. המסקנות והתובנות של
ניסוי זה משמשים תשתית לפעילות בכיתות א'-ב' ביישובים ובמחוזות
שונים בארץ כולה.
 
 

אפשר לרכוש את התדריך למורה ב"ספר לכול", שיווק והפצה בע"מ,
טל' 03‎-5580111. לפרטים נוספים יש לפנות אל הגב' מירה גלעד באגף
לחינוך יסודי, טל' 02‎-5603283/4.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/8(א), י' ניסן תשס"ד, 1 באפריל 2004