education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 
תוצאות חיפוש
 
 
  נתוני החיפוש החזירו תוצאות רבות.
מוצגות  תוצאות 1 - 20 מתוך 102
    עבור הערך : עא
   
 
 
  1.    תשעא/10ב 7.6-13 נוהל הטיפול במשלחות נוער היוצאות לחו"ל – תיקון לסעיף 7.6-12 בחוזר הוראות הקבע עא/10(ב)
  תשעא/10ב 7.6-13 נוהל הטיפול במשלחות נוער היוצאות לחו"ל – תיקון לסעיף 7.6-12 בחוזר הוראות הקבע עא/10(ב)   7. חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי 7.6 משלחות נוער לחו"ל 7.6-13  נוהל הטיפול במשלחות נוער היוצאות לחו"ל – תיקון לסעיף 7.6-12 בחוזר הוראות הקבע עא/10(ב) חוזר ...
 
  education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/7/7-6/HoraotKeva/K-2011-10-1-7-6-13.htm
     תאריך שינוי אחרון : 02/06/2016 00:00:00
 


  2.    דבר השר לחוזר המנהל הכללי- חוזר מנכ"ל עא/3(ב), נובמבר 2010
  דבר השר לחוזר המנהל הכללי- חוזר מנכ"ל עא/3(ב), נובמבר 2010   הדפסה  סגירה  דבר השר לחוזר המנהל הכללי לשנת השפה העברית חוזר מנכ"ל תשעא/3(ב), כ"ד במרחשוון התשע"א, 1 בנובמבר 2010 עמיתיי אנשי החינוך, יסוד התרבות האנושית הוא השפה. ביסוד תרבותנו הלאומית – השפה העברית. שנת תשע"א הוכרזה ...
 
  http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/DvarAsar/DevarShar2011.htm
     תאריך שינוי אחרון : 31/10/2011 00:00:00
 


  3.    דבר שר החינוך - חוזר מנכ"ל עא/1, לספטמבר 2010
  דבר שר החינוך - חוזר מנכ"ל עא/1, לספטמבר 2010   הדפסה  סגירה  דבר שר החינוך לקראת פתיחת שנת הלימודים התשע"א חוזר מנכ"ל עא/1, כ"ב באלול התש"ע, 1 בספטמבר 2010 מנהלות, מנהלים, מורות ומורים, גננות ועובדי הוראה יקרים, "גם למראה נושן יש רגע של הולדת" (ירח/נתן אלתרמן) מראות יום פתיחתה ...
 
  http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/DvarAsar/H-2011-1-sar.htm
     תאריך שינוי אחרון : 31/10/2011 00:00:00
 


  4.    דבר שר החינוך- חוזר מנכ"ל עא/5, ינואר 2011
  דבר שר החינוך- חוזר מנכ"ל עא/5, ינואר 2011   הדפסה  סגירה  דברי שר החינוך ומנכ"ל המשרד בעקבות אסון השרפה בכרמל חוזר מנכ"ל תשעא/5, כ"ו בטבת התשע"א, 2 בינואר 2011 דבר שר החינוך, חה"כ גדעון סער להלן דברי ההספד שנשא שר החינוך בהלווייתו של אלעד ריבן ז"ל שנספה באסון השרפה הגדולה בכרמל, ...
 
  http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/DvarAsar/DvarShar2011.htm
     תאריך שינוי אחרון : 31/10/2011 00:00:00
 


  5.    דבר המנכ"ל- חוזר מנכ"ל עא/6 לפברואר 2011
  דבר המנכ"ל- חוזר מנכ"ל עא/6 לפברואר 2011   דבר המנכ"ל רענון מידע בקרב צוותי חינוך והוראה בנושא הסיכון לאובדנות לאחרונה  חווינו זעזוע עם היוודע דבר התאבדותו של תלמיד ב החינוך. כל התאבדות מהווה טלטלה קשה למשפחה, למסגרת החינוכית ולסביבה הקרובה, ואנו ...
 
  tp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/DvarMankal/H-2011-6-mankal.htm
     תאריך שינוי אחרון : 26/08/2012 00:00:00
 


  6.    דבר המנכ"ל- חוזר עא/5, ינואר 2011
  דבר המנכ"ל- חוזר עא/5, ינואר 2011   דבר המנכ"ל דבר מנכ"ל משרד החינוך, ד"ר שמשון שושני חוזר מנכ"ל תשעא/5, כ"ו בטבת התשע"א, 2 בינואר 2011 כפר הנוער "ימין אורד" ודרכו כפר הנוער "ימין אורד", שספג מכה קשה באסון שרפת יערות הכרמל, נחשב מזה שנים לפואמה ...
 
  tp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/DvarMankal/H-2011-5-mankal.htm
     תאריך שינוי אחרון : 26/08/2012 00:00:00
 


  7.    דבר המנכ"ל - חוזר מנכ"ל עא/1, לספטמבר 2010
  דבר המנכ"ל - חוזר מנכ"ל עא/1, לספטמבר 2010   דבר המנכ"ל חוזר מנכ"ל עא/1, כ"ב באלול התש"ע, 1 בספטמבר 2010 עדכוני rss תאריך עדכון אחרון:  26/08/2012
 
  tp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/DvarMankal/H-2011-1-mankal.htm
     תאריך שינוי אחרון : 26/08/2012 00:00:00
 


  8.    3.5-1 שינויים בלוח החופשות בישיבות התיכוניות ובאולפנות בשנה"ל התשע"ב/ ביטול סעיף 3.5-17 בחוזר הודעות ומידע עא/10(ב)
  3.5-1 שינויים בלוח החופשות בישיבות התיכוניות ובאולפנות בשנה"ל התשע"ב/ ביטול סעיף 3.5-17 בחוזר הודעות ומידע עא/10(ב)   3. ארגון ומינהל 3.5 מבנה שנת הלימודים (תשעב) 3.5-1  שינויים בלוח החופשות בישיבות התיכוניות ובאולפנות בשנה"ל התשע"ב/ ביטול סעיף 3.5-17 בחוזר ...
 
  s.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-5/HodaotVmeyda/H-2012-4-3-5-1.htm
     תאריך שינוי אחרון : 18/12/2011 00:00:00
 


  9.    3.6-5 מחירון שירותי הפקת מידע לגורמי חוץ – תיקון המחירון שפורסם בחוזר עא/2 סעיף 3.6-3
  3.6-5 מחירון שירותי הפקת מידע לגורמי חוץ – תיקון המחירון שפורסם בחוזר עא/2 סעיף 3.6-3   3. ארגון ומינהל 3.6 טכנולוגיית המידע ומחשוב (תשעא) 3.6-5  מחירון שירותי הפקת מידע לגורמי חוץ – תיקון המחירון שפורסם בחוזר עא/2 סעיף 3.6-3 שרד החינוך מקיים, באמצעות המינהל ...
 
  s.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-6/HodaotVmeyda/H-2011-3-3-6-5.htm
     תאריך שינוי אחרון : 28/10/2010 00:00:00
 


  10.    3.7-4 ביטול הוראה בנושא תשלומים עבור תלמידי חוץ בחוזר הודעות ומידע עא/4 סעיף 3.7-2
  3.7-4 ביטול הוראה בנושא תשלומים עבור תלמידי חוץ בחוזר הודעות ומידע עא/4 סעיף 3.7-2   3. ארגון ומינהל 3.7 מינהל מוסדות חינוך (תשעא) 3.7-4  ביטול הוראה בנושא תשלומים עבור תלמידי חוץ בחוזר הודעות ומידע עא/4 סעיף 3.7-2 (מחודש דצמבר 2010) הודענו על החלפת הסעיף הקטן ...
 
  s.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-7/HodaotVmeyda/H-2011-7-3-7-4.htm
     תאריך שינוי אחרון : 24/02/2011 00:00:00
 


  11.    8.5-1 הבהרה לסעיף 8.5-40 בחוזר הוראות הקבע עא/4(א) בנושא "העסקת קרובי משפחה במוסדות חינוך"
  8.5-1 הבהרה לסעיף 8.5-40 בחוזר הוראות הקבע עא/4(א) בנושא "העסקת קרובי משפחה במוסדות חינוך"   8. עובדי הוראה ועובדי חינוך 8.5 תנאי שירות (תשעב) 8.5-1  הבהרה לסעיף 8.5-40 בחוזר הוראות הקבע עא/4(א) בנושא "העסקת קרובי משפחה במוסדות חינוך" דן ב"העסקת קרובי משפחה ...
 
  s.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/8/8-5/HodaotVmeyda/H-2012-1-8-5-1.htm
     תאריך שינוי אחרון : 30/08/2011 00:00:00
 


  12.    תשעה/5(א) החוות לחינוך חקלאי וללימודי הסביבה (חוות חקלאיות): ייעוד, תקן, תהליך בינוי ונוהל פתיחת חוות חדשות
  תשעה/5(א) החוות לחינוך חקלאי וללימודי הסביבה (חוות חקלאיות): ייעוד, תקן, תהליך בינוי ונוהל פתיחת חוות חדשות   3. ארגון ומינהל 3.2 בינוי ופיתוח 3.2-12  החוות לחינוך חקלאי וללימודי הסביבה (חוות חקלאיות): ייעוד, תקן, תהליך בינוי ונוהל פתיחת חוות חדשות מבוא תמצית ...
 
  .education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-2/HoraotKeva/K-2015-5-1-3-2-12.htm
     תאריך שינוי אחרון : 01/04/2015 00:00:00
 


  13.    4.3-3 חובת לימוד והיבחנות בשתי יחידות לימוד בהיסטוריה לכל התלמידים בחטיבה העליונה בחינוך הערבי והבדואי
  4.3-3 חובת לימוד והיבחנות בשתי יחידות לימוד בהיסטוריה לכל התלמידים בחטיבה העליונה בחינוך הערבי והבדואי   4. בחינות 4.3 בחינות בגרות (תשעג) 4.3-3  חובת לימוד והיבחנות בשתי יחידות לימוד בהיסטוריה לכל התלמידים בחטיבה העליונה בחינוך הערבי והבדואי על-פי ההוראה ...
 
  s.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/4/4-3/HodaotVmeyda/H-2013-3-4-3-3.htm
     תאריך שינוי אחרון : 01/11/2012 00:00:00
 


  14.    4.3-26 רענון הודעות קודמות בנושא בחינות הבגרות בשפה האיטלקית ובשפה הסינית
  4.3-26 רענון הודעות קודמות בנושא בחינות הבגרות בשפה האיטלקית ובשפה הסינית   4. בחינות 4.3 בחינות בגרות (תשעא) 4.3-26  רענון הודעות קודמות בנושא בחינות הבגרות בשפה האיטלקית ובשפה הסינית 1. לראשונה בקיץ התשע"א יהיה אפשר להיבחן בבחינות בגרות באיטלקית ובסינית. ...
 
  .education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/4/4-3/HodaotVmeyda/H-2011-9-4-3-26.htm
     תאריך שינוי אחרון : 01/05/2011 00:00:00
 


  15.    4.3-20 רענון הודעות קודמות בנושא בחינות הבגרות בשפה האיטלקית ובשפה הסינית
  4.3-20 רענון הודעות קודמות בנושא בחינות הבגרות בשפה האיטלקית ובשפה הסינית   4. בחינות 4.3 בחינות בגרות (תשעא) 4.3-20  רענון הודעות קודמות בנושא בחינות הבגרות בשפה האיטלקית ובשפה הסינית 1.    לראשונה בקיץ התשע"א יהיה אפשר להיבחן בבחינות בגרות באיטלקית ובסינית. ...
 
  .education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/4/4-3/HodaotVmeyda/H-2011-7-4-3-20.htm
     תאריך שינוי אחרון : 27/02/2011 00:00:00
 


  16.    5.1-47 איסור רחצה ופעילות מים במסגרת המוסד החינוכי
  5.1-47 איסור רחצה ופעילות מים במסגרת המוסד החינוכי   5. בטיחות, ביטחון ושעת חירום 5.1 בטיחות 5.1-47  איסור רחצה בטיולים במסגרת המוסד החינוכי חוזר זה מבוטל מבוא תמצית הוראה זו מבהירה  שחל איסור על רחצה בברכות ובמקווי מים בטיולים במסגרת המוסד החינוכי. התוקף: החל ...
 
  .education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/5/5-1/HoraotKeva/K-2011-8-1-5-1-47.htm
     תאריך שינוי אחרון : 06/08/2015 00:00:00
 


  17.    מידע לחודש ספטמבר 2010
  מידע מחוזר מנכ"ל    מידע לחודש ספטמבר 2010   מידע לחודש ספטמבר 2010 חוזר מנכ"ל עא/1, כ"ב באלול התש"ע, 1 בספטמבר 2010 עדכוני rss תאריך עדכון אחרון:  26/08/2010
 
  cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/MeydaMichozerMankal/September2010/H-2011-1.htm
     תאריך שינוי אחרון : 26/08/2010 00:00:00
 


  18.    מידע לחודש מאי 2011
  מידע מחוזר מנכ"ל    מידע לחודש מאי 2011   מידע לחודש מאי 2011 חוזר מנכ"ל עא/9 כ"ז בניסן התשע"א, 1 במאי 2011 עדכוני rss תאריך עדכון אחרון:  28/04/2011
 
  ttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/MeydaMichozerMankal/May2011/H-2011-9.htm
     תאריך שינוי אחרון : 28/04/2011 00:00:00
 


  19.    חוזר מיוחד לשנת השפה העברית במערכת החינוך
  חוזר מיוחד לשנת השפה העברית במערכת החינוך   דבר המנכ"ל חוזר מיוחד לשנת השפה העברית במערכת החינוך חוזר מנכ"ל עא/3(ב), כ"ד במרחשוון התשע"א, 1 בנובמבר 2010 אחת מסגולותיה של השפה היא היותה הדרך להגיע אל עולמו הפנימי של האדם ולהשפיע עליו. כבר מסרו לנו ...
 
  p://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/DvarMankal/H-2011-3b-mankal.htm
     תאריך שינוי אחרון : 26/08/2012 00:00:00
 


  20.    תשעד/12(א) 1.2-44 הנחיות ונהלים למוסדות החינוך בנושא הנגשות לתלמידים שיש להם לקות בראייה (עיוורים / כבדי ראייה)
  תשעד/12(א) 1.2-44 הנחיות ונהלים למוסדות החינוך בנושא הנגשות לתלמידים שיש להם לקות בראייה (עיוורים / כבדי ראייה)   1. אוכלוסיות מיוחדות 1.2 חינוך מיוחד 1.2-44  הנחיות ונהלים למוסדות החינוך בנושא הנגשות לתלמידים שיש להם לקות בראייה (עיוורים / כבדי ראייה) מבוא ...
 
  education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/1/1-2/HoraotKeva/K-2014-12-1-1-2-44.htm
     תאריך שינוי אחרון : 13/11/2014 00:00:00
 


 
 
 

עדכוני rss

   תאריך עדכון אחרון:  26/09/2014