education - חינוך קישרי חוץ ואונסקו

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל
 

הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל הינו הגוף המוסמך במדינת ישראל להעריך תארים אקדמיים של בוגרי מוסדות להשכלה גבוהה מארצות זרות, וזאת בהשוואה לתארים האקדמיים המקבילים במוסדות ישראליים, לצורך דירוג ושכר בלבד.

 

שקילת התארים נעשית על פי הכללים והקריטריונים שנקבעו ובכללם כללי רכלבסקי והכללים להערכת תארים בהתכתבות ותארים שלישיים. האישור  הניתן על ידי הגף משמש לצורך השתלבות בתעסוקה ובדירוג השכר האקדמי הנהוג בישראל, בעיקר במערכות ממשלתיות וציבוריות וכן בגישה למכרזים בדירוג הנ"ל.

 

הגף מעריך תארים אקדמיים המוענקים הן על ידי מוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל והן על ידי השלוחות של מוסדות זרים להשכלה גבוהה הפועלים בישראל ואשר קיבלו רישיון מהמועצה להשכלה גבוהה בישראל שעמדו בכל דרישות החוק (תיקון 11 ו-12 לחוק המל"ג).

מטרות 

  • מתן אפשרות לעובדי מדינה שלמדו במוסדות מחו"ל לקבל את שכרם על פי התואר שבידם. 
  • סיוע בקליטת העליה ובשילוב העולים האקדמיים בתעסוקה ההולמת את השכלתם וכישוריהם. 
  • סיוע לרשויות השירות הציבורי לערוך בקרה על תקינות התארים במהלך גיוס, קידום ותגמול העובדים.

  

 

תחומי פעילות  

 

דרכי פניה

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  11/04/2019