education - חינוך המינהל למדע וטכנולוגיה - מקצוע מדעי הטכנולוגיה
 
 
 
פורטל התוכן החינוכי
צרו קשר
לאתר המינהל
פורום
 
 
 
 
 
עדכוני מפמ"ר
 

דבר המפמ"ר | חוזרי מנכ"לשיבוץ מדריכים | ימי עיון והשתלמות

 

רציונל המקצוע - ד"ר אהרון שחר

 

מתווה היבחנות במרכיב האוריינות

לנבחני פרויקטים/ תלקיטים/ מטלות ביצוע - 704-387

דוגמה למבחן ברכיב האוריינות- משולב במבחן הפרויקטים/תלקיטים

דבר מפמ"ר נובמבר 2016

לכבוד מנהלי בית הספר
מידע על המקצוע "מדע וטכנולוגיה לכל"

"מדע וטכנולוגיה לכל" (מוט"ל), הינו מקצוע מדעי טכנולוגי חדש, הנלמד בנתיב העיוני ובנתיב הטכנולוגי.
"מדע וטכנולוגיה לכל" החליף את המקצועות: "מדעי הטכנולוגיה" ומוט"ב ("מדע וטכנולוגיה בחברה"), שהיו נהוגים בעבר.
תכנית הלימודים ב"מדע וטכנולוגיה לכל" היא תכנית המיועדת לתלמידי החטיבה העליונה. מטרת העל שלה היא להקנות ללומדים אוריינות מדעית טכנולוגית. הלמידה וההוראה של הידע המדעי נעשית בגישה על תחומית, סביב נושא או סוגיה, מתוך הקשר לחיי הלומדים, תוך מתן דגש על הבנת רעיונות, התייחסות לידע המוקדם של הלומד והקנייה מפורשת של מיומנויות חשיבה באופן מובנה ומדורג.
דרכי הלמידה-הוראה במוט"ל מגוונות ומאפשרות לתלמידים בעלי מגוון יכולות ללמוד מדע  וטכנולוגיה באופן משמעותי, תוך ניצול החוזקות שלהם.
דרכי ההערכה ב"מדע וטכנולוגיה לכל" הן בהלימה לדרכי הלמידה וההוראה. ההערכה החיצונית (70%), היא בחינה בעל פה, שמתמקדת בהגנה על פרויקט BPL/עבודת חקר/תיכון הנדסי, וכוללת גם שאלות אוריינות בתכנים שנלמדו בכיתה י'.


התוכנית בהיקף 5 יח"ל היא מקצוע בחירה א' בנתיב הטכנולוגי, ומקצוע בחירה בנתיב העיוני, ומיועדת לתלמידים שאינם מתמחים במקצועות מדעיים אחרים.

התוכנית הבסיסית בהיקף 90 שעות  משותפת לנתיב העיוני והטכנולוגי, והיא מיועדת לתלמידים שלא מתמחים במדעים. למידה בהיקף 90 שעות נותנת מענה לחובת למידה של מקצוע מדעי או מבואות למדעים. כמו כן, נותנת מענה מינימלי לבחירה א' בחינוך הטכנולוגי.
החלק המרכזי בתוכנית הלימודים הוא פרויקט בגישת PBL או עבודת חקר או תלקיט. בחינוך העיוני, מתמקדים בנושאים מתחומי המדעים ובחינוך הטכנולוגי בנושאים טכנולוגיים המופיעים בתוכנית הלימודים.

במסגרת לימודי 5 יח"ל בחינוך הטכנולוגי, התוכנית כוללת לימוד אנגלית טכנית ועוד שישה נושאים טכנולוגיים  משלושת האשכולות: תקשוב ותקשורת, הנדסה, משק וכלכלה - שתי מבניות מכל אשכול והחלק המרכזי בתוכנית הוא פרויקט בגישת PBL או עבודת חקר או תלקיט.
במסגרת לימודי ה-5 יח"ל בחינוך העיוני, התלמידים לומדים שישה נושאים מדעיים שונים (ויזמות) תוך הקניית מיומנויות חשיבה, לומדים על עבודת המדען והמהנדס, מתנסים בתהליכי חקר ותיכון הנדסי במסגרת מודלינג, ועובדים באופן עצמאי בקבוצות קטנות על פרויקט חקר/תיכון/PBL בנושא שהם בחרו.
התוכנית בהיקף 5 יח"ל נלמדת בכל המגזרים. היא עשויה להתאים במיוחד לאוכלוסיות הבאות:

  • תלמידים בכיתות עיוניות רגילות המתעניינים במדע אך לא מתאימים לדרישות שמציבות המגמות המדעיות. לימוד מדע וטכנולוגיה לכל נותן מענה לסקרנותם של התלמידים מאפשר להם ללמוד בהנאה ולהצליח.
  • תלמידים בכיתות אומ"ץ, מב"ר, אתגר- המצליחים בזכות שילוב דרכי ההערכה המגוונות ובתמיכה של המורה, בקבוצות קטנות. נמצא כי הצלחה בלימודי מדע וטכנולוגיה לכל תרמה לדימוי העצמי של תלמידים אלו.
  • תלמידים שנשרו ממקצועות מוגברים במגמה טכנולוגית ואחרים, בתום כיתה י', אם למדו מדע וטכנולוגיה לכל בכיתה י' בהיקף 90 שעות, במסגרת חובת מדעים.

  • תלמידים במגזר החרדי- תוכנית הלימודים מאפשרת לבית הספר בחירה של נושאים מדעיים מתוך נושאי החובה, תוך התאמת התכנים לרוח בית הספר,  או לבחור את המקצוע "מדע וטכנולוגיה לכל" כמקצוע מדף טכנולוגי.

  • תלמידים שלא יכולים לרכוש מקצוע מוגבר בהיקף 5 יח"ל, במקצועות המגמה

אנו מאמינים שלכל תלמיד בחטיבה העליונה מגיעה ההזדמנות ללמוד מדע וטכנולוגיה ומקווים שתבחרו לאפשר גם לתלמידים בבית הספר שלכם ללמוד  ולהצליח !
נשמח להגיע לפגישה בבית הספר על מנת להסביר לך, ולצוותך על לימודי "מדע וטכנולוגיה לכל" בהיקף 5 יח"ל
.

  • הפיקוח על מקצוע "מדע וטכנולוגיה לכל" מציע תמיכה פדגוגית וליווי בכל שלבי הלמידה באמצעות מערך מדריכים מחוזיים וארציים שישמחו לתת כתף להצלחת התלמידים והמורים.
  • נא להעביר תוכן מסמך זה לידיעת צוות ההוראה במקצוע.
  • פירוט שלבי הלמידה וסמל השאלונים

 

קישורים חשובים:

 

חוזר מנכ"ל תשע"ז/2 (א) - 13.10.2016

איחוד המקצועות מדעי הטכנולוגיה ומוט"ב למקצוע אחד- "מדע וטכנולוגיה לכל"     

 

 

זכויות של תלמידים -    עולים ותושבים חוזרים הנבחנים בבחינות הבגרות

 

קשר עם בתי הספר

יעודכן בקרוב

השתלמויות וימי עיון

יעודכנו בקרוב

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  03/05/2017  

עדכוני rss