education - חינוך מדע וטכנולוגיה בקדם יסודי, יסודי וחטיבת ביניים המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
חושבים מדע
 

במסגרת התכניות התומכות בקידום הישגים לימודיים במדע וטכנולוגיה בדגש על פיתוח תפקודי לומד המותאמים למאה ה- 21, מופעל פיילוט של תוכנית "חושבים מדע" בחטיבות הביניים.

התכנית מופעלת בשיתוף פעולה בין הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה, המרכז הישראלי למצוינות בחינוך וקדימה מדע.

רציונל התכנית 

תכנית "חושבים מדע" היא תוכנית פדגוגית-מדעית, שנועדה לטפח את מיומנויות החשיבה והחקר המדעיים, תוך פיתוח אוריינות מדעית דיגיטאלית בחטיבות הביניים ברחבי הארץ.

חשיבה מסֶדֶר גבוה היא אחת מהמיומנויות הנדרשות במאה ה-21. אחד הכלים היעילים ביותר לפיתוח חשיבה מסוג זה הוא חינוך מדעי המשלב חשיבה מסדר גבוה, תכנון וביצוע של ניסויים במעבדה ושילוב של כלים דיגיטאליים. השימוש בכלים אלו עשוי לטפח לא רק מדענים לעתיד, אלא גם אזרחים בעלי אוריינות מדעית טכנולוגית בנוסף לערכים כגון: סקרנות, שאיפה למצוינות, נחישות, התמדה, דייקנות, אמינות, יכולת פתרון בעיות ועבודה בצוות.

מטרות התכנית

  1. טיפוח מיומנויות חשיבה מסדר גבוה.
  2. טיפוח אוריינות מדעית.
  3. קידום מיומנויות המאה ה-21: שימוש בכלי תקשוב, אוריינות מידע ותקשורת, חשיבה ביקורתית ופיתוח יכולות בפתרון בעיות, תקשורת, שיתוף ועבודת צוות ולימוד עצמאי.
  4. העלאת המוטיבציה של התלמידים לבחירה במקצועות מדעיים בחטיבה העליונה.

אוכלוסיית היעד

התכנית מיועדת לכיתות ז'-ט' בכל המגזרים בכל הארץ. מחקרים רבים מראים שהוראה מפורשת של חשיבה מדעית מתאימה לא רק לתלמידים בעלי יכולות קוגניטיביות גבוהות, וכי תלמידים בעלי יכולות בינוניות וחלשות יוצאים נשכרים לא פחות משיטת הוראה זו.

הפדגוגיה בתכנית "חושבים מדע" (התלמיד כמדען צעיר)

בבסיס התכנית עומד החקר הפתוח, המספק לתלמידים חוויית גילוי רבת עוצמה.

ברוח זו ובמסגרת התוכנית, התלמידים הלומדים נושא מתוכנית הלימודים מתמודדים איתו כמדענים צעירים, הצריכים לפתור תעלומות וחידות באמצעות חשיבה ויצירתיוּת. האחריות ללמידה, לחשיבה, לתכנון, לביצוע ולפתרון נמצאת אצל התלמידים, כאשר המורים מנחים את התלמידים. בסופו של תהליך, התלמידים מגלים ומסבירים בעצמם תופעות וחוקי טבע.

במהלך ההתנסויות ישולבו כלים דיגיטליים ויהיו הזדמנויות לפיתוח למידה שיתופית בקרב תלמידים באותו בית ספר ובין בתי ספר שונים.

הוראה מסוג זה לא רק שאינה מזניחה הישגים בתחומי הנושאים הנלמדים, אלא להיפך – תלמידים בעלי יכולות חשיבה גבוהות הופכים ללומדים יעילים בעלי הישגים פורמליים גבוהים יותר.

חומרי לימוד

כדי להפוך את החשיבה לנושא מרכזי, מפותחים חומרי לימוד בסביבת למידה דיגיטלית ואינטראקטיבית, המדגישים חשיבה ומיומנויות כנושא מרכזי. חומרי הלימוד מתבססים כולם על תונית הלימודים של חטיבות הביניים. הם מכילים את הרקע העיוני והמעשי להוראת חשיבה בכיתה, עבור התלמידים והמורים.

מתכונת הניסוי

הניסוי התחיל בשנת הלימודים תשע"ח בכיתות ז' ואמור להימשך 3 שנים בבתי הספר שישתתפו בתכנית. רוח התוכנית והמיומנויות שיוצגו יתאימו לכלל שכבות החטיבה. בשנים הבאות התכנית תצמח ותתאים גם לנושאי התוכן של כיתות ח'-ט'.

לצורך הניסוי, נערכות התאמות בתכנית הלימודים ובדרכי ההערכה, תוך צמצום הדרישות בחלק מהנושאים במטרה לאפשר למורים המשתתפים בתוכנית ללמד בגישת החקר הפתוח, המצריך זמן התנסות ארוך יותר.

המורים המשתתפים בתכנית משתתפים בהשתלמות בהיקף של 60 שעות המתפרסות לשנתיים. במסגרת ההשתלמות המורים יתנסו בפעילויות, יישמו אותן בכיתות ויקבלו כלים מעשיים תוך דיאלוג עם מנחי ההשתלמות והעמיתים לדרכים להתמודדות באתגרים הכרוכים בהטמעת התכנית.

 אתר התכנית

תשע"ט

  מכתב הזמנה להשתלמות

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  06/10/2018  

עדכוני rss