education - חינוך הפיקוח על המקצועות העצמאיים
 
 
 
 
 
 
 
 
תכנית הלימודים בתנ"ך על פי תכנית ההיבחנות החדשה
 


תכנית הלימודים המותאמת תשע"ה

 

למידה משמעותית נועדה לקדם למידה מעמיקה, פעילה וחווייתית, פיתוח חשיבה מסדר גבוה, הקניה של מיומנויות ועוד.

 

לאור הדגשים אלו, חלו שינויים בתכנים, בדגשים, בארגון החומר ובעיקר בדרכי ההוראה וההערכה.

 

בהצלחה!


 

 מסמך התכנית

 מסמך סיכום היבחנות החדשה

 תכנית הלימודים בתנ"ך

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/11/2016  

עדכוני rss