education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
 
 
 
 
 
 
 
 
חיי הכפר חיי העיר בין מיתוס לאתוס
 

הגו וכתבו: אורית כנען, מורדי שטיין, יורם גלילי מטה שנהר קרמניצר, המינהל לחינוך התיישבותי

מדריך למורה

רציונאל הלימוד: בחינת הבדלים בעולם הערכים של החיים האורבניים בישראל בהשוואה לחיים הכפריים; מיקוד על עולמם של חז"ל, וראשית התנועה הציונית;

 חיי הכפר חיי העיר - רציונל ושאלות ללימוד

המטרה: לאפשר דיון אקטואלי על בסיס מבחר של טקסטים, ולא להציג תיזה מסודרת.

מקורות הלימוד: מצורפים בדף לימוד אותו יש לשכפל על 3 A

 מקורות - חיי הכפר חיי העיר בין מיתוס לאתוס

הערות: יחידת הלימוד הייתה חלק  מיום סיור של מורי המינהל לחינוך התיישבותי "בכל זאת יש משהו בה" . יחידת הלימוד היא מודולארית וניתנת להפעלה בהיקפים שונים. למורה ניתנת בחירה גדולה והוא יכול להחליט מה הוא מעמיד במרכז, באיזה סדר הוא מלמד ועל איזה שלב הוא מדלג. היחידה מותאמת לחט"ב ולתיכון. ניתן להתאימה לשכבת הגיל הרצויה.

המטרות בתחום כישורי החשיבה: הבחירה בנושא המתמקד בדילמות ערכיות מחייבת שימוש במיומנויות חשיבה מרכזיות הדורשות שאילת שאלות מסדר גבוה, בנית טעונים, ביסוסם, השוואה בניהם (העברה מטקסט לטקסט ע"י עימות והשוואה), וביצוע מטה קוגניציה- חשיבה על חשיבה.

הצעה ללימוד היחידה

שלב ראשון - פתיחה (ראה שתי הצעות מומלץ להשתמש בשתיהן)

שלב שני - דיון  בקבוצה.

שלב שלישי - דיון והעמקה באמצעות טקסטים שונים וברור תפיסות עולם וערכים בחיי הכפר וחיי העיר.

שלב רביעי - העשרה והעמקה באמצעות טקסטים מן הספרות, טקסטים חזותיים וטקסטים ממקורות שונים.

שלב חמישי - מטה קוגניציה המטפחת מודעות לתהליכים קבוצתיים ותהליכי למידה כחלק משמעותי לא פחות מן התוצרים.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/02/2011    

עדכוני rss