education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
education - חינוך תרבות יהודית ישראלית
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

מידע מלא, הבהרות ועדכונים שוטפים 

באתר למורי המקצוע

*

כחלק מתהליך הטמעת תכנית הלימודים, מושם דגש על פיתוח היכולות להוראת המקצוע באופן חווייתי ומשמעותי, אשר יעודד שיח מברר זהות.
לשם כך, הוקצה תקציב לתמיכה בפעילויות חווייתיות לבתי ספר המקצים את מספר השעות הנדרש בחוזר מנכ"ל ללימוד המקצוע

 

קול קורא לבתי ספר להגשת בקשות לסבסוד פעילויות למידה חווייתייות - תש"ף

 

להלן תקציר הוראות הקול קורא בעניין פעילויות למידה חווייתית תש"פ

<  זכאות לסבסוד | סוגי פעילות | סבסוד והעברת כספים | מועדי הגשה 

 

זכאות לסבסוד

זכאים לסבסוד בתי הספר שמיישמים את תכנית הלימודים בתרבות יהודית-ישראלית על פי הנחיות משרד החינוך ומקצים להוראתה:

 • ביסודי:  5 שעות שבועיות שנתיות בכיתות ג'-ו' או 9 שעות שבועיות בכיתות ג'-ח'
 • בחטיבות הביניים: 5 שעות שבועיות שנתיות בכיתות ז'-ט'
 • בתיכונים ארבע שנתיים: לפחות 1 שעה בכל אחת מכיתות ט'. תינתן עדיפות לבתי ספר בהם יש מגמת תושב"ע ומשפט עברי/מחשבת ישראל או נלמדות יחידות השכלה כללית בתחומים אלה בשכבת י'.

בתי ספר צומחים או בתי ספר של החינוך המיוחד המלמדים את המקצוע ואינם עומדים בהקצאת השעות מוזמנים לפנות לוועדת חריגים באמצעות הרפרנטים המחוזיים.

>> לחזרה


סוגי הפעילויות

הפעילויות החווויתיות שתסובסדנה לכיתות א' - ט' בתשע"ט הן פעילויות המופעלות עלי ידי גופים חיצוניים שתכניהן אושרו ע"י הפיקוח על המקצוע.

בתש"פ מוצע לכיתות א' - ט' סבסוד של שני סוגי פעילויות המופעלות עלי ידי גופים חיצוניים שתכניהן אושרו ע"י הפיקוח על המקצוע.

 • פעילויות בהובלת מורים - פעילויות המופעלות על ידי צוות בית הספר בעקבות הנחייה לתכנון ובניית הפעילות על ידי גופים חיצוניים. ניתן להזמין עד פעילות אחת מסוג זה לכל שכבה.
 • פעילויות בהובלת גופים - המופעלות עלי ידי גופים חיצוניים ותכניהן אושרו ע"י הפיקוח על המקצוע, בהתאם לצירי התוכן השונים.
  פעילות בציר מעגל השנה היהודי-ישראלי (חגים) ניתן להזמין עד פעילות אחת מסוג זה לכל שכבה.
  פעילות בציר התוכן יצירות ויוצרים בארון הספרים היהודי-ישראלי או בציר התוכן מעגלי חיים וחברה - ניתן להזמין פעילות אחת או שתיים לשכבה.

 


 

>> לחזרה 
 

גובה הסבסוד 

בית הספר יהא זכאי לסבסוד של עד 2 פעילויות לתלמיד

סבסוד בסך 15 ₪ לתלמיד יינתן לבתי הספר עבור פעילות המופעלות על ידי צוות  בית הספר בהתאם להוראות הקול קורא. (מקסימום פעילות אחת מסוג זה).
בתי ספר שיבחרו בפעילות מסוג זה, יהיו זכאים להשתמש בו למימון ההנחייה ולסבסוד פעילויות נוספות מסל הפעילויות המאושרות האחרות, אשר תתרומנה לתהליך הלמידה החווייתית.
קבלת הסבסוד מותנית בביצוע פעילות בהתאם להנחיה.

סבסוד בסך 10 ₪ לתלמיד יינתן לבתי הספר עבור פעילות מרשימת הפעילויות המאושרות ומופעלות על ידי גופים חיצוניים (בכפוף למגבלות על פעילויות ספציפיות / סוגים ספציפיים)).

>> לחזרה 
 

ביצוע תשלומים והעברת הכספים

הסדרת התשלום לגופים עבור פעילויות שאושרו היא באחריות בתי הספר.
על בתי הספר לוודא את תנאי ההזמנה מראש, לרבות גובה התשלום ומועדי התשלום עם הגופים המפעילים.

משרד החינוך יעביר את הסבסוד לבתי הספר, דרך הבעלות על בתי הספר, באמצעות מערכת מית"ר במספר פעימות במהלך השנה.

לתשומת לבכם!

לאחר ביצוע הפעילות, על בית הספר למלא טופס דיווח ומשוב. אי-ביצוע הפעילות / אי-מילוי הדיווח ישללו זכאות לסבסוד וסכומי מקדמות שהועברו יקוזזו בדיעבד, באמצעות מערכת מית"ר.

>> לחזרה 

 

מועדים להגשת הבקשות

 • מערכת הגשת הבקשות תפתח וניתן להגיש בקשות לפעילויות מיום 1/7/2019 עד ליום 31/10/2019 (כולל).
 • הגשת בקשות לסבסוד פעילויות שתתקיימנה לפני 2/12/2019  (עד חנוכה) - רק עד ליום 18/7 בשעה 23:30
 • בימים 19-23/7/2019 המערכת תיסגר בשל עבודות תחזוקה.
 • מיום 23/7/2019 ועד ליום 31/10/2019 בשעה 23:30 תפתח מערכת הגשת הבקשות להגשת בקשות נוספות, לסבסוד פעילויות שמועד ביצוען הוא מיום 2/12/2019 עד 31/5/2020.

לבירורים אודות בקשות ניתן לפנות באמצעות כתבו לנו.

>> לחזרה 


בחירת פעילויות וביצוע הזמנה


לעיון ברשימת הפעילויות המאושרות ותאריכים מאושרים לביצוען, הדרכה למילוי הבקשה לסבסוד ומידע נוסף - הכנסו לאתר למורי המקצוע 

 

במקרה של חריגה מהתוכן שאושר או העברת פעילות שלא על ידי אנשי מקצוע, כתבו לנו, בצירוף סמל מוסד, פירוט הפעילות ותאריך הפעילות ופרטי האירוע.

לתשומת לבכם
הגשת בקשה אינה מהווה אישור לסבסוד. רק לאחר קבלת הרשאה תקציבית ניתן להסתמך על תקציב הסבסוד בהזמנת הפעילות.
 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  30/01/2020    

עדכוני rss