education - חינוך הוראת תלמוד ותושבע''פ ממלכתי דתי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
כיתה ז
 

הלכה
משנה
גמרא


תכנית הלימודים בתורה שבעל פה בכיתה ז' כוללת לימוד הלכה, משנה וגמרא.

ראוי להקצות לא פחות מ-2 ש"ש ללימוד הלכה ו-2 ש"ש ללימוד משנה או גמרא.

 

הלכה

חומרי עזר בהלכה

 

משנה

נושאי הלימוד לכיתה ז'

מסכת 

פרק

משניות

בבא מציעא

ב

א-יא

ו

א-ג, ו-ח

ז

א

ט

יא-יג

שבת

א

א-ד

ז

א-ד

טו

א-ג

 

טז

א-ג

אבות

א

א-יח

 

 


גמרא

תכנית הלימודים

[יש לבחור אחת מבין האפשרויות הבאות]

1.   בבא קמא פרק "המניח את הכד":
      כז  ע"א [מהמשנה] - ל ע"ב ["משום דמשרקי"]
      לב  ע"א [מהמשנה: "שנים שהיו"] - לג ע"א  [עד המשנה הראשונה]
             בכיתות שמתקשות אפשר לדלג על הדפים הבאים:
      כח ע"א [מהמשנה] – ל ע"א [עד המשנה: "השופך מים"]                 
      
       אפשרות לשלב: סוגיות תפילין מתוך מסכת מנחות פרק "הקומץ": דף לד ע"א- לז ע"ב
          (חודשים טבת- שבט).

2.    מסכת קידושין

כט ע"א: "משנה. כל מצוות הבן" -  לד  ע"ב: "אף כאן נשים חייבות צריכא"

מ ע"ב: "משנה. כל שישנו"-  מא ע"א (עד סוף הפרק)

פ ע"ב: "משנה. לא יתייחד אדם"- פב ע"ב (עד סוף המסכת)                           

אפשרות לשלב: סוגיות תפילין מתוך מסכת מנחות פרק "הקומץ": דף לד ע"א- לז ע"ב
          (חודשים טבת- שבט


יש לשלב בהדרגה עיון בתוספות, ומפרשים אחרים - ראשונים ואחרונים, פסיקה הלכתית- רמב"ם, שולחן ערוך ופרשניו, ופוסקים מספרי שו"ת וספרי מאסף אחרים.

 

 

חומרי עזר בגמרא

סרטונים על פי תכנית הלימודים

כללי

אתר "פסקים" מכיל מפתח נושאים מפורט למציאת פסקים על פי הנושא/סוגיה בה הם עוסקים וכן אפשרויות חיפוש נוספות.

פסקים הנוגעים לסוגיות הנלמדות


 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  04/07/2018