education - חינוך הוראת תלמוד ותושבע''פ ממלכתי דתי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
כתה ד
 

הלכה
משנה
גמרא


תכנית הלימודים בתורה שבעל פה בכיתה ד' כוללת לימוד הלכה, משנה וגמרא.

על פי מארז מתנ"ה יש להקצות לא פחות מ-2 ש"ש ללימוד הלכה ו-2 ש"ש ללימוד משנה או גמרא

 

ספרי לימוד מאושרים ליסודי

הלכה

בכיתה ד' יש להרגיל את התלמידים ללמוד מספר מקור. מקיצור שולחן ערוך מקור חיים, או קיצור שולחן ערוך של הרב שלמה גאנצפריד. יש סעיפים בהם הוא מרחיב בפרטים רבים. חשוב ללמוד את ההלכות התואמות לתוכנית הלימודים כאמור בהמשך.
בנוסף לספר המקור יש להיעזר בדפי עבודה, חוברות עזר וכד'.

חומרי עזר בהלכה

אלפון מושגים בהלכה פירוט  אורה קפלון, מדריכה ארצית

אלפון מושגים לפי סוגים אורה קפלון מדריכה ארצית 


משנה

נושאי הלימוד לכיתה ד'
תכנית הלימודים בכיתה ד' מחולקת לתכנית בסיס המיועדת לכל התלמידים
       ותכנית הגבר המיועדת לכיתות שיש להן יותר שעות


מסכת 

פרק

משניות

  

חובה

הגבר

סוכה 

א

א - ה

ב

ו-ט

ג

א-ה, ט-טו

ו-ח

ד

א-ט

ה

א-ד

תענית

ב

א-י

ג

א-ט

ד

ה-ח

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חומרי עזר במשנה

גמרא

חומר הלימוד בכיתה ד: מסכת ברכות פרק חמישי- אין עומדין, דף ל ע"ב-  דף לב ע"ב
מסמך ההישגים בהוראת גמרא

מאגר המשימות

מכתב המפמר מאגר משימות כתות ג-ה

מאגר המשימות הוא למידה  בדרך חוויתית, והערכה חלופית. המשימות הם על פי תכנית הלימודים. לכל משימה מצורפות הנחיות לתלמיד, וכן מדריך למורה. במדריך מופיע גם מחוון. 
במאגר המשימות לכיתה ד:
2 משימות במשנה: מסכת סוכה, מסכת ברכות - קריאת שמע; 2 משימות בהלכה: תענית, אוצרות השבת.
את המשימות יש לבצע במשך השנה ובהתאם להספק בתכנית הלימודים.

חומרי עזר בגמרא

חומרים של הרב אפרתי מפורסמים ברשותו אך יש לבקש רשות לפני השימוש

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  11/08/2018