education - חינוך פיתוח מקצועי לעו''ה מינהל עו''ה הכשרת עו''ה התמחות וכניסה להוראה כוח אדם בהוראה הערכת עו''ה
   
 
 
 
 
 
 
 
 
גמישות פדגוגית - תפיסה ועקרונות
גמישות פדגוגית בפיתוח המקצועי *
 


בשלוש השנים האחרונות משרד החינוך עוסק בסוגיות הוראה איכותית ולמידה משמעותית. כדי שהפיתוח המקצועי של עובדי ההוראה יוכל לתת מענה לסוגיות אלו היינו חייבים  להתבונן בצורה רחבה יותר על תהליכי הלמידה המקצועית המתמשכת של עובדי ההוראה, במטרה שיתנו מענה הולם, אפקטיבי ורלוונטי למטרות ויעדי החינוך בישראל.

 

המושג גמישות פדגוגית הולך ומתבסס בשנים האחרונות בשיח החינוכי בארץ. האגף לפיתוח מקצועי במִנהל לעובדי הוראה עושה שימוש במושג גמישות פדגוגית בפיתוח המקצועי בשתי משמעויות:

 •  כתפיסת עולם חינוכית
   
 • וכמסגרת ארגונית לפיתוח מקצועי.

על פי האגף לפיתוח מקצועי, גמישות פדגוגית היא תפיסה המבטאת את היכולת להתאים את תהליכי הלמידה וההתפתחות של עובדי ההוראה למצבי חינוך והוראה שונים. המטרה היא יצירת תנאים מיטביים ללמידה מקצועית, מתמשכת ומשמעותית של עובדי ההוראה לאורך כל תקופת עבודתם במערכת.


הגמישות הפדגוגית מהווה פלטפורמה לפיתוח מקצועי בית ספרי בראייה מערכתית המקדמת את בית הספר להיות ארגון לומד. היא מאגדת בתוכה למידות בתוך בית הספר ומחוצה לו, המתרחשות במרחבים שונים, לדוגמה: חדר מורים לומד, קהילות מקצועיות לומדות, תצפיות, למידת עמיתים ועוד. מסגרת זו של גמישות, המעבירה את האחריות והסמכויות למנהל בית הספר, מבטאת אמון ביכולות של  הדרג המבצע, ומאפשרת למנהלי בתי הספר ליצור מבנים של התפתחות מקצועית בית ספרית כך שיענו  הן על צורכי הלמידה המקצועית של המורים כפרטים והן על צרכי הצוות והארגון בזיקה למטרות ויעדי מערכת החינוך והרשות המקומית.


למימוש תפיסה זו, מאפשר האגף לפיתוח מקצועי, הפעלת גמישות בבניית מסגרות הלמידה וההתפתחות המקצועית לעובדי ההוראה, שמוצאת  את ביטויה בארגון זמן הלמידה, מסגרות הלמידה, דרכי הוראה-למידה לצורך מתן מענה לצרכים המקומיים והייחודיים. מנהל בית הספר מוביל את תרבות הלמידה של הארגון ואחראי במסגרת תפקידו על תהליכי הפיתוח המקצועי של כל אחד מחברי הצוות כפרט ושל בית הספר כארגון. מרכזי הפסג"ה שעיקר עיסוקם בהובלת למידה מתמשכת של עובדי ההוראה, מהווים את הזרוע הביצועית של האגף ליישום תפיסה זו כיועצים וכמלווים של מנהלי בתי הספר.


המטרות של מסגרת הגמישות הפדגוגית בפיתוח המקצועי

 • בניית תרבות של ארגון לומד בבית הספר.
 • הרחבת היכולת של בתי הספר לזמן למידה משמעותית לעובדי ההוראה, לתת מענה לצורכי המורים ולשונות ביניהם בהתאמה לצרכי התלמידים ומאפייני בית הספר.
 •  העמקת תחושת האחריות והמסוגלות של מנהלי מוסדות החינוך וצוותיהם, בהקשר תהליכי למידה-הוראה של הצוות הבית הספרי. 

הגמישות הפדגוגית בפיתוח המקצועי מקדמת

 •  הגברת האפקטיביות של תהליכי הלמידה של המורים.
 •  למידה מעוגנת בפרקטיקות בתוך בית הספר.
 •  חיזוק התרבות הבית ספרית כארגון לומד והמנהל כמנהיג פדגוגי.
 •  מתן מקום וחשיבות לשיתוף הידע והניסיון המצטבר של עובדי ההוראה  בצוות בית הספר
 •  תהליכי התבוננות עצמית וארגונית על פרקטיקות ההוראה.
 •  ליווי יעוץ והכוונה ע"י צוות מרכז הפסג"ה, לבניית מענה הולם ליעדים והמאפיינים הבית ספריים.
 •  הפעלה של מסגרת למידה גמישה בהיקף של עד 60 שעות. (בהתאמה לרפורמות).
 •  תקציב של שעות פיתוח מקצועי בהלימה לתקציבים, לרפורמות, לנהלים ולצרכים הפדגוגיים.


תנאים להצטרפות

 • מנהל בית ספר וצוות שותפים ומחויבים להובלת התהליך וניהולו.
 •  הגשת תוכנית מערכתית רב שנתית בהלימה ליעדי בית הספר שמהווה מענה לצרכי הארגון והפרט בבית הספר. על התוכנית להיות מבוססת נתונים ברמת מורה וברמת בית הספר כארגון.

התנאים להצלחה

 •  הנהגה והובלת תהליכי הלמידה וההתפתחות המקצועית של עובדי ההוראה על ידי מנהל בית הספר. 
 •  שותפות של חברי הצוות משלב התכנון ולאורך כל התהליך. 
 •  בחירת ציר פדגוגי מוביל ומארגן בהלימה לצרכים וליעדים הבית ספריים. 
 •  מיפוי משאבים קיימים, איתור מקורות נוספים ואיגומם. 
 •  קביעת סדירויות ושגרות התומכות את ביצוע התוכנית.
 •  בניית תכנית עבודה מבוססת נתונים.
 •  קיום תהליכי הערכה ומשוב.
 •  ניהול שוטף של התהליך (ניהול הידע, ניהול יומן, תשלומים).

 

עדויות להצלחה

 •  קיומה של תוכנית רב שנתית בראיה מערכתית של בית הספר כארגון ולכל מורה.
 •  קיומן של קהילות מקצועיות לומדות בית ספריות. 
 •  קיימת בביה"ס תרבות של למידה שיתופית ומעורבות פעילה של הצוות בקבלת ההחלטות הנוגעות לתכנים שילמדו, לשיטות הלימוד ולדרכים בהן ישתמשו במה שלמדו.
  (Parker, Patton, & Tannehill, 2012)
 •  הכרה בידע הקודם של המורים ובניסיונם. Patton, Parker, & Neutziing, 2012))
 •  המורים שותפים בלקיחת אחריות להצלחת הפיתוח המקצועי.
   (Darling-Hammond & McLaughlin 2011)
 •  המורים מדווחים על הגברת תחושת השייכות, המסוגלות בפרקטיקות של ההוראה.
 •  קיימות עדויות לשינוי וחדשנות בתרבות ההוראה-הלמידה של התלמידים בבית הספר.


* המסמך מנוסח בלשון זכר אך פונה לשני המינים.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/03/2017  

עדכוני rss