education - חינוך אופק - פרסום חוזרי תשלומי הורים בית ספריים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
תשלומי הורים - תשע"ה
 

קדם יסודי

א'-ב'

ג'-ד'

ה'

ו'

ז'-ח'

ח'*

בי"ס א'-ח'

ט'

שש-שנתי

ט'*

חט"ב עצמאית

י'-י"א

י"ב

תשלום חובה

ביטוח תאונות אישיות

49.5

49.5

49.5

49.5

49.5

49.5

49.5

49.5

49.5

49.5

49.5

תשלומי רשות

סל תרבות

79

99

99

99

99

149

149

165

165

176

176

מסיבות סיום (1)

54

----

----

----

75

-----

125

-----

125

-----

200

מסיבות כיתתיות

8 למסיבה

24 ל-3 מסיבות

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

השאלת ספרי לימוד

-----

280

280

280

280

280

280

280

280

320

320

ארגון הורים ארצי (3)

-----

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

ועד הורים ישובי

-----

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

טיולים עפ"י תכנית (4,2)

2x הקפצה

60

1 יום

101

1 יום

126

2 × יום

252

יומיים

387

יומיים

387

יומיים

387

יומיים

387

יומיים

387

יומיים+

1 יום

513

3 ימים

616

של"ח (5)

150

150

150

150

150

סה"כ

266.5

556.5

581.5

707.5

917.5

1042.5

1167.5

1058.5

1183.5

1235.5

1388.5

הערות לטבלה:

  1. הגבייה עבור מסיבות סיום היא אך ורק בכיתות המסיימות שלב חינוך: כיתה ו' ביסודי שש-שנתי, כיתה ח' ביסודי שמונה-שנתי, כיתה ט' בחטיבת ביניים עצמאית וכיתה י"ב
  2. הגבייה עבור טיולים תהיה על פי התכנית המחייבת המפורטת. אין להוסיף גבייה על התשלום המרבי שנקבע עבור טיולים נוספים. בית הספר רשאי להאריך את משך הטיול אם הוא עושה זאת ללא חריגת גבייה בסעיף זה וללא גבייה נוספת בכל סעיף אחר של תשלומי הורים.
  3. נבקש להסב את תשומת לבכם לכך, שביום 4.6.2012 התקיימו בחירות ארציות למוסדות ארגון ההורים הארצי למערכת החינוך בישראל. עמותת ארגון ההורים הארצי היא ארגון המייצג הורים לתלמידים במערכת החינוך. בעבר הוקפאה הגבייה והחל משנה"ל תשע"ג היא מתחדשת.
  4. בבתי ספר הנמצאים מדרום לקו צומת שדה בוקר – צומת הערבה, ניתן להוסיף יום טיול בעלות גבייה נוספת של 290 ₪ בשנה
  5. בכיתות בשכבות ח'-י' בהן מתקיימים לימודי של"ח, ניתן לגבות סכום בן 150 ₪ בשנה נוסף על הגבייה לטיולים, לקיום גיחות וסיורים רכובים בהיקף של 3 בשנה.
  6. בגני ילדים במסגרת חטיבה צעירה ייגבו סל תרבות וטיולים במתכונת של כיתות א', ולא ייגבה עבור מסיבת סיום.

שיעורי השתתפות של הורים בעלות ההזנה מכוח חוק ארוחה יומית לתלמיד

הכנסה לנפש לחודש ₪

השתתפות הורים בעלות ארוחה ₪

0 – 1,273

0

1,274 – 1,378

0

1,379 – 1,493

0.6

1,494 – 1,604

2.3

1,605 – 1,744

2.3

1,745 – 1,829

3.4

1,830 – 1,941

3.4

1,942 – 2,127

4.8

2,128 – 2,171

5.4

2,172 ומעלה

6.3

תל"ן:

שלב חינוך

עלות שעת תל"ן שבועית

קדם יסודי

199

יסודי

177

חט"ב

212

חט"ע

230

התעריפים המותרים לגבייה עבור שעה שבועית תל"ן הם תעריפים מרביים. מן ההורים יש לגבות אך ורק לפי השכר המשולם בפועל למורים המלמדים בתל"ן. אין התעריפים המרביים חלים אוטומטית על כל מורה המלמד במסגרת זאת. לפיכך במסגרת תכנון תל"ן על בית הספר לבדוק את כישוריהם של המורים המלמדים במסגרת זו ולוודא את השכר המשולם להם על פי ההסכם עמם, ועל פי נתון זה לתכנן את הגבייה מן ההורים.

המספר המרבי של שעות תל"ן מותרות לא יעלה על 15% מהיקף השעות המתוקצבות על ידי המשרד כלהלן:

שלב חינוך

מספר שעות תל"ן מרבי

קדם יסודי

3

יסודי

5

חט"ב

5

חט"ע

5


רכישת שירותים מרצון

שלב חינוך

סכום מרבי מותר בש"ח

קדם יסודי

125

יסודי

250

חט"ב

450

חט"ע

450


 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  27/07/2014    

עדכוני rss