education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

1. אוכלוסיות מיוחדות

1.2 חינוך מיוחד

(תשסח) 1.2-7  יישום חוק החינוך המיוחד – השתתפות משרדנו במימון שירותי הזנה, תוספת שירותי היקף וניקיון במהלך שנה"ל התשס"ט
 

1.    השתתפות משרדנו במימון שירותי הזנה

1.1  סוגי הכיתות שבהן הוארך יום הלימודים ומשרדנו משתתף במימון שירותי ההזנה


1.2  מימון שירותי הזנה

בשנת הלימודים התשס"ט השתתפות משרדנו במימון שירותי ההזנה היא 9.40 ש"ח לתלמיד ליום. במגזר היהודי ימומנו 178 ימי לימוד, ובסך הכול 1,673 ש"ח לתלמיד בשנה. במגזר הערבי והבדואי ימומנו 191 ימי לימוד, ובסך הכול 1,795 ש"ח לתלמיד בשנה. במגזר הדרוזי ימומנו 194 ימי לימוד, ובסך הכול 1,824 ש"ח לתלמיד לשנה.

       להלן פירוט מספר הימים שבהם המימון ניתן לפי החודשים:

 

הערה: לא ימומנו שירותי הזנה בחופשות ובימי הבחירה.

התקציב אינו מיועד למימון נוסף הנדרש לתלמידים שיש להם בעיות תזונה חריגות. כמו כן לא יממן משרדנו ארוחות למסגרות חינוך המשולבות בבתי חולים, במסגרות הצמודות למוסדות בריאות ובמסגרות פנימייתיות.

התשלומים עבור שירותי ההזנה יועברו באמצעות מערכת התשלומים המאוחדת של המשרד. מסגרות פנימייתיות הקולטות גם תלמידים אקסטרניים יכולות להגיש בקשה לאגף לחינוך מיוחד למימון שירותי ההזנה עבור תלמידים אלה על פי התעריף שפורט לעיל.

                                                                                   

2.    השתתפות משרדנו במימון תוספת שירותי היקף וניקיון

2.1  השתתפות משרדנו בהוצאות על תוספת שירותי היקף וניקיון בשנת הלימודים התשס"ט תהיה כדלקמן:

          2.1.1   במוסדות חינוך שפועלת בהם לפחות כיתה אחת עד השעה 16 לתלמידים עם הפרעות נפשיות – סוג כיתות 28: לבית ספר 814 ש"ח לחודש ולכיתות גן 693 ש"ח לחודש.

       2.1.2   במוסדות חינוך שפועלת בהם לפחות כיתה אחת עד השעה 16.45 לתלמידים אוטיסטים – סוג כיתה 21: לבית ספר 1,314 ש"ח לחודש ולכיתות גן מסוג זה 1,093 ש"ח לחודש.

       2.1.3   מוסדות וגני ילדים הפועלים עד השעה 14.30 אינם זכאים למימון תוספת שירותי היקף וניקיון.

2.2  החישוב בגין תוספת שירותי היקף וניקיון נעשה עבור עשרה חודשים.


 

לפרטים אפשר לפנות אל האגף לחינוך מיוחד, טל' 5603267/9–02.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסח/10, כ"ז באייר התשס"ח, 01 ביוני 2008

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014