education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

1. אוכלוסיות מיוחדות

1.2 חינוך מיוחד

(תשסח) 5–1.2  סייעות במוסדות החינוך המיוחד
 

1.    עבודת הסייעות היא חלק ממכלול השירותים הניתנים לתלמיד באופן אינטגרטיבי על-ידי צוות רב-מקצועי מגוון, על-פי תכנית הלימודים האישית שנקבעה לתלמיד, ואיננה עומדת בפני עצמה. במוסדות לחינוך מיוחד מוקצות סייעות בהקצאה אוטומטית על פי הקריטריונים הקבועים שפורסמו בסעיף 8–1.2, "סייעות במסגרות החינוך המיוחד", בחוזר הוראות הקבע נח/10(ג). בכיתות לחינוך המיוחד ממקור 06 מוקצית סייעת למספר שעות כמספר שעות הלימודים בתוספת שעה ביום לקליטת התלמידים בבוקר ולפיזורם בסוף יום הלימודים.

2.    אפשר לתגבר את המוסד החינוכי בשעות סיוע נוספות (ב"סייעות תגבור") על-פי שיקול דעתו של המפקח על החינוך המיוחד במחוז. כמו כן, אפשר לתגבר כיתות לחינוך מיוחד שאין בהן הקצאה אוטומטית של שעות סיוע. הקצאת שעות התגבור לסיוע למסגרת החינוך המיוחד תיעשה במסגרת מכסת השעות שתוקצה למחוז בכל שנה. המפקח על החינוך המיוחד ומנהל המוסד החינוכי (במידת הצורך בתיאום עם הפיקוח הארצי ללקויי חושים) ייקחו בחשבון את מספר התלמידים הלומדים בפועל בכיתות, את סוג החריגות הכיתתית, את מערך כוח האדם הכולל העומד לרשות המסגרת ואת רמת תפקודם של התלמידים.

3.    אין לאשר סייעת אישית לתלמידים הלומדים במוסדות החינוך המיוחד.

4.    לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים בכיתות רגילות שהם זכאי שילוב אפשר לאשר "תמיכה מסוג סיוע" כחלק מתכנית השילוב, כמפורט בחוזר הוראות הקבע סח/3(ד), סעיף 37–1.2, סעיף קטן 15.5, מתקציבי תכנית השילוב.

      הערות

       א.  ההבהרות לעיל מחליפות את המושג "סייעות כיתתיות חריגות", שהופיע
בסעיף 8–1.2 בחוזר הוראות הקבע נח/10(ג), סעיף קטן 1.4 ואילך, במושג "סייעות תגבור".

       ב.  ההבהרות לעיל מחליפות את ההוראות לגבי "סייעות לתלמידים בודדים" שהופיעו בסעיף הקטן שהוזכר בהערה א לעיל ומבטלות אותן.

       בקרוב יצא חוזר הוראות קבע חדש בנושא סייעות במוסדות החינוך המיוחד שיחליף את חוזר הוראות הקבע נח/10(ג), שהוזכר לעיל.


 

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' ניצה ננר, סגנית מנהלת האגף לחינוך מיוחד,
טל' 02-5603269/7.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסח/7, כ"ה באדר א' התשס"ח, 02 במרץ 2008

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014