education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

1. אוכלוסיות מיוחדות

1.4 לקויי למידה

(תשעב) 1.4-1  ועדות התאמה מחוזיות: נוהלי הגשת בקשות להתאמות בבחינות הבגרות לתלמידים לקויי למידה
 

1.      כללי 

הנאמר להלן הוא תוספת לנוהל המורחב, כולל נספחיו, העוסק בהגשת בקשות להתאמות בבחינות הבגרות לתלמידים לקויי למידה המתפרסם מדי שנה. נוהל זה יישלח לכתובות הדוא"ל של מנהלי בתי הספר, ויתפרסם גם באתר שפ"י:
/EducationCMS/units/shefi.

 

2.      לוחות זמנים

2.1    לוח זמנים להגשת בקשות לוועדות ההתאמה המחוזיות לשנת הלימודים התשע"ב

א.      למועד חורף התשע"ב: המועד האחרון להגשת הבקשות לוועדות ההתאמה המחוזיות הוא יום שני, כ"ו בתשרי התשע"ב, 24.10.2011.

ב.      למועד קיץ התשע"ב

למגזר היהודי: המועד האחרון להגשת הבקשות לוועדות ההתאמה המחוזיות הוא יום חמישי, י' בטבת התשע"ב, 5.1.2012

למגזר הערבי: המועד האחרון להגשת הבקשות לוועדות ההתאמה המחוזיות הוא יום חמישי, י"ז בטבת התשע"ב, 12.1.2012.

2.2    לוח זמנים לקבלת תשובות מוועדות ההתאמה המחוזיות לשנת הלימודים התשע"ב

 א.      למועד חורף התשע"ב: המועד האחרון להגעת התשובות מוועדות ההתאמה המחוזיות הוא יום  שלישי, כ"ה  בחשוון התשע"ב,  22.11.2011

 ב.     למועד קיץ התשע"ב: המועד האחרון להגעת התשובות מוועדות ההתאמה המחוזיות הוא יום  שני, י"א באדר התשע"ב, 5.3.2012.

2.3   מועדי ההגשה ואופן הטיפול בנבחני משנה מפורטים באתר אגף הבחינות:

          /educationcms/units/exams

 

3.      התאמות בבחינות הבגרות: הבהרות ועדכונים לשנה"ל תשע"ב

3.1     מקצועות בפיקוח המינהל למדע וטכנולוגיה

א.    מקצועות אלה כוללים, בנוסף לתחום העיוני, יישומים טכנולוגיים-מקצועיים המאפשרים קבלת סיווגים מקצועיים.  אי אפשר לקבל התאמות הפוגעות במהותם של תחומי הידע והיישומים הנדרשים לצורך תעודת הסמכה. 

ב.      בשל השונות הרבה בין מקצועות המינהל למדע וטכנולוגיה ובשל הדרישות של הגופים המופקדים על ההסמכה יש לשים לב כי בחלק מהמקצועות לא יאושרו בקשות בהתאמות ברמה 1 ו-2, ולא רק ברמה 3.

 ג.   ההתאמות הייחודיות למקצוע יפורסמו באתר מפמ"ר המקצוע  במינהל למדע  וטכנולוגיה, ועיקרם ייכלל  בנוהלי האגף ללקויות למידה שיופץ בתחילת שנת הלימודים.

 

3.2     תלמידים עולים

א.     עבור תלמידים שהוגדרו כתלמידים עולים (ראה חוזר הוראות הקבע
סט/3(א), סעיף 4.3-35
) ברוב מקצועות החובה קיימים שאלונים מיוחדים  לעולים ("שאלון לעולה"). תלמידים עולים המאובחנים כלקויי למידה ואשר הוועדה המחוזית אישרה עבורם התאמות בבחינות בגרות, רשאים להשתמש בהתאמות אלה גם ב"שאלוני עולים".

ב.   עם זאת (כמו לגבי תלמידים רגילים) לא בכל המקצועות קיימות כל ההתאמות. לגבי ההתאמות הקיימות במקצוע יש להתעדכן אצל מפמ"ר המקצוע הרלוונטי או אצל המדריכים להוראת עולים מטעם מפמ"ר המקצוע.

 

3.3     ההתאמה "הכתבה לבוחן" במקצוע מתמטיקה

א.    התאמה זו מבוטלת. ההסבר יפורט בנהלים המורחבים.

ב.   במקרים יוצאי דופן יש לפנות לוועדת חריגים בצירוף המסמכים הנדרשים, כולל אבחון ומבחנים של התלמיד במתמטיקה.

 

4.      היערכות בית הספר

4.1     כללי

א.     יש להקפיד על הבחנה בין תלמידים לקויי למידה ובין אלו שרמת הישגיהם נמוכה מסיבות אחרות.

ב.      ההתאמות בבחינות הבגרות ניתנות אך ורק כדי להבטיח שהלקות אינה מכשול להבעת הידע בזמן הבחינה.

ג.       יש להדגיש כי תלמידים לקויי למידה נדרשים ללמידה זהה לזו שנדרשים לה כלל התלמידים (מבחינת ההיקף ורמת הידע).

ד.      יש  לוודא כי תלמיד לקוי למידה  החסר את הידע הנדרש לצורך היבחנות בבחינות הבגרות ישלים את הידע לפני הגשת בקשה להתאמות לוועדת ההתאמה המחוזית.

ה.      כדי לאפשר בבית ספר היערכות הולמת להגשת בקשות לוועדות ההתאמה, מומלץ כי חוות דעת המאבחן יוגשו לבית הספר עד מחצית חודש ספטמבר 2011 למועד חורף התשע"ב, ועד מחצית חודש דצמבר 2011 למועד קיץ התשע"ב. יש ליידע את ההורים על מועדים אלה.

 

4.2     הגשת בקשות  לוועדות המחוזיות

א.      מודגש כי לצורך דיון בבקשות להתאמות במבחנים רבי-מלל נדרשים דיווחי מורים בשלושה מקצועות לפחות. בו-בזמן יש להגיש עבודות/מבחנים של התלמיד (עם שאלוני הבחינה, הערות המורה  ותאריך  הבחינה).

ב.    עבור תלמידי כיתות י' הניגשים לבחינות בגרות בשני מקצועות רבי-מלל בלבד, בית הספר רשאי להגיש בקשה להרחבת ההתאמות למקצועות רבי מלל נוספים בתנאי שיצורפו דיווחים ועבודות במקצועות רבי-מלל אחרים התומכים בבקשה זו (זאת בנוסף לדיווחים בשני המקצועות שבהם התלמידים ניגשים לבחינות הבגרות).

ג.     יש להשתמש אך ורק בשאלוני דיווח עדכניים לשנת הלימודים התשע"ב. אין להשתמש בשאלונים של שנים קודמות.

ד.      בקשות שאינן כוללות את כל המסמכים והדיווחים הנדרשים לא יידונו בוועדת ההתאמות המחוזית במועד ההגשה ואי אפשר להגיש עליהן ערעור לוועדת הערר העליונה באותו מועד. על כן:

–       יש לוודא כי כל המסמכים והדיווחים הנדרשים מצורפים לבקשה.

–       בהיעדר מסמכים או דיווחים מפורטים יש  להשלימם לפני ההגשה לוועדת ההתאמות המחוזית.

–        יודגש כי לא תהיה אפשרות להשלים את המסמכים החסרים לדיון מחודש במועד שבו הוגשה הבקשה.

 

5.      קבלת תשובות מוועדות ההתאמה המחוזיות

5.1   התשובות של ועדות ההתאמה המחוזיות נשלחות לבתי הספר  באמצעות  ממשק ה"קישורים". כדי למנוע עיכוב בהמשך הטיפול יש לבדוק מדי יום אם התשובות התקבלו.

5.2     התשובות לבתי ספר ברשתות "אורט", "עמל" ו"אמי"ת" נשלחות לרשתות, ובית הספר מקבלן מהרשת. 

5.3   בתי הספר ידווחו על הזכאות להתאמות אך ורק  לאחר קבלת התשובה  מוועדת ההתאמות המחוזית. הדיווח למועד חורף התשע"ב יעשה באמצעות משלוח ממשק 8507IBQ במערכת "קישורים"( ראה פירוט באתר אגף הבחינות).

 

6.      הגשת ערעור לוועדת הערעורים העליונה

א.      לוועדת הערר העליונה אפשר להגיש רק בקשה שנדחתה בוועדת ההתאמות המחוזית.

ב.      במקרה של הגשת בקשה לדיון מחודש לוועדת הערעורים העליונה חיוני להגיש לוועדה את מלוא החומר שעמד בפני ועדת ההתאמות המחוזית ואת המסמכים הנוספים שעשויים לתמוך בערעור (ראה פירוט בנספח 8 בנוהל המורחב להתשע"ב).

ג.       יש לשקול היטב את מידת הביסוס של הערעור מאחר  שאי אפשר להגיש שוב בקשה שנדונה בוועדת הערר ונדחתה על ידה.

ד.       אי אפשר להגיש לוועדת הערר בקשה שלא נדונה בוועדת ההתאמות המחוזית.

 


 

בשאלות אפשר לפנות אל האגף לליקויי למידה והפרעות קשב בשפ"י,
טל' 02-5603246 או בפקס 02-5603375. 

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעב/1, ב' באלול התשע"א, 01 בספטמבר 2011

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014