education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

1. אוכלוסיות מיוחדות

1.5 מחוננים

(תשסט) 1–1.5  ביצוע מבחני קבלה לתכניות ייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים
 

האגף למחוננים ולמצטיינים מבקש להביא לידיעת ציבור המורים, היועצים והמנהלים של בתי הספר היסודיים, כי בקרוב יחל תהליך בחינות הקבלה לתכניות הייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים לשנת הלימודים התשס"ט. הבחינות תיערכנה למגזר היהודי על ידי מכון סאלד ולמגזר הערבי, הבדווי והדרוזי על ידי ד"ר מ' דווירי.

בימים אלה נשלחו מכתבים בדואר למנהלי בתי הספר היסודיים. המכתבים כוללים חוברת הסבר על התהליך, ובה עותק של מכתב הסבר להורים, שני עותקים של מבחן הסינון הראשון (שלב א') ותדרוך להעברת המבחנים. מנהלי בתי הספר במגזר היהודי שלא יקבלו את המכתב עד ד' בתשרי התשס"ט, 3.10.08, יתקשרו למכון סאלד, דוא"ל NATALI@szold.org.il, והמנהלים מהמגזר הערבי, הבדווי והדרוזי יתקשרו לד"ר דווירי, בטל' 04-6561541.

לוח הזמנים של תהליך בחינות הקבלה

1.    בחינות שלב א' (סינון ראשוני)

       הבחינות תיערכנה ב-ל' בתשרי התשס"ט, 29 באוקטובר 2008.

2.    בחינות שלב ב'

       א.  המועד האחרון לקבלת רשימת התלמידים הרשאים לגשת לשלב ב': כ"א  במרחשוון התשס"ט, 19 בנובמבר 2008. סגל בית הספר יערוך את הרשימה על סמך התוצאות של מבחני שלב א' ובהתאם להנחיות במכתב.

       ב.  משלוח הזימונים על ידי הגופים הבוחנים לנבחני שלב ב' – תחילת ינואר-פברואר

            –    במגזר היהודי יישלחו הזימונים לבתי הספר והמורים ימסרו אותם לתלמידים.

–    במגזר הערבי, הבדווי והדרוזי יישלחו הזימונים למנהלי מחלקות החינוך ויימסרו למנהלי בתי הספר, והם יידעו את התלמידים.

       ג.   ביצוע בחינות שלב ב' – אמצע ינואר-אפריל: הגופים הבוחנים יבצעו את הבחינות.

       ד.  משלוח הודעות על קבלה או על אי-קבלה לתכניות – יוני

            ההודעות תישלחנה בדואר ישירות להורי התלמידים שנבחנו בשלב ב'.

המנהלים נדרשים להקפיד (א) על הפצת מכתב ההסבר להורים (המצורף לחוברת ההסבר למנהלים); (ב) על ביצוע המבחנים; (ג) על יידוע ההורים שילדיהם הומלצו או לא הומלצו לשלב ב'; (ד) על משלוח הרשימות לגופים הבוחנים; (ה) על חלוקת הזימונים למבחני שלב ב' בהתאם להוראות וללוח הזמנים המפורט לעיל. לא יהיה אפשר לבחון תלמידים ששמותיהם יישלחו באיחור.

תלמידים לקויי למידה או עולים חדשים

הנהלים הנוגעים לתלמידים לקויי למידה מפורסמים באתר האינטרנט של האגף ובמכתבים לבתי הספר. תלמידים אלה זכאים לתנאי היבחנות המותאמים להם. תלמידים עולים חדשים או הבאים מבית דו-לשוני יופנו למבחנים מותאמים, שאינם דורשים בקיאות בשפה העברית. פניות בנדון יש להפנות לאגף לא יאוחר מיום ד' בטבת התשס"ט, 31 בדצמבר 2008.

ערעורים

המורים או ההורים רשאים לערער על התוצאות של מבחני שלב ב' ולבקש מבחן חוזר שיתקיים כשנה לאחר המבחן הראשון. יש אפשרות לערער גם על ההחלטה לא להגיש תלמידים למבחן שלב ב'. את הערעורים יש לשלוח, עד ד' בטבת התשס"ט, 31 בדצמבר 2008, לרפרנט המחוזי על-פי הנהלים המפורטים באתר האגף.

המועד האחרון להגשת הערעורים לרפרנטים המחוזיים על תוצאות המבחנים שנערכו בשנים קודמות הוא ד' בטבת התשס"ט, 31 בדצמבר 2008. פניות שתגענה לוועדת הערר לאחר מועד זה תטופלנה בשנת הלימודים התש"ע.

להלן כתובות הנציגים המחוזיים של ועדת הערר:

–     מחוז ירושלים: מר פנחס גרוס, כנפי נשרים 22, ירושלים

–     מנח"י: מר ישי לוי, כנפי נשרים 2, ירושלים (לשכת מנהל המחוז)

–     מחוז מרכז: הגב' דבורה בר-און (מטפלת גם במגזר הערבי), רח' השלושה 2, ת"א (לשכת מנהל המחוז)

–     מחוז תל-אביב: הגב' רחל כהן (מטפלת גם במגזר הערבי), רח' השלושה 2, ת"א

–     מחוז צפון: הגב' סימה גודפרב ריבלין, ת"ד 530, נצרת עילית 17105

–     מחוז חיפה: הגב' כרמלה כ"ץ, רח' פל-ים 15, קריית הממשלה, חיפה

–     מחוז דרום: הגב' רות אהרוני, רח' התקווה 4, קריית הממשלה, באר-שבע

–     המגזר הדרוזי: מר סאלח אלשייך, רח' פל-ים 15, קריית הממשלה, חיפה

–     המגזר הערבי – חיפה והמרכז: מר זכריא חרדאן, רח' פל-ים 15, קריית הממשלה, חיפה

–     המגזר הערבי – מחוז צפון: ד"ר יאסר עומר, ת"ד 530, נצרת עילית.


 

לפרטים נוספים אפשר לפנות אל האגף למחוננים, טל' 02-5602973
ו-02-5603051, אינטרנט
www.education.gov.il/gifted.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסט/1, א' באלול התשס"ח, 01 בספטמבר 2008

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014