education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

1. אוכלוסיות מיוחדות

1.5 מחוננים

(תשעב) 1.5-1  ביצוע מבחני קבלה לתכניות ייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים בשנה"ל התשע"ב
 

 1.      כללי

האגף למחוננים ולמצטיינים מבקש להביא לידיעת ציבור המנהלים, המורים והיועצים של בתי הספר היסודיים, כי בקרוב יחל תהליך בחינות הקבלה לתכניות הייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים לשנת הלימודים התשע"ב. הבחינות תיערכנה למגזר היהודי על ידי מכון סאלד ולמגזר הערבי, הבדווי והדרוזי על ידי מכון קרני. שלב א' של התהליך  יתקיים בבית הספר  ויהיה באחריות המנהל, ושלב ב' יתקיים במרכזי בחינה אזוריים ובאחריות המכונים המבצעים את הפרויקט.

לתשומת לבכם, השנה הוכנסו בתהליך כמה שינויים ודגשים. אנא קראו בעיון את ההוראות ופעלו על פי הנהלים שהוחלט עליהם כדי שכל התלמידים  יקבלו הזדמנות הוגנת ושווה להשתתף בתהליך הקבלה לתכניות וליהנות מהן בעתיד.

בתחילת חודש ספטמבר יישלחו בדואר מכתב ומידעון  למנהלי בתי הספר היסודיים. המכתבים כוללים חוברת הסבר על התהליך ובה שני עותקים של מבחן הסינון הראשון (שלב א'), תדרוך להעברה ולציינון המבחנים ונוסח של מכתבים להורים. המנהלים ישלחו להורים מכתב הסבר בדבר עריכת הבחינות  לא יאוחר מ- יום א', י"א בתשרי התשע"ב (9.10.11).  מחנך הכיתה ישלח את מכתב ההסבר ויבקש את אישור ההורים על קריאתו. במכתב זה  מצוי כל המידע הדרוש להורה  כדי שיוכל להשתתף באחריות למימוש זכויות התלמיד. במכתב זה מובהר להורים שההשתתפות בבחינה היא זכות ולא חובה. הורים שאינם מעוניינים כי ילדיהם ייבחנו בבחינות בשלב א' יודיעו על כך מראש בכתב  להנהלת בית הספר.

מנהלי בתי הספר שלא יקבלו את המכתב ואת המידעון עד יום א' כ"ו באלול התשע"א, 25.9.11, מתבקשים לפנות למכון סאלד ו/או למכון קרני, בהתאם למגזר. כמו כן, יהיה אפשר להוריד מאתר האינטרנט של שני המכונים את החומרים הדרושים (למעט מבחן הסינון):

 

2.      לוח הזמנים של תהליך בחינות הקבלה

2.1     בחינות שלב א' (סינון ראשוני)

  • הבחינות תיערכנה ביום ה', כ"ט בתשרי התשע"ב (27.10.11), בכל המגזרים. 
  • על סמך תוצאות המבחנים ירכיב בית הספר את רשימת המומלצים לשלב ב'.
  • בית הספר ישלח להורים הודעה בדבר המלצתו או אי המלצתו לכלול את בנם/בתם ברשימה. מחנך הכיתה ישלח את ההודעה להורים ויוודא כי כל ההורים קיבלו אותה. באחריות מנהל בית הספר לוודא שכל ההורים יקבלו את ההודעות עד יום ה', ו' בחשוון התשע"ב (3.11.11).
  • לאחר משלוח ההודעות יש לאפשר שהות להורים לערער על החלטות בית הספר. יש להכין את רשימת המומלצים הסופית רק לאחר הדיון בערעורים. הרשימה הסופית לא תכלול מעל 25% מכלל תלמידי השכבה הנבחנת. לגבי התלמידים שערעורם יתקבל, יוסיף מנהל בית הספר בחתימתו את  נימוקיו לקבלת הערעור.

    אין לכלול ברשימה זו תלמידים בעלי צרכים מיוחדים הזקוקים להתאמות, ו/או תלמידים בני הקהילה האתיופית או תלמידים שהעברית אינה שגורה בפיהם כשפת אם (ראו פירוט בהמשך).
  • על המנהלים לשלוח את רשימת התלמידים הראויים לגשת לשלב ב' אל המכון הרלוונטי עד יום א', כ"ג בחשוון התשע"ב, 20.11.11. השנה יתקבלו רשימות אך ורק באמצעות דוא"ל. ערעורים, בקשות ותוספות מצד ההורים לאחר תאריך זה יטופלו על ידי הרפרנטים המחוזיים בלבד ולא יאוחר מ- ה' בטבת התשע"ב, 31 בדצמבר 2011 יודגש כי אין לפנות בנושא זה למנהלי בתי הספר לאחר התאריך הנקוב ואין לפנות ישירות למכונים המבצעים.

2.2     בחינות שלב ב'

א.       לקראת מבחני שלב ב' שיתקיימו במהלך החודשים ינואר עד מרס 2012, יישלחו הזימונים אל בתי הספר על ידי הגופים הבוחנים. מנהל בית הספר ימסור את הזימונים להורים.

ב.       בחינות שלב ב' יתקיימו החל מאמצע חודש ינואר ועד חודש מרס 2012.

ג.       משלוח הודעות על קבלה או על אי-קבלה לתכניות: במחצית השנייה של חודש יוני 2012 תישלחנה תשובות  לכל הנבחנים  שנבחנו בשלב ב' ישירות אל כתובת הדואר שמסר בית הספר. במקרה של הורים החיים בנפרד ימסור בית הספר לגופים הבוחנים  שתי כתובות, האחת של האם והשנייה של האב.

 

3.      הטיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, עולים חדשים, בני הקהילה האתיופית, תושבים חוזרים ותלמידים שלמדו בשנה שקדמה לבחינה במסגרת הדוברת שפה שונה מעברית

הנהלים הנוגעים לתלמידים אלה מתפרסמים באתר האינטרנט של אגף מחוננים ומצטיינים וכן במכתבים שיישלחו  לבתי הספר. אין להגיש את פרטי התלמידים הללו ברשימות הכלליות, אלא להפנותם ישירות אל הרפרנט המחוזי.

  • תלמידים בעלי צרכים מיוחדים – בעלי לקות למידה, הפרעת קשב וריכוז, לקות פיזית ו/או מצב בריאותי המצריך תנאי בחינה מותאמים – יכולים להגיש בקשה לבחינה בתנאים מותאמים.
  • תלמידים עולים חדשים, בני הקהילה האתיופית, תושבים חוזרים ו/או תלמידים שלמדו בשנה שקדמה לבחינה בבית הספר הדובר שפה שונה מעברית יכולים לבקש להיבחן בבחינה בשלב ב' המיועדת להם.

פניות בנדון יש להפנות לרפרנט המחוזי לא יאוחר מ- ה' בטבת התשע"ב, 31 בדצמבר 2011.

 

4.      תלמיד שהוקפץ כיתה בשנה שבה מתקיימים מבחני האיתור

תלמיד שהוקפץ כיתה ייבחן בבחינה המיועדת לדרגת הכיתה שהוקפץ אליה, והישגיו יושוו להישגיהם של תלמידים בדרגת כיתה זו ולא להישגיהם של תלמידים בגילו הכרונולוגי.

כיוון שהמבחנים בודקים גם ידע ומיומנויות הנרכשים בבית הספר, אנו ממליצים לתלמיד שהוקפץ כיתה בסמיכות למועד מבחני האיתור להיבחן במועד המבחנים שיתקיים בשנה שלאחר מכן. עד אז יוכל התלמיד לצמצם את הפער הטבעי הקיים בינו לבין התלמידים הלומדים בדרגת הכיתה שהוקפץ אליה.

 

 

5.      פניות הורים

לתשומת לבכם, ערעור על החלטת בית הספר בעקבות מבחן הסינון (שלב א') יישלח אל בית הספר, ויטופל על ידי הנהלת בית הספר. כאמור, התלמידים שערעורם יתקבל יוגשו כחלק מרשימת המומלצים הבית ספרית עד כ"ג בחשוון התשע"ב, 20.11.11, אל המכון הרלוונטי.

בקשה לבחינה חוזרת לאחר שלב ב' יש להגיש אל הרפרנט המחוזי עד ל-31 בדצמבר בכל שנה, על-פי הנהלים המפורטים באתר האגף. פניות שתגענה לרפרנט המחוזי לאחר מועד זה תטופלנה בשנת הלימודים הבאה (התשע"ג).  לתשומת לב: מבחן חוזר מתקיים כשנה לאחר המבחן הראשון.


המנהלים נדרשים השנה להקפיד:

(א)     על הפצת מכתב ההסבר להורים, המודיע על עריכת המבחנים והמהלך הצפוי (מצורף לחוברת ההסבר למנהלים)

(ב)     על ביצוע המבחנים על פי ההוראות וההנחיות שיימסרו למנהל

(ג)      על יידוע ההורים שילדיהם הומלצו או לא הומלצו לשלב ב'  

(ד)      על מתן אפשרות להורים לערער על המלצת בית הספר

(ה)     על משלוח הרשימות לגופים הבוחנים עד התאריך המיועד

(ו)      על חלוקת הזימונים למבחני שלב ב' בהתאם להוראות וללוח הזמנים המפורט לעיל.

 לא תהיה אפשרות לבחון תלמידים ששמותיהם יישלחו באיחור.

 

6.      נספח: רשימת הכתובות ומספרי הטלפון של הרפרנטים המחוזיים

רשימת הכתובות ומספרי הטלפון של הרפרנטים המחוזיים


 

בשאלות יש לפנות לסוהילה דאו מנהלת ענף פניות וטיפול בפרט –אגף  מחוננים
ומצטיינים 02-5603051, או לרפרנטים המחוזיים בהתאם לרשימה בנספח.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעב/1, ב באלול התשע"א, 01 בספטמבר 2011

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014