education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

1. אוכלוסיות מיוחדות

1.7 עולים

(תשעא) 1.7-2  היערכות לקליטת מורים עולים בשנה"ל התשע"ב – נהלים וטפסים
 

1.     כללי

משרדנו נערך לקליטת מורים עולים לקראת שנת הלימודים התשע"ב כדי לאפשר למנהלים  להתארגן בזמן ולשלב את המורים העולים במערכת השעות. אין ספק שזו אחת ממשימותיה החשובות של מדינת ישראל בכלל ושל מערכת החינוך בפרט.

בשנת הלימודים התשע"ב תימשך המגמה לקלוט במערכת החינוך מורים עולים שהוכשרו בקורסי התאמה של האגף לשיפור מעמד המורה, בהיקף שלא יפחת ממחצית המשרה. המשרד מקצה שעה שבועית תמורת שעה שבועית מתקן בית הספר, עד מחצית המשרה, כלהלן:

–   בחינוך היסודי: עד 8 ש"ש

–   בחטיבת הביניים ובחינוך העל-יסודי: עד 6 ש"ש.

                  

2.    ההיבטים שיש להתחשב בהם בשיבוץ המורים העולים

א.     מורים עולים ישובצו בהתאם לאפשרויות בבתי הספר שיש בהם מספר רב של תלמידים עולים וקיימת בהם מסגרת תומכת של הנהלת בית הספר.

ב.     יש לוודא כי המורה העולה ישתלב גם בהוראת תלמידים ישראלים ותיקים כדי שיוכל להתנסות בעבודה עם האוכלוסיות השונות של התלמידים בבית הספר.

ג.     מנהל בית הספר יעשה מאמץ להגדיל את היקף העסקתו של המורה העולה מתקן בית הספר כדי שהמורה יוכל להתמסר לעבודת ההוראה ללא צורך בחיפוש מקורות פרנסה נוספים.

ד.     יש להימנע משיבוץ המורה העולה בכיתות מאוכלסות מדי או בעייתיות כדי להקל על קליטתו. מוצע להעסיקו בשלב ראשון בשיעורי עזר ובהקבצות ולשלבו בהדרגה בכיתות רגילות.

ה.    מנהלי בתי הספר מתבקשים ללוות את המורים העולים בשנת עבודתם הראשונה בחונך מצוות בית הספר (הנחיות לקליטת המורה העולה יישלחו עם אישור השעות אל מנהלי בתי-הספר).

 

3.    הקריטריונים להעסקת מורים עולים ופרטים נוספים

א.    תינתן עדיפות למסיימי קורסי התאמה או השתלמות מטעם האגף לשיפור מעמד המורה.

ב.    תאריך העלייה של המורים: מיום כ"ז במנחם אב התשס"ה (1.9.05) ואילך. במקרים חריגים תאושרנה שעות גם למי שעלה לפני תאריך זה.

ג.     מורים המועסקים בפרויקטים ייחודיים יאושרו על פי מדיניות המשרד.

ד.     הוקצו שעות מקבילות להעסקת המורים מתקן בית הספר (שעה תמורת שעה) או ממקור אחר.

ה.     גננות תוכלנה לקבל שעתיים שבועיות מהמשרד תמורת שעה שבועית אחת.

ו.      מורים שעלו ארצה לאחר כ"ג בטבת התשס"ח (1.1.08) ולא קיבלו כל סיוע, יוכלו לקבל שעה תמורת שעה, עד  שני שלישים משרה.

ז.     תינתן עדיפות בחלוקת השעות למפרנס ראשי.

ח.    לא תינתנה שעות לבית ספר שאין לו סמל מוסד מוכר מטעם המשרד.

ט.    ניתן אישור בכתב על העסקת העולה ממנהל האגף לשיפור מעמד המורה בירושלים.

י.     בחמ"ד יש  לוודא  את התאמת המורה כמקובל.

 

4.    לתשומת לב המנהלים

א.     דין השעות הניתנות על ידי משרדנו כדין שעות תקניות לכל דבר ועניין. האישור תקף לשנה אחת בלבד.

ב.     מורה עולה שיפסיק את עבודתו מכל סיבה שהיא, תתבטלנה אוטומטית השעות עבורו, ואין המחוז רשאי לנצלן למטרות אחרות. המנהל יודיע על כך לממונה על קליטת מורים עולים במחוז.

ג.     אין להעסיק מורים ללא קבלת אישור בכתב ממנהל האגף לשיפור מעמד המורה.

ד.     מנהל שלא יקצה שעות במקביל –  לא ייכלל בהסדר זה.

ה.    תושבים חוזרים יגישו בקשה להשלמת שכר בצירוף אישור ממשרד הקליטה המעיד על זכאותם לסיוע.

ו.      בבתי ספר מקיפים יש לציין בטופס הבקשה לשעות מורים עולים (טופס 1 בנספחים) את שכבת הגיל שבה יועסק המורה בחטיבת הביניים או בחטיבה העליונה באותו סמל מוסד.

ז.     יש לציין בטופס את מגמת בית הספר: ממלכתי, ממלכתי-דתי או מוכר.

ח.     מנהלים שייכללו בתכנית זו מחויבים בסופו של התהליך להעסיק את המורים העולים מתקן בית הספר מסיום השנה השנייה.

ט.    יש להפנות את הבקשות לממונה במחוז על המורים העולים (רשימת המדריכים הממונים על המורים העולים במחוזות ושעות הקבלה שלהם מופיעים בנספח המצורף).

י.      יש להגיש את הבקשה מוקדם ככל האפשר ולכל המאוחר עד יום ראשון, כ"א במנחם אב התשע"א (21.8.11).

יא.    מספר השעות המוקצות לנושא  מוגבל.

יב.    אין במילוי הבקשה משום התחייבות והבטחת המשרד למתן שעות למורה העולה. חלוקת השעות והקצאתן מותנית במדיניות המשרד ובשיקול דעתו של מנהל האגף.

 

5.    תהליך הקליטה של מורה עולה במערכת החינוך

א.    מורה עולה שסיים קורס התאמה באחת מהמכללות יפנה אל הממונה על המורים העולים במחוז.

ב.    המורה העולה ימלא טופס בקשה לשעות (טופס 1 בנספחים) ויחתים את מנהל בית הספר  בתיאום עם המפקח הכולל או המקצועי.

ג.     המורה או המנהל יחזיר את הבקשה לממונה על המורים העולים במחוז.

ד.     הבקשה תועבר מהמדריך המחוזי בצירוף המלצתו אל מנהל האגף לשיפור מעמד המורה לשם אישורו.

ה.    אישור סופי של מנהל האגף יועבר לממונה על המורים העולים במחוז ולמנהלי בתי הספר. ניצול השעות יתאפשר לאחר אישור מחלקת התקן במחוז.

ו.      הממונה על המורים העולים יוודא כי מולאו כל הטפסים הנדרשים  לקליטת מורה חדש במערכת.

הערה: עבור מורים שישובצו בחמ"ד יש לקבל גם את אישורה של מועצת חמ"ד.

 

6.    נוהל הדיווח לקבלת משכורת

א.    בבית הספר היסודי ובחטיבת הביניים תועברנה השעות דרך מדור התקן, והדיווח ייעשה כמקובל לגבי מורים רגילים -  בפיצול משרה 00 או בפיצול משרה 03 בחטיבות הביניים.

ב.    השעות ממשרד הקליטה תועברנה דרך הגזברויות בצירוף אישור בכתב ממנהל האגף ותדווחנה בפיצול משרה 31.

ג.     בחינוך העל-יסודי תשלמנה הבעלויות את שכר המורים ותקבלנה החזר דרך השכל"ם לאחר דיווח תלת-חודשי למנהל האגף על גבי הטופס שיישלח לבתי הספר (טופס 2 בנספחים).

 

טופס 1

טופס 2


 

לפרטים אפשר לפנות אל  ד"ר מיכאל כהן, סגן מנהל המינהל לכוח אדם בהוראה, תיאום ובקרה ומנהל האגף לשיפור מעמד המורה, טל' 5604706/7–02.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעא/8, כ"ו באדר ב' התשע"א, 01 באפריל 2011

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014