education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

2. אורחות חיים במוסדות החינוך

2.2 בריאות

(תשעג) 2.2-2  שירותי בריאות לתלמיד בשנה"ל התשע"ג
 

1.       הפיקוח על שירותי הבריאות לתלמיד הוא באחריות משרד הבריאות. שירותי הבריאות ניתנים על פי "סל השירותים" המתחייב מנוהל שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, 5/2009, שהתפרסם ב-12 באוגוסט 2009. במסגרת השירות ישמש צוות הבריאות גם כתובת להתייעצות לעובדי ההוראה.

2.       בכל הארץ פרט למחוז דרום יופעלו בשנת הלימודים התשע"ג שירותי הבריאות לתלמיד בכיתות א'-ט' על ידי חברה חיצונית שנבחרה במכרז שפרסם משרד הבריאות. במחוז דרום יופעל השירות על ידי משרד הבריאות עצמו.

3.       לקראת פתיחת שנת הלימודים יוודא מנהל בית הספר כי חדר האחות הוכן על פי הנדרש בסעיף 2.2-10 בחוזר הוראות הקבע תשס/1(א), וכי החדר נשמר במצב תקין ופנוי למתן שירותי בריאות לתלמיד.

4.       תכנון מתן שירותי הבריאות לתלמיד על פי סל השירותים המתחייב מנוהל שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות ייעשה בתיאום עם מנהלי בתי הספר לקראת פתיחת שנת הלימודים.

5.       מנהלי בתי הספר רשאים למסור לנציג ספק השירות מטעם משרד הבריאות  שיזדהה באמצעות תעודת עובד, מידע מהמנב"ס שיכלול פרטים אלה: שם התלמיד, מספר הזהות, שמות ההורים, הכתובת הפרטית, מספר הטלפון בבית ו/או מספר הטלפון הנייד וכן תיקים רפואיים  המצויים בבית הספר מתוקף נוהל שירותי הבריאות לתלמיד.

 

המוקד הטלפוני בחברת "נטלי" לפניות בנושא שירותי בריאות לתלמיד:

1-700-504-121. במקרה של החלפת ספק שירותי בריאות לתלמיד יפורסם מספר טלפון אחר

 


 

לפרטים אפשר לפנות אל הגב' עירית ליבנה, המפקחת על תחום הבריאות,

טל' 02-5603220, דוא"ל bruit@education.gov.il

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעג/1, ט' באלול התשע"ב, 27 באוגוסט 2012

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014