education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

2. אורחות חיים במוסדות החינוך

2.2 בריאות

(תשעב) 2.2-1  תהליך ההכרה בבתי ספר מקדמי בריאות
 

רקע

בית ספר מקדם בריאות מדגיש את השמירה על איכות חייו ועל בריאותו של הפרט . בית ספר כזה משמש תשתית לתהליך חינוכי המשלב את תחום הבריאות כחלק מהותי בהוויה החינוכית, החברתית והערכית.

תהליך ההכרה בבתי ספר מקדמי בריאות החל בשנת הלימודים התשע"א.

 

מטרות

  • בית הספר מחויב להביא את כל השותפים ליזמה ליישום התכנית כדי לקבל  הכרה  כבית ספר מקדם בריאות.
  •  על בית הספר לבנות ולפתח תכנית רצף רב-שנתית המשולבת בתכנית הבית-ספרית.
  • בית הספר אשר יפעל על פי התבחינים המפורטים באתר יזכה להכרה כבית ספר מקדם בריאות ויקבל מענק כספי שיסייע לו במימוש מדיניותו בכפיפות לגודל התקציב.

בתי ספר המבקשים להגיש מועמדות להכרה כבית ספר מקדם בריאות לשנת הלימודים התשע"ב ולא תוקצבו בשנת התשע"א, חייבים למלא את שאלון הבקשה שבאתר האינטרנט ולהגיש אותו לרפרנטית המחוזית, יחד עם התכנית המפורטת, עד לתאריך ד' בחשוון התשע"ב, 1.11.2011 בשעה 16.00.

לא יתקבלו בקשות לאחר מועד זה.

בתי ספר שנכנסו לתהליך ההכרה ותוקצבו בשנת הלימודים התשע"א חייבים להמשיך את הקשר עם הצוות המחוזי ולפעול על פי התכנית שהוגשה או על פי התכנית המתוקנת לאור השינויים  שנדרשו מהצוות המחוזי.

דוגמאות לתכניות לניצול המענק, תעריפי תשלום למרצים וטפסים נמצאים באתר של הפיקוח על הבריאות, בנושא בתי ספר מקדמי בריאות, בכתובת: www.education.gov.il/briut

 


 

לשאלות ולקבלת פרטים יש לפנות אל הרפרנטיות לחינוך לבריאות ולצוותי ההדרכה במחוזות.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעב/1, ב' באלול התשע"א, 01 בספטמבר 2011

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014