education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

2. אורחות חיים במוסדות החינוך

2.2 בריאות

2.2-85  שירותי בריאות השן לתלמיד

 

הוראה זו הועברה לאתר החדש של חוזרי מנכ"ל

למעבר להוראה

 

מבוא

תמצית

חוזר זה מכיל מידע על שירותי בריאות השן הניתנים לתלמידים מטעם משרד הבריאות ועל תכניות התערבות בנושא בריאות השן.

 

התוקף: החל מ-27 באוגוסט 2013.

התחולה: כלל מערכת החינוך.

הסטטוס: החלפה.

חוזרים קודמים באותו נושא: סעיף 2.2-42 בחוזר הוראות קבע סד/2(א), "בריאות השן" – מבוטל.

חוזרים קודמים בנושאים קשורים

-   סעיף 3.11-9 בחוזר הוראות הקבע סג/3(א), "תשלומי הורים" – בתוקף

-   סעיף 3.13-1 בחוזר הודעות ומידע עד/1, "תאונות תלמידים במוסדות חינוך או פעילויות מטעמם – נוהלי פעולה, הסדרים וביטוח בשנה"ל התשע"ד – בתוקף.

התפוצה: מנהלי בתי ספר, מנהלות הגן ומנהלי אגפי החינוך ברשויות המקומיות.

הגורם האחראי

א.         שם היחידה: המזכירות הפדגוגית

ב.         בעל התפקיד: המפקח על תחום הבריאות

ג.         מספרי הטלפון: 02-5603220 ו-02-5603451 

ד.         כתובת הדוא"ל:  briut@education.gov.il.

 

תוכן העניינים

1.     כללי

2.     הפעלת השירות

3.     תכניות התערבות בנושא בריאות השן

4.     נספח:  רשימת רופאי השיניים המחוזיים של משרד הבריאות שאפשר לפנות
           אליהם לתמיכה ולהתייעצות.

 

1.     כללי

המודעות לשמירה על בריאות הפה והשיניים תושג באמצעות חינוך ועידוד לאימוץ כללי התנהגות נכונים תוך הקפדה על היגיינת הפה ועל צחצוח השיניים, המעטה באכילת ממתקים והימנעות משתיית משקאות ממותקים. כל אלה יסייעו במניעת העששת. הקניית ידע והסברה על הנזק הנגרם מאכילת ממתקים ועל חשיבות ההימנעות מהכללת מוצרי מזון עתירי סוכר בתפריט היומי תסייע באיזון התזונה ובשמירה על בריאות הפה והשיניים.

שירותי בריאות השן לתלמיד מופעלים כשירות חובה לתלמידים בגני ילדים מגיל חובה ועד כיתות ט'. מטרת השירותים היא לקדם את בריאות הפה והשיניים של התלמידים, להקנות מיומנויות הדרושות לשמירה על בריאותם ולתרום לבניית סביבה תומכת בריאות במוסדות החינוך. השירותים מופעלים בשיתוף מלא ובתיאום עם הצוותים החינוכיים. זאת כדי לאפשר רצף של הקניית התכנים הבריאותיים והטמעתם בשגרת היום-יום במוסדות החינוך.

 

2.     הפעלת השירות ומימונו

2.1    השירות מופעל במימון מלא של משרד הבריאות באחת מהדרכים המפורטות להלן (כל רשות תוכל לבחור בדרך שהיא מעדיפה):

א.    מתן השירות על ידי הרשות עצמה

ב.    מתן השירות באמצעות ספק חיצוני שנבחר על ידי הרשות

ג.    מתן השירות על ידי החברה למשק ולכלכלה עבור הרשות – באמצעות ספק ארצי ("של פרויקטים") שנבחרו במרכז.

 

2.2     אלה מרכיבי השירות:

א.    בדיקה שנתית של רופא שיניים בבתי הספר ובגני הילדים והעברת הממצאים וההמלצות להורי התלמיד

ב.    חינוך לבריאות הפה והשיניים בהיקף של 3 שעות בשנה לכל כיתה על ידי שיננית

ג.     חלוקת מברשת שיניים ומשחת שיניים לכל תלמיד פעם בשנה.

 

2.3    במסגרת השירות אסורים חלוקת חומר פרסומי ושיווק של מרפאות או של רופאים, למעט חלוקת מברשת השיניים והמשחה כחלק מהשירות.

 

3.     תכנית התערבות בנושא בריאות השן

משרדי הבריאות והחינוך פיתחו במשותף תכנית לחינוך לבריאות הפה והשיניים – "שנלי".

התכנית מיועדת לגני הילדים ולכל כיתות בית הספר ובנויה בהתאמה גילאית.

התכנית מכילה מערכי שיעור ותכנים העונים על המטרות שהוגדרו הבנויים בהלימה לשיעורים המתוכננים לכל יחידת גיל. בכל פרק לימודי מוקדש מקום נרחב לחזרה ולביסוס התכנים שנלמדו בפרק שלפניו, כמו גם למושגים ולרעיונות חדשים אשר יוקנו על בסיס ידע זה. מומלץ שהשיעורים יילמדו במהלך שנת הלימודים ברצף המתאים לכל מוסד חינוכי.

 

4.     נספח   רשימת רופאי השיניים המחוזיים של משרד הבריאות שאפשר לפנות 
          אליהם לתמיכה ולהתייעצות  

               

שם הרופא

המחוז

הכתובת

מס' הטלפון

ד"ר חורי ג'ובראיל

לשכת בריאות צפון

רח' 113, נצרת

04-6557842

ד"ר תהאני זועבי

לשכת בריאות חיפה

רח' פל-ים  15 קרית הממשלה, חיפה

04-8632925

ד"ר אלי קובי

לשכת בריאות ת"א

רח' הארבעה 14, ת"א

03-5634765

ד"ר דניאל קושניר

לשכת בריאות מרכז

קרית הממשלה רח' הרצל 91,  רמלה

08-9788601

ד"ר אירנה אלבז

לשכת בריאות ירושלים

רח' יפו 86, ירושלים

02-5314871

ד"ר ודים פיקובסקי

לשכת בריאות אשקלון

מרכז רפואי ברזילי, אשקלון

08-6745260

ד"ר דן דקל

לשכת בריאות דרום

רח' החלוץ 136, באר-שבע

08-6288163

         


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעד/1(א), כ"א באלול התשע"ג, 27 באוגוסט 2013

 
   תאריך עדכון אחרון:  15/02/2019