education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

2. אורחות חיים במוסדות החינוך

2.2 בריאות

2.2-91  סייעות רפואיות בחינוך הרגיל

 

                   הוראה זו הועברה לאתר החדש של חוזרי מנכ"ל

                                         למעבר להוראה  

 

תוקף ההוראה: החל מ-30 בנובמבר 2016

תאריך הפרסום: כ"ט בחשוון התשע"ז, 30 בנובמבר 2016

התחולה: כל מוסדות החינוך, בכל המגזרים.

תמצית ההוראה

חוזר זה מתאר את התמיכה הניתנת לאוכלוסיית התלמידים בחינוך הרגיל שהם בעלי צרכים ייחודיים בתחום הבריאות, מהגיל שבו הם נכנסים לגן ילדים במסגרת עירונית. בנוסף החוזר מפרט את ההנחיות לרשויות המקומיות על הליך הגשת הבקשה להעסקת סייעת, על ההכשרה הנדרשת לסייעת ועל אופן העסקתה. כמו כן החוזר מפרט את תפקידו של צוות המוסד החינוכי בקבלת התלמיד בעל הצרכים הרפואיים המיוחדים.

עיקרי השינויים מהוראות קודמות

חוזר זה מפרט את ההליך של ערעור על החלטות הוועדה הבין-משרדית לסייעות רפואיות בחינוך הרגיל, וכן מעדכן בדבר הרחבת הסיוע בשעות הארכת יום הלימודים על פי חוק או על פי החלטת ממשלה. בנוסף מודגש בחוזר שאין קשר בין אישור זכאות של תלמיד לסיוע ובין האישור לקבלת גמלת ילד נכה מהביטוח הלאומי.

הסטטוס: החלפה.

הוראות קודמות שהוראה זאת מבטלת: סעיף 2.2-87 בחוזר הוראות הקבע עו/1(א), "סייעות רפואיות בחינוך הרגיל".

הוראות תקפות בנושאים קשורים

  • סעיף 1.2-39 בחוזר הוראות הקבע עא/10(א), "סייעות במוסדות החינוך המיוחד וסייעות לתלמידים משולבים בחינוך הרגיל"
  • סעיף 2.2-92 בחוזר הוראות הקבע עז/3 (ב), "תלמידים הסובלים מאלרגיה למוצרי מזון".

התפוצה: מנהלי מוסדות החינוך ומנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות.

הגורם האחראי

א. שם היחידה: המינהל הפדגוגי

ב. בעל התפקיד: המפקח על תחום הבריאות

ג. מספר הטלפון: 02-5603220 ו-02-5603451

ד. הדוא"ל:sayaot@education.gov.il .

תוכן העניינים

1. הקצאת סייעות רפואיות לתלמידי החינוך הרגיל לפי קריטריונים

2. הסמכות והאחריות של הרשות המקומית ושל הגורם המטפל

3. הנחיות למוסד החינוכי.

 

 

1. הקצאת סייעות רפואיות לתלמידי החינוך הרגיל לפי קריטריונים

1.1 כללי

1.1.1 תלמידי החינוך הרגיל בעלי צרכים בריאותיים ייחודיים שאפשר להגיש עבורם בקשה לסיוע מחולקים על פי המאפיינים האלה:

- תלמידים הנדרשים לטיפול פולשני בשגרה

- תלמידים הנדרשים להשגחה למניעת מצבים מסכני חיים מיידית, כמפורט ב-1.3 להלן.

1.1.2 גיל ההתחלה של קבלת הסיוע הוא 3, כשהתלמידים נכנסים למסגרת של גן ילדים עירוני. 1.1.3 על היקף הסיוע ועל הגילים שבהם הסיוע ניתן מחליטה הוועדה הבין-משרדית לסייעות רפואיות בחינוך הרגיל בהתאם למדיניות הנקבעת ובהתייעצות עם גורמים מקצועיים.

1.1.4 הסיוע ניתן בימי הלימודים הרשמיים ובחופשות שמתקיימת בהן פעילות של הרשות. אם במוסד החינוכי מתקיים יום חינוך ארוך על פי חוק (יוח"א), או שהוארך בו יום הלימודים על פי החלטת ממשלה (מיל"ת או ציל"ה), ניתנת הרחבה לסיוע כמפורט במסמכים שנשלחו לגזברים ברשויות.

1.1.5 הוועדה אינה מזכה בסיוע תלמידים במצבי בריאות הגורמים לקושי או למוגבלות הדורשים עזרה בפעולות שגרה יום-יומיות, הלבשה, ניידות, אי-שליטה על סוגרים או שימוש בשירותים, לרבות החלפת חיתולים, השגחה כללית מהיפגעות או סיוע ותיווך לימודי ורגשי.

במצבי בריאות של אי-שליטה על סוגרים המוסד החינוכי יעשה ככל יכולתו כדי לאפשר לתלמיד את הטיפול האישי בתנאים נאותים ותוך שמירה על פרטיותו ומניעת הדרתו.

1.1.6 הוועדה אינה מזכה בסיוע במצבים של מגבלות תזונתיות קבועות כגון צליאק, או מחלות הדורשות דיאטה ייחודית.

1.2 הקריטריון לשקילת הקצאה של סייעת לתלמידים הנדרשים לטיפול פולשני בשגרה

תלמיד הנדרש לאחת מהפעולות המפורטות להלן, על פי מסמך עדכני מרופא מומחה בתחום:

- מתן חמצן

- שאיבת הפרשות דרך טרכאוסטום

- צנתור שלפוחית השתן

- הזנה דרך זונדה/גסטרוסטום

- ניטור רמת הסוכר והזרקת אינסולין לילדים סוכרתיים.

1.3 הקריטריון לשקילת הקצאה של סייעת לתלמידים הנדרשים להשגחה כדי למנוע מצב מסכן חיים מיידי

מתן סיוע לתלמיד הנדרש להשגחה בשל אבחנה למצבים שיפורטו להלן יידון רק על פי מסמך עדכני מרופא מומחה בתחום בלבד (אלרגולוג ילדים, נוירולוג ילדים), לתקופה של ששת החודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה, כמפורט להלן:

- לאלרגיה מסכנת חיים לחלב, לבוטנים, לאגוזים, לשקדים, לסומסום, לביצים או לדגים עם תיעוד ברור של חומרת התגובה ובשילוב של אסטמה אלרגית המעלה את הסיכון העתידי לתגובה אנפילקטית מסכנת חיים מיידית נדרש מסמך עדכני.

- לאפילפסיה כללית לא מאוזנת, כלומר של יותר משני התקפים בחודש, מסוג אפילפסיה מיוקלונית או אפילפסיה כללית, עם התקפים קשים ("גראנד מאל") שמביאים לנפילה נדרש מסמך מעודכן מניורולוג.

- להפרעת קרישה חמורה עם נטייה לדמם לא מבוקר (המופיליה, מקרים המטולוגיים חמורים וחריגים) נדרש מסמך מהמטולוג.

- לסכנת חיים מיידית מפגיעה פיזית, כמו לאחר השתלת קוצב לב או לאחר השתלת איברים, נדרש מסמך מקרדיולוג או מרופא מומחה בתחום.

1.4 הסיוע המאושר מטעם הוועדה הבין-משרדית מתבסס על הצרכים של התלמידים בשעות הלימודים הרשמיים ואינו תלוי בהכרת המוסד לביטוח לאומי לגמלת ילד נכה, המשולמת להורים.

1.5 ערעור על החלטת הוועדה הבין-משרדית יידון בדיון חוזר של הוועדה. לצורך הערעור יש להגיש בקשה מנומקת ולצרף מסמכים רפואיים נוספים רלוונטיים.

1.6 על פניות שנדונו בשנית ונדחו על ידי הוועדה הבין-משרדית אפשר להגיש בקשה לערר שיועבר למשרד הבריאות, בתנאי שיצורפו לערר המסמכים האלה:

א. מסמכים רפואיים עדכניים ורלוונטים

ב. דוח היערכות של המוסד החינוכי כמענה לצורכי התלמיד.

במקרים מסוימים יידרש גם מסמך פסיכוסוציאלי. בהתקבל כל המסמכים הנדרשים יידון הערר, והתשובה תישלח לרשות המקומית תוך חודש ימים.

1.7 כל בקשה לערעור או ערר יוגשו רק על ידי הרשות המקומית באמצעות הוועדה הבין-משרדית.

 

2. הסמכות והאחריות של הרשות המקומית ושל הגורם המטפל

2.1 הרשות המקומית שבה התלמיד לומד היא, ורק היא, בעלת הסמכות לפנות לוועדה הבין-משרדית לסייעות רפואיות בשם התלמיד, ובמקרה שתתקבל הקצאה, הרשות המקומית היא הגורם שיעסיק את הסייעת.

2.2 הכתובת לפניות בתי הספר וההורים היא הרשות המקומית. על הרשות לוודא שהסייעת אינה בת משפחה של התלמיד.

2.3 על הרשות לפנות לוועדה רק באמצעות האתר הייעודי, בתאריכים המיועדים להגשת בקשות, ולפעול בהתאם להנחיות הוועדה הנשלחות אליה.


2.4 הדרכת הסייעת תתבצע על ידי גורם רפואי שנדרש לאשר כי בוצעה הדרכה כמפורט בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות 11/13, "מלווה אישי לתלמיד עם צרכים רפואיים ייחודיים בחינוך הרגיל", ועל פי נהליו הקבועים והמשתנים.

2.5 על הרשות לוודא שהסייעת פועלת בשגרה ובמצבים קיצוניים על פי ההנחיות הפרטניות של הרופא המומחה ובהתאם להדרכה שקיבלה מהצוות הרפואי במרפאה שבה התלמיד מטופל.

2.6 הסיוע אינו בא להחליף את הצורך בתמיכה בתלמיד ובעידודו לפתח עצמאות ושליטה בטיפולים הנדרשים. תמיכה זו היא באחריות ההורים ובאחריות המרפאה שבה התלמיד מטופל, בעזרת צוות מקצועי ובשיתוף פעולה עם הרשות המקומית ועם המסגרת החינוכית. דיווח על התקדמות התהליך של רכישת עצמאות יועבר לוועדה, במהלך השנים, בכל שלב של בדיקה מכל אחד מהמעורבים שיידרשו לכך.

2.7 החלטות הוועדה, המלצותיה והיקף הסיוע שאושר יישלחו לרשות המקומית או יהיו נגישים לרשות למעקב בהתאם לפיתוח מערכות טכנולוגיות מתקדמות.

2.8 הגשת ערעור על החלטות הוועדה יכולה להתבצע במהלך כל השנה אך ורק על ידי הרשות המקומית כבקשה מקוונת בטופס הערעורים ובצירוף מסמכים רפואיים חדשים שהם רלוונטיים לערעור. כמו כן, בקשות חריגות יועברו על ידי הוועדה לדיון בוועדת ערר במשרד הבריאות.

 

3. הנחיות למוסד החינוכי

עם קליטת תלמיד בעל צרכים בריאותיים מיוחדים למוסד החינוכי יש לקיים מפגש בראשות מנהל המוסד החינוכי ובהשתתפות המחנך, היועץ, התלמיד והוריו והסייעת. במפגש יש להגדיר את תפקיד הסייעת ואת דרכי ההתנהלות בשגרה ובחירום. כמו כן, במצבים שנדרש בהם טיפול פולשני בשגרה, יש להגדיר את הסביבה שבה יתבצעו הבדיקות והטיפולים. בנוסף, במידת הצורך, יש לנקוט כמה צעדי מניעה המפורטים להלן, וזאת בשילוב המסגרת החינוכית ובהסכמת התלמיד והוריו. במקרים של קליטת תלמיד הסובל מאלרגיה למוצרי מזון יש לפעול בנוסף לפי ההנחיות בסעיף 2.2-92 של חוזר הוראות הקבע עז/3(א), "תלמידים הסובלים מאלרגיה למוצרי מזון".

3.1 מניעה ראשונית: הסבר לילדים, להוריהם ולצוות המוסד החינוכי כיצד יש להפחית את החשיפה לגורמים מסכנים (הרחקה, ניקוי)

3.2 מניעה משנית: הדרכת הצוות החינוכי, תלמידי הכיתה וכלל המסגרת החינוכית כיצד מזהים תופעות חריגות וכיצד מיישמים את ההנחיות ואת הנהלים הרלוונטיים של משרד החינוך

3.3 מניעת מצב מסכן חיים: היערכות למתן טיפול מיידי מציל חיים לפי הנחיות פרטניות של הרופא המומחה לגבי התלמיד המסוים.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעז/4(א), כ"ט בחשוון התשע"ז, 30 בנובמבר 2016

 
   תאריך עדכון אחרון:  27/02/2019