education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

7. חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי

7.6 משלחות נוער לחו"ל

7.6-16  משלחות נוער לפולין

 

הוראה זו מבוטלת

למעבר להוראה המעודכנת

תוקף ההוראה: החל מ-4 ביולי 2017

תאריך הפרסום: י' בתמוז תשע"ז, 4 ביולי 2017

התחולה: בתי ספר, מרכזים קהילתיים, תנועות נוער וכל מוסד או ארגון חינוכי הנמצא בפיקוח משרד החינוך אשר מוציא בני נוער לפולין כחלק מהפעילות החינוכית שלו.

מנהלי מוסדות המוציאים משלחות נוער לפולין, מנהלי משלחות, מחנכים  מלווים, מדריכי פולין, קב"טים ברשויות המקומיות, יועצים ופסיכולוגים הלוקחים חלק בהכנה ובליווי המשלחות.

תמצית ההוראה

חוזר זה מרכז את ההנחיות ואת הנהלים המחייבים בנושא מסעות בני נוער לפולין. החוזר מגדיר את המושגים הקשורים לנושא ומסביר בפירוט את אופן ההתנהלות, החל משלב תכנון המסע, דרך שלב ההכנה וסיים בשלב הביצוע והשיבה הביתה. ההנחיות עוסקות בנושאים חינוכיים וערכיים, בתוכני המסע ובתפקידיהם של מוביליו. 

המסעות יוצאים מטעם משרד החינוך, באמצעות מנהל החברה והנוער - מטה משלחות הנוער לפולין ובשיתוף אגף בכיר לביטחון, שעת חירום ובטיחות סביבתית במשרד החינוך. הן מאובטחות על ידי שירות הביטחון הכללי.

הסטטוס: החלפה.

שינויים מהוראה קודמת באותו נושא

הוצאת המשלחות באמצעות מכרז המשרד השתנתה בשנת 2016 עם פרסומו של מכרז חדש. מאז מופעלים מסעות בני הנוער לפולין על ידי מכרז התקשרות חיצוני.

חוזר זה מפרט את תהליכי העבודה של מנהלי בתי הספר בעת ההכנות ליציאה, הן בפן הפדגוגי,  הן בעבודה מול מטה משלחות הנוער לפולין, תוך התאמתם לנהלים החדשים.          

המציאות הרפואית בפולין השתנתה ולפיכך גם התעדכנו הנהלים. כמו כן חל גידול משמעותי במספר היוצאים למסעות ולכן יש צורך בהתנהלות שונה. הנהלים החדשים פורסמו במסגרת הוראות שעה והם כוללים מושגים שלא היו בחוזר הקודם, כמו חובש, פרמדיק ואח.

החוזר מבהיר הנחיות בהיבט הפדגוגי. הסעיף העוסק בפרופיל התלמיד המתאים ליציאה למסע לפולין הובהר ונוספו בו תנאים מדידים. התנאים הללו נועדו לעודד מעורבות של תלמידים בפעילות חוץ בית ספרית, והם עשויים לסייע למנהל בית הספר ולצוות החינוכי להחליט על יציאת תלמיד לפולין או על מניעת יציאתו. כמו כן נוסף סעיף המחדד נהלים לטיפול בבעיות משמעת חריגות.

בחוזר זה הוסרו פרקים הקשורים בביטחון שדה. הנספחים שצורפו לחוזר הישן מצויים באתר מינהלת פולין ובחוזר זה צורפו הנחיות  לכניסה לאתר.

לחוזר נוסף פרק העוסק בהכשרת בעלי התפקידים ובהסמכתם כדי ליצור אחידות נהלים בנושא.

חלק מההנחיות לקוחות מחוזר המנכ"ל שעוסק בהוצאת משלחות נוער לחו"ל.  

 

הוראות קודמות שהוראה זאת מבטלת

-    סעיף 7.6-10 בחוזר הוראות הקבע סה/4(ב), "משלחות נוער לפולין – את אחיי אנוכי מבקש" מבוטל.

חוזרים קודמים בנושאים קשורים

-    סעיף 30-8.5 בחוזר הוראות הקבע סד/7(א), "נוהל אישור חופשה בשכר לצורך נסיעה בתפקיד" – בתוקף, אולם לא לגבי משלחות נוער לפולין. במקרה של ליווי משלחת נוער לפולין יחול האמור בנספח 2 לחוזר זה.

-    סעיף 7.6-8 בחוזר הוראות הקבע סב/6 (א), "הסדר כיסוי תאונות אישיות לתלמידים היוצאים למשלחות לחו"ל - בתוקף.

הגורם האחראי

1.     האחריות הניהולית

א.    שם היחידה: מינהל החברה והנוער

ב.    בעל התפקיד: מנהל מינהל החברה והנוער

ג.    מספר הטלפון: 02-5603155

2.     האחריות בנושאים חינוכיים, פדגוגיים, ארגוניים ותפעוליים

א.    שם היחידה: מטה משלחות הנוער לפולין

ב.    בעל התפקיד: מנהל מטה משלחות הנוער לפולין

ג.    מספר הטלפון: 03-9180830

3.     האחריות בנושאי ביטחון

א.     שם היחידה: אגף בכיר לביטחון, שעת חירום ובטיחות סביבתית, משרד החינוך

ב.     בעל התפקיד: מנהל אגף הביטחון הארצי

ג.      מספרי הטלפון: 02-5602544, 02-5602325

 

תוכן העניינים

            כללי

            הגדרות

            מטרות המסע ותכניו

            ההכנות לקראת המסע

            הכנת בני הנוער לקראת יציאת המשלחת לפולין

            המסע בפולין

            כללי ההתנהגות של בני הנוער במהלך המסע

            טיפול בהתנהגות חריגה של תלמידים במהלך המסע

            השיבה הביתה

            משלחות ממלכתיות משרדיות

            בייס משותף מטעם משרד החינוך בפולין

            גורמי סיוע נוספים

            ארגון ומינהל

            הנחיות בנושאי ביטחון

             נספחים

נספח א' - תנאי השירות ומסגרת העסקתם של עובדי הוראה היוצאים למשלחות הנוער לפולין בתפקיד מורים מלווים או מדריכים

נספח ב' - אתר מינהלת פולין ברשת.

 

1.      כללי

מערכת החינוך בישראל מחויבת להנחיל לבני הדור הצעיר, העתידים להמשיך ולעצב את עתידם של עם ישראל ושל מדינת ישראל, את המשמעויות ההיסטוריות, המוסריות והחינוכיות של אירועי השואה, הן בהיבט היהודי, הן בהיבטים הכלל אנושיים.

ברוח חזון זה פועל משרד החינוך בהתוותו מהלך חינוכי שמטרותיו הן חיזוק הקשר של בני הנוער עם עברם היהודי, היכרות עם העושר הרוחני והתרבותי של החיים היהודיים באירופה שלפני מלחמת העולם השנייה, העמקת ההזדהות עם גורל העם היהודי וחיזוק תחושת המחויבות להמשכיות החיים היהודיים ולקיומה הריבוני של מדינת ישראל כמדינה ציונית, דמוקרטית והומניסטית. מטרה נוספת היא היכרות עם האידאולוגיה הנאצית ועם המניעים והנסיבות שהביאו לעלייתו של הרייך השלישי לשלטון בגרמניה.

שיאו של התהליך החינוכי הוא מסע משלחות הנוער לפולין שכותרתו היא "את אחיי אנכי מבקש". המסע מתקיים במסגרת בית הספר, בין אם הוא מתקיים במהלך שנת הלימודים ובין אם במהלך חופשה מהלימודים.

מטה משלחות הנוער לפולין במינהל החברה והנוער ממונה על התהליך כולו: קביעת התאריך ליציאת המשלחת, הכשרת בעלי התפקידים, ליווי תהליך ההכנה של התלמידים בארץ, אישור תוכנית המסע וליווי ופיקוח על הביצוע בפולין. המטה פועל בשיתוף אגף הביטחון במשרד ושירות הביטחון הכללי.

מורכבותו של המסע מחייבת שיתוף פעולה הדוק בין גורמים רבים ובין בעלי תפקידים שונים, הן בשלב ההכנה, הן בשלב הביצוע בפולין, הן בהמשך התהליך החינוכי עם השיבה הביתה.

מטרתו של חוזר זה היא להגדיר את הנהלים הנדרשים לשם הוצאת משלחת נוער לפולין ולסייע למנהל בית הספר בהיערכות למסע. הצלחתו של המסע מחייבת עמידה בהנחיות ובהוראות של החוזר וכן בהנחיות "צו שעה" המתפרסמות לקראת כל מועד יציאה על ידי מטה משלחות הנוער.

 

2.      הגדרות

2.1     מטה משלחות הנוער לפולין – הגוף המוסמך האחראי לטיפול ביציאת משלחות לפולין במסגרת המסע "את אחיי אני מבקש".

תפקידיו של מטה משלחות הנוער לפולין הם:

1.     מכשיר את מנהלי המשלחות

2.     מכוון ומסייע בהכשרת המחנכים המלווים במחוזות

3.     אחראי לכתיבת המכרז להוצאת משלחות הנוער לפולין ואמון על קיום נוהלי המכרז מול הספקים השונים

4.     אחראי על פריסת היציאה של המשלחות במהלך השנה, על ויסות העומסים בשדות התעופה ובאתרים בפולין ועל אישור מסלולי המשלחות והפעילויות השונות

5.      אחראי על מתן היתרים להדרכה, ליווי וניהול המסע לפולין.

2.2     משלחת נוער ממלכתית לפולין – קבוצת בני נוער מבתי ספר, מרכזיים קהילתיים, תנועות נוער, מוסדות או ארגונים חינוכיים הנמצאים בפיקוח משרד החינוך ומוציאים בני נוער לפולין כחלק מהפעילות החינוכית שלהם. כל קבוצת תלמידים המתארגנת ליציאה לפולין במסגרת חינוכית כלשהי ומלווה על ידי בעל תפקיד המועסק במערכת החינוך, בין הרשותית, העצמאית או המשרדית, חייבת לקבל את חסותו ואישורו של מטה משלחות הנוער לפולין.

2.3     משלחת ממלכתית משרדית – משלחת בני נוער מבית ספר או מוסד חינוכי אחד או יותר, המאורגנת על ידי מטה משלחות הנוער לפולין שאחראי על תכנון וביצוע המסע על כל מרכיביו. משלחות משרדיות נועדו עבור מסגרות חינוכיות שאינן עומדות ברף המינימלי של 70 תלמידים ולכן אינן יכולות להוציא משלחת מטעמן.

          משלחות משרדיות מיועדות למסגרות ייחודיות ומורכבות, כגון קידום נוער, חינוך מיוחד וכו'. מטה משלחות הנוער לפולין רשאי לדחות בקשות להוצאת משלחת מסוג זה עקב אילוצים ארגוניים ושיקולים פדגוגיים.

          רשתות חינוך המעוניינות להוציא משלחת לפולין המורכבת מקבוצות/מסגרות קטנות רבות, מחויבות לאגדן תחת מרכז משלחת מטעמן. מטה משלחות הנוער לפולין רשאי לדחות בקשות להוצאת משלחת מסוג זה עקב אילוצים ארגוניים ושיקולים פדגוגיים.

          משלחות ממסגרות רגילות שאינן עומדות בתנאי הסף שהוזכרו רשאיות לבקש לצאת במסגרת המשלחות המשרדיות. בקשתן תיבחן בהתאם לשיקולים ארגוניים ויכולת לשלבן בסבבים של המשלחות המשרדיות. מסגרות אלו מחויבות להעמיד מנהל משלחת מטעמן.

2.4     משלחת ממלכתית בית ספרית/מוסדית – משלחת בני נוער ממוסד חינוכי ו/או ארגון נוער הנמצא בפיקוח משרד החינוך. משלחת זו מתארגנת באופן מוסדי ובכפיפות להנחיות חוזר זה, והיא מחויבת בקבלת אישור על מועד המסע, על תוכנית המסע ועל צוות המלווים והמדריכים ממטה משלחות הנוער לפולין.

2.5     כשרות ושמירת שבת – מתוקף הגדרתן של כלל משלחות הנוער לפולין כמשלחות ממלכתיות, כל גוף המארגן משלחת כזו מחויב לספק מזון כשר לכלל התלמידים ולאפשר לכל תלמיד שומר שבת לקיים את מצוות שמירת השבת גם בפולין.

2.6     גודל המשלחת –  משלחת אמורה לכלול  מספר תלמידים שיאפשר הסעה בשניים עד ארבעה אוטובוסים, כשבכל אוטובוס בין 30 ל-36 תלמידים (בהתאמה לתנאי המכרז). הצוות המלווה יורכב ממנהל משלחת (מתוך צוות המחנכים), שני מחנכים מלווים לכל אוטובוס, מדריך לכל אוטובוס, מאבטח לכל אוטובוס וכן איש רפואה שילווה את המשלחת.

2.7     תוכנית המסע – תוכנית שנבנתה בהתאם למטרות המסע ואשר אושרה על ידי מטה משלחות הנוער לפולין וקיבלה גם את אישור הקב"ט הארצי. התוכנית כוללת את כלל פעילויות המשלחת מרגע ההמראה מנתב"ג ועד חזרתה של המשלחת לארץ.

2.8     חברת נסיעות – זכיין אשר נבחר באמצעות מכרז של משרד החינוך, אשר תפקידו לספק שירותי קרקע ו/או טיסות לכלל בתי הספר והארגונים המשתתפים במפעל משלחות הנוער לפולין.

2.9     חברת תעופה – זכיין מקרב חברות התעופה הפועלות בארץ ובחו"ל אשר נבחר באמצעות מכרז  של משרד החינוך לספק שירותי הובלה לכלל בתי הספר והארגונים המשתתפים במפעל משלחות הנוער לפולין.

2.10   מנהל משלחת – מנהל המשלחת מתמנה לתפקיד מטעם מנהל מה"ד המסעות לפולין במשלחות המשרדיות ומטעם מנהל המוסד החינוכי במשלחות המוסדיות. על המנהל להיות בעל ניסיון חינוכי ויכולת ארגונית וניהולית ולקבל אישור מטעם מינהל החברה והנוער במשרד החינוך  לאחר השתתפותו בהשתלמות מיוחדת ל"מנהלי משלחות". מנהל המשלחת אחראי על ההתנהלות הכללית והפדגוגית של המשלחת בכל שלבי המסע.

2.11   מחנך מלווה – לתפקיד מחנך מלווה ימונה מחנך כיתה, יועץ  מטעם שפ"י או מורה מקצועי המכיר מקרוב את חברי הקבוצה והוא בעל כישורים בתחום החברתי והרגשי. על המחנך המלווה להיות בעל יכולת למלא את התפקידים המוגדרים בתחומי אחריותו (ראה סעיף קטן 4.2 (ב)). במשלחות של תנועות הנוער יכונה תפקיד זה "מדריך מלווה", ועל בעל התפקיד להיות מדריך בוגר בתנועת הנוער המכיר את חברי הקבוצה קודם למסע. [1]

          על "המחנך המלווה" לקבל אישור מטעם מינהל החברה והנוער על השתתפותו בהשתלמות "מחנכים מלווים" לקראת הנסיעה לפולין. השתלמות זו אינה באה במקום השתתפות "המחנך המלווה" בכל תהליך ההכנה של תלמידיו. בנוסף, עליו להשלים את ידיעותיו באמצעות לימוד עצמי.

2.12   מדריך משלחת – לתפקיד מדריך לקבוצת נוער במסע לפולין ימונה רק מי שסיים קורס הסמכה להדרכת מסעות תלמידים בפולין והוא בעל היתר הדרכה תקף מטעם מנהל החברה והנוער במשרד החינוך וכן מי שנמצא בשלב ההתמחות (סטאז'ר) וקיבל אישור מיוחד ממטה משלחות הנוער לפולין.

2.13   איש עדות – מי שנולד עד שנת  1945 ויש בעדותו האישית לתרום למסע על אדמת פולין.

2.14   רופא המשלחת/פראמדיק – בעל מקצוע מוסמך בעל רישיון בתוקף לעסוק בתפקיד, הממונה על ידי הגוף המשגר.

2.15   חובש/מגיש עזרה ראשונה – מי שעבר קורס מע"רים/חובשים והוסמך לתת טיפול ראשוני ואשר מחזיק בתעודה בעלת תוקף. אפשר להיעזר בתלמיד כיתה י"ב – בתנאי שהוא מתנדב פעיל במד"א. החובש/מגיש העזרה הראשונה ישובץ על כל אוטובוס על ידי הגוף המשגר.

2.16   בייס – תחנת הקבע בפולין המאוישת על ידי נציג משרד החינוך וקצין ביטחון.

2.17   מאבטח – איש אבטחה ישראלי או פולני אשר הוסמך על ידי השב"כ ואושר למילוי התפקיד על ידי היחידה לאבטחת אישים ומשלחות.

2.18   מתדרך משלחות – קב"ט שהוסמך על ידי הקב"ט ארצי של משרד החינוך להעביר תדרוך "התנהגות ביטחונית מונעת" למשלחות היוצאות לחו"ל. ללא תדרוך זה לא תאושר יציאת המשלחת.

2.19   קב"ט משרד החינוך בפולין – נציג אגף הביטחון השוהה בבייס בפולין במהלך סבב המסעות, ואשר מספק מענה למשלחות בסוגיות ביטחוניות בשגרה ובחירום.

2.20   נציג מטה פולין – נציג מינהל החברה והנוער השוהה בבייס בפולין במהלך הסבב אשר תפקידו לתת מענה למשלחות בסוגיות פדגוגיות וארגוניות בשגרה ובחירום וכן להיות הרגולטור להתנהלות המשלחות בפולין.

2.21   רכז משלחות משרדיות –  ממונה מטעם מטה פולין. הרכז מתלווה למשלחות המשרדיות בסבב ונותן מענה לכלל הבעיות של המשלחות המשרדיות בלבד. הוא משמש נציג מטה פולין בטקסים ובאירועים, נושא באחריות כוללת מול מנהלי המשלחות המשרדיות ומול המתנדבים.

2.22   פיילוט פולני –  מורה דרך פולני הצמוד למשלחת במהלך כל ימי המסע ותפקידו לסייע למשלחת בהתנהלות הכללית וביישום תוכנית המסע. מינוי מורה הדרך הפולני הוא באחריות הזכיין.

2.23   נוהל היפרדות יחיד ממשלחת – הנוהל נועד לאפשר לתלמיד לעזוב את המשלחת או להצטרף אליה במהלך המסע בשל נסיבות אישיות או משפחתיות. בעת ההיפרדות מן המשלחת ילווה התלמיד במבוגר ללא אבטחה. על ההיפרדות להיות בהסכמת ההורים ומנהל בית הספר לפרק זמן שהוגדר ואושר מראש. נוהל זה מחויב במילוי טופס ואישורו טרם היציאה לפולין.

2.24   נוהל ביטחון פיצול מאובטח לשומרי שבת לחברי המשלחת –  הנוהל נועד למצב שבו חלק מחברי המשלחת הם שומרי שבת ויש הכרח לפצל אותם מהקבוצה כדי לאפשר להם לקיים את המשך המסע במגבלות של שמירת השבת.

2.25   אירוע חריג – אירוע שבו מתרחשת הפרת משמעת חמורה, כגון אי קבלת מרות, גניבה, אלימות, עזיבת המשלחת, קנייה, אחזקה או שתיית אלכוהול וכל פעילות הנוגדת את החוק הישראלי או הפולני.

 

3.      מטרות המסע ותכניו

3.1     מטרות בתחום הלימודי

-    היכרות עם תולדות העם היהודי, מורשת ישראל והמסורת היהודית והנחלת זכר השואה והגבורה

-    היכרות עם העושר הרוחני והתרבותי של החיים היהודיים בפולין לפני מלחמת העולם השנייה  ומלוא היקפם וחיוניותם

-    לימוד עיקרי האידיאולוגיה הנאצית, המניעים והנסיבות שהביאו לעליית הנאצים לשלטון, היכרות עם  יסודותיו של המשטר הטוטליטארי שבמסגרתו הכריזה גרמניה הנאצית מלחמת שמד נגד העם היהודי, רצחה שליש מבני עמנו וביצעה פשעים נוספים נגד האנושות. הפקת לקח לאומי: הצורך במדינה יהודית ריבונית ולקח אוניברסלי: החובה לשמור ולהגן על הדמוקרטיה ולהיאבק נגד כל צורה של גזענות

-    היכרות עם עמידתם האמיצה ומאבקם לחיים של היהודים בתקופת השואה

-    לימוד השואה  בדרך בלתי אמצעית וחווייתית

-    במסעות במסגרת החינוך הממלכתי דתי: היכרות עם גדולי הרבנים שפעלו על אדמת פולין במהלך השנים.

3.2     מטרות בתחום החינוכי-ערכי

-    חיזוק הקשר של הצעירים הישראלים עם עברם היהודי, העמקת הזדהותם עם גורלו של העם היהודי, חיזוק מחויבותם האישית להמשכיות החיים היהודים ולקיומה הריבוני של מדינת ישראל

-    הבנת מורכבות היחסים בין היהודים לפולנים לאורך ההיסטוריה המשותפת של שני העמים על הצדדים החיובים והשלילים שלהם, היכרות עם תולדות יהודי פולין ומורשתם על רקע ההיסטוריה והתרבות הפולנית

-    ליבון ובירור מחודש של מושגים, של הנחות יסוד ושל דפוסי חשיבה הקשורים בתולדות ישראל, בהתנהגות יהודית בשואה, בערכי הציונות, ביחסים בין יהודים ולא יהודים ובערכי המוסר וההומניזם

-    שיקום, שיפוץ, ניקוי ושימור אתרים ושרידים יהודיים הפזורים ברחבי פולין (באישור הרשות או הקהילה המקומית בלבד)

-    הבנת הסכנה הטמונה בצורות משטר לא דמוקרטיות והעמקת המחויבות לשמור  ולהגן על הדמוקרטיה ולהיאבק נגד כל צורה של גזענות.

3.3     מטרות בתחום האישי-חברתי

-    דיון בשאלות חברתיות וערכיות 

-    טיפוח מנהיגות בקרב התלמידים

-    מפגשים עם בני נוער פולנים

-    מתן אפשרות לבני הנוער להשתתף באופן פעיל במשלחת ייצוגית מטעם מדינת ישראל.

3.4     תוכנית המסע

תוכנית המסע עוסקת בשלושה מעגלים תוכן:

א.    אלף שנות קיומה של יהדות פולין המוצגות באמצעות סיורים בעיירות, בבתי כנסת ובבתי קברות

ב.     מלחמת העולם השנייה והשואה, נושא הבא לידי ביטוי בסיורים בגטאות, במחנות הריכוז, במחנות ההשמדה ובבורות ההריגה

ג.     פולין – ההיסטוריה הפולנית ורקמת היחסים המורכבת בין יהודים לפולנים.

 

4.      ההכנות לקראת המסע

          המסע לפולין מהווה את שיאו של תהליך חינוכי-ערכי  המשלב  מאמץ לימודי, חברתי, רגשי וארגוני כאחד. השתתפות פעילה בכל מפגשי ההכנה למסע היא חובה החלה על כל המשתתפים במסע, על בני הנוער ועל המחנכים המלווים כאחד. תהליך ההכנה מהווה תנאי הכרחי ליציאה לפולין במסגרת משלחות הנוער. רק השתתפות מלאה בכל מפגשי ההכנה תאפשר את  השתתפותם של התלמידים ו/או המחנכים המלווים במסע.

4.1     היתרים

מטה פולין הוא הגוף היחיד המוסמך להעניק היתרים שונים הקשורים לליווי בני הנוער במסע לפולין.

             4.1.1 היתר למחנכים מלווים ולמנהלי משלחות

            תוקף ההיתר הוא לחמש שנים מיום הוצאתו.

            מקבל ההיתר מחויב לעמוד בכל ההנחיות וההוראות המופיעות בחוזר זה, כולל השתתפות   בהשתלמויות.

            לאחר חמש שנים מחויב בעל ההיתר לעבור רענון חד יומי לצורך חידוש ההיתר לחמש שנים נוספות.

            מטה פולין רשאי לשלול/להשעות היתר ליווי או ניהול משלחת בעקבות אירועים חמורים ובכפיפות  לשימוע.

             4.1.2 היתרי הדרכה

            תוקף ההיתר הוא לשנתיים מיום הוצאתו.

            מקבל ההיתר מחויב לעמוד בכל ההנחיות וההוראות המופיעות בחוזר זה, כולל השתתפות בהשתלמויות.

            במהלך השנתיים הללו, על בעל ההיתר לעמוד בדרישות להשתתפות בהשתלמויות החובה בסך של 60 שעות כדי לחדש את ההיתר לשנתיים נוספות.

            מטה פולין רשאי לשלול/להשעות היתר הדרכה בעקבות אירועים חמורים ובכפיפות לשימוע.

4.2     מינוי המחנכים, המלווים ובעלי התפקידים האחרים והכנתם ליציאה למסע

          לכל קבוצת נוער מתלווים בעלי תפקידים מוגדרים. על כל בעלי התפקידים להתאים לתפקידם מבחינה חינוכית, ערכית וחברתית. עליהם להיות ערים לצורכי הקבוצה והפרטים בתוכה וראויים מבחינת כישוריהם לספק תמיכה לבני הנוער ולהוות להם דוגמה במהלך המסע.

          בעלי התפקידים הם: מנהל המשלחת, מחנך מלווה, מדריך, מאבטח ואנשי רפואה. מומלץ לצרף למשלחת גם איש עדות, אם מצבו בריאותי מאפשר זאת.

          להלן תיאור תפקידי המלווים ואופן בחירתם:

א.    מנהל המשלחת

אופן המינוי ודרישות התפקיד

מנהל משלחת נוער ממלכתית לפולין הוא תפקיד מורכב ואחראי ביותר המחייב ידע, כישורים ויכולות בתחום החינוך, הארגון וניהול צוות חינוכי. מנהל המשלחת ימונה על ידי מנהל הגוף המשגר ויוסמך על ידי מטה משלחות הנוער לפולין.

מומלץ כי לתפקיד מנהל המשלחת ימונה מורה מצוות המחנכים של בית הספר. חשוב ביותר כי המועמד יהיה בעל ניסיון מוכח בליווי משלחת, בניהול מוסד, בארגון ובניהול מסגרת חינוכית וכן בהנחיית צוות ובהובלת תהליך חינוכי.

תחומי אחריותו של מנהל המשלחת

-     על מנהל המשלחת להכיר לעומקן את מטרות המסע לפולין וכן את הנהלים הקשורים למסע המפורסמים בחוזר זה.

-     על מנהל המשלחת לערוך היכרות עם בתי הספר או הארגונים החינוכיים שיוצאים במסגרת משלחתו לפולין.

-     על מנהל המשלחת להשתתף בהשתלמויות ובישיבות שאליהן יוזמן על ידי מטה משלחות הנוער לפולין.    

-     מנהל המשלחת אחראי על הצוות החינוכי של המשלחת ומופקד על הכנת התוכנית החינוכית של המסע בשיתוף עם ראש צוות ההדרכה של המסע ועל ביצועה. עליו לקבוע את חלוקת התפקידים במשלחת וכן תאריכים למפגשי ההכנה.

-     מנהל המשלחת אחראי על קיום הנהלים ועל העברת הנחיות נוספות לחברי המשלחת בתחומים שונים, כולל בתחום הבטיחות והביטחון. ביצוע תוכנית המסע הוא באחריותו הבלעדית ויבוצע על ידי מי שמונה על ידו. הוא יהיה איש הקשר היחיד מול מטה משלחות הנוער לפולין.

-     על מנהל המשלחת להגיש את תוכנית המסע למטה משלחות הנוער לפולין ולקבל את אישורה.

-     מנהל המשלחת אחראי על תהליך ההכנה של בתי הספר והארגונים שצוותו למשלחתו, בהתאם לתוכנית ההכנה והחזרה לארץ שקיבל ממטה משלחות הנוער לפולין.

-     על מנהל המשלחת לוודא שהמדריך משתלב בתוכנית ההכנה הבית ספרית במסגרת בת עשר שעות לפחות.

-     על מנהל המשלחת לערוך תיאום ציפיות עם צוות המשלחת ועם המחנכים המלווים. כמו כן עליו להפעיל את צוות המשלחת תוך חלוקת תפקידים לצוות המוביל.

-     מנהל המשלחת אחראי בעת השהייה בחו"ל לשמור על סדר היום ועל לוח הזמנים שהוא העביר מבעוד מועד. כמו כן הוא אחראי על כל שינוי בלוח הזמנים, בבתי המלון, באמצעי התחבורה וביציאה להופעה או לאתרי הביקור. עליו ליידע מראש את אנשי תחנת הקבע ואת גורמי האבטחה במשלחתו על כל החלטה על שינוי ולקבל את אישורם.

-     על מנהל המשלחת לוודא עם ראש צוות ההדרכה את תוכנית ההערכה למדריכים המתמחים. לאחר מכן עליו למלא דוח הערכה.

-     על מנהל המשלחת לעבוד בשיתוף פעולה עם איש העדות ובאחריותו לשלב את סיפורו במהלך המסע.

-     על מנהל המשלחת לעבוד בשיתוף פעולה עם רופא המשלחת.

-     על מנהל המשלחת לעמוד באופן קבוע בקשר עם מטה משלחות הנוער לפולין, ובעת שהות המשלחת בפולין עליו  להיות בקשר עם אנשי תחנת הקבע.

-     בכל מקרה שבו נדרשה התערבות רפואית, עליו לקבל דו"ח רפואי מפורט ולהעבירו לאנשי תחנת הקבע.

-     על מנהל המשלחת לדווח לאנשי תחנת הקבע על שעת היציאה מהמלון, על שעת ההגעה למלון ועל זמני ההגעה לאתרים מרכזיים.

-     בהתאם להנחיית מנהלת פולין על מנהל המשלחת להנחות את המדריכים המצויים במסגרת הסטאז' ולדווח על אופן ההדרכה שלהם למה"ד.

-     על מנהל המשלחת למלא דוח סיכום משלחת עד חודש לאחר השיבה לארץ ולהעבירו למטה משלחות הנוער לפולין.

-     מנהל המשלחת מחויב לקיים את הנחיות הביטחון במסגרת המסע ולהישמע להנחיותיו של המאבטח.

-     בעת חירום יפעל מנהל המשלחת על פי הנחיותיו של המאבטח, יסייע לו בניהול האירוע וכן יסייע לחברי המשלחת הזקוקים לעזרה.

-     על מנהל המשלחת לארגן ולנהל "כנס מטוס" (מפגש לכלל היוצאים למשלחת) כשבוע וחצי לפני היציאה לפולין. במסגרת הכנס עליו  לוודא את ביצוע הפעולות האלה:

א.     תדרוך התלמידים

ב.     הצגת בעלי התפקידים במשלחת

ג.      שיחות של המדריכים עם הקבוצות שלהם על פי החלוקה לאוטובוסים

ד.     חלוקת ציוד שיסופק על ידי מטה פולין או הזכיין 

ה.     קיום תדריך ביטחוני לכל חברי המשלחת לקראת יציאת המשלחת לפולין על ידי קב"ט מתדרך משלחות מוסמך מטעם משרד החינוך (בתיאום עם מטה משלחות הנוער לפולין).

ב.     המחנך המלווה

לתפקיד מחנך מלווה ימונה מחנך כיתה או מורה מקצועי שמלמד או לימד בשכבה היוצאת למסע לפולין או מורה מצוות השפ"י של בית הספר המכיר היטב את חברי הקבוצה ויש לו כישורים בתחום החברתי והרגשי ויכולת למלא את התפקידים המוגדרים בתחומי אחריותו.

במשלחות של תנועות הנוער יוגדר המלווה  "מדריך מלווה". על בעל התפקיד להיות מדריך בוגר בתנועת הנוער המכיר היטב את חברי הקבוצה.[2]

 

על המחנך המלווה לקבל אישור מטעם מינהל החברה והנוער במשרד החינוך על השתתפות בהשתלמות למחנכים מלווים לקראת הנסיעה לפולין. על ההשתלמות להיות בהיקף של 30 שעות לפחות. כמו כן עליו לקחת חלק  בכל תהליך ההכנה של תלמידיו ולהשלים את ידיעותיו באמצעות לימוד עצמי.

פרטים על תוכני ההשתלמות נמצאים באתר מטה פולין.

מחנכים מלווים היוצאים למסע במסגרת המשלחות המשרדיות יידרשו ליום השתלמות נוסף על קורס המחנכים המלווים.

תחומי אחריותו של המחנך המלווה

-     המחנך המלווה אחראי לליווי התלמידים במהלך כל שעות היממה בכפיפות להנחיות מנהל המשלחת. עליו להכין את הקבוצה לקראת המסע בפולין בתחום הלימודי, החברתי והארגוני, תוך הסתייעות בצוות המורים הבית ספרי, ברכז החינוך החברתי, ביועץ בית הספר ובאיש שפ"י.

-     על המחנך המלווה לפעול לשילובם של התלמידים חברי המשלחת בהכנות למסע ובניהול מהלכו, תוך שהוא מפנה אותם לביצוע משימות חקר אישיות המשלבות את נושא השואה בתחומי העניין שלהם.

-     המחנך המלווה אחראי על ביצוע המשימות המוטלות על קבוצתו, כגון הכנת הטקסים, ארגון מפגשי נוער וכו'. במהלך המסע בפולין על המחנך המלווה לקיים לפחות ארבע שיחות ערב עם התלמידים שבהן יעבדו את המסע  מבחינה רגשית  וערכית. עם השיבה הביתה עליו ליזום פעילות חינוכית לצורך עיבוד החוויות הלימודיות והרגשיות של התלמידים בשיתוף עם היועץ החינוכי ועם הפסיכולוג של בית הספר.

-     על המחנך המלווה לקיים שיחות אישיות וקבוצתיות במהלך המסע בפולין. עליו לשמש אוזן קשבת לכל חבר בקבוצה בזמן ההכנה למסע, במהלכו ולאחר השיבה הביתה, לאתר בעיות אישיות וקבוצתיות ולטפל בהן תוך היוועצות עם היועץ החינוכי או עם פסיכולוג בית הספר.

 -    על המחנך המלווה לוודא את הבטיחות  והביטחון האישיים והקבוצתיים של בני הנוער במהלך המסע. לשם כך עליו להיות ערני למצב הביטחון והבטיחות בכל רגע נתון ולפעול בהתאם להנחיות של מנהל המשלחת והמאבטח.

  -   על המחנך המלווה לשהות עם תלמידיו במהלך המסע כולו. בזמן המעברים בשדה התעופה על המחנך לעבור את הבידוק ביטחוני ואת ביקורת הדרכונים רק לאחר שכל תלמידיו עברו אותם.

-    במשלחות משרדיות שבהן יש יותר ממלווה אחד למסגרת חינוכית, יקבע מנהל המסגרת מי המחנך האחראי על הקבוצה כולה מול מטה פולין ("מספר 1"). מעבר לכל תפקידי המחנך המלווה, על "מספר 1" לעבור השתלמות מיוחדת נוספת בת יום. "מספר 1" הוא איש הקשר היחיד בין המסגרת החינוכית  לבין מנהל המשלחת ומטה פולין. תוקף ההכשרה של מחנך מלווה הוא עד חמש שנים מסיום הקורס או ממועד השיבה לארץ מהמשלחת האחרונה.

-    חל איסור מוחלט על איש חינוך העובד במשרד החינוך או ברשות  המקומית להוציא משלחת של בני נוער (מתחת לגיל 18) שלא קיבלה את  חסות משרד החינוך או להשתתף בה, גם אם  לכאורה היא יוצאת באופן פרטי ובחופשה. בכל ספק יש לקבל את אישור מטה פולין בכתב.

ג.     המדריך

אופן המינוי ודרישות התפקיד

כמדריך של קבוצת נוער במסע לפולין ימונה על ידי מטה משלחות הנוער לפולין רק מי שסיים קורס הסמכה להדרכת מסעות תלמידים בפולין מטעם מינהל החברה והנוער במשרד החינוך או מי שנמצא בשלב ההתמחות וקיבל אישור מיוחד ממטה משלחות הנוער לפולין והיתר ההדרכה שלו בתוקף.

משרד החינוך רואה חשיבות חינוכית וארגונית ביציאתו של מדריך המשלחת לפולין עם המשלחת ובחזרתו עמה. יחד עם זאת, במקרים חריגים, כאשר מדריכים מבקשים לאפשר להם להישאר בתום ההדרכה בפולין מסיבות אישיות או כדי לקבל משלחת חדשה המגיעה מישראל, יש אפשרות להיענות לבקשתם בתנאים האלה:

א)    כאשר המדריך מבקש לאפשר לו שלא לחזור לארץ עם המשלחת, יפנה מנהל בית הספר למטה משלחות הנוער לפולין לקבלת אישור לכך. לפנייה יצרף המנהל מכתב הסכמה מטעמו וכן מכתב הסבר מהמדריך. בכל מקרה המדריך מחויב ללוות את המשלחת ולהמתין עמה בשדה התעופה עד לסיום ההליכים לעלייה למטוס.

ב)     אם המדריך מבקש לאפשר לו שלא לצאת עם המשלחת מהארץ ולקבל אותה להדרכה בפולין, יפנה מנהל בית הספר למטה משלחות הנוער לפולין לקבלת אישור לכך. לפנייה יצרף המנהל מכתב הסכמה מטעמו וכן מכתב הסבר מהמדריך.

על מנהל בית הספר להיות מודע לכך שהדרכת  קבוצת נוער במסע בפולין היא משימה קשה ושוחקת. העיסוק האינטנסיבי בנושא השואה דורש מהמדריך מאמצים פיזיים ורגשיים המחייבים מנוחה גופנית ונפשית  וצבירת כוחות מחודשים לאחר המסע. משלחת היוצאת למסע לפולין זכאית לקבל מדריך רענן ובעל כוחות, אשר יכול להקדיש לחניכיו את מלוא תשומת ליבו ויכולותיו.

משרד החינוך קבע כי על מדריך משלחות נוער בפולין לקיים הפסקת מנוחה של יממה (24 שעות) לפחות בין משלחת אחת לשנייה. מטה משלחות הנוער לפולין יוודא את קיום הפסקת המנוחה.

תחומי אחריותו של המדריך

-     בכל אוטובוס ישובץ לפחות מדריך אחד שאחראי על הדרכת הקבוצה הנמצאת אתו. באוטובוס עשויים להיות משובצים שני מדריכים.

-     על המדריך לשתף פעולה עם מנהל המשלחת ועם חבריו לצוות ההדרכה במשלחת.

-     על המדריך לסייע למחנכים המלווים להכין את הקבוצות שעליו להדריך לקראת המסע לפולין. עליו להיפגש עם קבוצות הנוער לפני הנסיעה ולקחת חלק בהכנה בהיקף של 10 שעות לפחות.[3]

-     המדריך ידריך את המסע בפולין ויטפל בכל הנושאים הקשורים להדרכה באוטובוס שלו.

-     על המדריך לשמור על קשרי עבודה ולקיים הידברות מתמדת עם המחנכים המלווים. עליו להנחות את המורה המחנך ולייעץ לו בנושאים הפדגוגים של המסע. כמו כן עליו לסייע לו בקיום שיחות הערב, הן בבחירת נושאי השיחות והן בהחלטה על המתודות המתאימות לכך.

-     על המדריך לעסוק בהיבטים הארגוניים והבטיחותיים הקשורים למשתתפים במסע באוטובוס שהוא מדריך.

-     לאחר השיבה לארץ על המדריך לקחת חלק בתהליך החינוכי הבית ספרי.

-     בזמן שגרה המדריך מחויב לקיים את הנחיות הביטחון במסגרת המסע ולהישמע  להנחיות המאבטח.

-     בעת חירום יפעל המדריך על פי הנחיותיו של המאבטח, יסייע לו בניהול האירוע וכן יסייע לחברי המשלחת הזקוקים לעזרה.         

ד.     רכז ההדרכה

לכל משלחת ימונה רכז הדרכה.

מדריך שמונה כרכז הדרכה יבצע, בנוסף על הדרכת קבוצה, גם את התפקידים האלה:

יהיה אחראי על הקשר עם ראש המשלחת. תפקידו לבנות את מסלול המסע בתיאום עם ראש המשלחת ועם צוות ההדרכה.

במהלך המסע עליו להנחות את חברי צוות ההדרכה בנושאים שקשורים להדרכת האתרים ולעמידה בלוחות הזמנים של המשלחת.

רכז ההדרכה יהווה את החוליה המקשרת בין צוות ההדרכה וצוות המשלחת. במשלחות ממלכתיות-משרדיות יהיה ראש צוות ההדרכה אחראי על הנחיית המדריכים המתמחים, על מילוי דפי משוב על תפקודם במהלך המסע ועל העברתם בארץ למטה המשלחות.

ה.    מאבטח המשלחת

אופן המינוי ודרישות התפקיד

מאבטח המשלחת הוא איש אבטחה ישראלי או פולני שהוסמך על ידי היחידה הייעודית במשרד הביטחון.

תחומי אחריותו של המאבטח

הגדרת תפקידו ותחומי אחריותו של המאבטח ייקבעו על ידי הגורמים לאבטחת משלחות הנוער בפולין.

תפקיד המאבטח בשגרה הוא לאבטח את חברי המשלחת בהתאם להנחיות הגורם המקצועי ולרמות האבטחה שנקבעו בשטח.

תפקיד המאבטח בעת חירום הוא לפעול על פי נוהל חירום כמפורט בנוהלי העבודה ביחידה לאבטחת אישים ומשלחות. על המאבטח לעמוד בקשר עם מפקד הגזרה / החפ"ק / קב"ט המשלחות ועם גורמי הביטחון השונים לשם קבלת הנחיות וביצוע פעולות חירום.

ו.     אנשי הצוות הרפואי 

ליווי של איש צוות רפואי הוא בגדר חובה בכל משלחת. תפקידו לתת מענה רפואי מיידי עד להגעת צוותי רפואה פולנים או הפניה למוקד רפואי. יש להשתמש בביטוח הרפואי שנרכש בכל מקרה שבו נדרשת התערבות רפואית מהקלה ביותר ועד החמורה.

לכל משלחת יש לצרף אנשי רפואה: רופא/פרמדיק/חובש/אח/מע"ר בהתאם למפתח  הזה:

      משלחת המונה עד שני אוטובוסים מחויבת לצאת עם מגיש עזרה ראשונה (מע"ר) בכל אוטובוס.

      משלחת המונה שלושה אוטובוסים מחויבת לצאת עם אח או עם חובש מוסמך ופעיל אחד לפחות לכל שלושת האוטובוסים יחדיו.

      משלחת המונה ארבעה אוטובוסים מחויבת לצאת עם רופא או עם פרמדיק אחד לפחות לכל ארבעת האוטובוסים יחדיו.

      מורה מלווה בעל הכשרה מתאימה יכול לשמש, בנוסף להיותו מורה מלווה, גם כמגיש עזרה ראשונה או חובש.

      בנוסף על האמור לעיל, חובה שבכל אוטובוס יהיו מגיש עזרה ראשונה ותיק עזרה ראשונה.

במשלחת שנלווים אליה רק מע"רים יש לוודא שיימצאו מד-חום ומד-לחץ-דם דיגיטלי.

      כאשר יש גוף אחד המאגד כמה משלחות מטעמו היוצאות יחדיו, הפועלות באותו מרחב ולנות באותו מרחב ברדיוס של עשרה ק"מ זו מזו, אפשר להפעיל רופא אחד בלבד, בתנאי שיתלווה אליו צוות רפואי נוסף בכל משלחת וכן בתנאי שהתקבל לכך אישור מיוחד מראש ובכתב ממטה פולין.

      אם עולה צורך בטיפול רפואי בבית חולים בפולין יש להיעזר ברשימת בתי החולים המאושרת המפורטת באתר מינהלת פולין הנמצאת בחפ"ק המשלחות בפולין.

      לתפקיד הרופא ימונה מי שעונה על הדרישות הללו:

- בעל רישיון ישראלי/פולני בר תוקף לעסוק ברפואה

- בעל ביטוח אחריות מקצועית כוללת בתוקף, גם במסגרת שאינה נכללת בעבודתו השגרתית.

      - מטה פולין רשאי לדרוש יציאת רופא במסגרת משלחת המשלבת אוכלוסייה עם צרכים מיוחדים או מגבלות רפואיות ללא קשר לכמות האוטובוסים או כמות התלמידים הנזקקים לרופא.

      - בנסיבות מיוחדות מטה פולין, בתיאום עם הביטחון, רשאי לאשר ליווי רפואי שונה מהנוהל המפורט בחוזר זה.

      - תלמיד מתנדב הפעיל במד"א יכול  לשמש כמע"ר. יש לוודא את קיומו של אישור על פעילות התלמיד ממד"א.

      - במשלחת המונה שני אוטובוסים על המע"ר הראשי להיות מעל גיל 19 ולא תלמיד במערכת החינוך.

      - מע"ר לא ייחשף למידע רפואי ולא יקבל גישה אליו וכן לא ישוחח עם גורמים חיצוניים בענייני רפואה הנוגעים למשלחת.

תחומי אחריותו של איש הצוות הרפואי

-     על איש הצוות הרפואי להכיר את הבעיות הרפואיות הידועות של כל המשתתפים (תלמידים וצוות המשלחת). עליו לעיין באישורים הרפואיים של התלמידים והמלווים לפני היציאה לפולין. במקרים חריגים הרופא רשאי לבקש את מניעת ההשתתפות במסע של אחד המועמדים. ההחלטה הסופית תינתן  בהתייעצות עם מטה המשלחות.

-     על איש הצוות הרפואי להציג את דרישתו למידע רפואי על חברי המשלחת בפורום של הצוות המלווה ולבקש מהמלווים לארגן לעצמם תיק עזרה ראשונה מינימלי הכולל ציוד היגייני.

-     על איש הצוות הרפואי לתת מענה רפואי ראשוני בהתאם לסמכותו וליכולתו. עליו להפנות להמשך טיפול רפואי באמצעות הביטוח הרפואי.

-     על איש הצוות הרפואי לבדוק את הציוד הרפואי במהלך השבועיים שלפני הטיסה ולוודא שהוא מלא ותקין.

-     על איש הצוות הרפואי להשתתף בכל פעילויות המשלחת מעת עלייתה למטוס.

-     עליו לוודא שהציוד הרפואי יהיה זמין לו בכל עת ומצב.

-     על איש הצוות הרפואי לתעד כל אירוע רפואי חריג ולמסור את היומן הרפואי בסוף המסע לראש המשלחת.

ז.     איש עדות

מומלץ לצרף למשלחת "איש עדות" ניצול שואה. שילובם של ניצולי השואה במסע לפולין משמעותי וחשוב מאין כמותו. בבחירת "איש עדות" יש להבטיח שהוא מתקשר היטב עם בני נוער ומיטיב לספר את סיפורו האישי, וכן שהוא מסוגל לעמוד במאמץ הנפשי והפיזי הכרוך במסע.

כדי לקבל את אישור המטה ליציאת איש עדות יש להעביר את פרטיו למטה לבחינת התאמתו לפני הזמנתו למסע. יש לקיים תיאום ציפיות בין "איש העדות" לראש המשלחת וצוות ההדרכה כדי להבהיר את גבולות תפקידו.

ח.    איש חברת הנסיעות - מלווה המשלחת

בכל משלחת המונה בין שניים לארבעה אוטובוסים יוצב נציג חברת הנסיעות. מלווה המשלחת יהיה אחראי לביצוע מלא של כל השירותים הנדרשים למשלחת לפני הנסיעה, לליווי של המשלחת בחו"ל, לביצוע ההתקשרויות עם הגורמים הרלוונטיים בארץ ובחו"ל ולטיפול בכל בעיה המתעוררת במהלך המסע.

ט.    מורה דרך פולני בהתאמה לחוקי התיירות

לכל שני אוטובוסים יתלווה מדריך תיירות מקומי דובר אנגלית בעל כישורי הדרכה. תפקידו של המדריך לתת שירות למשלחת בתרגום, בהובלת האוטובוסים ובתדרוך הנהגים בכל אתר ואתר.

4.3     בחירת בני הנוער היוצאים למסע    

ראוי שבית הספר יציג בפני התלמידים וההורים את המסע לפולין כבר בתחילת כיתה י' ויציין בפניהם את תנאי הסף להשתתף בו ואת פרופיל התלמיד הנדרש לקראת היציאה למשלחת.

הכנת בני הנוער למסע צריכה להתחיל כבר בעת החלטתם לצאת למסע, בעת בירור המניעים להצטרפותם וציפיותיהם ממנו. פרטים אלו עשויים להשפיע על הרכב הקבוצה.      

בחירת בני הנוער תיעשה על פי התבחינים האלה:

א.    המסע לפולין מיועד לבני הנוער הלומדים בכיתה י"ב. מנהל בית הספר רשאי לבחור להוציא את תלמידי כיתה י"א רק מחודש פברואר / מחצית שנת הלימודים. תינתן עדיפות למתן מלגות מטעם מנהלת פולין לתלמידי שכבת י"ב.

כל חריגה מהנחיה זו מחייבת הגשת בקשה מיוחדת בכתב למנהל מטה פולין בצירוף הסכמת פסיכולוג בית הספר והמפקח הכולל והמלצתם.

ב.     ריאיון אישי

תלמידים המעוניינים להצטרף למשלחת חייבים לעבור ריאיון אישי בפני ועדה פדגוגית לא יאוחר משלושה חודשים לפני המסע. הרכב הוועדה הפדגוגית הוא: יועצת חינוכית, מנהל/ת המשלחת והמחנך המלווה. לכל ריאיון ייכתב סיכום הכולל החלטה לגבי אישור יציאתו של התלמיד למסע או דחיית בקשתו. תלמיד שבקשתו ליציאה תסורב יקבל הודעה הכוללת נימוקים להחלטה בכתב ותינתן לו הזכות לערער עליה תוך עשרה ימים ממתן התשובה.

ג.     הצטרפות חופשית

ההצטרפות למסע תהיה על פי בחירת המשתתף. מי שבחר להשתתף ומרגיש בזמן ההכנה שאינו יכול לעמוד במסע, אין לחייבו לצאת.

ד.     עניין בנושא

היוצאים למסע יהיו בני הנוער המתעניינים בנושאים הקשורים למסע.

ה.    התאמה חברתית

למסע ייבחרו בני נוער המתאימים מבחינה חברתית לקבוצה היוצאת ואשר יכולים ומוכנים לתרום לה. אין להוציא בני נוער שיש חשש ממשי שהתנהגותם במסע תהיה לא ראויה.

ו.     תרומה למעגלי השיח

בני הנוער שישתתפו במסע יהיו מסוגלים לשתף אחרים בחוויותיהם ולתרום בכך לחבריהם למסע.

ז.     יכולת רגשית

השתתפותם של בני הנוער שיש לגביהם חשש כי יתקשו לעמוד בחוויות המסע מבחינה רגשית תיקבע על ידי איש מקצוע: פסיכולוג או יועץ בית הספר.         

ח.    חתימה על אמנת כללי התנהגות בפולין היא תנאי להוצאת התלמיד למסע. גם ההורים יחתמו על אמנה (חוזה) המגדירה את כללי ההתנהגות במשלחת לפולין.

ט.    ציון התנהגות בתעודה מתקין ומעלה.

י.     הגעה סדירה לבית הספר.

יא.   השתתפות באופן קבוע בפעילויות חוץ בית ספריות ב-24 החודשים שלפני המסע.

יב.   התלמיד לא היה מעורב באירועי משמעת חריגים ב-12 החודשים שלפני המסע (אירוע חריג – כפי שמצוין בבקשה/אישור יציאה למסע).

יג.    התלמיד מקבל מרות מהצוות החינוכי.

יד.   אם הצוות החינוכי מודע לבעיה רפואית שמונעת מהתלמיד להשתתף בפעילות חוץ בית ספרית אחרת או שההורה הצהיר בעבר כי לילדו בעיה רפואית, או אם חל שינוי במצבו הבריאותי של הילד, על ההורים להמציא למוסד החינוכי אישור רפואי המאשר את השתתפות  התלמיד במסע ואשר כולל הנחיות כיצד לפעול במקרה של החמרה במצבו הרפואי במהלך המסע. על ההורים להציג לבית הספר הרחבת ביטוח התואמת את מצבו של התלמיד.

 טו.  אם הוועדה הפדגוגית מחליטה לאפשר יציאתו למסע של  תלמיד שאינו עומד בתבחינים (תנאי זה תקף במסגרת משלחות מוסדיות/עצמאיות בלבד), תתקיים שיחה בין אנשי הצוות החינוכי ובין התלמיד והוריו, אשר במהלכה יציין הצוות החינוכי כי בשל  החשש לקשיים שאותם עליו  לציין במפורש, תותנה השתתפותו של התלמיד במסע בליווי בן משפחה או מבוגר אחראי מטעמם על חשבון ההורים (תנאי זה תקף במסגרת משלחות מוסדיות/עצמאיות בלבד).

טז.   אנשי צוות בית הספר והצוות החינוכי היוצא למסע הם הגורם הבלעדי שנושא בהחלטה האם לאפשר לתלמיד לצאת למסע עקב האחריות הכבדה המוטלת על כתפיהם בעודם מצויים מחוץ לגבולות המדינה.

יז.    מטה פולין רשאי לקיים בקרה על הליך בחירת בני הנוער למסע לפולין בהתאמה לתבחינים הקבועים, ובהתאם לכך אף למנוע יציאת תלמיד שאינו עומד בהם, הן במשלחת משרדית, הן במשלחת מוסדית.

4.4     הכללים לביטול יציאה של תלמיד טרם היציאה למסע (השלב שבין מתן ההסכמה ליציאה למסע לבין תאריך ההמראה)

א.    אם תלמיד היה מעורב באירוע חריג ועקב כך בית הספר מסרב להוציאו למסע, על מנהל בית הספר לעדכן באופן מיידי את התלמיד ואת הוריו בכתב ולקיים עמם שיחה בבית הספר.

ב.     אם  האירוע החריג קשור לשתיית אלכוהול, לאלימות, לצריכת סמים, לגניבה או לאי קבלת מרות חריגה (כפי שמופיע בטופס הבקשה / הסכמה ליציאה למסע) יישאו ההורים בעלות הביטול.

ג.     תלמיד שנבחר לצאת למסע ואינו משתתף באופן מלא במפגשי ההכנה או תלמיד אשר משתתף במפגשים אך מפריע למהלכם, תבוטל יציאתו למסע.

 

5.      הכנת בני הנוער לקראת יציאת המשלחת לפולין

עיקר תהליך ההכנה אמור להתבצע בקהילה עצמה: בבית הספר, במתנ"ס, בתנועת הנוער. האחריות על תהליך ההכנה מוטלת, כאמור, על המחנך המלווה, אשר ישתף גם את מדריך הקבוצה, את היועצים, את המורים להיסטוריה, המרצים, אנשי העדות, ההורים ובני המשפחה.

חשוב כי תהליך ההכנה ייעשה בשיטות מגוונות, הכוללות, בין השאר, הרצאות, סדנאות, ניתוח אירועים, דיונים ושיחות, משחקי תפקידים ותרגילי היגדים, קריאת מאמרים נבחרים וניתוח תעודות היסטוריות, פענוח תצלומים ושימוש במפות, צפייה בסרטים תיעודיים ועלילתיים, ביקורים במוזיאונים ומפגשים עם ניצולי שואה.

יש להפעיל את בני הנוער במשימות שונות, כמו הכנת תחקירים ועבודות בנושאים רלוונטיים, איסוף חומרי רקע  ממאגרי המידע באינטרנט, קריאת ספרים נבחרים ולאחר מכן הצגת התוצרים שהוכנו לחברי הקבוצה.

כמו כן יש לעודד את בני הנוער לבטא את רגשותיהם ואת מחשבותיהם באמצעים יצירתיים ואומנותיים.

לאחר שנבחרו בני הנוער היוצאים למסע והתגבשה הקבוצה, יש להפגישם עם המלווים בעלי התפקידים השונים ולהתחיל בפעולות היכרות ובתהליך הכנת המשלחת לקראת המסע. על תהליך ההכנה להתפרס על תקופה של כארבעה חודשים לפני הנסיעה לפולין ולכלול חמישים שעות לימוד.

תהליך ההכנה של בני הנוער יכלול ארבעה תחומים עיקריים: הכנה עיונית, הכנה חברתית ורגשית, הכנה למחויבות הלאומית והכנה ארגונית וביטחונית על פי חלוקת השעות הבאה:

הכנה עיונית – 25 שעות

הכנה חברתית ורגשית – 10 שעות

הכנה למחויבות הלאומית – 10 שעות

הכנה אירגונית ביטחונית – 5 שעות

 

נושא ההכנה

מינימום שעות ההכנה

תולדות היהודים בפולין עד לכיבוש הנאצי, הקהילה היהודית בפולין על כל זרמיה, המורשת הדתית, הרוחנית והתרבותית של יהודי פולין, מערכת היחסים בין היהודים לפולנים במהלך ההיסטוריה ובמיוחד בתקופה שבין שתי מלחמות העולם

לפחות חמש שעות במסגרת הרצאות וסדנאות

פולין בזמן מלחמת העולם השנייה: כיבוש פולין, הגזרות שנגזרו על היהודים בפולין, יחסם של הנאצים לפולנים, המחתרות בפולין

לפחות שעתיים

עיקרי האידיאולוגיה  הנאצית ודרכי יישומה, הפתרון הסופי, הקמת מחנות המוות בפולין ע"י הנאצים (חשוב להתמקד במחנות הנכללים בתוכנית המסע)

שלוש שעות תוקדשנה לעיקרי האידיאולוגיה הנאצית.

שלוש שעות תוקדשנה לפתרון הסופי – עולם המחנות.

שעה אחת תוקדש לנושא הגטאות.

יהודי פולין בתקופת השואה: הרדיפות, החורבן וההשמדה, חיסול המרכזים היהודיים בפולין, הקמת הגטאות (חשוב להתמקד באתרים הנכללים בתוכנית המסע), גילויי החיוניות היהודית וכושר העמידה היהודית בשואה על ביטוייה השונים במקומות הנכללים במסע, המאבק המזוין, הפרטיזנים והמחתרות (התמקדות בוורשה ובקרקוב)

שעתיים תוקדשנה לרדיפה, לחורבן ולהשמדה.

שעתיים תוקדשנה לגילויי החיוניות היהודית וכושר העמידה (הנהגה ותנועות הנוער).

שעה אחת תוקדש לפעילותם של הפרטיזנים.

 חסידי אומות העולם –  פולנים ויהודים

לפחות שעה

דרכי ההנצחה וההתמודדות עם זיכרון השואה בישראל ובפולין

החברה הישראלית והשואה

לפחות שעה

היחסים בין היהודים לפולנים בתקופה שלאחר השואה

לפחות שעתיים

פולין היום – יחסי ישראל-פולין

לפחות שעתיים

מחויבות לאומית - כללי ההתנהגות בארץ זרה, כיבוד  דגל ישראל, התנהלות  בטקסים ובאירועים  על אדמת פולין

 לפחות שש שעות

הכנה למפגשים עם בני נוער בפולין

לפחות שעתיים

 

5.1     הכנה עיונית

בעת ההכנה הלימודית יש להתייחס להיבטים האלה:

א.    הידע הקיים והלימוד השוטף

בכיתות י"א ו-י"ב נלמד נושא השואה במסגרת שיעורי ההיסטוריה. יש לתאם את ההכנה עם המורה להיסטוריה כדי למנוע כפילות בלימוד, להתייחס ללימודים אלו כחלק מההכנה ולקשור אותם לנושא המסע.

ב.     יש לשלב בהכנה את נושאי עבודות החקר שהתלמידים מבצעים במסגרת ההערכה החלופית בנושאי טוטליטריות ושואה.

ג.     מיקוד הלימוד בנושאי המסע

על הלימוד להתמקד בסוגיות הקשורות לנושאי המסע ולהתקשר לאתרי הביקור. הוא אינו מחליף לימודים סדירים בנושא השואה.

ד.     דרכי ההכנה העיונית תותאמנה לתלמידים היוצאים למסע לפולין.

ה.    תוכני הלימוד מיועדים להבהיר את ייחודה של שואת העם היהודי באירופה והם ימוקדו סביב שלושה מעגלים: יהודי פולין, השואה ופולין.

ו.     פרקי הלימוד העיוני המרכזיים

ההכנה העיונית תכלול את הפרקים המרכזיים האלה:

    תולדות היהודים בפולין עד לתקופת השואה: הקהילה היהודית בפולין על זרמיה, המורשת הדתית, הרוחנית והתרבותית של יהודי פולין, תנועות הנוער בפולין, יחסי יהודים ופולנים במהלך ההיסטוריה ובעיקר בין שתי מלחמות העולם

     פולין בזמן מלחמת העולם השנייה: גזרות שגזרו הנאצים על הפולנים  ויחסם של הפולנים לתנועות המחתרת

    עקרונות האידיאולוגיה הנאצית, דרכים מרכזיות להעברתה (טרור, חקיקה ותעמולה) ושלבים בקבלת ההחלטה על הפתרון הסופי

     יהודי פולין בתקופת השואה, חיסול המרכזים היהודיים בפולין (מומלץ להתמקד בערים ובעיירות הנכללות במסע)

     יהודי פולין ערב המלחמה – הגזרות עד להקמת הגטאות, הקמת הגטאות וחיי היום-יום בגטו, חיסול הגטאות, החורבן וההשמדה, גילויי החיוניות היהודית וכושר העמידה היהודית בשואה על ביטוייה השונים במקומות הנכללים במסע, המאבק המזוין, הפרטיזנים והמחתרות (התמקדות בוורשה, בקרקוב ובמקומות נוספים הנכללים במסע), יחסי יהודים פולנים בתקופת השואה

     חסידי אומות העולם ויהודים שהצילו יהודים אחרים

     ניצולי השואה לאחר המלחמה, סמינר לובלין, תנועת "חבר הנקם", מחנות העקורים, ההגירה לארה"ב, עליית ניצולים לארץ ישראל, תרומת ניצולי השואה להקמת מדינת ישראל ולביסוס החברה הישראלית

     דרכי ההנצחה וההתמודדות עם זיכרון השואה בישראל

     יחסי יהודים–פולנים בתקופה שלאחר השואה ובימינו

     היכרות עם פולין כיום.      

חשוב לגוון את דרכי ההוראה ולהעביר את נושאי הלימוד בסדנאות ולא רק באמצעות הרצאות. כדאי להיעזר בצוות המורים להיסטוריה, לספרות ולקולנוע וכן במדריכי המסע לפולין. אפשר גם להשתתף בימי עיון במכונים להנצחת זיכרון השואה. 

5.2     הכנה חברתית ורגשית

א.    ההכנה החברתית והרגשית היא תהליך ממושך המתקיים במקביל להכנה הלימודית.

תהליך ההכנה יכלול את הפעולות האלה:

-     עריכת פעולות היכרות וגיבוש של כל המשתתפים במסע

-     הגדרת מטרות אישיות וקבוצתיות של המסע וכן ניסוח "אמנה"

-     הבהרת מקומם של הפרט והקבוצה במסע.

בהכנה החברתית והרגשית יש  לעסוק בנושאים האלה:

-     בירור ציפיות אישיות וציפיות קבוצתיות: מדוע לצאת למסע לפולין?

-     איתור החששות הנלווים להחלטה על ההצטרפות למסע – יש להעלות נושא זה פעמיים בתהליך ההכנה למסע

-     ניסוח הסכם קבוצתי (אמנה): בהסכם יוחלט על כללי ההתנהגות הרצויים בזמן המסע, תוך התחשבות בצורכי הפרט, הקבוצה והלאום.

ההכנה החברתית והרגשית היא באחריות המחנכים המלווים. בעיסוק בשאלות הרגשיות והנפשיות יסתייע הצוות החינוכי באנשי מקצוע מתחום בריאות הנפש, כמו יועץ בית הספר והפסיכולוג.

במהלך המסע לפולין ייתכנו מפגשים עם בני נוער מכל המגזרים בחברה הישראלית – חילונים, דתיים, דרוזים וערבים. יש להקדיש פרק בהכנה לבירור הצרכים של כל אחד מהמגזרים, הנובעים מאורח החיים הייחודי שלו ומתרבותו, ולהעלות את הצורך בהתחשבות, בסובלנות ובכבוד הדדי. המפגשים הללו מזמנים פעילות העשויה לתרום להיכרות עם השונה וליצירת פתיחות לאחר.

ב.     דרכי הפעולה להכנה החברתית והרגשית

-     עריכת שיחות ודיונים קבוצתיים בנושאים חברתיים ורגשיים

-     הכנת משימות קבוצתיות לקראת המסע, כגון הכנת דפי עדות, טקסים, סיפורי חיים של אנשים בשואה.

5.3     ההכנה למחויבות הלאומית: הבהרת המושג "משלחת ממלכתית"

התלמיד היוצא לפולין הוא שגריר של בית ספרו ושל מדינת ישראל. לפני המסע יש לדון בכללי ההתנהגות המצופים מהקבוצה בפולין ולהבהיר כי היא מייצגת את מדינת ישראל ואת החברה הישראלית.

יש להבהיר כי על חברי המשלחת לכבד את  חוקי מדינת ישראל ואת החוקים הנהוגים בפולין.

חשוב להגדיר כללים להתנהגות נאותה בבתי המלון, בסיורים בערים, בטקסים ובהדרכות, כמו גם בשדות התעופה ובמטוסים.

יש להדגיש את חשיבות השמירה על הניקיון במקומות שבהם המשלחת מתנהלת: מסעדות, מלונות  ואוטובוסים.

יש לעמוד על ההבדלים בין כללי ההתנהגות ונורמות הנימוס האירופאי לבין הנורמות הישראליות ולהדגיש את חשיבות כיבוד הכללים הנהוגים בפולין.

חשוב להכין היטב את המפגשים עם בני הנוער הפולנים ולהעלות מראש קשיים שעשויים לצוף במפגשים הללו.

כמו כן יש להנחות את חברי המשלחת להכין את תפילת ליל שבת.

5.4     הכנה אירגונית

לשם הצלחת המסע יש צורך בתכנון מוקפד מראש. לשם כך כדאי לארגן פעילויות שונות טרם היציאה למסע. מומלץ כי במסגרת ההכנה ייקחו המשתתפים חלק במשימות קבוצתיות בהתאם לתוכנית המסע, כמו:

-    הכנת טקסי זיכרון

-    תכנון מפגשים עם בני נוער פולני

-    ארגון ערבי הצדעה לאנשי העדות המלווים את המשלחת

-    ארגון ערב הוקרה לחסידי אומות העולם.

חשוב שבני הנוער יהיו שותפים מלאים בתכנון האירועים והפעילויות הללו ובהכנתם. יש לשתף את בני הנוער בהכנת הטקסים, בקביעת אופיים ותוכניהם, בבחירת קטעי הקריאה ובשילוב קטעי הנגינה.

מומלץ כי במסגרת ההכנה ייבחרו צוותים ובעלי תפקידים מקרב בני הנוער שיקבלו על עצמם להכין נושאים ופעילויות שונים שיתבצעו במסע לפולין. רצוי כי על כל תלמיד יוטל תפקיד כלשהו:

-    צוותי תיעוד שיכינו "יומן מסע" (סרטי וידיאו, הקלטות קול, תמונות וכתבות)

-    צוותי הדרכה שישולבו, בתיאום עם המדריך, בפעולות הדרכה במקומות מסוימים. אפשר להשתמש בחומרי הלימוד ובנושאים שעליהם עבדו התלמידים במסגרת הבגרות בהיסטוריה.

-    צוותי ארגון שיסייעו בארגון הציוד האישי והקבוצתי

-    צוותי ניקיון

-    צוותים שיוודאו עמידה בזמנים והשכמה בזמן.

5.5     הכנת חוברת מסע קבוצתית

מומלץ להכין חוברת מסע שתכלול פרטי מידע עיקריים על המקומות השונים שהקבוצה תבקר בהם. כמו כן תכיל החוברת סיכומים קצרים על הנושאים שעלו בהכנה ומפות ותרשימים של ערים, מחנות ואתרים נוספים שיאפשרו לתלמיד להתמצא במקומות השונים במהלך המסע. יש לכלול בחוברת גם קטעי קריאה ושירים  לטקסי הזיכרון. חומרים אלו עשויים לסייע לבני הנוער לבחור את קטעי הקריאה לטקסים שיכינו ויבצעו באתרים שונים במהלך המסע.

5.6     הכנת הורי התלמידים המשתתפים במסע

לקראת המסע על בית הספר להכין את ההורים לתפקידם כשותפים בתהליך החינוכי המורכב שבניהם ובנותיהם לוקחים בו חלק. יש לשתפם באמצעות מסירת מידע מרבי על תוכנית ההכנה ועל תוכנית המסע, על היבטיו הלימודיים, החברתיים והרגשיים.

בשובם מן המסע נושאים עמם משתתפיו רשמים וחוויות מורכבים. יש להסביר להורים את החשיבות של יצירת דיאלוג עם ילדיהם לשם עיבוד החוויות שעברו במסע.

5.7     שילוב מוסדות ומכוני מחקר והנצחת השואה (מכוני שואה) בהכנה

בארץ קיימים מכונים לחקר השואה – מוסדות ומכוני מחקר החוקרים ומנציחים את השואה ומציעים תוכניות חינוכיות שעוסקות בהכנת הקבוצות היוצאות לפולין. מומלץ לשלב בתהליך ההכנה ביקורים וימי לימוד במכונים הללו. תפקידם  להשלים את תוכנית ההכנה של הקבוצה ולהעשיר אותה. חשוב לבדוק את תוכני הביקור או יום העיון הנערכים במוסדות ובמכוני המחקר וההנצחה ולוודא כי הם  מותאמים לתכנים  הנדרשים להכנת הקבוצה למסע ומשתלבים בהם.

רשימת המוסדות העוסקים בחקר השואה ובלימודה המוכרים על ידי מינהל החברה והנוער להכנת משלחות הנוער לפולין מפורסמת באתר מינהלת פולין.

5.8     פרסומים וחומרי הדרכה למסע לפולין - "את אחיי אנוכי מבקש"

מינהל החברה והנוער מציע לתלמידים, למחנכים המלווים ולמדריכים המשתתפים במסע לפולין מגוון גדול של תוכניות חינוכיות ועזרים שנועדו לתמוך ולסייע בכל שלבי ההכנה: החל מפעולות לקראת יציאת המשלחות, דרך הפעילויות במהלך המסע וכלה בפעילויות חינוכיות ורגשיות שיש לקיים לאחר השיבה ארצה. התוכניות מפורסמות באתר מינהלת פולין.

 

6.      המסע בפולין

          תוכנית המסע – תכנון וביצוע

תוכנית המסע של בני הנוער בפולין תיבנה על פי העקרונות וההנחיות האלה:

א.    על התוכנית לבטא ולשקף את כל המטרות שנקבעו למסע והוגדרו לעיל.

ב.     אתרי הביקור, תוכני ההדרכה ומסלול המסע ייקבעו על פי תרומתם להשגת המטרות הללו.

ג.     יש לשלב  במסע אתרים המאפשרים עיסוק ב-800 שנות קיומה של יהדות פולין, בסיפור השואה ובהיסטוריה המשותפת של היהודים והפולנים, כגון בתי כנסת, בתי קברות, גטאות, בורות רצח ומחנות השמדה.

ד.     במהלך המסע  יש לאפשר  זמן לסיור חופשי באתרים כמו סוקניצה בקרקוב, העיר עתיקה בוורשה, קזימיש ז'דולני, כיכר העיר העתיקה בטרנוב או מרכזי קניות מתוחמים.

יש לציין את הפעילות החופשית בתוכנית המסע המפורטת המוגשת לאישור. אין לקיים זמן חופשי ביום הראשון למסע. הזמן החופשי לא יעלה על שבע שעות במהלך המסע כולו, כולל זמני הנסיעות אל המקום שבו התקיימה הפעילות החופשית וממנו. לא יתאפשרו יותר משלושה סיורים חופשיים במהלך המסע.          

ה.    כדי להקל על בניית המסלולים הוכנה רשימת אתרים שנבחרו מכלל האתרים האפשריים. בכל התחנות נקבע זמן מינימלי להדרכה. כל קביעת לוח זמנים שתהיה קצרה יותר מחייבת אישור מיוחד ממטה משלחות הנוער לפולין. רשימת האתרים וזמני ההדרכה מפורסמים באתר מינהלת פולין.

ו.     יש לכלול בתוכנית המסע גם טקסים באתרים מרכזיים הקשורים בשואה.

ז.     תוכנית המסע תכלול פעילות חינוכית ותרבותית בשעות הערב. פעילות זו תתקיים ברוב ערבי המסע בפולין ותתבסס על תוכני המסע ומטרותיו.

הפעילות תכלול בין השאר:

-     שיחות קבוצתיות שבמהלכן יעסקו התלמידים בעיבוד החוויות הרגשיות, התחושות והמחשבות העולות במהלך המסע וכן בעניינים הקשורים לחיי הקבוצה. כמו כן  תהיה בשיחות התייחסות לנושאים לימודיים העולים במסגרת המסע.

-     ערבי משלחת, כגון ערב הצדעה לאנשי עדות, מפגש עם חסידי אומות עולם, קבלת שבת, ערב זמר ישראלי ועוד.

-     יציאה למופע תרבותי, כגון הצגה, קונצרט וכו'.

ח.    המשלחת תשהה בפולין שבעה ימים. ייתכנו מסעות שיתנהלו על פי לוח זמנים שונה בכפיפות לבקשה מיוחדת ולאחר קבלת אישור ממטה פולין.

ט.    בעת תכנון מסלול המסע יש להקדיש תשומת לב לצורך לחלק את העומס הנפשי הכרוך בביקור במחנות ההשמדה ולהקל על בני הנוער להתמודד עם הרגשות הקשים העולים בעקבות הביקור במקומות אלו. לא מומלץ לתכנן ביקורים במחנות ההשמדה יום אחרי יום.

י.     בהכנת תוכנית המסע יש להתחשב בכך שבחודשי החורף, בשל תנאי מזג אוויר קיצוניים ומספרן המצומצם של שעות האור, לא ייוותר זמן רב להדרכה.

יא.   בעת חישוב זמני הנסיעות מאתר לאתר יש לקחת בחשבון זמני עצירה להפסקות לשירותים ולאוכל, זמן מנוחה לנהגים על פי החוק האירופי הנהוג בפולין, וכן את זמן השינה של המאבטחים על פי הוראות הביטחון.

יב.   מומלץ כי תוכנית המסע תכלול גם השתתפות בתפילת ליל שבת בבית הכנסת. הניסיון מלמד כי נדרשת הכנה לבני הנוער החילונים לקראת ביקורם בבית הכנסת והשתתפותם בתפילות.

יג.    מפגש עם בני נוער פולנים

מומלץ כי יוקדש זמן למפגש עם בני נוער פולנים. אפשר לשלב מפגש כזה במסגרת המסע במתכונות שונות, כמו

1.     מפגש חברתי-תרבותי: בני הנוער הפולנים מארחים את הקבוצה הישראלית בבית ספרם או במרכז הקהילתי.

2.     מפגש חברתי-תרבותי ומסע משותף: לאחר המפגש החברתי-תרבותי יצטרפו בני הנוער הפולנים לקבוצה הישראלית  ויסיירו איתה בקטע ממסלול המסע.

3.     מפגש חברתי-תרבותי, מסע משותף וסדנת למידה משותפת: בני הנוער הפולנים פוגשים את הקבוצה הישראלית בבית הספר או במרכז הקהילתי למפגש מורחב הכולל כמה שלבים: פתיחה במפגש חברתי-תרבותי, לאחר מכן מסע משותף וסיום בסדנת לימוד משותפת.

ככלל, אין לצרף קבוצה פולנית ו/או כל אדם אחר לאוטובוס המשלחת.

יד.   תוכניות המסע מחויבות הן באישור פדגוגי, הן באישור בטחוני. פרטים ונהלים לגבי הגשת התוכנית לאישור מפורטים בהמשך.

טו.   זמני פעילות

1.     ככלל, זמני הפעילות המאושרים הם בין 22:00-6:00, מהשכמה ועד לכיבוי אורות. כל חריגה מעבר לשעות אלה מחייבת אישור.

2.     היציאה מהמלון לפעילות לא תתבצע לפני השעה 7:00.

3.     מועדים וימי אזכור

יש להתחשב בימי אזכור ומועדים, הן יהודיים, הן פולניים, ובהשלכות הנובעות מהם:

-     אין לסייר בבתי קברות יהודיים ובמחנות השמדה בשבתות ובמועדי ישראל (ובכלל זה גם יום טוב שני של גלויות).

-     יש להימנע מסיור באזור כיכר ג'יבובסקה בעת קיום תפילות בבית הכנסת הסמוך.

-     יש לתאם הגעה לתפילות בבתי הכנסת הפעילים, בית הכנסת נוז'יק בוורשה ובית הכנסת הרמ"א בקרקוב.

-     אין לבקר בקבר רבי אלימלך בליז'נסק ביום כ"א באדר, יום פטירתו.

-     אין לסייר במחנה ההשמדה מיידנק ב-1 בנובמבר (חג כל הקדושים) עקב הסמיכות לבית הקברות. בנוסף על כך יש להימנע מתכנון מסע באזורי בתי עלמין נוצריים ולבדוק זמינות ויכולות כניסה לאתרים ביום זה.

-     מומלץ שלא לבקר בצ'נסטוכובה ב-26 באוגוסט (חג המדונה השחורה) בשל התהלוכות המתקיימות באזור.

-     אין להימצא במרכזי הערים הגדולות ביום העצמאות הפולני החל בראשון בנובמבר.  אם אושרה  לינה במרכזי הערים, אין  לקיים פעילות מחוץ למלון ביום זה.

-     את רשימת ימי האזכור והמועדים הפולניים המלאה אפשר למצוא באתר של מטה פולין.

4.     סיורים לאחר רדת החשכה

-     ככלל, אפשר לסייר באתרים סגורים, כמו בתי כנסת או ישיבת חכמי לובלין, ובערים המרכזיות גם לאחר רדת החשכה.

-     אין לסייר בבתי קברות, ביערות ובמחנות השמדה לאחר השקיעה.

-     כחריג לסעיף זה, אפשר לסייר בבית העלמין בגור (גורה קלוואריה), בבית העלמין בליז'נסק ובבית העלמין הרמ"א בקרקוב גם לאחר רדת החשכה.

יש לציין את הפעילות שמתבצעת לאחר רדת החשכה בתוכנית המקורית המוגשת לאישור. על כל חברי המשלחת להיות מרוכזים באתר בעת ביצוע הפעילות.

טבלת שעות האור מצויה באתר האינטרנט.

טז.     בתי מלון 

אפשר ללון בבתי מלון מאושרים מבחינה ביטחונית בלבד.

לינה במלונות אשר אינם ברשימת המלונות המאושרים תתבצע רק אם תאושר מראש על ידי אגף הביטחון. יש להגיש בקשה מיוחדת לאישור המלון באמצעות סוכן הנסיעות עד חצי שנה לפני היציאה לפולין.

לא תאושר לינה במלונות האסורים ללינה שנפסלו מסיבות ביטחוניות ובטיחותיות.

יז.      עקרונות לפיצול המשלחת  

1.     במלונות

במשלחת הכוללת עד שלושה אוטובוסים אין אפשרות לערוך פיצולים. למשלחת הכוללת ארבעה אוטובוסים, שנלווים אליה שני מאבטחים ישראלים, יאושרו פיצולים בבתי המלון רק לאחר אישור מיוחד.

2.     באתרים

קבוצה עם מאבטח פולני מוגבלת לתנועה ועליה להיות בקשר עין עם המאבטח הישראלי של המשלחת. רק בעת שמירה על תנאי זה יאושר הפיצול.

3.     פיצול מאובטח ממשלחת 

במהלך המסע יכול להיווצר מצב המחייב פיצול של חלק מחברי המשלחת. פיצול זה נועד לתת מענה למצב שבו חלק קטן מחברי המשלחת הם אנשים דתיים ושומרי שבת, ואילו תוכנית המסע מאלצת את חבריה לנסוע בשבת.

מטרת הפיצול היא לאפשר לחברי המשלחת הדתיים לקחת חלק בתוכנית המסע בלי לחלל את השבת על ידי צירופם למשלחת אחרת הנמצאת במלון, אם המלון נמצא בסמיכות לאתרים מרכזיים בערים, כמו ורשה וקראקוב.

הפיצול יתקיים תוך שמירה על התנאים האלה:

-    הפיצול מהווה חלק מובנה מהתוכנית שאושרה טרם יציאת המשלחת לפולין.

-    חברי הקבוצה המתפצלת יהיו באחריותו של מורה מלווה.

-    באחריות ראש המשלחת  להסדיר לינה  וכלכלה של חברי המשלחת המתפצלים באותו בית מלון.

-    באחריות ראש המשלחת  לוודא את הגעתם של חברי המשלחת המתפצלים לבית המלון באוטובוס המשלחת המאובטח טרם כניסת השבת

-    תוכנית המסע של יום השבת תתבסס על חבירתם של חברי המשלחת העיקרית  לחברי המשלחת בקבוצה המתפצלת במלון לקראת יום הפעילות הבא.

-    באחריות החפ"ק וקב"ט משרד החינוך בפולין לוודא שבוצע תיאום עם מערך האבטחה של המשלחות האחרות במלון הקולט את הגוף המתפצל.

4.     היפרדות יחיד מהמשלחת 

במסגרת יציאת משלחות הנוער לפולין, המאובטחות על פי הגדרת ועדת השרים לענייני שירות הביטחון הכללי מה-21.2.2007, ייתכנו מצבים שבהם יש הצדקה לעזיבתו של תלמיד את המשלחת במהלך המסע.

אישור להיפרדות יחיד מהמשלחת

ככלל אין לפצל את המשלחת. חברי המשלחת, ממנהל המשלחת ועד אחרון  התלמידים, הם גוף אחד המחויב בקיום ההנחיות על פי התוכנית שאושרה.

מצב זה לא נותן מענה לתלמידים שומרי שבת שבשל תכנון לא נכון נאלצים להישאר במלון או ללכת ברגל כאשר יתר חברי המשלחת נוסעים באוטובוס.

במקרים מיוחדים אפשר להגיש בקשה להיפרדות באמצעות טופס מיוחד שיובא לאישור במינהלת פולין ובאגף הביטחון:

-    בקשה של התלמיד לביקור בבית משפחה המחייב היפרדות מהמשלחת

-    בקשה של תלמיד להצטרף למשלחת במהלך המסע בשל בעיה ייחודית

-    בקשה של תלמיד לעזוב את המשלחת לפני סוף המסע  מסיבות אישיות או משפחתיות.

הטופס מצוי באתר מינהלת פולין.

כל היפרדות של יחיד מהמשלחת מחייבת את הפעולות האלה:

א)    מילוי טופס בקשה להיפרדות יחיד ממשלחת (ראה באתר) על ידי ההורים וחתימתם על טופס שבו הם מאשרים כי בנם/בתם אינם באחריות הביטחונית של המדינה.

ב)    העברת הטופס החתום על ידי ההורים לחתימת מנהל הגוף המשלח, קרי בית הספר ומנהל המשלחת, שבו הם מצהירים שהם מודעים להנחיות בדבר היפרדות בנם/בתם מהמשלחת והם אחראים לשלום ילדם ומתחייבים לפעול על פי הנהלים המצוינים בטופס.

ג)     אישור וחתימה של מטה פולין על טופס העזיבה.

ד)     אישור וחתימה של מרכזת ביטחון משלחות במשרד הקב"ט הארצי על טופס העזיבה.

ה)    ריכוז הבקשות המאושרות בטבלת אקסל על ידי מינהלת פולין.

ו)     כל היפרדות מחייבת ליווי של התלמיד על ידי אדם מבוגר מהמשלחת בדרכו ליעד המוגדר, עד להגעתו או לחזרתו למשלחת.

על כל הגורמים להיות ערים לכך כי האחריות על ביטחונו של התלמיד בזמן ההיפרדות מהמשלחת אינה חלה על משרד החינוך ועל מדינת ישראל.

מנהל בית הספר וראש המשלחת הוא האחראי למילוין של הנחיות אלה.

 

7.      כללי ההתנהגות של בני הנוער במהלך המסע

7.1     יש להדגיש בפני בני הנוער כי במסגרת המסע לפולין הם מייצגים את מדינת ישראל ואת הנוער הישראלי, ולפיכך חייבים להקפיד באופן מיוחד על התנהגות נאותה כיחידים וכקבוצה.

7.2     להלן כמה כללים בסיסיים שיש לעמוד עליהם במסגרת ההכנה למסע ובמהלך הביקור בפולין.

א.      בטיסה ובשדה התעופה

על מנהל המשלחת ועל המחנכים המלווים להקפיד על התנהגות הולמת של חברי המשלחת בשדה התעופה ובזמן הטיסה והנחיתה.

על כל משלחת למנות צוות מאסף שתפקידו לוודא שבשדה התעופה בפולין לא נשארו תיקים, חבילות או לכלוך על הרצפה וכי כל העגלות הוחזרו למקומן.

ב.      במטוס

יש להישמע להוראות צוות המטוס ולהקפיד על הוראות הבטיחות בעת ההמראה, במהלך הטיסה ובעת הנחיתה.

יש לשבת במקום שנקבע בכרטיס ואין להחליף מקומות.

אין לעבור את אזור הישיבה לכיוון מחלקת העסקים.

אין להפעיל מחשבים אישיים ומערכות שמע פרטיות ללא אישור.

ג.       בעת הנחיתה בפולין

יש להקפיד על ריכוז חברי המשלחת בזמן הנחיתה בפולין כדי למנוע עיכובים מיותרים בשטח  שדה התעופה.

חברי המשלחת יתרכזו בנקודת מפגש מוגדרת לאחר שיאספו את המזוודות.

כל המזוודות ותיקי המשלחת יסומנו בסימון אחיד לפני היציאה מהארץ.

לא תבוצע החלפת כספים בשדה התעופה. מומלץ לרכוש זלוטי טרם היציאה מישראל.

אין להשתמש בתאי השירותים באזורים מרוחקים בשדה התעופה בפולין, אלא באלו המצויים באזור קבלת המזוודות, סמוך למסוע.

היציאה מהטרמינל תתבצע רק בהנחיית איש הביטחון הישראלי. כל חברי המשלחת יצאו יחדיו.

במקרה של נזק או אי הגעת מזוודה יש למלא את התלונה לפני שיוצאים משדה התעופה בהתאם לכללים המקובלים במקום.

כל צוות המחנכים המלווים יתרכז לשם קבלת תדרוך קצר מהנציג הישראלי שיקלוט את המשלחת בשדה.

ד.      בנסיעה באוטובוס

חברי המשלחת לא יעלו לאוטובוס או ירדו ממנו לפני קבלת אישור מהמאבטח.

ליד דלת העלייה לאוטובוס יעמוד אחד המחנכים המלווים לשם זיהוי התלמידים.

יש לוודא כי שני המושבים הראשונים באוטובוס פנויים למאבטח ולמדריך האוטובוס.

 ה.     בבתי המלון

יש להימנע מהתנהגות קולנית ורעשנית ולהקפיד שחברי המשלחת לא יפריעו לאורחי המלון.

יש לשמור על הציוד ועל רכוש בתי המלון.

יש להימנע מישיבה על הרצפה ומחסימת מסדרונות ומעברים, וכן מהפיכת הלובי של בית המלון לאולם התכנסות לשם קיום שיחות קבוצתיות או ערבי הווי.

 יש להקפיד על קוד לבוש הולם. אין להסתובב במלון בפיג'מות, יחפים  או בגרביים ובנעלי בית.

יש לאסור באופן מוחלט על בני הנוער להיכנס לבר, לבלות במועדון לילה או בקזינו ולהשתמש במתקני ההימורים הנמצאים בבתי המלון.

אין להזמין אוכל, חפצים או אורחים למלון.

יש לסיים כל פעילות הנערכת מחוץ לבית המלון עד השעה 22:00.

יש לסיים כל פעילות הנערכת בתוך המלון לא יאוחר מהשעה 23:00.

תלמיד שיגרום לנזק במלון ובכל מקום אחר יישא בהוצאות באופן אישי. המסגרת החינוכית המשלחת היא הגוף האחראי לטפל באירוע  מול צוות המלון.

ו.       ברחוב ובאתרים

יש לכבד את המדינה המארחת ואת אזרחיה ולהתנהג בנימוס ובדרך ארץ כלפי האנשים ברחוב. יש להימנע מהתנהגות הפגנתית, כגון תהלוכות ומצעדים ברחובות הערים בליווי שירה והנפת דגלים, שכן התנהגות כזאת נתפסת בעיני הפולנים כהתגרות. מומלץ להצניע לבוש דתי, כגון טליתות, ציציות וכיפות.

בזמן הביקורים באתרים השוכנים בלב אזורי המגורים יש להקפיד שחברי המשלחת לא יפריעו לתושבי המקום ולא ירעישו או יחסמו את התנועה. בכניסה לחצרות יש לקיים את ההדרכה ברחוב, מחוץ לחצר, כדי שהשהייה בחצר תהיה קצרה ככל האפשר.

באזורי מגורים, חל איסור להניף דגלים, לשיר ולרקוד או לחסום את התנועה. ככלל, יש להימנע מביקור באתרים הנמצאים בלב שכונות מגורים בימי ראשון עד השעה 11 בבוקר. כך למשל יש להימנע מביקורים במועד זה בחומת הגטו בוורשה ובקרקוב וכן בגטו הקטן בוורשה.

שירה וריקודים באזורים מיושבים אסורים לחלוטין.

לבישת בגדי הייצוג של המשלחות והנפת דגלי הלאום מותרים רק בשטחי המחנות ובטקסים רשמיים באתרי ההנצחה. אין להשתמש בדגל בדרך הפוגעת בכבודו: אין לחגור דגל סביב המותניים, אין לקשור דגל כגלימה על הצוואר או לתלותו על תרמיל  הגב.                                                                                                                    

בזמן הליכה רגלית בעיר יש להקפיד על תנועה בגוש אחד, כאשר אחד המחנכים המלווים או מבוגר ישראלי נמצא במאסף ואחד בחלוץ.

ז.       באתרים יהודיים

בבתי הכנסת ובבתי הקברות יש לשמור על נורמות ההתנהגות המקובלות על פי המורשת היהודית.

יש להימנע מביקור בבתי כנסת פעילים (נוז'יק, רמ"א וכדומה) בזמן התפילות, למעט משלחת אשר בכוונתה להצטרף לתפילה, בתנאי שהגעתה למקום תואמה מראש.

 

8.      טיפול בהתנהגות חריגה של תלמידים במהלך המסע

8.1     בכל אירוע של התנהגות חריגה של תלמיד במסע יתקיים דיון בין מנהל המשלחת ואנשי הצוות החינוכי (המחנכים-המלווים) כדי לתאם תגובה. בעת הדיון יש לשקול את נסיבות האירוע ואת מצבם הרגשי של התלמידים.

8.2     יש לעדכן את נציג משרד החינוך בתחנת הקבע (הבייס) בכל אירוע משמעתי, קטן כגדול.

8.3     נציג משרד החינוך בפולין יפעל לפתרון הבעיה בכל האמצעים העומדים לרשותו כדי לאפשר את המשך קיומו התקין של המסע.

8.4     אם תלמידי המשלחת אינם משתפים פעולה ומתנהלים בצורה המסכנת את ביטחונה, יש לעצור את המשך המסע ולהעביר את הטיפול לבייס המשותף. על מנהל המשלחת לעדכן את מערך האבטחה ואת גורמי המטה בארץ בעקבות דיון שיתקיים בין חברי צוות מלווי המשלחת.

8.5     על נציגי הבייס למלא דו"ח שבו יפרטו את הבעיות שהתגלו במהלך שהות המשלחת בפולין וידווחו על המהלכים שבוצעו בעקבותיו.

8.6     באחריות מטה פולין של משרד החינוך להחליט אם לקיים דיון נוסף לאחר שובה של המשלחת ארצה בהשתתפות נציגי הביטחון, נציגי משרד החינוך וראש המשלחת.

8.7     בכל מקרה שהצוות החינוכי שוקל, בתגובה על התנהגות חריגה של תלמיד, את החזרתו לארץ, יש לנהוג כדלקמן:

א.      יש לקיים דיון בצוות החינוכי של המשלחת (ראש המשלחת, מחנכים - מלווים).

ב.      יש להתייעץ עם מנהל בית הספר.

ג.       יש להודיע על האירוע לנציג/קב"ט משרד החינוך הנמצא בפולין ולהתייעץ עמו.

ד.      על הנציג/הקב"ט של משרד החינוך הנמצא בפולין להודיע למטה משלחות הנוער לפולין על הכוונה להחזיר תלמיד לארץ ולקבל את אישורו.

ה.      תלמיד יוחזר לארץ רק באישור מטה משלחות הנוער לפולין.

ו.       מטה פולין רשאי להורות על החזרת תלמיד לארץ בניגוד לדעת מנהל בית הספר או מנהל המשלחת וזאת בעקבות שיח מקדים.

ז.       על מנהל בית הספר לתאם עם חברת הנסיעות את החזרתו של התלמיד לארץ.

ח.      על מנהל בית הספר להודיע להורי התלמיד על ההחלטה להחזיר את בנם לארץ ולוודא כי יחכו לו בשדה התעופה עם הגיעו מפולין.

ט.      תלמיד יוחזר לארץ רק בליווי מלווה מבוגר.

י.       אירועים חריגים שהתגובה עליהם היא החזרת התלמיד לארץ הם: שתיית אלכוהול, שימוש בסמים, עזיבת המשלחת ללא אישור, הפעלת אלימות, גניבה, אי קבלת מרות חמורה וכל פעילות הנוגדת את החוק הישראלי או הפולני.

יא.     החזרת התלמיד לארץ תהיה במימון ההורים.

יב.     החזרת התלמיד והמורה המלווה היא באחריות מנהל בית הספר.

יג.      נציגי הבייס המשותף בפולין יקיימו דיון בנסיבות האירוע ויטפלו בבעיה בתוך 24 שעות.

 

9.      השיבה הביתה

השיבה הביתה היא שלב חשוב ומשמעותי ביותר במסע לפולין. בשלב זה מתמודדים בני הנוער עם סוגיות מורכבות שאיתן הם חוזרים מפולין, לעיתים בלי להיות מודעים לכך.

כדי לסייע לבני הנוער להתמודד עם השאלות והקשיים האישיים שעלו במהלך המסע שלא נמצא להם מענה מספק וכדי לעזור להם לפרוק את העומס הרגשי שצברו במסע ולהפוך אותו למנוף לצמיחה אישית וקבוצתית, יש לקיים לאחר השיבה הביתה פעולות שתאפשרנה עיבוד של החוויות הרגשיות והלימודיות.

חשוב שהפעילות החינוכית לא תהיה חד-פעמית אלא תיעשה בשלבים, במהלך זמן, ותתייחס הן למישור הקוגניטיבי והן למישור הרגשי. על הפעילות להתבצע  על ידי המורה המלווה בסיוע היועצים החינוכיים, אנשי שפ"י וגורמים נוספים. 

9.1     פעילויות חינוכית לאחר השיבה הביתה

א.      פעילות התנדבותית של משתתפי המשלחת

בני נוער רבים השבים מפולין אומרים כי חזרו שונים בעקבות המסע. אנו מציעים לכוון את בני הנוער לפעילות התנדבותית אישית, כגון סיוע לניצולי שואה בקהילה, סיוע לגורמים העוסקים בהנצחת השואה ובזיכרון השואה, כגון "עמך", "דור שני", ארגוני ניצולים, ארגוני הלוחמים היהודיים בנאצים, ארגונים של יוצאי ערים ועיירות, פעילות במסגרות העוסקות במאבק נגד אנטישמיות, הכחשת השואה, גזענות ותופעות של רצח עם.  

מומלץ כי בתי הספר יקיימו פעילות רציפה ומתמשכת, כגון אימוץ קהילות יהודיות שנכחדו בשואה (ולאו דווקא הגדולות והמפורסמות שבהן), יצירת קשר עם יוצאי הקהילות או בני הדור השני שלהן והכוונת התלמידים החוזרים מפולין ללמוד עליהן, לכתוב עליהן עבודות חקר, לסייע בשמירת אנדרטות הזיכרון שלהן, להשתתף בטקסי זיכרון לזכרן ועוד.

בתי הספר יכולים לאתר ניצולי שואה החיים בקהילה ולקיים עמם קשר. אפשר לשתף אותם בפעילויות ובאירועים שונים המתקיימים בבית הספר, לאו דווקא כאלה העוסקים בנושא השואה או ביום  השואה.

 

ב.      פעילות לעיבוד הנושאים הלימודיים והרגשיים

בנוסף ל"ערב המשלחת" המסורתי שמקיימות רוב המשלחות לאחר השיבה מפולין, אפשר לקיים בבית הספר גם כמה מפגשים שבמסגרתם יוכלו בני הנוער לבטא את תחושותיהם ואת מחשבותיהם לאחר השיבה הביתה ואשר יסייעו להם להבין האם ובמה השפיע המסע  לפולין על חייהם במישור האישי, במישור המשפחתי ובמישור החברתי והלאומי.

השיחות במפגשי הקבוצה עשויות להתמקד בצפייה בתצלומים ובסרטי וידאו שנעשו על ידי חברי המשלחת בפולין, בטקסטים שנכתבו על ידם במהלך המסע ולאחר שחזרו מפולין וכן בפעילות יצירתית ואומנותית.

הניסיון מלמד שבני הנוער החוזרים מפולין מעוניינים להיות שותפים פעילים בהכנה ובעריכה של טקסי זיכרון לקורבנות השואה בבית ספרם ובקהילתם. מומלץ לאפשר להם לקחת חלק משמעותי בטקסים, לא רק בבית ספרם אלא גם בחטיבות הביניים, בבתי הספר היסודיים  ובטקסים עירוניים. 

מומלץ לחבר את חוויות המסע לפולין למסגרות הלימוד הרגילות במקצועות השונים. המורים במקצועות כגון היסטוריה, ספרות, תנ"ך, תורה שבעל פה ומחשבת ישראל יכולים להתייחס למידע ולחוויות שצברו התלמידים בפולין ולקשור אותם אל נושאי הלימוד, ובכך  לתרום להעמקה וללימוד משמעותי יותר.

 

ג.       פעילות לימודית-חווייתית כהמשך למסע בפולין

אפשר להעמיק את הלימוד של נושאים הקשורים לתקופה שלאחר השואה, כגון מחנות העקורים, הבריחה, ההעפלה, תרומת ניצולי השואה להקמת  מדינת ישראל ובנייתה וגם של נושאים כמו מקומה של השואה בחברה הישראלית והנצחת השואה. 

רעיונות נוספים לפעילויות שאפשר לקיים בעקבות המסע אפשר למצוא באתר מינהלת פולין.

 

 

10.    משלחות ממלכתיות משרדיות

המשלחות הממלכתיות המשרדיות הן משלחות שמשתתפים בהן גם נציגי משרד החינוך. המשלחות  כוללות בין שניים לארבעה אוטובוסים, כאשר בכל אוטובוס בין 32 ל-42 תלמידים. 

במסגרת משלחות ממלכתיות משרדיות מתקיימים לעיתים אירועים נוספים, כמו תפילת יום שישי בבית כנסת, על פי מיקומה של המשלחת באותה שבת, וכן טקסים שונים, בהתאם לשיקולים ארגוניים ופדגוגיים.

מטה משלחות הנוער לפולין ממנה לכל משלחת מנהל אשר אינו כלול במספר המחנכים המלווים היוצאים.

לאוטובוס נלווים מחנכים מלווים שתפקידם מוגדר בהמשך ההוראה. כמו כן לכל אוטובוס מצורף  מדריך מטעם מטה משלחות הנוער לפולין. בראש צוות ההדרכה עומד אחד מהמדריכים.

לעיתים יצוותו למשלחת בעלי תפקידים נוספים בהתאם לשיקולי המטה. בעלי התפקידים הנוספים הם:

-    מנהל משלחת

-    סגן מנהל משלחת (במשלחות מורכבות)

-    איש עדות

-    איש רפואה 

-    רכז משלחות משרדיות.

 

11.    בייס משותף מטעם משרד החינוך בפולין

11.1   מטרת הבייס המשותף בפולין

מטרת הבייס המשותף היא הבטחת התנהלות תקינה של המשלחות במהלך שהותן בפולין  באמצעות תקשורת רציפה עם בעלי התפקידים השונים. הבייס מאויש על ידי נציג מטה פולין וקב"ט משרד החינוך.

נציגי משרד החינוך יהוו גורם רשמי המייצג את המשרד מול המשלחות וגורמי החוץ השונים. תפקידם לסייע למשלחות ולפקח על התנהלותן. בשעת חירום יסייעו נציגי המשרד לגורמי הביטחון בהפעלת נוהלי חירום.

 11.2  תחומי אחריות

קב"ט משרד החינוך אחראי על התנהלות הבייס מול מערך האבטחה, וקב"ט המשלחות אחראי  לתחום הביטחון והבטיחות, ובכלל זה ריכוז הבקשות ושינויי התוכניות.

איש מינהל החברה והנוער אחראי על תחום הפדגוגיה והפיקוח על הצדדים הניהוליים והארגונים של המשלחות.

11.3   הגדרת תפקידיו של נציג הביטחון (קב"ט המשרד)

-    אחראי על ניהולו של הבייס מול הגורמים השונים בארץ ובפולין

-    מתפקד כחוליה המקשרת בין בעלי התפקיד מהבייס לבין המשלחות, ותפקידו לסייע בכל בעיה שעולה מול מערך האבטחה (קב"טי המשלחות ו/או מפקדי הגזרות)

-    אחראי לקשר ולתיאום בין המשלחות לבין מערך האבטחה במקרה של עדכון לוח הזמנים להגעה לאתרים

-    מתאם את  לוחות הזמנים של הנסיעות והביקורים באתרים עם מפקדי הגזרות כאשר מוגשת בקשה לשינוי בתוכנית שאושרה על ידי נציג מינהל החברה והנוער

-    אחראי על תפעול המשלחת בכל אירוע חריג מבחינת ביטחון ובטיחות

-    מסייע למשלחת ליצור קשר עם השגרירות במקרה של איבוד דרכון

-    מוודא את העמידה בהנחיות הביטחון השונות ומתאם את התנהלות המשלחות עם מערך האבטחה

-    מטפל בבעיות משמעת הקשורות בתחום הביטחון ועובד בתיאום מלא עם נציג מטה פולין

-    נותן מענה כאשר מתעוררות בעיות חריגות, כדוגמת פינויים רפואיים

-    מטפל בבעיות בטיחותיות באתרי הביקור תוך תיאום עם קב"ט המשלחות ומסייע במציאת פתרון זמני לבעיות בטיחותיות וביטחוניות

-    מסייע בזמן אירוע חירום לקב"ט המשלחות ומפעיל את נציגי המשרד השונים בפולין.

11.4   הגדרת תפקידיו של נציג מטה פולין

-    מהווה את הגורם המקצועי המסייע לנציג הביטחון ולבייס בתיאום בין המשלחות למערך האבטחה מבחינה פדגוגית וארגונית

-    יוצר קשר עם מנהל המשלחת ומוודא כי בעלי התפקידים עומדים בדרישות ההכשרה: קורס מנהלי משלחות, מחנכים מלווים, ומדריכים בעלי היתרי הדרכה

-    מקיים בקרה על קיום שיחות הערב במשלחות

-    מקיים בקרה ומשוב על פעילותו של צוות ההדרכה: מדריכים צעירים וותיקים כאחד, ועוקב אחר תפקודם של מנהל המשלחת והמחנכים המלווים

-    מוודא את העמידה בהוראות של חוזר המנכ"ל

-    מטפל בבעיות משמעת חריגות בשיתוף עם  מנהל המשלחת וכל גורם אחר שמעורב בהתנהלות המסע

-    מפקח על תוכניות מפגשי הנוער ומבקר בהן

-    מנהל את הטקסים המרכזיים ומסדיר ליווי לאח"מים

-    מפקח על המכרז ועל אופן הפעלתו על ידי חברת הנסיעות.

 

12.    גורמי סיוע נוספים

בפולין מוצבים גורמי סיוע קבועים שבאחריותם לוודא את תפקודן התקין של כלל המשלחות.

12.1   קב"ט המשלחות

איש היחידה לאבטחת אישים ומשלחות במשרד הביטחון אשר תפקידו לפקד ולפקח על מערך אבטחת המשלחות בפולין.

12.2   חפ"ק משלחות

חפ"ק משלחות הוא מרכז לשליטה ובקרה על משלחות הנוער לפולין. החפ"ק משותף לגורמי הביטחון ולמשרד החינוך: אגף הביטחון ומינהל החברה והנוער.

החפ"ק מאויש בפועל על ידי אנשי משרד הביטחון ומופעל בהנחייתם, הן בשגרה, הן בחירום.

 

13.    ארגון ומינהל

13.1   תכנון המסע

בית ספר, מרכז קהילתי, תנועת נוער וכל מוסד או ארגון חינוכי בפיקוח משרד החינוך המבקש להוציא משלחת נוער לפולין (להלן: "הגוף המשגר") כחלק מהפעילות החינוכית שלו – בין אם הנסיעה מתקיימת במהלך שנת הלימודים, ובין אם היא נערכת במסגרת החופשות – מחויב לפעול על פי הנחיות חוזר זה ולקבל את חסותו של משרד החינוך ליציאת המשלחת.

את מועד היציאה יש לתאם באמצעות מערכת ניהול המשלחות המקוונת. אישור עקרוני ליציאת המשלחת ניתן ישירות במערכת. אישור זה אינו מהווה אישור חסות ואינו מעיד על אישור תוכנית המסע.

האישור לנסיעה יוענק רק למי שפועל על פי הנחיות חוזר זה.

משרד החינוך מעניק חסות ואישור ליציאה לפולין בשני מסלולים.

א.    משלחות ממלכתיות משרדיות מטעם משרד החינוך (להלן: "משלחות משרדיות")

ב.     משלחות ממלכתיות מוסדיות/עצמאיות.

משלחות מוסדיות/עצמאיות תבחרנה בעצמן, מתוך חברות הנסיעה אשר זכו במכרז, את חברת הנסיעות שתארגן עבורם את הטיסה לפולין ואת שירותי הקרקע בפולין ויסכמו עימה את מחיר הנסיעה לתלמיד, את מועד הנסיעה ואת יתר התנאים, הפרטים והסידורים הקשורים למשלחת, בכפיפות להנחיות מכרז פולין ולחוזר זה.

יש לקבל את אישורה של מינהלת פולין על מועד הנסיעה. באחריות המינהלת לווסת את מספר המשלחות היוצאות בזמן נתון בהתאם לשיקולים פדגוגיים וביטחוניים.

בית הספר ישלח בקשה לאישור תאריך היציאה במערכת ניהול המשלחות המקוונת. לאחר אישור התאריך ויעדי המסע יפנה בית הספר לזכיין לשם חתימת חוזה. אישור היציאה יופיע במערכת ניהול משלחות. לאחר קבלת אישור תאריך היציאה על בית הספר לשלוח טופס 180 – טופס בקשת חסות לרפרנט המחוזי ולמנהלת פולין.

 עם קליטת טופס בקשת החסות במטה פולין, יקבל בית ספר אישור סופי בדוא"ל על מועד היציאה.

13.2   עקרונות והנחיות מחייבים לתכנון הנסיעה לפולין

גוף משגר המבקש להוציא משלחת נוער לפולין יחל בהכנות ארגוניות ובתכנון הנסיעה בהתאם לעקרונות, ללוח הזמנים ולסדר הפעולות המפורטות להלן:

-    מערכת ניהול המשלחות מבטיחה כי יתנהל סבב בשיבוץ תאריכי היציאה למסעות לפולין בפריסה רב שנתית כדי לאפשר שוויון בין בתי הספר.

-    על המשלחת לקבל חסות ממינהלת פולין במינהל החברה והנוער במשרד החינוך כמפורט להלן.

-    אין אפשרות לשלב ביקור במדינה נוספת במסגרת המסע לפולין.

-    אין לצרף למשלחת היוצאת בחסות משרד החינוך גורמים שאינם שייכים  למסגרת שקיבלה חסות או אנשים שאינם אזרחי מדינת ישראל (למעט בני משפחה שקיבלו אישור). בכל מקרה החורג מהנחיה זו יש להגיש בקשה למינהלת פולין. הבקשה תטופל תוך התייעצות עם הקב"ט הארצי.

-    אין לצרף לאוטובוס המשלחת בני נוער שאינם תושבי מדינת ישראל וכן אין לצרפם באוטובוס נוסף, למעט במסגרת מפגשים עם בני נוער פולני שתואמו ואושרו מראש על ידי מינהלת פולין והקב"ט הארצי.

-    משלחת תמנה לא יותר מארבעה אוטובוסים ולא פחות משני אוטובוסים.

-    נסיעת משלחת באוטובוס קומתיים אסורה.

-    חובה להציב מדריך אחד בלבד בכל אוטובוס. צירוף של יותר ממדריך אחד יהיה בכפיפות לאישור מינהלת פולין.

-    קבוצה בית-ספרית במשלחת משרדית המורכבת מכמה בתי ספר תמנה לפחות 12 תלמידים.

-    מספר הנוסעים באוטובוס רגיל לא יפחת מ-36 נוסעים (32 תלמידים + 2 מחנכים מלווים + מדריך אחד + איש ביטחון אחד) ולא יעלה על 52 נוסעים באוטובוס (42 תלמידים).

-    גודלה המקסימלי של קבוצת הדרכה הוא 42 תלמידים. מטה פולין מעודד הדרכה בקבוצות קטנות יותר, בכפיפות להסכמים בין בתי הספר לזכיינים.

 -   אם בית הספר מעוניין שבאוטובוס ייסעו יותר מ-42 תלמידים, עליו לממן מדריך נוסף בלי לגבות מהתלמידים תשלום נוסף בעדו.

-     גודל המשלחות אמור להיות כזה המאכלס בין שניים לארבעה אוטובוסים. אוטובוס בודד מחויב באישור חריג של מטה פולין ושל הקב"ט הארצי.

13.3   משלחות מעורבות

ככלל חל איסור על קיום משלחות מעורבות של נוער ישראלי ונוער יהודי מהתפוצות.

אפשר לקיים פעילות משותפת באתרים עם נוער מקומי במסגרת חילופי נוער ושותפות 2000.

יציאת משלחת מעורבת שמשרד החינוך מבקש לתת לה חסות תובא לאישור קב"ט משרד החינוך כבקשה חריגה.

13.4   במשלחות מוסדיות/עצמאיות מנהל בית הספר רשאי לצרף עד שלושה מבוגרים נוספים לכל אוטובוס בהתאם למגבלות על מספר הנוסעים ובכפיפות להתחייבויות להתנהלות כחלק מהמשלחת ועל-פי הכללים החלים עליה.

          מטה פולין הוא הגוף הרשאי להחליט על צירוף מבוגרים נוספים למשלחות משרדיות. צירוף של בני משפחה של אנשי הסגל החינוכי לא יאושר.

13.5   בתכנון המסע יש לקחת בחשבון את ההנחיות שנקבעו לתנועת אוטובוסים על פי חוק העבודה הפולני, חוק התעבורה הפולני ותקנות האיחוד האירופאי. ראש המשלחת ידרוש פרטים בנושא מחברת הנסיעות שהוא בקשר עמה ויקפיד לתכנן ולבצע את המסע בפולין בהתאם להנחיות ולחוקים אלו.

13.6   בעת תכנון המסע יש להביא בחשבון גם את ההנחיות והחוקים בפולין לגבי חובת ההעסקה של מדריכים מקומיים. ראש המשלחת ידרוש פרטים בנושא מחברת הנסיעות שהוא בקשר עמה ויקפיד לתכנן ולבצע את המסע בפולין בהתאם להנחיות ולחוקים אלו.

  13.7   בעת תכנון המסע יש להביא בחשבון את הנחיות הביטחון בחוזר זה.

  13.8   אם חלים שינויים פדגוגיים או ארגוניים העלולים להשפיע על תוכניות המסע והמשלחות בפולין, יוציא מטה פולין סיור מקדים כדי לבדוק ולוודא את ההיבטים הארגוניים והפדגוגיים שלהם. בגמר הסיור המקדים ידווח המטה על תוצאות הבדיקה למנהל המטה ולמנהל המינהל. 

 13.9  מינהל החברה והנוער במשרד החינוך והנהלת מוזיאון אושוויץ החליטו על נוהל מחייב לגבי ביקורן של קבוצות ישראליות  המגיעות במסגרת משלחות הנוער לפולין.

כל משלחת מחויבת להודיע מראש למוזיאון אושוויץ על ביקורה במקום ומחויבת לשלב מדריך מטעם המוזיאון בהדרכת הקבוצה על פי הכללים שנקבעו. המטרה היא לאפשר למוזיאון להתאים את שירותי ההדרכה שהוא מציע לצרכים של הקבוצות הישראליות ולחזק את שיתוף הפעולה בין המדריכים הישראלים המגיעים עם הקבוצות לבין מדריכי המוזיאון. הנוסח המלא של ההסכם וכן נושאי ההדרכה המוצעים על ידי מדריכי המוזיאון, רשימת "תחנות הדרכה" ו"טופס ההודעה על ביקור במוזיאון אושוויץ" שיש לשלוח למוזיאון מצויים באתר מינהלת פולין.

13.10  מדריך המשלחת חייב לצאת עם המשלחת מהארץ ולחזור עמה לארץ (אין לחכות למשלחת בפולין). בנסיבות מיוחדות אפשר להגיש בקשה חריגה לאישור מטה פולין.

13.11  יש להגיש טופס הערכה ודיווח על מסעה של המשלחת בתוך 14 יום מחזרתה ארצה.

13.12  טבלת עזר המתארת את השלבים ולוח הזמנים להוצאת משלחת נוער לפולין

העיתוי ביחס למועד הנסיעה לפולין

 

הפעולה הנדרשת

הגורם האחראי

עד חצי שנה לפני היציאה

 

 

 

 

 

 

 

שריון התאריך

רישום במערכת ניהול משלחות המקוונת

 

בית הספר

 

 

אישור התאריך יופיע במערכת המקוונת בלשונית 'סטטוס הבקשה'

מטה פולין

הגשת טופס בקשת החסות

 

הגשת טופס בקשת חסות ליציאת משלחת לפולין לרפרנט המחוזי. את טופס החסות 180  אפשר להוריד באתר מינהל החברה והנוער, מסעות לפולין  תחת לשונית "טפסים"

http://noar.education.gov.il/main/upload/.tofes/polintofes.htm

בית הספר

בדיקת הטופס

 

המחוז יבדוק את טופס החסות על כל פרטיו,  כולל בדיקת תוכנית ההכנה  ובדיקה האם כל המורים עברו השתלמות כנדרש. לאחר בדיקת הטופס הוא יישלח למטה פולין.

המחוז

 

טיפול בבקשת מלגות

הגשת  הבקשות למטה פולין וקבלת אישור (טופס 200) עד 61 יום טרם היציאה.

בית הספר

עד  60  יום לפני מועד היציאה

 

 

הגשת טופס 60, בקשת אישור יציאה לפולין, הכולל תוכנית מפורטת של המסע + רשימת נוסעים, למטה פולין בדוא"ל בלבד.

בית הספר

 

 

 

בדיקת טופס בקשת היציאה, הקלדתו למערכת הממוחשבת והעברתו למשרד קב"ט ארצי להמשך טיפול ביטחוני וכן להמשך טיפול במחוז.

 

מטה פולין

 

 

הוצאת אישור פדגוגי לבית הספר

המחוז

לא יאוחר מ- 21 יום לפני מועד היציאה

 

 לפי הצורך, שליחת פרטים חסרים ושינויים בתוכניות לאישור מטה פולין

בית הספר

 

 

 

שליחת השינויים לאישור הביטחון

מטה פולין

לא יאוחר מ- 14 יום לפני מועד היציאה

 

הוצאת אישור ביטחוני לבית הספר והעתק למטה פולין, למחוז, לחברת הנסיעות ולגורמי הביטחון.

משרד קב"ט ארצי

תוך 14 יום מחזרת המשלחת לארץ

 

מילוי טופס סיכום של המסע לפולין והעברתו למטה פולין,

התחלת ביצוע פעילות חינוכית לעיבוד המסע.

הקלדת הנתונים למערכת מרמנת וסיום הטיפול בתיק המלגות.

בית הספר

 

13.13 תיאור מפורט של כל שלב בתהליך והגדרת האחריות לביצוע

א.    שלב א' – חצי שנה  לפני מועד היציאה

הנושא המרכזי לטיפול: התחלת ההכנות והגשת בקשה לקבלת חסות

1.     לאחר קבלת ההחלטה להוציא משלחת לפולין יש למנות מנהל משלחת על פי ההנחיות בחוזר זה בפרק הרביעי.

        מינוי בעלי התפקידים ייעשה בהתאם להוראות החלות על עובדי ההוראה היוצאים למשלחות הנוער לפולין בתפקידי מחנכים-מלווים או מדריכים, בין אם הם עובדי מדינה ובין אם הם עובדי בעלויות.

2.     יש לבחור את בני הנוער למשלחת על פי ההנחיות בחוזר זה (סעיף 4.3) ולבצע את תוכנית ההכנה לבני הנוער על פיהן.

3.     יש להגיש בקשה לאישור מועד יציאת המשלחת באמצעות המערכת לניהול משלחות בכתובת p-homeland.org.il.

במהלך הגשת הבקשה יש למלא את כל הפרטים הנדרשים. יש לשים לב כי בעת הגשת הבקשה ישנם אוטובוסים פנויים בפולין וכן מקום בטיסות.

אישור התאריך או דחייתו יפורסם במערכת ב"סטטוס משלחת". אם הבקשה תידחה יהיה על בית הספר להגיש בקשה חוזרת.

4.     קיימות מגבלות של קיבולת ההטסה ומועדי הטיסות וכן של מספר האוטובוסים הפנויים. למשלחות המקדימות לקבוע את מועד היציאה ומתחייבות לעמוד בו יש סיכוי רב יותר לקבל  אישור לתאריך המבוקש, ואילו המשלחות הדוחות את מועד בקשת האישור עלולות להתבקש  להתפשר על מועד אחר אשר יתאים להנחיות הביטחון. מטה משלחות הנוער לפולין יעשה מאמץ להיענות לבקשות בתי הספר, אולם ייתכן כי בשל אילוצים שונים לא ישובץ בית הספר בתאריכים שביקש.

5.     יש לבחור חברת נסיעות מתוך "מאגר הזכיינים" במכרז משרד החינוך לשם ארגון הוצאת משלחת נוער לפולין (להלן: "מכרז פולין") ולתכנן את הנסיעה על פי ההנחיות שנכנסו לתוקף בעקבות פרסום המכרז כמפורט.

6.     יש לפנות אל מינהל החברה והנוער במחוז בבקשה לקבל את חסותו ליציאת המשלחת באמצעות "טופס בקשת חסות להוצאת משלחת נוער לפולין 180".

7.     יציאת המשלחות לפולין תאושר במהלך השנה כולה בסבבים, בהתאם לתאריכים המופיעים במערכת ניהול המשלחות.

8.     כדי שהמשרד יוכל להיערך כראוי מבחינה ארגונית וביטחונית יש להירשם מוקדם ככל האפשר מרגע פתיחת המערכת לרישום. מערכת הניהול תיפתח בכל שנה בתחילת חודש מרס להגשת בקשות לשנה הבאה.

9.     בקשת החסות והאישור ליציאת המשלחת תכלול פרטים של ראש המשלחת ושל המחנכים המלווים, תפרט את תוכנית הכנתם של בני הנוער, את מספר האוטובוסים, מספר התלמידים, חברת הנסיעות ותקופת היציאה.

10.   על בית הספר לוודא שהטופס שנשלח  התקבל במינהל החברה והנוער במחוז.

11.   התשובה לבקשת החסות להוצאת משלחת בני נוער לפולין תישלח בתוך 30 יום על ידי המחוז.

12.   עם קבלת החסות יקבל בית הספר גם מספר משלחת. מספר זה ילווה את המשלחת בכל הפניות הבאות למטה משלחות הנוער לפולין וישמש אותה במהלך המסע בפולין.

13.   אם יחולו שינויים בגודל המשלחת יש לקבל אישור מחודש ממטה משלחות הנוער לפולין.

14.   אישור בקשת החסות ליציאת המשלחת נועד לאפשר לבית הספר להמשיך את תכנון הנסיעה, אולם הוא אינו משמש אישור יציאה למשלחת לפולין.

15.   כדי לקבל אישור יציאה למשלחת על בית הספר להשלים את תכנון הנסיעה, ובכלל זה את מסלול המסע, אתרי הביקור, לוח הזמנים, מקומות הלינה, שמות המדריכים ודיווח על אופן הכנת בני הנוער והמחנכים המלווים.

ב.     שלב ב' – עד 60 יום לפני יציאת המשלחת

1.     אישורי היציאה והמועדים תלויים ביכולת ההטסה של חברות התעופה, במספר המשתתפים במשלחות ובמגבלות הביטחון, לכן  ייתכן שתאריכים אלו ישתנו על פי הצרכים והאילוצים.

2.     שינויים בתאריכי הטיסות יועברו למשלחת מיד כדי לאפשר את שינוי התוכניות והתארגנות מתאימה.

3.     יש להגיש בקשה למטה משלחות הנוער לפולין לקבלת אישור חינוכי-ביטחוני ליציאת המשלחת באמצעות "טופס בקשת אישור חינוכי-ביטחוני להוצאת משלחת נוער לפולין" (טופס 60).

4.     יש למלא את כל הפרטים בסעיפים השונים. טפסים  שיחסרו בהם פרטים יעכבו את הטיפול הביטחוני במשלחת ולא יינתן אישור ביטחוני ליציאת המשלחת עד להשלמתם. באחריות בית הספר לוודא כי כל הטפסים הגיעו ליעדם.

5.     על הטפסים לכלול את לוח הזמנים המתוכנן, פירוט של כל האתרים שבהם תבקר המשלחת, ובכלל זה כל אתרי הסיור, המסעדות, מרכזי הבילוי והמלונות. דוגמה ללוח זמנים מצויה באתר.

6.     לאחר בדיקת הבקשה יועבר הטופס על ידי מטה משלחות הנוער לפולין לביטחון ולמחוז. המחוז יוציא אישור פדגוגי לבית הספר.

7.     אם לאחר קבלת האישור החינוכי יחולו שינויים בתוכנית המסע, על בית הספר לעדכן את מטה משלחות הנוער לפולין.

ג.     שלב ג' - שבועיים (14 יום) לפני מועד הנסיעה

הנושא המרכזי לטיפול: קבלת אישור ביטחוני ליציאה

1.     שבועיים (14 יום) לפני מועד היציאה יקבל בית הספר ממשרד הקב"ט הארצי אישור ביטחוני ליציאת המשלחת. האישור יינתן בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני על פי הכתובת שתצוין בטופסי בקשת היציאה, ויכלול את לוח הזמנים המחייב. התוכנית המאושרת והמחייבת תצורף למכתב האישור הביטחוני בקובץ PDF, תוך ציון מועד ההפקה של הקובץ.

        החל מקבלת אישור זה לא יתקבלו שינויים נוספים בתוכנית, ולוח זמנים זה יהיה הסופי והקובע בהתנהלות המשלחת בעת מסעה בפולין.

        אם יעלו שינויים שאינם תלויים במשלחת, כגון שינוי בזמני טיסות או החלפת בית מלון ומסעדה באותה עיר, יש לעדכן בכתב את מינהלת פולין ומשרד הקב"ט הארצי  עד חמישה ימים לפני יציאת המשלחת לפולין.

        הדו"ח יועבר הן לקב"ט המשלחות בפולין והן למשרד הביטחון, כדי ליצור אחידות בין כל הגורמים הנוטלים חלק באבטחת המשלחות.  כדי שלא תתעורר  אי התאמה בלוחות הזמנים שעלולה לפגוע ברמת האבטחה של המשלחת, יש להשתמש בלוח הזמנים האחרון שקיבלה המשלחת (על-פי תאריך ההפצה האחרון).

2.     התוכנית המאושרת והאישור הביטחוני יועברו לגורמים האלה:

א.    בית הספר

ב.     מינהלת פולין

ג.     המחוז המטפל

ד.     סוכנות הנסיעות הרלוונטית

ה.    רמ"ד משלחות פולין בשב"כ

ו.     מאבטח המשלחת

ז.     קב"ט המשלחות בפולין

ח.    חפ"ק פולין.

3.     אין לצאת למסע ללא אישור ביטחוני ותוכנית מסע עדכנית מאושרת.

4.     אם לאחר הגעת המשלחת לפולין מתחייבים שינויים במהלך המסע עקב אירוע חריג שאי אפשר לחזותו מראש, הם יאושרו רק על ידי נציג הקב"ט של משרד החינוך השוהה בפולין, ובהיעדרו - על ידי קב"ט המשלחות בפולין, תוך התייעצות עם מטה משלחות הנוער לפולין. האישור יינתן לאחר בחינת הבקשה, בדיקת יכולות האבטחה וכן תיאום עם המשטרה המקומית.

ד.     שלב ד' – עד 14 יום מהחזרה לארץ

1.     יש למלא טופס סיכום של המסע לפולין ולהעבירו למטה פולין בתוך 14 יום מחזרת המשלחת לארץ.

2.     יש להתחיל בפעילות חינוכית לעיבוד המסע.       

3.     יש לסיים את הטיפול בנושא המלגות.

 

14.    הנחיות בנושאי ביטחון

14.1   תדרוך ביטחוני טרם היציאה

14.1.1   משלחת היוצאת לפולין תקבל תדריך ביטחוני הכולל את עקרונות ההתנהגות וההתנהלות המצופים מהתלמידים במהלך המסע.   

14.1.2   באחריות מנהל המשלחת ליצור קשר עם קב"ט המחוז ולתאם את התדרוך הביטחוני, לאחר שווידא כי הטפסים הגיעו במלואם למשרד הקב"ט הארצי.

14.1.3   מיקום התדריך יהיה על פי בקשת בית הספר והוא יתבצע עד שבועיים לפני יציאת המשלחת לפולין.

14.1.4   על  מנהל המשלחת לקבל ממשרד קב"ט המחוז את שמו של המתדרך ואת מספר הטלפון הסלולרי שלו וליצור עמו קשר לפני התדרוך.

14.1.5   באחריות מנהל המשלחת ליצור קשר עם המאבטח הישראלי של המשלחת ולעדכנו במיקום התדרוך, בתאריך ובשעה שיתקיים כדי שהמאבטח ישתתף גם הוא בתדריך.

14.1.6   במסגרת התדרוך יציג המאבטח את עצמו בפני סגל המשלחת ובפני התלמידים כדי שיכירוהו טרם היציאה לחו"ל.

14.1.7   באחריות מנהל המשלחת לוודא כי כל חברי המשלחת יהיו נוכחים בתדריך שיינתן ע"י קב"ט מתדרך מטעם אגף הביטחון במשרד החינוך. חבר משלחת אשר נעדר מתדריך זה או אשר אינו יכול להשתתף, יוכל להשלים את התדריך על ידי השתתפות בתדריך של בית ספר אחר. קב"ט המחוז יכול להציע אפשרויות נוספות לתדריך, אם יש כאלה.

14.1.8   על מנהל המשלחת לעבור על לוח הזמנים של המסע עם המאבטח והמדריך כדי לוודא כי קיימת התאמה בין לוחות הזמנים ולהבטיח כי מסגרת הזמן מתאימה לתוכנית. אם יתגלעו חילוקי דעות בין מנהל המשלחת לבין המאבטח או המדריך, יש לפנות למשרד הקב"ט הארצי  כדי להסדיר את הסוגיות הללו.

14.2   ההתנהלות במהלך המסע

14.2.1   באחריות מנהל המשלחת לקיים את הנחיות הביטחון המפורטות בחוזר זה מהנחיתה ועד ההמראה.

14.2.2   באחריות מנהל המשלחת להקפיד ולקיים את לוחות הזמנים על פי התוכנית המאושרת.

14.2.3 באחריות מנהל המשלחת להקפיד על התנהגות נאותה של התלמידים, הן כיחידים, הן כקבוצה.

14.2.4   שינויים בלוח הזמנים או בקשות מיוחדות  אפשר להפנות לנציג קב"ט משרד החינוך בפולין. הבקשות יבדקו ויאושרו בכפיפות ליכולות האבטחה הישראלית והאבטחה המקומית (המשטרה הפולנית).

-     ככלל - ההתנהלות תהיה על פי התוכנית ולא יאושרו שינויים.

-     בקשות לשינויים עקב נסיבות שאינן באחריות המשלחת יטופלו לגופו של עניין.

-     האחריות לבקשות לשינויים היא של ראש המשלחת. אפשר להיעזר במדריך שהכין את התוכנית.

14.2.5   יש להישמע להוראות ולהנחיות של מאבטח המשלחת האחראי לביטחון המשלחת.

14.2.6   יש להישמע להוראות חפ"ק המשלחות וקב"ט המשלחות בפולין, הן בשגרת המסע, הן בעת חירום.

14.2.7   יש להישמע להנחיות ולהוראות קב"ט משרד החינוך, נציג המשרד בפולין.

14.2.8   מנהל המשלחת יצטייד בטלפון סלולארי פולני ויהיה זמין במהלך כל ימות המסע, כולל  בסופי שבוע, לשם קבלת הנחיות ועדכונים מהבייס המשותף.

14.3   הנחיות ביטחון בזמן המסע

א.    כללי

-     יש לוודא הימצאות רשימת טלפונים אצל מנהל המשלחת הכוללת את מספרי הטלפון  של בעלי התפקידים האלה:

-    מספרו של המאבטח הישראלי

-    מספרם של כל המדריכים

-    מספרו של המדריך הפולני (פיילוט)

-    מספרו של קב"ט משרד החינוך בפולין

-    מספרו של נציג מטה פולין

-    מספרה של שגרירות ישראל בוורשה.

-     יש לצייד את התלמידים במספר הטלפון של מנהל המשלחת, ברשימה הכוללת את שמות בתי המלון שבהם לנה המשלחת על-פי תאריכים, כתובות המלונות ומספרי הטלפון שלהם.

-     יש לוודא כי דרכוניהם של חברי המשלחת בתוקף וכי תוקפם לא יפוג בחצי השנה הקרובה.

-     אזרחים ישראלים בעלי אזרחות נוספת מחויבים להשתמש בדרכונם הישראלי בעת היציאה מהארץ ובעת חזרתם.

-     יש לוודא כי כל חברי המשלחת העבירו למנהל המשלחת לפני היציאה מן הארץ שני צילומים של העמודים בדרכון שבהם מצוינים פרטיהם ומופיעה תמונתם.

-     יש לוודא כי לא קיים "צו עיכוב יציאה מהארץ" במשטרת הגבולות לתלמיד שהוריו גרושים.

ב.     הטיסה ושדה התעופה

-     לפני היציאה לפולין יש לסמן את כל כבודת המשלחת על פי הנחיות משרד הקב"ט הארצי.

-     לאחר הנחיתה וביקורת הדרכונים יש לרכז את כל המשתתפים במשלחת ואת  כל הכבודה ולהמתין להנחיות המאבטח. מומלץ לנצל את זמן ההמתנה לצורך הליכה לשירותים.

-     יש לוודא הימצאותם של הדרכונים אצל התלמידים במהלך המסע, ובעיקר בעת העלייה והירידה מהמטוס ולקראת ביקורת הדרכונים.

-     יש לחלק את ציוד המשלחת (דגלים, ארגזים וכו') בין חברי המשלחת לצורך העמסתו על האוטובוס.

-     משלחות אשר מביאות עמן מזון כשר מחויבות לסמן מראש על גבי הארגזים את מועד השימוש ולהעמיסם על האוטובוס או רכב המנהלה בהתאם לתאריכים.

-     אפשר לצאת מאולם מסועי המזוודות ישירות לאוטובוסים רק לאחר קבלת אישור מנציג האבטחה. אין להחליף כסף או לגשת לשירותים לאחר היציאה מאולם המסועים.

-     יש למסור את הכבודה לנהג האוטובוס, אשר יעמיסו בפיקוח מחנך מלווה. אפשר לסייע לחברי המשלחת האחרים להעמיס את הציוד  או להמתין באוטובוס. אין להסתובב באזור חניית האוטובוסים.

-     אם זמן ההמראה הוא אחרי חצות, יש לפעול בהתאם למכרז הרלוונטי.

-     לא תאושר פעילות רצופה של מעל 18 שעות רצופות למשלחת.

ג.     התנועה הרכובה והרגלית

-     בכל אוטובוס יהיה תיק עזרה ראשונה וטלפון.

-     עלייה וירידה מהאוטובוס תהיה אך ורק לאחר קבלת אישור מהמאבטח ולאחר שיסרוק את האוטובוס.

-     המאבטח יבחר את מקום ישיבתו. מקום הישיבה של המאבטח הוא בדרך כלל לבדו, בספסל הראשון, בשל סיבות מבצעיות (תצפית, יכולת תגובה מהירה). יש לוודא כי המקום יהיה פנוי עבורו.

-     יש להקפיד כי לכל נוסע יהיה מקום ישיבה בפועל וכי כל הנוסעים יושבים במקומותיהם במהלך כל הנסיעה.

-     יש להקפיד על התנהגות הולמת בזמן הנסיעה ועל שמירה על הרכוש.

ד.     הליכה רגלית

-     יש לציין בלוח הזמנים הליכות מתוכננות.

-     בעת תנועה רגלית על ראש המשלחת להציב מבוגר מבין חברי המשלחת  בחלוץ ומבוגר נוסף במאסף.

-     ראש המשלחת ישתדל שהתנועה תהיה בגוש אחד עד כמה שאפשר.

-     יש להקפיד על חצייה בטוחה בכבישים גם במחיר של פיצול  הקבוצה משני צדי הכביש. יש לרכז את כל התלמידים טרם החצייה, כדי להימנע ממצב שבו חלק מהם חוצים ואילו היתר נותרים מאחור.

ה.    זמן חופשי

אפשר לקיים זמן חופשי בכפיפות למגבלות הרשומות להלן.

-     לפני הפיזור לזמן חופשי יקיים ראש המשלחת תדריך לכל חברי המשלחת ובו יפרט:

-    מהו השטח שבו מותר למשתתפים להיות

-    היכן יימצאו ראש המשלחת והמאבטח

-    היכן נקודת הריכוז ומתי על חברי המשלחת להתייצב בנקודה זו בתום הזמן החופשי.

-     אין לקיים זמן חופשי לאחר רדת החשכה, למעט במרכזי קניות מתוחמים (קניונים).

-     אין להיכנס לבארים או למקומות בעלי אופי שלילי ואין לאפשר רכישה של משקאות משכרים על ידי תלמידי המשלחת.

-     על חברי המשלחת להתנייד בקבוצות של שלושה לפחות.

-     אין ללבוש חולצות משלחת או חולצות בעלות סימני זיהוי ישראליים (כיתוב בעברית, יחידות צבאיות ישראליות וכד') ויש להשתדל ולהצניע סימני זיהוי יהודיים.

-     בפולין נמכרים חיקויי אקדחים הנראים אמתיים וכן אקדחים מעוקרים. יש להנחות את חברי המשלחת כי אין לרכוש אקדחים אלו בשל הסכנה שאחד מגורמי האבטחה לא יבחין כי מדובר בחיקוי. אם  חבר במשלחת נושא  אקדח מסוג זה יש להחרים את האקדח ולהשמידו.

-     אם תלמיד נעדר ולא התייצב בנקודת הריכוז, יש להמתין חצי שעה נוספת ולאחר מכן יש לנהוג על פי הוראות קב"ט משרד החינוך בפולין.

-     יש לעדכן באופן מיידי את המאבטח ואת קב"ט משרד החינוך בפולין בנוגע להיעדרות תלמיד.

-     אם לאחר שעה לא יימצא התלמיד, יש לשלוח מורה למלון המשלחת ולפנות את כל חברי המשלחת לאוטובוסים להמשך הפעילות המתוכננת.

-     אם לא יאותר התלמיד בבית המלון, יש להחיל נוהל חירום לאיתור התלמיד.

ו.     הנחיות ביטחון להתארגנות לחזרה ארצה

-     בערב האחרון יש לאסוף את חברי המשלחת ולתדרכם בהכנות הנדרשות לחזרה ארצה ולטיסה. התדרוך יתבצע על ידי ראש המשלחת ועל ידי המאבטח.

-     יש לוודא את הימצאות כרטיס הטיסה והדרכון בידי התלמידים.

-     יש לארגן את הכבודה תוך בדיקה יסודית של תכולתה.

-     יש לארגן את תיק היד לנשיאה במהלך היום  ובטיסה.

-     הכבודה תיסגר באזיקונים על ידי המאבטח בבוקר, טרם ההעמסה לאוטובוס.

-     אין לפתוח את יחידות הכבודה או את תאי המטען ביום האחרון עד לסיום הבדיקה הביטחונית בשדה התעופה.

ז.     ארגון הכבודה

-     בעת האריזה יש להקפיד על בדיקת תכולת הכבודה.

-     יש להקפיד על נעילת כל פתחי הכבודה במנעולים אישיים או באזיקונים אישיים.

-     יש להוריד את הכבודה בבוקר באופן אישי לנקודת הריכוז.

-     יש לקיים שמירה רצופה על הכבודה.

      תיק היד

-     אין להשאיר בתיקי היד תמיסות ונוזלים בנפח העולה על 100 סמ"ק.

-     אין להשאיר בכבודת היד צעצועים דמויי נשק.

-     אין להשאיר בכבודת היד כדורי אקדח/רובה, סכינים, אולרים, מכשירים חדים.

14.4   טיפול באירוע בטחוני

אם במהלך ביקור משלחת נוער בפולין יתרחש אירוע בטחוני חריג (אשר יוגדר על ידי קב"ט המשלחת) יעודכן נציג משרד החינוך בפולין באופן מיידי על ידי קב"ט המשלחות/חפ"ק.

הקב"ט הארצי של משרד החינוך ייכלל בשרשרת הדיווח ויעדכן את מטה פולין.

תהליך הטיפול באירוע בטחוני חריג בפולין:

-    דיווח על אירוע ביטחוני על ידי המאבטח למפקד הגזרה

-    העברת הדיווח על ידי מפקד הגזרה לקב"ט המשלחות

-    קב"ט המשלחות ידווח לקב"ט משרד החינוך בפולין או לנציג מטה בפולין בהתאמה.

-    קב"ט משרד החינוך יגיע למלון המשלחת לבצע תחקיר לאירוע החריג. לפי הצורך יתקיים התחקיר בשיתוף עם מפקד הגזרה.

-    קב"ט משרד החינוך ימלא דו"ח ראשוני של האירוע ותחקיר מפורט בטופס הקיים בתיקיית אירועים חריגים במחשב הנייד.

-    דו"ח תחקיר התלונה / האירוע יועבר לקב"ט משרד החינוך, לקב"ט המשלחות, למטה פולין ולמנהל מינהל החברה והנוער, הן בכתב, הן בטלפון.

 

15.  נספחים

נספח א': תנאי השירות ומסגרת העסקתם של עובדי ההוראה היוצאים למשלחות הנוער לפולין בתפקיד מורים מלווים או מדריכים

נספח ב': אתר מנהלת פולין ברשת[1]   בכל מקום בחוזר זה שמוזכר בו "מחנך מלווה" הכוונה היא גם ל"מדריך מלווה".

[2]   בכל מקום בחוזר זה שמוזכר בו "מחנך מלווה" הכוונה היא גם ל"מדריך מלווה".

[3]    שעתיים עם צוות המחנכים ו-8 שעות עם התלמידים, הכוללות שיחת תיאום ציפיות והעברת תכנים המתאימים לנושאי ההדרכה בעת הסיור בפולין.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעז/11(א), י' בתמוז תשע"ז, 04 ביולי 2017

 
   תאריך עדכון אחרון:  30/03/2018