education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

7. חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי

7.9 פעילות חברתית וקהילתית

7.9-8  נוהל האישור וההסדרה של מקומות הפעילות לתלמידים ב"תכניות המעורבות החברתית": התכניות "תעודת בגרות חברתית" ו"התפתחות אישית ומעורבות חברתית"

 

הוראה זו הועברה לאתר החדש של חוזרי מנכ"ל

למעבר להוראה  

 

מבוא

תמצית

סעיף זה מפרט את נוהל האישור וההסדרה של מקומות הפעילות לתלמידים במסגרת "תכניות המעורבות החברתית": התכניות "תעודת בגרות חברתית" ו"התפתחות אישית ומעורבות חברתית".

התכנית "תעודת בגרות חברתית" תתקיים עד התשע"ו בלבד ותימשך רק בבתי הספר שהיא פועלת בהם היום. התכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית" היא תכנית חובה לחטיבה העליונה והיא תנאי לקבלת תעודת בגרות. החל משנת הלימודים התשע"ה תחול התכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית" על כל תלמידי שכבת י', ועד שנת הלימודים התשע"ז היא תחול על כלל תלמידי החטיבה העליונה.

החוזר כולל את הקריטריונים לבחירת הארגון הקולט את התלמידים, את תנאי הסף שעל הארגון לעמוד בהם ואת ההנחיות לטיפול באישור ביטוחי הארגונים הקולטים בשתי התכניות. זאת כדי להבטיח את השגת המטרות והיעדים של התכניות ואת ביטחונם ואת בטיחותם של התלמידים. אין להפנות תלמידים לארגונים שלא עמדו בכל הקריטריונים הנדרשים, ובכלל זה ביטוח התלמידים.

סעיף זה מחליף את סעיף 7.9-7 בחוזר הוראות הקבע עב/6(א) באותו נושא. זאת בשל:

א.    החלת התכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית" כחובה וכתנאי לזכאות לתעודת בגרות;

ב.     עדכון ההנחיות לביטוח התלמידים: יצירת סולם דיפרנציאלי לביטוח צד ג' של מקומות הקליטה שהתלמידים מתנסים בהם, ובכלל זה הרשויות המקומיות.

התוקף: החל מ-13 ביולי 2014.

התחולה: החטיבות העליונות בכל מגזרי החינוך.

הסטטוס: החלפה.

חוזרים קודמים באותו נושא: סעיף 7.9-7 בחוזר הוראות הקבע עב/6(א), "התכניות 'מחויבות אישית' ו'תעודת בגרות חברתית' – נוהל  האישור וההסדרה של מקומות פעילות לתלמידים" – מבוטל.

 

חוזרים קודמים בנושאים קשורים

-     סעיף 7.9-2 בחוזר הוראות הקבע תשס/3(א), "מחויבות אישית – שירות לזולת – תכנית חינוכית-חברתית-קהילתית" –  בתוקף

-     סעיף 7.9-5 בחוזר הוראות הקבע סג/1(א), "מחויבות אישית – מעורבות בקהילה – זכאות להערכה בתעודת הבגרות" – בתוקף

-     סעיף 3.1-32 בחוזר הוראות הקבע סח/3(א), "תכנית ליבה מחייבת לשעות חינוך בכיתות ז'-י"ב לטיפוח השייכות, המימוש העצמי והמעורבות החברתית" – בתוקף

-     סעיף 7.9-6 בחוזר הוראות הקבע תשע/3(ב), "החינוך החברתי-ערכי-קהילתי בבית הספר העל-יסודי" – בתוקף

-     סעיף 3.1-47 בחוזר הוראות הקבע עד/7(ד), "החטיבה העליונה – ארגון הלימודים ותעודות הסיום" – בתוקף.

התפוצה: מנהלי בתי הספר העל-יסודיים, רכזי החינוך החברתי-קהילתי בבתי הספר,  רכזי "תעודת בגרות חברתית" ורכזי מעורבות חברתית. מנהלי מחלקות החינוך ומנהלי מחלקות הנוער ברשויות המקומיות, מפקחי מינהל החברה והנוער, המפקחים הכוללים ומנהלי התנדבות רשותיים בחינוך.

 

הגורם האחראי

א.    שם היחידה: אגף החינוך החברתי-קהילתי במינהל החברה והנוער

ב.     בעל התפקיד: מנהל האגף או המפקח על תכניות המעורבות החברתית

ג.     מספר הטלפון: 03-9180846

ד.    כתובת הדוא"ל: .gilida@education.gov.il

 

תוכן העניינים

1.       רקע

2.       מטרות "תכניות המעורבות החברתית"

3.       יעדי "תכניות המעורבות החברתית"

4.       הקריטריונים לבחירת ארגון הקולט תלמידים

5.       אישור עמידה בנוהל

6.       הנחיות לטיפול באישורי קיום ביטוחים מהארגונים הקולטים

7.       נספחים

נספח 1: אישור עריכת ביטוחים – גופים ארציים ומקומיים

נספח 2: אישור עריכת ביטוחים – רשות מקומית

נספח 3: בקשת ארגון קולט לאישור הפעלת תלמידים*

 

1.      רקע

אחת ממטרות החינוך הממלכתי היא לטפח מעורבות בחיי החברה הישראלית ובכלל זה נכונות לקבל תפקידים ולמלאם מתוך מסירות ואחריות, רצון לעזרה הדדית, לתרומה לקהילה ולהתנדבות וחתירה לצדק חברתי במדינת ישראל.

התכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית" מיועדת להוביל תהליכים של למידה משמעותית, להעצים את הלומד ולקדם מעורבות חברתית ואזרחית כחלק מתפיסה חינוכית כוללת של משרד החינוך. התכנית כוללת שלושה מרכיבים: שירות קהילתי משמעותי, תהליכים מובנים של עיבוד ההתנסות ורפלקציה ולימוד עיוני. הלמידה במסגרת התכנית היא פעילה וחווייתית, מבוססת על הגישה הפדגוגית של למידה מתוך שירות (service learning), בדרך אשר מעצימה את התלמידים ומעודדת אותם לאחריות אישית כלפי הקהילה והחברה וחותרת ליצירת חברה המושתתת על עקרונות של מוסר וסולידריות.

כדי להבטיח את ביטחונם ואת בטיחותם של התלמידים, וכן להבטיח עמידה בסטנדרטים ואת השגת המטרות והיעדים של התכניות הוחלט על קביעה מחדש של נוהל האישור וההסדרה של מקומות פעילות עבור  "תכניות המעורבות החברתית".

 

2.      מטרות "תכניות המעורבות החברתית"

2.1     לקדם את המוטיבציה של התלמידים למעורבות חברתית קהילתית ואזרחית ולמצוינות חברתית

2.2     להעניק מעמד של חשיבות ציבורית למעורבות ולפעילות של בני הנוער

2.3     לקדם את תפיסת המעורבות החברתית כאורח חיים.

 

3.      יעדי "תכניות המעורבות החברתית"

היעדים החינוכיים של "תכניות המעורבות החברתית" מנוסחים בחוזר הוראות הקבע  תשס/3(א), סעיף 7.9-2:

3.1     להציג לתלמיד את צורכי החברה שאינם יכולים לבוא על סיפוקם באמצעות השירותים הממוסדים ולטפח את הכרתו בחובתו לתרום מזמנו לסיפוקם

3.2     להדריך את התלמיד לקבל החלטות ערכיות בתחום חובותיו האישיות, החברתיות והלאומיות

3.3     לטפח אצל התלמיד מודעות לערכם של האחריות האישית, כושר ההתמדה והמסירות בעת מילוי תפקיד בכלל ובעת הגשת עזרה לזולת בפרט

3.4     לסייע לתלמיד להתמודד עם קשיים ועם כישלונות, להביאו להכיר בהיותם חלק לגיטימי מעשייה ולהדריכו איך לתכנן את צעדיו הבאים לאור הלקחים שהופקו

3.5     לשפר את התקשורת הבין-אישית של התלמיד עם הזולת הקרוב מתוך התחשבות בצרכיו וליצור היכרות עם הזולת הרחוק – הזר או השונה – והתייחסות נכונה אליו

3.6     לסייע לתלמיד לעמוד על נטיותיו, על יכולתו ועל מגבלותיו

3.7     לאפשר לתלמיד להכיר מגוון אפשרויות תעסוקתיות

3.8     לחזק את הרגשת השייכות של התלמיד לקהילתו.

 

4.      הקריטריונים לבחירת ארגון הקולט תלמידים

4.1     כללי

על  הארגון הקולט לעמוד ב-3 הדרישות המפורטות להלן:

4.1.1    על הארגון לקבל את אישור הרשות המקומית באשר לעמידה של הארגון הקולט בתנאי הסף המפורטים להלן. את אישור הרשות המקומית עליו להעביר למנהל  ההתנדבות הרשותי בחינוך, או, לחלופין, ברשות שאין בה בעל תפקיד זה, לרכז המעורבות הבית-ספרי.

4.1.2    על הארגון למנות איש קשר מטעמו שיעבוד בתיאום עם מנהל ההתנדבות הרשותי בחינוך ועם רכזי המעורבות החברתית בבתי הספר.

4.1.3    על הארגון לחתום על התחייבותו לפעול על פי ההנחיות בחוזר זה.

4.2     תנאי הסף שעל הארגון הקולט לעמוד בהם

4.2.1    על הארגון הקולט להיות גוף משפטי מאוגד, הרשום ברשם רשמי בארץ, או גוף סטטוטורי.

4.2.2    על הארגון הקולט להיות עוסק מורשה/מלכ"ר, בעל רישיון עסק בתוקף לגבי גופים או מקומות שבהם הדבר נדרש על פי דין.  

4.2.3    אם הארגון הקולט הוא עמותה, עליו להיות בעל אישור תקף לשנה השוטפת על ניהול תקין מטעם  רשם העמותות.

4.2.4    על התכנית המוצעת על ידי הארגון הקולט לעמוד בכל הקריטריונים החינוכיים והפדגוגיים שנקבעו על ידי משרד החינוך.

4.2.5    על הארגון להציע תחום פעילות המתקיים לאורך כל השנה בהיקף הנדרש בכל אחת מתכניות המעורבות החברתית ("תעודת בגרות חברתית" ו"התפתחות אישית ומעורבות חברתית")

4.2.6    על הארגון להציע לבית הספר תחומי פעילות במסגרתו הדורשים אחריות ועקביות המתאימים לנוער בשלב ההתבגרות והמאפשרים חוויה של נתינה ומתן ביטוי לכישוריו השונים של התלמיד ולאישיותו. לפיכך הארגון הקולט חייב להעביר למנהל ההתנדבות הרשותי בחינוך את רשימת מקומות הפעילות ואת הגדרת התפקידים שיוטלו על התלמידים האמורים להיקלט בארגון .

4.2.7    על הארגון הקולט להעביר את כללי הבטיחות הנהוגים במקום ואת כללי הבטיחות הספציפיים אשר יחולו על התלמידים  למנהל ההתנדבות הרשותי בחינוך ולרכזי  המעורבות הבית-ספריים.

4.2.8    פעילות המתקיימת בבתים פרטיים ובמרחב הרשותי (ליווי קשיש, ליווי ילד) תיעשה בתיאום עם המחלקה לשירותים חברתיים או עם ארגון רלוונטי אחר. הפעילות תתקיים בזוגות.

4.2.9    בפעילות עם בעלי חיים יש להציג אישור להפעלת המקום מהווטרינר העירוני.

4.2.10  כלל האישורים המפורטים לעיל יועברו על ידי מנהל ההתנדבות הרשותי בחינוך למפקח הרשותי ממינהל החברה והנוער במחוז לאישור סופי.

4.2.11  אם הארגון הקולט הוא גוף ארצי, בעל יחידות קצה המפוזרות על פני כל הארץ, יבוצע תהליך האישור, ובכלל זה הביטוח, באמצעות הנהלת המטה של הארגון הקולט מול מטה מינהל החברה והנוער (ראה את רשימת מקומות ההתנסות בתכנית ההתפתחות האישית והמעורבות החברתית-קהילתית המאושרים על ידי מינהל החברה והנוער באתר המינהל, /EducationCMS/Units/Noar/TechumeiHaminhal/ ChinuchChevrathi/hitnasut.htm).  

4.2.12  מקומות פעילות השייכים למשרדי ממשלה יעבירו למטה המשרד ולמינהל החברה והנוער את הנהלים הנהוגים במשרדם והחלים עליו, וכן את הנהלים הספציפיים שיחולו על התלמידים. איש הקשר יהיה בעל התפקיד שימונה על ידי המשרד הממשלתי לצורך זה (בנושא הביטוח ראה בס"ק 6 להלן).

4.2.13  על הארגון הקולט להתחייב לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בנספחים 1 ו-2 להלן על כל הכיסויים והתנאים הנדרשים בהם. לאחר קבלת אישור מאת המפקח הרשותי  ממינהל החברה והנוער במחוז יהיה רשאי  מוסד החינוך לשלוח תלמידים לארגון הקולט.

4.2.14  על הארגון להגדיר באופן ברור את המשימות המוטלות על התלמידים ואת אופן הכנתו של סגל העובדים לקליטת התלמידים.

4.2.15  על הארגון לדאוג לחשיפת הפעילות בימים המיוחדים לכך בבית הספר.

4.2.16  על הארגון לקיים מערך מובנה של הכשרה וליווי מקצועי של התלמיד לקראת קבלת התפקיד בארגון הקולט.

4.2.17  על הארגון הקולט לקיים פיקוח רצוף על נוכחותו של התלמיד ועל פעילותו.

4.2.18  על הארגון לתת לבית הספר דוח מעקב והערכה של פעילות התלמיד לפחות פעמיים בשנה, לקראת ערבי הורים וקבלת תעודה.

4.2.19  על הארגון הקולט להמציא אישורים מתאימים בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין, התשס"א–2001.

4.2.20  על הארגון הקולט להיות בעל אישורים מתאימים להפעלתו על פי דרישות החוק (רישוי עסקים וכד').

 

4.3     איש קשר

4.3.1    מינוי איש קשר

הארגון הקולט תלמידים ימנה איש קשר בעל יכולת טובה ליצירת קשר עם בני נוער ועם בעלי התפקידים בבתי הספר וברשות, והוא ינהל קשרי עבודה שוטפים עם רכז המעורבות הבית-ספרי ועם מנהל ההתנדבות הרשותי.

4.3.2    תפקידי איש הקשר

א.    על איש הקשר לפעול על פי המטרות החינוכיות של התכנית.

ב.     עליו להשתתף בהשתלמויות מטעם הרשות המקומית לקראת קבלת התלמידים ולעמוד בקשר עם הרכז הבית-ספרי ועם מנהל  ההתנדבות הרשותי.

ג.     עליו לרכז מידע על הצרכים של הארגון הקולט ולבנות לוח עיסוקים מפורט לתלמיד בהתאם לצרכים אלה.

ד.     עליו לשבץ את התלמידים לתפקידי הפעילות בארגון.

ה.    עליו להכשיר את התלמידים לפני תחילת הפעילות ולקיים במהלך השנה הנחיה אישית או קבוצתית לפחות פעם בחודש ולתת מענה לקשיים העולים במהלך השנה, או, לחלופין, למנות בעל מקצוע בארגון שיפעיל את תכנית ההכשרה של המתנדבים.

ו.     עליו לרכז את המידע על הפעילות השוטפת של התלמידים ולדווח עליו לרכז הבית-ספרי/הרשותי.

ז.     עליו להעביר חוות דעת לידי הרכז הבית-ספרי על ההתנסות המעשית של התלמיד ובה התייחסות לנקודות האלה: התמדה, אחריות ויזמה בביצוע המשימות; נוכחות ואיחורים.

ח.    עליו להתאים, בשיתוף עם רכזי התכניות "תעודת בגרות חברתית" ו"התפתחות אישית ומעורבות חברתית", את ההכשרה לתלמידים.

 

4.4     התחייבות הארגון הקולט כלפי בית הספר

4.4.1    הארגון יקיים מערך שיקלוט את התלמידים וידריכם, כמפורט להלן:

א.    איש הקשר של הארגון יכין את סגל העובדים שלו לקליטת התלמידים.

ב.     איש הקשר יכין חומר הדרכה שיציג את פעילותו של הארגון לתלמידים בתחילת השנה,  ב"ימי המוקד".

ג.     איש הקשר יגדיר באופן ברור את המשימות המוטלות על התלמיד במסגרת הפעילות בארגון.

4.4.2    הארגון יקיים קשר רציף עם בית הספר, כמפורט להלן:

א.    הארגון יקיים פיקוח רצוף על נוכחותו של התלמיד.

ב.     הארגון יאפשר לצוות בית הספר, לנציגי הרשות המקומית ולמפקח מינהל החברה והנוער ביקורים במקום הפעילות של התלמידים.

ג.     הארגון יעריך את התלמידים הפועלים במסגרתו לפחות פעמיים בשנה, לקראת ערבי הורים וקבלת תעודה.

 

5.      אישור עמידה בנוהל

5.1     על הארגונים הקולטים המקבלים תלמידים לפעילות להיות רשומים ומאושרים על ידי מינהל החברה והנוער במחוזות. ארגונים המבקשים אישור להפעלת תלמידים יפנו עד חודש מרס למנהל ההתנדבות הרשותי ולמפקח הרשותי של מינהל החברה והנוער במחוז. האישור יינתן עד חודש מאי כדי לאפשר את התארגנות בתי הספר לשנת הלימודים הבאה. יש לחדש את האישור כל שנה.

5.2     משרד החינוך יפרסם מדי שנה מודעה בערוצי התקשורת בדבר הנוהל להגשת הבקשות לאישור, כמקובל.

5.3     על מנהל ההתנדבות הרשותי בחינוך לעדכן ולאשר מחדש מדי שנה את רשימת הארגונים המאושרים לפעול ולפרסם אותה באמצעי הפרסום המקובלים ברשות ו/או באתר אינטרנט רלוונטי. 

 

6.      הנחיות לטיפול באישורי קיום ביטוחים מהארגונים הקולטים

6.1     על פי תנאי הסף ב-4.2.13, יידרשו הארגונים המעוניינים לקלוט תלמידים לתכנית להחתים את חברת הביטוח שלהם בטופס המובא בנספח 1 או 2, "אישור עריכת ביטוחים", על כל הכיסויים והתנאים הנדרשים בו.

6.2     הארגונים הקולטים נחלקים ל-3 סוגי גופים:

6.2.1    הגופים הממשלתיים

הגופים המפורטים להלן מכוסים על ידי הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת "ענבל", חברה לביטוח בע"מ, ואין צורך לדרוש מהם אישור עריכת ביטוח:

·     משרד הרווחה: המוסדות צופיה, מסילה, נווה חורש, גיל עם, אחווה, נוף הרים, בית הנער, יסמין, מצפה ים, אל בוסתן, נעורים, טללים, כפר נחמן, שקמה, לבצלר, נווה חורש, נופים, עתידות, רוחמה, מפתן בית ליד, מפתן טבריה, מפתן מגדל העמק, מפתן קריית ים, מפתן ראש העין, מעון נכים סן סימון ומעון נכים נתניה.

·     משרד הבריאות: בתי החולים שיבא, וולפסון, אסף הרופא, רמב"ם, בני ציון, איכילוב, נהריה, פורייה, צפת, הלל יפה, ברזילי, כפר שאול, איתנים, באר יעקב, פרדסיה, שוהם, מזרע, נס ציונה, ראשון לציון, שער מנשה, שמואל הרופא, אברבנאל, פסיכיאטרי טירת הכרמל, פסיכיאטרי באר שבע וגריאטרי נתניה וכל לשכות הבריאות של משרד הבריאות והמעבדות המופעלות על ידו.

·     המשרד לביטחון-פנים: המשמר האזרחי והרשות הארצית לכבאות והצלה.

6.2.2    הגופים הרשותיים

הרשויות והמועצות המקומיות יידרשו להחתים את חברות הביטוח המבטחות אותן בטופס המובא בנספח 2, "אישור עריכת ביטוחים – הרשות המקומית".

6.2.3    הגופים הארציים והמקומיים

גופים ארציים כגון מד"א, עמותות, אגודות, רשתות, תנועות נוער וכד', וכן גופים מקומיים כגון בעלויות עמותות וארגונים פרטיים, יידרשו להחתים את חברות הביטוח המבטחות אותם בטופס המובא בנספח 1, "אישור עריכת ביטוחים – גופים ארציים ומקומיים".

כדי להתאים את דרישות הביטוח של הגוף הקולט בסעיף "ביטוח אחריות כלפי צד שלישי" שבנספח 1 ולקבוע את רמת הסיכון בכל סוג של משימות המוטלות על התלמידים בגופים הארציים הקולטים נדרש ממטה מינהל החברה והנוער לפעול כמפורט להלן, בשיתוף המטה של הגוף הארצי, ובגופים המקומיים הקולטים נדרש מהרכז הבית-ספרי/מהמנהל הרשותי לפעול כמפורט להלן, בשיתוף איש הקשר של הגוף:

א.    עליהם לאפיין את סוג הפעילות הנדרש מהתלמידים, בהתאם להגדרת המשימות המוטלות על התלמידים, כפי שנדרש מהגוף הקולט בתנאי הסף.

ב.     עליהם לרשום במקום המיועד בנספח את פרטי הגוף הקולט ואת סכום גבול האחריות בסעיף "ביטוח אחריות כלפי צד שלישי" על פי ההגדרות המפורטות בהמשך.

ג.     עליהם לדרוש מהגוף הקולט להחתים את חברת הביטוח שלו ולהחזירו למנהל ההתנדבות הרשותי/לרכז הבית-ספרי.

סכום גבול אחריותו החוקית של הגוף הקולט ייקבע על פי רמת הסיכון בכל סוג של משימות המוטלות על התלמידים, כמפורט להלן:

-     10 מיליון ש"ח: גופים שהפעולה בהם היא בעלת אופי מבצעי, כגון מד"א 

-     5 מיליון ש"ח: גופים שהפעולה בהם היא בעלת אופי של פעילות גופנית בשטח, כגון פעילות בתנועות נוער, פעילות מד"צים, הדרכה באגודות ספורט, חלוקת מזון למשפחות, הפעלת בית קפה לנוער, סיירת תיקונים בבתי קשישים, בנייה וטיפול בגינה קהילתית

-     3 מיליון ש"ח: גופים שהפעולה בהם היא בעלת אופי של הדרכה וחונכות הפועלים בתוך מבנים כגון חונכות אישית ופעילות בצהרונים.

-     2 מיליון ש"ח: גופים שהפעולה בהם היא בעלת אופי משרדי, כגון קו סיוע טלפוני, ספרייה, ארכיון עירוני וחנות יד שנייה עירונית.

6.3     אין להפנות תלמידים לארגון ללא אישור עריכת ביטוחים חתום על ידי המבטח.

 

* בוצע תיקון בנספח 3 בתאריך 19.11.2014. בסעיף 4 נוסף המשפט המאשר "קבלת כללי הבטיחות במקום" במקום "אישור ממונה הבטיחות".


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעד/11(א), ט"ו בתמוז התשע"ד, 13 ביולי 2014

 
   תאריך עדכון אחרון:  16/02/2019