education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

8. עובדי הוראה ועובדי חינוך

8.5 תנאי שירות

8.5-53  נוהל אישור היעדרות בשכר וללא שכר בשל נסיעה לחו"ל בחינוך הרשמי ובבעלויות

 

תוקף ההוראה: החל מ-1 בספטמבר 2016

תאריך הפרסום: כ"ח באב התשע"ו, 1 בספטמבר 2016

התחולה: כלל עובדי ההוראה בחינוך הרשמי ובמוסדות החינוך המוכרים שאינם רשמיים הפועלים מכוח רישיון הפעלה ממשרד החינוך.

תמצית ההוראה: בהוראה זו מפורטים הנהלים לאישור היעדרות של עובדי הוראה בשל נסיעה לחו"ל בשכר ושלא בשכר בחינוך הרשמי ובבעלויות. הנהלים מתייחסים לעובדי ההוראה שרשאים להגיש בקשה, למשך ההיעדרות האפשרי, לנוהלי הגשת הבקשה ולתבחינים שבגינם תאושר ההיעדרות.

שינויים מהוראה קודמת/מהוראות קודמות באותו נושא:

בהוראה זו מפורטות ההיעדרויות בשכר ושלא בשכר אשר בגינן עובדי הוראה בחינוך הרשמי ובבעלויות רשאים להגיש בקשה, מפורט נוהל הגשת בקשה להיעדרות במהלך שנת הלימודים לעובדי הוראה בבעלויות, וכן נוספה הבהרה בנוגע לתשלום שכר בגין ימי היעדרות.

הוראות קודמות שהוראה זו מבטלת:

-     סעיף 8.5-30 בחוזר הוראות הקבע סד/7(א), "נוהל אישור חופשה בשכר לצורך נסיעה בתפקיד"

-     סעיף 8.5-5 בחוזר הוראות הקבע נט/8(א), "נוהל אישור חופשה בשכר לעובדי הוראה"

-     סעיף 8.5-12 בחוזר הוראות הקבע ס/8 (א), "היעדרות של עובדי הוראה מימי לימודים – הבהרה".        

הגורם האחראי: אגף בכיר כוח אדם בהוראה

א.         שם היחידה: תחום תנועת עובדי הוראה

ב.         בעל התפקיד: סגן מנהל אגף בכיר כוח אדם בהוראה

ג.          מספר הטלפון: 02-5604747/8

ד.         כתובת הדוא"ל: daliami@education.gov.il.

 

תוכן העניינים

1.          נסיעה בתפקיד בשכר בחינוך הרשמי ובבעלויות

2.          היעדרויות  ללא שכר במהלך שנת הלימודים בחינוך הרשמי ובבעלויות

נספח א':  טופס בקשה להיעדרות של עובד הוראה בחינוך הרשמי לצורך נסיעה לחו"ל במהלך שנת הלימודים

נספח ב': טופס בקשה של עובד הוראה בבעלות להיעדרות ללא שכר לצורך נסיעה לחו"ל  במהלך שנת הלימודים

נספח ג': טופס בקשה לנסיעה בתפקיד של עובד הוראה בחינוך הרשמי בשכר במהלך שנת הלימודים

נספח ד': טופס בקשה לנסיעה בתפקיד בשכר של עובד הוראה בבעלות במהלך שנת הלימודים

 

 

1.     נסיעה בתפקיד בשכר בחינוך הרשמי ובבעלויות

1.1     כללי

1.1.1   ככלל לא תאושר היעדרות בשכר לצורך נסיעה לחו"ל בתפקיד לעובד-הוראה באמצע שנת הלימודים.

1.1.2   במקרים שיפורטו להלן, עובד ההוראה רשאי להגיש בקשה לנסיעה בתפקיד בשכר במהלך שנת הלימודים (להלן "בקשה"). בקשות אלו יידונו בוועדה במטה.

1.1.3   למען הסר ספק, לא תותר היעדרות בשכר בשל השתתפות באירועים משפחתיים/חברתיים בארץ או בחו"ל.

 

1.2     רשאים להגיש בקשה

1.2.1    על מגיש הבקשה למלא אחר התנאים  המצטברים האלה:

1.2.2    עובד הוראה קבוע המלמד במוסד חינוך רשמי (ובכלל זה גם מורה בתפקיד הדרכה) ו/או במוסד חינוך של "בעלות" (מעסיק שאינו משרד החינוך), המועסק  כעובד הוראה לפחות 3 שנים  בסמיכות וברציפות לפני הגשת הבקשה, ולא פחות מ-6 חודשי עבודה בפועל בכל שנת לימודים, בהיקף  עבודה שלא יפחת משליש משרה (הוועדה תתחשב באורך שירותו של עובד ההוראה המגיש את הבקשה ותיתן עדיפות למבקש  שתקופת שירותו ארוכה  יותר).

1.2.3    עובד הוראה שלא נעדר לרגל נסיעה בשכר או ללא שכר, בין בתפקיד ובין מטעמים אישיים, בשתי שנות העבודה האחרונות שלפני הגשת הבקשה, למעט מקרים חריגים שבהם הוועדה רשאית להחליט אחרת.

מנהלי בתי ספר ו/או מנהלי משלחת יהיו רשאים להגיש בקשה גם אם יצאו לליווי משלחת בשנתיים האחרונות. על מנהל משלחת לפולין  לצרף לבקשה את תעודת "היתר לניהול משלחות בני נוער בפולין" מטעם משרד החינוך.

הערה: עובד הוראה אשר נעדר בימי חופשת בית הספר לא ייחשב כמי שמיצה את זכותו להיעדרות בשכר כאמור בסעיף 1.2.2 לעיל.

למען הסר ספק, הזכות להיעדרות בימי פעילות של בית הספר תחשב כמיצוי הזכות להיעדר גם אם ההיעדרות היא ביום חופשי של  עובד ההוראה.       

 

1.3     משך החופשה בשכר

1.3.1    משך החופשה בשכר לא יעלה על 15 ימי עבודה (ימי עבודה בשבוע עבודה של מוסד החינוך ולאו דווקא ימי העבודה של עובד  ההוראה).

 

1.4     חובות והתחייבויות

1.4.1   עובד הוראה אשר אושרה בקשתו לנסיעה בשכר לתקופה של 10 ימי עבודה או יותר יתחייב בכתב לפני יציאתו כי עם שובו מהנסיעה המאושרת ימשיך וילמד עד סוף שנת הלימודים. 

 

1.5.    תשלום השכר בגין ימי ההיעדרות

1.5.1    השכר במהלך ההיעדרות לא יעלה על השכר בהיקף של משרה אחת (עד 100% משרה).

1.5.2    תשלום השכר עבור זמן הנסיעה בתפקיד המאושרת על ידי הוועדה ידווח כתשלום על היעדרות  מאושרת בשכר.

1.5.3   אפשר יהיה להקצות גמול ליווי לתלמידים בגין פעילות חוץ בית ספרית לעובד הוראה היוצא במסגרת משלחת  מאושרת על ידי המשרד, הן במהלך שנת הלימודים, הן בפגרות, בכפיפות למכסת הגמולים השנתית הניתנת לבית הספר.

1.5.4   עובד הוראה שהצהיר בבקשתו כי יש גורם אחר המשלם את שכרו בגין תקופת היעדרותו בחו"ל לא יוכל לבקש שכר גם מהמשרד בגין אותה תקופה.

1.5.5    למען הסר ספק מובהר כי עובד הוראה המתלווה לבן/בת זוג שאושרה לו/לה נסיעה בשכר, לא יהיה זכאי לנסיעה בשכר, אך יידרש לקבל אישור נסיעה במסגרת חופשה ללא שכר.

 

1.6     נוהל הגשת בקשה להיעדרות של עובדי הוראה מימי לימודים בשל נסיעה לחו"ל בתפקיד תמורת שכר במוסדות החינוך הרשמי

1.6.1  הסמכות לדון באישור נסיעה בשכר בתפקיד כלשהו  לכל תקופה שהיא מצויה בידי הוועדה לנסיעות בתפקיד בראשות מנהל האגף הבכיר לכוח  אדם בהוראה.

1.6.2    עובד ההוראה יגיש את הבקשה לתחום כוח אדם בהוראה במחוז  שאליו הוא משתייך לפחות חודשיים לפני המועד הנקוב בבקשה. בקשה שתוגש מאוחר יותר - לא תידון.

1.6.3    הבקשה תועבר למנהל  המוסד החינוכי שבו מועסק עובד ההוראה לשם קבלת חוות דעת.

1.6.4   אם חוות הדעת של המנהל תהיה חיובית, היא תועבר למפקח שיחווה את דעתו עליה תוך התייעצות עם מנהל המוסד החינוכי שהמורה עובד בו.

1.6.5   מנהל המחוז יחווה גם הוא את דעתו על הבקשה, תוך התייחסות לחוות דעתו של המפקח על המוסד החינוכי שהעובד מועסק בו, ויעביר אותה לאגף הבכיר לכוח אדם בהוראה.

1.6.6    אין בחוות הדעת של מנהל המחוז והפיקוח כדי לשמש אישור לנסיעה בשכר.

1.6.7   לבקשה יש לצרף הזמנה של הגוף המזמין ותכנית מפורטת של הנסיעה לחו"ל שהוכנה על ידי הגוף המארגן.

1.6.8    לעובד הוראה אשר קיבל אישור לנסיעה במסגרת חופשה ללא שכר לא תאושר נסיעה בשכר בגין אותה תקופה.

1.7     נוהל הגשת בקשה להיעדרות במהלך ימי הלימודים של עובדי הוראה בבעלויות בשל נסיעה לחו"ל בתפקיד ובשכר

1.7.1    אישור היעדרות בשכר לצורך נסיעה בתפקיד לכל תקופה שהיא לא יינתן אלא לאחר שהמפקח הכולל על המוסד החינוכי בחן את הבקשה ואישר אותה.

1.7.2   עובד ההוראה יגיש את הבקשה למנהל בית הספר לשם קבלת חוות דעתו.   אם חוות הדעת חיובית, היא תועבר לממונה בבעלות אשר יחליט אם לאשר  את הבקשה אם לאו. אם הממונה בבעלות יאשר את הבקשה היא תועבר למפקח על בית הספר לאישור סופי. אם הבקשה  מוגשת על ידי מנהל בית הספר, נדרש אישור הממונה בבעלות וכן אישור המפקח.

1.7.3    אם הממונה בבעלות לא אישר את הנסיעה, אין להעביר אותה למפקח, שכן  המפקח מנוע מאישור הבקשה אם הממונה בבעלות  לא אישר אותה.            

1.7.4    על הבקשה להיות מוגשת לכל המאוחר חודשיים ימים לפני הנסיעה המתוכננת. הבקשה תועבר למפקח לפחות חודש ימים טרם הנסיעה. בקשה שתוגש  לאחר מכן לא  תטופל. 

1.7.5    יש לצרף לבקשה את התכנית המפורטת של הנסיעה לחו"ל כפי שהוכנה על ידי הגוף המארגן ו/או הזמנה של הגוף המזמין.

1.7.6    האחריות להעברת הבקשה אל מנהל בית הספר לחוות דעתו ולאחר מכן אל  הממונה בבעלות לאישורו ולבסוף אל המפקח לאישורו הסופי היא של העובד. אם מגיש הבקשה הוא מנהל, עליו להעביר את בקשתו לממונה בבעלות ולאחר מכן למפקח.

1.7.7  לעובד הוראה שאושרה בקשתו להיעדרות ללא שכר - לא תאושר נסיעה בתפקיד בשכר בגין אותה תקופה.

           הבקשה להיעדרות, חוות הדעת של מנהל בית הספר ואישור המפקח  יהיו בכתב, על גבי  הטופס הנספח לחוזר זה.

 

1.8.    פירוט הנסיעות בתפקיד בשכר שבגינן עובד הוראה בחינוך הרשמי ובבעלויות רשאי להגיש בקשה  

1.8.1   השליחות היא בעלת זיקה ישירה לתפקידו של עובד ההוראה במערכת החינוך והיא הוגדרה כחלק מהעבודה השנתית של בית הספר או כחלק מתכנית הפעילות החינוכית של עובד ההוראה בבית הספר, והיא יזמה של משרד החינוך או יזמה המשותפת למשרד ולגורם נוסף.

1.8.2   הנסיעה היא במסגרת משלחות היוצרות קשר חינוכי בין ישראל לתפוצות ומאושרות על-ידי משרד החינוך על פי התנאים האלה (במצטבר): 
א.  עובד ההוראה הנוסע ללא תלמידים או המלווה משלחת תלמידים עושה זאת למטרה של לימודים והגברת שיתוף הפעולה בין מערכת החינוך למסגרות חינוכיות ייחודיות בתפוצות 

            ב. עובד ההוראה משתתף במשלחות  המאורגנות על ידי האגף הבכיר  לקשרי חוץ ואונסקו של משרד החינוך במסגרת הסכמים בין-לאומיים  של משרד החינוך. 

           ג. עובד ההוראה הוזמן באופן רשמי על ידי מארגן כנס בין-לאומי לשמש מרצה באחד מן הכנסים הבין-לאומיים בחו"ל בתחום הקרוב לתחומי התמחותו או תפקידו. במסגרת זו לא ייכלל עובד הוראה שהשתתפותו  בכנס אינה פעילה.  

           לפיכך נדרש כי שם המשתתף יופיע בתכנית הכנס והשתתפותו בכנס תוגדר ותאושר כהשתתפות פעילה על ידי המזמין.

          ד. עובד ההוראה נוסע לחו"ל לצורך ייצוג לאומי  בספורט.

          ה.  הנסיעה היא במסגרת  ליווי קבוצת תלמידים לפולין.

1.9     התנאים המוקדמים לאישור הנסיעה (במצטבר)

1.9.1    נסיעת המשלחת היא חלק מתכנית הלימודים השנתית של בית הספר ושיאו של תהליך לימודי-חינוכי-חברתי.

1.9.2    עובד ההוראה מלווה קבוצת תלמידים הלומדים בבית-ספרו בלבד, אלא אם  אושר אחרת על ידי מינהל החברה והנוער.

הערה: אם הנסיעה היא לעובדי הוראה בחינוך הרשמי – הסעיפים הקטנים א'-ג' יידונו בפני הוועדה בראשות מנהל אגף בכיר לכוח אדם בהוראה, הסעיפים ד'-ה' יידונו בפני מנהל המחוז הרלבנטי או על-ידי ועדה מחוזית בראשות מנהל המחוז (ולא בפני הוועדה באגף בכיר לכוח אדם בהוראה).

 

2.     היעדרויות ללא שכר במהלך שנת הלימודים בחינוך הרשמי ובבעלויות

2.1     נוהל היעדרות ללא שכר בחינוך הרשמי במהלך שנת הלימודים

2.1.1    חובה על כלל עובדי ההוראה במערכת החינוך להיות נוכחים במוסדות החינוך בכל ימי הלימודים כפי שנקבעו בלוח שנת הלימודים.

2.1.2    לא תותר היעדרות בשל השתתפות באירועים משפחתיים/ חברתיים בארץ או בחו"ל.

2.1.3    בקשות חריגות להיתר היעדרות עד להיקף של 5 ימי לימוד בתקופת הלימודים מסיבות של נסיעה לחו"ל בגין אבל או שמחה הקשורים לקרוב משפחה מדרגה ראשונה (ובכללן  סבים  וסבתות) יידונו על ידי מנהל המחוז. בקשות חריגות אחרות תוגשנה בכתב  בצירוף נימוקים על-ידי עובד ההוראה  אל המפקח על בית הספר באמצעות מנהל בית הספר. המפקח יחווה את  דעתו על הבקשה ויעביר אותה אל הנהלת המחוז לשם קבלת אישור. הבקשה, חוות  הדעת והאישורים  יהיו על גבי טופס כדוגמת הטופס בנספח לחוזר זה.

2.1.4    אפשר לאשר חופשה ללא תשלום לצורך קיום מצוות החאג', בתנאי שלא יצא באותה עת יותר ממורה אחד מבית הספר, ובתנאי שאותו מורה לא קיים מצווה זו קודם לכן.

בקשה לאישור יציאתם של שני מורים מאותו בית ספר תובא לדיון בפני ועדת חריגים במחוז בשיתוף מנהל בית הספר, מנהל המחוז והמפקח הכולל. במקרים חריגים שבהם מתבקשת בקשה החורגת מהמפורט לעיל, היא תובא  לדיון  בפני מנהל אגף בכיר לכוח אדם בהוראה.

למען הסר ספק, קיום "אלעומרה" - העלייה לרגל למכה, לא תאושר במהלך שנת הלימודים, אלא במהלך חופשות החורף, האביב והקיץ, בהתאם ללוח החופשות והחגים לבתי הספר הערביים.  

2.1.5    עובד הוראה  אינו רשאי להיעדר מבית הספר אם לא קיבל אישור על היעדרות.

2.1.6   לא יינתן אישור על היעדרות בדיעבד.

2.1.7   הפרת האמור בסעיף זה תיחשב עברת משמעת.

 

2.2     נוהל היעדרות ללא שכר במוסדות חינוך בבעלויות במהלך שנת הלימודים

2.2.1    חובה על כלל עובדי ההוראה במערכת החינוך, ובכלל זה העובדים         המועסקים בבעלויות על מוסדות חינוך (כדוגמת רשויות מקומיות, רשתות חינוך ותאגידים אחרים), להיות נוכחים במוסדות החינוך בכל ימי הלימודים כפי  שנקבעו בלוח שנת הלימודים.

2.2.2    לא תותר היעדרות בשל השתתפות באירועים משפחתיים/ חברתיים בארץ או בחו"ל.

2.2.4   בקשות חריגות להיתר היעדרות עד היקף של 5 ימי לימוד בתקופת לימודים מסיבות של נסיעה לחו"ל בגין אבל או שמחה הקשורים לקרוב משפחה מדרגה ראשונה (ובכללן סבים וסבתות) וכן בקשות חריגות אחרות, תוגשנה מנומקות בכתב על ידי עובד ההוראה  לממונה בבעלות באמצעות  מנהל בית הספר, ולאחר קבלת אישורו של המפקח הישיר (ראה נספח להלן), כמפורט להלן:

           מנהל המוסד החינוכי יחווה את דעתו על הבקשה ויעבירה בהקדם האפשרי אל הממונה בבעלות (להלן: הממונה). אם הממונה יאשר את ההיעדרות,  תועבר הבקשה לאישורו הסופי של מפקח בית הספר. אם החלטת הממונה שלילית, לא יאשר המפקח את הבקשה.

           אם המנהל  מגיש בקשה להיעדרות, הוא יעביר את בקשתו אל הממונה בבעלות ולאחר קבלת האישור יעבירה אל המפקח לאישורו. 

המפקח יחווה את דעתו על הבקשה ויעביר אותה אל הנהלת המחוז לשם קבלת אישור. הבקשה, חוות הדעת והאישורים  יהיו על גבי טופס כדוגמת הטופס בנספח לחוזר זה.

2.2.5    אפשר לאשר חופשה ללא תשלום לצורך קיום מצוות החאג', בתנאי שלא יצא באותה עת יותר ממורה אחד מבית הספר, ובתנאי שאותו מורה לא קיים  מצווה זו קודם לכן.

          בקשה לאישור יציאתם של שני מורים מאותו בית ספר תובא לדיון בפני ועדת חריגים במחוז בשיתוף מנהל בית הספר, מנהל המחוז והמפקח הכולל.

          במקרים  חריגים שבהם מתבקשת בקשה החורגת מהמפורט לעיל, היא תובא לדיון  בפני מנהל אגף בכיר לכוח אדם בהוראה.

למען הסר ספק, קיום "אלעומרה" - העלייה לרגל למכה, לא תאושר במהלך שנת הלימודים,  אלא במהלך חופשות החורף, האביב והקיץ בהתאם ללוח החופשות והחגים לבתי הספר הערביים.

2.2.6    האחריות להעברת הבקשה לממונה בבעלות לאחר קבלת חוות דעת המנהל ולאחר מכן להעברת הבקשה המאושרת אל המפקח לאישורו היא על עובד ההוראה. אם המנהל  מגיש את הבקשה, עליו להעביר אותה לאישורם של הממונה בבעלות והמפקח.

2.2.7   אישור על היעדרות יינתן  רק לאחר שהמפקח הכולל  יאשר בכתב את הבקשה. הבקשה, חוות הדעת ואישור המפקח יהיו בכתב בהתאם לטופס הנספח לחוזר זה.

           המפקח יעלה את החלטתו על הכתב ויעבירה למנהל המוסד החינוכי, לממונה בבעלות ולמנהל המחוז שבתחומו  המוסד החינוכי.

2.2.8    לא יינתן אישור בדיעבד.

2.2.9   הפרת האמור בסעיף זה תיחשב  עברת משמעת.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעז/1(א), כ"ח באב התשע"ו, 01 בספטמבר 2016

 
   תאריך עדכון אחרון:  24/02/2017