education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.15 חינוך למורשת ישראל, ציונות ותולדות המדינה

(תשסט) 1–9.15  התכנית "זמן מסע" בחינוך הממלכתי
 

בתי ספר שהחלו בהוראת התכנית "זמן מסע" בהתשס"ח או קודם לכן יוכלו להמשיך בכך בהתשס"ט, וזאת במסגרת של פיילוט, ובכפיפות לתנאים המפורטים להלן. בתי ספר אחרים לא יוכלו להצטרף לתכנית בשנה זו ללא אישור בכתב מהמטה ליישום דוח שנהר.

הוראת התכנית בהתשס"ט בבתי הספר המורשים לכך מותנית בקיום התנאים האלה:

א.   המורים המלמדים יהיו מורי בית הספר או סטודנטים להוראה ממכללות ממלכתיות-כלליות. מורים אלו יעברו השתלמויות מתאימות שתכשרנה אותם להוראת התכנית.

ב.   התכנים שיילמדו יאושרו על ידי המטה ליישום דוח שנהר (או על ידי צוות מטעמו) ויותאמו להוראת תרבות ישראל בחינוך הממלכתי. פרקים מהתכנית שלא יקבלו את האישור לא יילמדו.

הודעה זו מבטלת את ההודעה שפורסמה בחוזר "הודעות ומידע" סח/3, סעיף 1–9.15.


 

בשאלות אפשר לפנות למטה ליישום דוח שנהר, טל' 02-5603537.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסט/1, א' באלול התשס"ח, 01 בספטמבר 2008

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014