education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.15 חינוך למורשת ישראל, ציונות ותולדות המדינה

(תשסט) 3–9.15  ציון יום הרצל
 

1.    כנסת ישראל חוקקה את "חוק בנימין זאב הרצל" (ציון זכרו ופועלו). מטרת החוק "להנחיל לדורות את חזונו, מורשתו ופועלו של בנימין זאב הרצל, לציין את זכרו ולהביא לחינוך הדורות הבאים ולעיצוב מדינת ישראל, מוסדותיה, יעדיה ודמותה בהתאם לחזונו הציוני".

הכנסת קבעה בחוק כי "אחת לשנה, ב-י' באייר, יום הולדתו של בנימין זאב הרצל, יקוים יום הרצל... בבתי הספר יוקדש זמן ללימוד פועלו וחזונו הציוני של בנימין זאב הרצל. בתי הספר יקיימו פעולות חינוכיות-ערכיות לקידום מטרותיו של חוק זה, לרבות קיום טקסים ופעולות חינוכיות ביום הרצל".

יום הרצל יחול השנה ביום שני, י' באייר התשס"ט (4.5.09). בתי הספר נקראים לקיים פעילות חינוכית ברוח החוק. המטה ליישום דוח שנהר במזכירות הפדגוגית מזמין את בתי הספר לקחת חלק בפעילות חדשה, "בדרכו של הרצל", יזמה משותפת של המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל והמועצה הציבורית להנצחת זכרו של בנימין זאב הרצל. מטרתה המרכזית של פעילות זו היא קירוב בני הנוער לדמותו ולפועלו של בנימין זאב הרצל באמצעות פעילות שנתית שבה יצאו תלמידי בתי הספר וחניכי תנועות הנוער מרחבי הארץ בעקבות מסעו של הרצל בארץ ישראל (ב-1898). התלמידים והחניכים יבקרו בכמה תחנות שבהן שהה הרצל ויקיימו לימוד על דמותו ועל חזונו של מנהיג הציונות ועל תולדות היישוב בארץ בזמן ביקורו של הרצל. תחנות הסיור הן: נמל תל-אביב-יפו, מקווה ישראל, נס ציונה, ראשון לציון, רחובות, מוצא ובית שטרן בירושלים.

תהליך הלמידה יהיה באמצעות חוברת לימודית, "בדרכו של הרצל", המכילה מערכי פעילות המיועדים למורים בחטיבות הביניים ובבתי ספר תיכוניים ולמדריכים בתנועות הנוער. הפעילויות עוסקות בדמותו של בנימין זאב הרצל וביישובים שהוא ביקר בהם.

 


 

פרטים נוספים אפשר למצוא באתר המועצה לשימור אתרים,
http://www.shimur.org.il/, ובאתר המטה ליישום דוח שנהר במשרד החינוך. בתי
ספר יוכלו לקבל את חוברות הלמידה "בדרכו של הרצל" ללא תשלום.
להתקשרות יש לפנות אל מר אלעד בצלאלי, מנהל מחלקת החינוך וההדרכה,
טל' 5059197–03, שלוחה 120, פקס' 5034828–03, דוא"ל

elad@shimur.org.il
. 

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסט/8(א), ז' בניסן התשס"ט, 01 באפריל 2009

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014