education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.15 חינוך למורשת ישראל, ציונות ותולדות המדינה

(תשעב) 9.15-1  חידון ארצי על מסכת "פרקי אבות" לכיתות ח' בבתי הספר הממלכתיים
 

במסגרת לימודי המקצוע החדש "תרבות ישראל ומורשתו" יתקיים בשנת הלימודים התשע"ב חידון ארצי על מסכת "פרקי אבות" המיועד לתלמידים בשכבת כיתות ח'.

 

רקע

תכנית הלימודים לכיתות ח' במקצוע "תרבות ישראל ומורשתו" כוללת לקט משניות נבחרות מפרקי אבות במסגרת הנושא הכולל לשכבת גיל זו: "תיקון היחיד וחברה מתוקנת בהגות היהודית והציונית".

מטרת החידון היא להעמיק את הידע של התלמידים ואת התמצאותם ביצירה היהודית של חז"ל, העוסקת במוסר אישי וחברתי, כגון ביחסים שבין אדם לחברו, בשאלות הנוגעות להצלחה ואושר, למטרות החיים הראויות להגשמה ועוד.

 

שלבי התחרות

החידון יתקיים בשלושה שלבים: בית ספרי, מחוזי וארצי.

בשלב הבית ספרי ישתתפו כל תלמידי שכבת כיתות ח' בחינוך הממלכתי. חומר הלמידה יקיף את המשניות  המפורטות בתכנית המקצוע.

בשלב המחוזי של החידון ייבחר תלמיד מכל בית ספר. החידון יהיה מקוון והתלמידים יידרשו להכיר את כל המשניות  בפרקים א', ב', ג' .

בשלב הארצי יתמודדו 24 נציגים אשר עברו בהצלחה את השלב המחוזי ועלו לשלב הארצי. לחומר הלימוד יתווספו כל המשניות שבפרקים ד', ה', ו'.

 

לוח זמנים

להלן פירוט תהליך העבודה:

  • שלב א' - חידון בית ספרי: עד לתאריך י"ז בשבט תשע"ב, ה-10.02.12, ייבחר נציג אחד אשר ייצג את בית הספר בשלב השני. כל בית ספר יחליט על דרך בחירת הנציג. את שמות הנציגים יש לשלוח עד לתאריך זה לגב' אסתי רוסט, מרכזת המזכירות הפדגוגית, בכתובת: esterro@education.gov.il
  • שלב ב'- חידון מחוזי: בתאריך כ' באדר תשע"ב, ה-14.03.12, תיערך תחרות מקוונת (באמצעות המחשב) לכל הנציגים שנבחרו בבתי הספר בארץ. כל נציג יקבל פרטים מדויקים על אופן ההיבחנות.
  • שלב ג' - חידון ארצי: בתאריך י"ז באייר תשע"ב, ה-9.5.12, יתקיים שלב הגמר שבו ישתתפו 24 הנציגים שנמצאו ראויים ביותר לעלות לשלב הסופי.

 

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' ציפי קוריצקי, מרכזת המטה לתרבות ישראל,
בטל' 02-5603543, וכן  אל הגב' אסתי רוסט, מרכזת המזכירות הפדגוגית,
דוא"ל
esterro@education.gov.il

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעב/1, ב' באלול התשע"א, 01 בספטמבר 2011

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014