education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.3 חינוך גופני

(תשעו) 9.3-3  מסגרות התחרות הספורטיבית ותאריכי האירועים הארציים והבין-לאומיים בשנה"ל התשע"ז
 

1.      עדכון התאריכים הקובעים להשתתפות תלמידות ותלמידים בתחרויות הספורט של בתי הספר בשנת הלימודים התשע"ז

בשנת הלימודים התשע"ז יהיו רשאים ליטול חלק בתחרויות המחוזיות והארציות תלמידות ותלמידים אשר תאריך הלידה הקובע לגביהם (לפי סעיף 11 לחוק לימוד חובה) הוא כדלהלן:

לכיתות ז'-ח': א' בטבת התשס"ג, 6.12.2002. מותר לשתף חריג גיל אחד יליד א' בטבת התשס"ב, 16.12.2001, ואילך.

לכיתות ט': א' בטבת התשס"ב, 16.12.2001. מותר לשתף חריג גיל אחד יליד א' בטבת התשס"א, 27.12.2000, ואילך.

לכיתות י'-י"ב: א' בטבת התשנ"ט, 20.12.1998. מותר לשתף חריג גיל אחד יליד א' בטבת התשנ"ח, 30.12.1997, ואילך.

 

2.      ההרשמה לאליפויות הארציות

ההרשמה לאליפויות הארציות לבתי הספר בשנת הלימודים התשע"ז תיעשה במסגרת ההרשמה הרגילה במחוזות.

ההרשמה של קבוצות בתי הספר המשתתפות באליפויות הארציות לבתי הספר התיכוניים בכדורסל ובכדורעף תיעשה ישירות בהתאחדות הספורט לבתי ספר.

ההרשמה של בתי הספר המעוניינים להשתתף באליפויות הארציות לבתי הספר התיכוניים בכושר גופני (כיתות י"א-י"ב) ובכדורעף חופים (כיתות ז'-ח', ט', י'-י"ב) תיעשה ישירות בהתאחדות הספורט לבתי ספר.

 

3.      השתתפות בתחרויות בין-לאומיות (.I.S.F)

באליפויות העולם לבתי הספר (.I.S.F) בשנת התשע"ז יורשו להשתתף אך ורק תלמידים ותלמידות שנולדו לאחר י"ג בטבת התשנ"ט, 1.1.1999. לא יורשו להשתתף חריגי גיל.

 • כדורסל

  קבוצות בתי הספר שתזכינה באליפות בתי הספר התיכוניים בכדורסל, תלמידים לחוד ותלמידות לחוד, תהיינה מועמדות לייצג את הפיקוח על החינוך הגופני במשרד החינוך באליפות העולם לבתי הספר (.I.S.F).

  יודגש כי באליפויות בתי הספר התיכוניים של משרדנו בכדורסל יורשו להשתתף גם תלמידים ותלמידות חריגי גיל בהתאם לתקנון, אך הם לא יוכלו להצטרף למשלחת ו/או להשתתף באליפות העולם לבתי הספר (.I.S.F).

 • אתלטיקה, ניווט תחרותי, שחייה וכדורעף חופים (במתכונת .I.S.F)

  קבוצות בתי הספר שתזכינה באליפויות הארציות של בתי הספר באתלטיקה, בניווט תחרותי, בשחייה ובכדורעף חופים תהיינה מועמדות לייצג את משרד החינוך - הפיקוח על החינוך הגופני באליפויות העולם לבתי הספר (.I.S.F).

באליפויות ארציות אלה יורשו להשתתף אך ורק תלמידים ותלמידות שנולדו לאחר י"ג בטבת התשנ"ט, 1.1.1999 לא יורשו להשתתף חריגי גיל.

ההרשמה לאליפויות אלה תהיה פתוחה ותסתיים ביום חמישי, כ"ו באלול התשע"ו, 29 בספטמבר 2016.

 

4.      מסגרות התחרות הספורטיבית

4.1     כללי

הפיקוח על החינוך הגופני ימשיך לעסוק בנושא "אורח חיים פעיל ובריא" במסגרת אירועים וכנסים במחוזות ובמישור הארצי, כדי להפכו לאורח חיים הלכה למעשה.

 

4.2     השתתפות בתחרויות הספורט של בתי הספר 

א.      תחרויות הספורט הבית-ספריות מאורגנות אך ורק על ידי הפיקוח על החינוך הגופני במשרד החינוך, בהתאם לנהלים המפורטים ב"תקנון לאירועי החינוך הגופני" (בהוצאת משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית, הפיקוח הארצי על החינוך הגופני, תל-אביב, התשע"ו-2016), המפורסם באתר המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני בכתובת www.education.gov.il/pe וכן על-פי ההנחיות המפורסמות מעת לעת בחוזרי המנכ"ל. מנהלי בתי הספר לא יאפשרו לתלמידים ולמורים להשתתף בתחרויות שאינן מטעם הפיקוח על החינוך הגופני. במקרים חריגים יש להפנות בקשה בכתב למפקח על החינוך הגופני ולקבל אישור בכתב לפני מועד התחרות.

ב.      אירועי החינוך הגופני יפעלו על-פי "התקנון לאירועי החינוך הגופני" (בהוצאת משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית, הפיקוח הארצי על החינוך הגופני, תל-אביב, התשע"ו - 2016), המפורסם באתר המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני בכתובת www.education.gov.il/pe  ועל-פי ההנחיות המפורסמות מעת לעת בחוזרי המנכ"ל.

ג.       התאחדות הספורט לבתי הספר היא המארגנת של אירועי הספורט הארציים. התחרויות המחוזיות יתבצעו בשתי מתכונות: האחת – לכל בתי הספר, בהתאם למסגרות התחרות כפי שהיו נהוגות עד כה, והשנייה – לבתי הספר שהקימו מועדון ספורט בית-ספרי לתלמידות ולתלמידים בענפי הספורט האלה: כדורעף, כדורעף חופים, אופני הרים, טניס-שולחן, אתלטיקה קלה, ניווט תחרותי, בדמינטון, כדורסל 3X3, ולתלמידות בלבד: כדוריד וכדורגל.

ד.      חובה על כל נבחרות בתי הספר להופיע לתחרויות בתלבושת ספורט מלאה, אחידה ומסודרת, בצבעים ובדגמים אחידים. היעדר תלבושת אחידה וזהה לחלוטין יביא לפסילת הנבחרת ולמניעת השתתפותה בתחרות.

ה.      בשלב הארצי חובה על כל הנבחרות להגיע עם שתי מערכות לבוש, האחת בהירה והשנייה כהה. הופעה עם סמלי אגודות או עם פרסומות מסחריות על תלבושות הספורט או על בגדי האימון של התלמידים אסורה בהחלט.

ו.       מנהלי בתי הספר יקפידו למלא טופס "רישום קבוצתי למשתתפים" המכיל מידע על בריאות התלמידים ועל ביטוח תאונות אישיות של כל אחד מהם. אפשר לקבל טפסים אלה אצל המפקח על החינוך הגופני במחוז.

         כמו-כן המנהלים נדרשים להקפיד שכל התלמידים הנמנים עם נבחרת בית הספר אכן עומדים בכללי ההתנהגות החינוכית שהתפרסמו בסעיף 9.3-19 בחוזר הוראות הקבע עב/9 (א), "כללי ההתנהגות החינוכית, החברתית והספורטיבית לבתי"ס עי"ס הנוטלים חלק בתחרויות ספורט – האמנה החינוכית".

         כרטיסי משתתף, בנוסף על כרטיס הרישום הקבוצתי, יונפקו למשתתפים בתחרויות של מועדוני הספורט הבית-ספריים ובתחרויות אליפות בתי הספר התיכוניים בכדורסל, בכדוריד ובכדורעף. 

ז.       מנהלי בתי הספר יוודאו כי כל מאמני הנבחרות בבית ספרם סיימו את קורס ההכשרה לאימון במערכת החינוך או נרשמו לו, בהתאם להוראות שפורסמו בחוזר "הודעות ומידע" סט/10, סעיף 9.3-4, "מאמני נבחרות בתיה"ס – חובתם להיות בעלי תעודת הוראה או בעלי תעודת "מאמן" שעברו הכשרה מיוחדת".

ח.      מנהלי בתי הספר יוודאו כי מורי החינוך הגופני מודעים לתקנונים וללוח הזמנים של האירועים להלן. מרכזי החינוך הגופני אחראים לבדוק אם חלו שינויים בתקנון ובלוח הזמנים שבועיים לפני המועד המתוכנן.

 

4.3     שיתוף נבחרות בחטיבות הביניים ובבתי הספר העל-יסודיים בתחרויות הספורט

א.      הנהלת בית הספר תקבע את מספר הנבחרות הרשאיות להשתתף בתחרויות בהתאם לאחת משתי האפשרויות האלה:

1)       מספר הנבחרות יהיה כמספר החטיבות בבית הספר. לדוגמה: בית ספר שיש בו חטיבה עליונה אחת ו-3 חטיבות ביניים ייוצג ע"י 4 נבחרות נפרדות (אחת לכל חטיבה).

2)       נבחרת אחת לכל חטיבת גיל: לפי הדוגמה הנ"ל, נבחרת אחת לחטיבה העליונה ונבחרת אחת לשלוש חטיבות הביניים (סה"כ 2 נבחרות).

ב.      להלן הכללים לרישום הנבחרות לתחרויות:

1)       אם יש יותר מנבחרת אחת, תירשם כל נבחרת בנפרד על גבי הטופס "רישום קבוצתי למשתתפים".

2)       על טופס ההרשמה יש לציין את שם המוסד ולהדגיש את כינוי או סימול החטיבה באותו מוסד.

3)       באפשרות א' ס"ק 1 אין להעביר תלמיד מחטיבה אחת לחטיבה אחרת באותה שנת לימודים.

4)       הרישום בכל ענפי הספורט קבוע וסופי לאותה שנת לימודים.

5)       השתתפות הנבחרות היא בהתאם לקבוצות הגיל המפורסמות בהודעה זאת.

6)       בית ספר שבו פועלת כיתת ספורט רשאי לרשום קבוצה נוספת מתלמידי כיתה ז' שתתחרה בתחרויות אזוריות או מחוזיות בלבד, ללא אפשרות להעפיל לגמר הארצי (במשחקי הגמר הארצי יתמודדו שתי קבוצות משני בתי ספר שונים). בשלב זה הקבוצה הרשמית תהיה הקבוצה המורכבת מתלמידי כיתות ז'-ח' בלבד, כמו בעבר.

7)       בית ספר המשתתף במסגרת התחרויות של אליפות בתי הספר התיכוניים בכדורסל או בכדורעף, יוכל לשתף, במסגרת מחוזית בלבד, נבחרת של כיתות י' לתלמידים שאינם נמנים עם סגל שחקני אליפות התיכוניים (ללא אפשרות להעפיל לאליפות הארצית).

          בנבחרת זו אפשר לכלול עד 2 תלמידים מכיתות י"א אשר אינם נמנים עם סגל השחקנים של קבוצת אליפות התיכוניים, כל זאת באישור המפקח על החינוך הגופני במחוז.

ג.       תלבושת

אם בתחרות משתתפת יותר מנבחרת אחת מאותו מוסד, תהיה תלבושתה של כל אחת מן הנבחרות שונה בצבע החולצה ובסמל.

 

5.      אירועים ארציים ובין-לאומיים

5.1     מנהלי בתי הספר מתבקשים לשריין את מועדי האליפויות המתפרסמים בטבלה בהמשך.

5.2     בתי הספר שיזכו באליפויות להלן יהיו מועמדים לייצג את משרדנו בתחרויות הבין-לאומיות של בתי הספר.

          ההחלטה על השתתפות המשלחות בתחרויות הבין-לאומיות של בתי הספר תתקבל בפיקוח הארצי על החינוך הגופני. אין האמור בחוזר זה מחייב את הפיקוח הארצי על החינוך הגופני לשלוח את כל בתי הספר המנצחים לאליפויות הבין-לאומיות. תמיכת משרד החינוך תעמוד בשנת הלימודים התשע"ז על 40% ממחיר כרטיסי הטיסה והשהייה בימי התחרות הרשמיים.

5.3     משלחת המייצגת את משרדנו בתחרויות הבין-לאומיות של בתי הספר במשחקי כדור חייבת לכלול מורה לחינוך גופני במסגרת הרשמית.

5.4     אלה האליפויות הבין-לאומיות בשנת התשע"ז:
 1. שחייה (הונגריה): כ"ד-כ"ט בניסן התשע"ז, 25-20 באפריל  2017.
 2. ניווט ספורטיבי (איטליה): כ"ה בניסן – ב' באייר התשע"ז, 28-21 באפריל 2017.
 3. כדורסל (קרואטיה): ב'-י"א באייר התשע"ז, 28 באפריל – 7 במאי  2017.
 4. כדורעף חופים (פולינזיה הצרפתית): א'-ח' בסיוון התשע"ז,  26 במאי – 2 ביוני  2017.
 5. אתלטיקה קלה (צרפת): כ"ט בסיוון – ו' בתמוז התשע"ז, 30-23 ביוני 2017.
 • באליפויות הבין-לאומיות לבתי הספר (.I.S.F) בשנת התשע"ז רשאים להשתתף אך ורק תלמידים ותלמידות מכיתות י'-י"ב, שנולדו החל מתאריך י"ג בטבת התשנ"ט, 1.1.1999. לא יורשו להשתתף חריגי גיל.

הערה

כדי לחסוך בהוצאות נסיעה ולמנוע איבוד ימי לימודים, האליפויות הארציות בכדוריד, בכדורעף, בכדורסל, בקט-רגל ובכדורגל לבתי הספר העל-יסודיים בשנת הלימודים התשע"ז מאורגנות בימים מרוכזים, כאשר כל נבחרת תשחק שני משחקים ביום. מנהלי בתי הספר מתבקשים להנחות את האחראים לנבחרות להכין את התלמידים לאינטנסיביות של משחקי האליפויות, במיוחד מבחינת הכושר הגופני.


 

5.5     להלן מועדי האליפויות:

א.      משחקי כדור

מס'

הענף

מועד

הדיווח המחוזי

מועד

האליפות הארצית

מועד

הגמר הארצי

הערות

1.

 

כדורגל י'-י"ב

תלמידים/ות

 

יום שישי,

ח' בטבת התשע"ז,

6/1/17

ימים שלישי-רביעי,

י"א-י"ב בשבט התשע"ז,

7-8/2/17

יום רביעי,

כ"ו בשבט התשע"ז,

22/2/17

 

מועד חלופי:

ימים רביעי-חמישי,

י"ב-י"ג בשבט התשע"ז,

8-9/2/17

2.

קט רגל י'-י"ב

תלמידים/ות

יום שישי,

כ"ט בטבת התשע"ז,

27/1/17

ימים שני-שלישי,

א'-ב' באדר התשע"ז,

27-28/2/17

יום רביעי,

כ"ד באדר התשע"ז,

22/3/17

 

 

3.

 

כדורסל

י'-י"ב

תלמידים/ות

 

יום שישי,

י' בחשוון התשע"ז,

11/11/16

 

ימים רביעי-חמישי,

כ"ב-כ"ג בחשוון התשע"ז,

23-24/11/16

 

 

4.

גמר אליפות התיכוניים בכדורסל

י'-י"ב

תלמידים/ות

 

 

 יום חמישי,

ז' בטבת התשע"ז,

5/1/17

*אליפות

בין-לאומית בקרואטיה,

ב' – י"א באייר התשע"ז,

28 באפריל – 7 במאי  2017

5.

כדורסל 3X3 ז'-ח' תלמידים/ות

 

 

יום שני,

י"ט באייר התשע"ז,

15/05/17

מפגש מסכם

6.

כדורעף

י'-י"ב

תלמידים/ות

יום שישי,

י' בחשוון התשע"ז,

11/11/16

ימים שני-שלישי,

כ"ז-כ"ח בחשוון התשע"ז,

28-29/11/16

 

 

7.

גמר אליפות התיכוניים בכדורעף

י'-י"ב

תלמידים/ות

 

 

יום חמישי,

ד' באדר התשע"ז,

2/03/17

 

 

8.

כדורעף ט' מועדונים

תלמידים/ות

יום שישי,

כ"ו באדר התשע"ז,

24/3/17

ימים רביעי-חמישי,

ל' בניסן-א' באייר התשע"ז,

26-27/4/17

יום חמישי,

ח' באייר התשע"ז,

4/5/17

 

9.

כדורעף ז'-ח'

מועדונים

תלמידים/ות

יום שישי,

ד' בניסן התשע"ז,

31/3/17

ימים רביעי-חמישי,

י"ד-ט"ו באייר התשע"ז,

10-11/5/17

יום רביעי,

כ"א באייר התשע"ז,

17/5/17

 

 • בענפים אלה יתקיימו תחרויות בין-לאומיות (.I.S.F). בתי-הספר הזוכים במקומות הראשונים יהיו מועמדים להשתתף בהן.

 

ענפי כדור (המשך)

מס'

הענף

מועד

הדיווח המחוזי

מועד

האליפות הארצית

מועד

הגמר הארצי

הערות

10.

כדורעף חופים .I.S.F

י'-י"ב

תלמידים/ות

הרשמה פתוחה

עד יום חמישי,

כ"ו באלול התשע"ו, 29/9/16

יום שלישי,

ד' בשבט התשע"ז,

31/01/17

 

* אליפות

בין-לאומית בפולינזיה הצרפתית,

 א' – ח' בסיוון התשע"ז,

 26 במאי – 2 ביוני  2017

 

מועד חלופי:

יום שני,

 י"א בשבט התשע"ז,

7/2/17

11.

 

אליפות ארצית בכדורעף חופים ז', ח', ט', י'-י"ב

תלמידים/ות

 

ימים שני-שלישי,

כ"ו-כ"ז באייר התשע"ז,

22-23/5/17

 

 

מועד חלופי:

ימים שלישי-רביעי,

י"ב-י"ג בסיוון התשע"ז,

6-7/6/17

12.

כדוריד

י'-י"ב

תלמידים/ות

יום שישי,

כ"ג בכסלו התשע"ז,

23/12/16

 

יום חמישי,

ג' בניסן התשע"ז,

30/03/17

 

 

13.

כדוריד

ז'-ח', ט'

מועדונים

תלמידות

יום שישי,

ד' בניסן התשע"ז,

31/3/17

 

יום ראשון,

י"א באייר התשע"ז,

7/5/17

 

 • בענפים אלה יתקיימו תחרויות בין-לאומיות (.I.S.F). בתי-הספר הזוכים במקומות הראשונים יהיו מועמדים להשתתף בהן.

ב.      התחרויות המסכמות בחתירה ובשיט

 

מס'

הענף

מועד

הגמר הארצי

14.

חתירה וקיאקים תלמידים/ות

 

 

יום חמישי,

ט"ז בחשוון התשע"ז,

17/11/2016

מועד חלופי:

יום חמישי,

כ"ג בחשוון התשע"ז,

24/11/2016

15.

מפרשיות ואופטמיסטים תלמידים/ות

 

 

יום שלישי,

י"ג באייר התשע"ז,

9/5/2017

מועד חלופי:

יום שלישי,

כ' באייר התשע"ז,

16/5/17

 

ג.       כינוסי אתלטיקה קלה ומירוצי שדה

מועדי הכינוסים האזוריים והמחוזיים ייקבעו על ידי המפקחים במחוזות. תחרויות הגמר הארציות תיערכנה בהתאם ללוח הזמנים שלהלן:

מס'

הענף

מועד

הדיווח המחוזי

מועד

האליפות הארצית

מועד

הגמר הארצי

הערות

16.

מירוצי שדה

ז'-ח', ט',

י'-י"ב

תלמידים/ות

יום שישי,

ט' בכסלו התשע"ז,

          9/12/16

 

יום שלישי,

י"ט בטבת התשע"ז,

17/1/17

 

מועד חלופי:

יום שלישי,

כ"ו בטבת התשע"ז,

24/1/17

17.

אתלטיקה קלה

 ז'-ח', ט'

בתי ספר + מועדונים

תלמידים/ות

יום שישי,

כ"ו באדר התשע"ז,

24/3/17

 

יום שני,

י"ב באייר התשע"ז,

8/5/17

 

מועד חלופי:

יום שלישי,

כ'  באייר התשע"ז,

16/5/17

18.

אתלטיקה קלה

 י'-י"ב + א"ק אישי

תלמידים/ות

יום שישי,

ז' בשבט התשע"ז, 3/2/17

 

 

יום שני,

ח' באדר התשע"ז,

6/3/17

 

מועד חלופי:

יום רביעי,

י' באדר התשע"ז,

8/3/17

19.

אתלטיקה קלה

 .I.S.F

י'-י"ב

תלמידים/ות

הרשמה פתוחה

עד יום חמישי,

כ"ו באלול התשע"ו, 29/9/16

 

יום שני,

י"ב בכסלו התשע"ז, 12/12/16

*אליפות

בין-לאומית בצרפת,

כ"ט בסיוון – ו' בתמוז התשע"ז,

23 – 30 ביוני 2017

מועד חלופי:

יום חמישי,

י"ט בכסלו התשע"ז,

19/12/16

 

ד.      ניווט תחרותי, שחייה, אופני הרים, טניס שולחן, בדמינטון, כושר גופני ו"משחקים של פעם"

בריצת ניווט תחרותי תתבצע ההרשמה הארצית לתחרות ישירות במחלקה לאירועי ספורט בהתאחדות הספורט לבתי הספר.

      מס'

הענף

מועד

הדיווח המחוזי

מועד

האליפות הארצית

מועד

הגמר הארצי

הערות

20.

טניס שולחן

י-י"ב תלמידים/ות

יום שישי,

י"ד בשבט התשע"ז,

10/2/17

 

יום רביעי,

י"ז באדר התשע"ז,

15/3/17

 

21.

טניס שולחן

ז'-ח' תלמידים/ות

יום שישי,

כ"ח בשבט התשע"ז,

24/2/17

 

יום שלישי,

א' בניסן התשע"ז,

28/3/17

 

22.

כושר גופני י"א-י"ב

תלמידים/ות

 

 

יום שלישי,

כ"ה בשבט התשע"ז,

21/2/17

 

מועד חלופי:

יום רביעי,

ג' באדר התשע"ז,

1/3/17

23.

"משחקים של פעם"

ה'-ו' תלמידים/ות

 

 

יום חמישי,

י"ד בסיוון התשע"ז,

8/6/17

 

מועד חלופי:

יום שלישי,

י"ט בסיוון התשע"ז,

13/6/17

24.

שחייה .I.S.F

י'-י"ב

תלמידים/ות

הרשמה פתוחה

עד יום חמישי,

כ"ו באלול התשע"ו, 29/9/16

 

יום רביעי,

ז' בכסלו התשע"ז,

7/12/16

* אליפות

בין-לאומית בהונגריה,

כ"ד – כ"ט בניסן התשע"ז, 

20 – 25 באפריל  2017

25.

בדמינטון

 ז'-ח' תלמידים/ות

 

 

יום שלישי,

כ"ב באדר התשע"ז,

20/3/17

מפגש מסכם

26.

אליפות אופני הרים ז'-ח', ט' מועדונים

תלמידים/ות

 

 

 

יום שלישי,

כ"ט בניסן התשע"ז,

25/4/17

מועד חלופי:

יום רביעי,

ז' באייר התשע"ז,

3/5/17

 

27.

ניווט תחרותי  I.S.F    

י'-י"ב

תלמידים/ות

הרשמה פתוחה

עד יום חמישי,

כ"ו באלול התשע"ו, 29/9/16

 

יום שלישי,

ז' בחשוון התשע"ז,

8/11/16

מועד חלופי:

יום שני,

י"ג בחשוון התשע"ז,

14/11/17

*אליפות בין-לאומית באיטליה,

כ"ה בניסן – ב' באייר התשע"ז,

21 – 28 באפריל 2017

 

28.

גמר ארצי ניווט תחרותי

ז'-ח', ט',

י'-י"ב

תלמידים/ות

 

 

יום שני,

כ"ט באדר התשע"ז,

27/3/17

מועד חלופי:

יום רביעי,

ב' בניסן התשע"ז,

29/3/17

 

 

*   בענפים אלו יתקיימו תחרויות בין-לאומיות (.I.S.F). בתי-הספר הזוכים במקומות הראשונים יהיו מועמדים להשתתף בהן.

 

6.      כללי ההתנהגות החינוכית, החברתית והספורטיבית לבתי הספר העל יסודיים הנוטלים חלק בתחרויות ספורט

בית ספר על-יסודי (חטיבת ביניים או חטיבה עליונה) שייטול חלק בתחרויות הספורט של בתי הספר מחויב לכללי ההתנהגות החינוכית, החברתית והספורטיבית כפי שפורסמו בסעיף 9.3-19 בחוזר הוראות הקבע עב/9 (א), "כללי ההתנהגות החינוכית, החברתית והספורטיבית לבתי ספר על-יסודיים הנוטלים חלק בתחרויות ספורט – 'האמנה החינוכית'.

בעת ההרשמה לתחרויות יצרף מנהל בית הספר טופס של כללי ההתנהגות חתום אישית על-ידו. חתימה על טופס אחד מספיקה, והיא מקיפה את כל התלמידים הספורטאים והנבחרות של בית הספר לאותה שנת לימודים. את האמנה החינוכית אפשר להוריד מהתקנון לאירועי החינוך הגופני, (בהוצאת משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית, הפיקוח הארצי על החינוך הגופני, תל-אביב, התשע"ו-2016), המפורסם באתר המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני בכתובת www.education.gov.il/pe.


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל מר אברהם זוכמן,
המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני,
טל' 03-6896136
.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעו/12, כ' באב התשע"ו, 24 באוגוסט 2016

 
   תאריך עדכון אחרון:  28/08/2016