education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.8 הנושא המרכז והנושא השנתי

(תשע) 9.8-2  שנה"ל התשע"א – "שנת השפה העברית" בבתי הספר היהודיים ו"שנת השפה הערבית" בבתי הספר הערביים – עדכון הודעה 9.8-1 בחוזר הודעות ומידע תשע/8 (א)
 

במלאת 120 שנה לייסוד ועד הלשון העברית ולשם חיזוק מעמד השפה העברית במגזר היהודי ומעמד השפה הערבית במגזר הערבי הוחלט במערכת החינוך כי שנת הלימודים התשע"א תהיה "שנת השפה העברית" ו"שנת השפה הערבית", בהתאמה למגזר.

לקראת שנת הלימודים הבאה תפרסם המזכירות הפדגוגית בראשותו של ד"ר צבי צמרת חוזרים מיוחדים בנושא זה. בחוזרים יפורטו הפעילויות החינוכיות הבית-ספריות והחוץ-בית-ספריות המיועדות לביצוע במהלך "שנת השפה העברית" ובמהלך "שנת השפה הערבית". בתי הספר ייערכו לשלב פעילויות אלו בתכניות העבודה השנתיות.

 

פרטים על "שנת השפה העברית" במזכירות הפדגוגית, באתר הפיקוח על הוראת העברית,
/educationcms/units/mazkirut_pedagogit/ivrit/mshulchan
/meethamfmrit.htm

וכן בטל' 02-5603606 או בפקס' 02-5602928.

 


 

בשאלות על "שנת השפה הערבית" אפשר לפנות אל מר עבדאללה ח'טיב,
מנהל אגף החינוך במגזר הערבי, בטל' 02-5604234 או בפקס' 02-5603814.
פרטים נוספים במזכירות הפדגוגית, באתר האגף לחינוך במגזר הערבי,
.בכתובת:
www.education.gov.il/arabedu

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשע/10, י"ט בסיוון התש"ע, 01 ביוני 2010

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014