education - חינוך הפיקוח על עבודות הגמר
 
 
 
 
 

 
 
 הדרכה לכניסה למערכת עבודת הגמר ולשימוש בה
  
 ריענון ההנחיות – עבודת הגמר במדעי החברה
  
 טיפול בעבודה של תלמיד י"ב העובר לבי"ס אחר
  
 הגדרת הרשאה למורה לדיווח במערכת "עבודות הגמר" – תזכורת !
  
 עבודת הגמר בפיזיקה - ריענון ההנחיות
  
 קוד הזדהות אישי - כניסה למערכת עבודות הגמר
  
 לוח הזמנים להגשת עבודות והצעות - שנת הלמודים תשע"ד
  
 הוראות להגשת הצעות לעבודת גמר ולהכנתן - תשע"ד
  
 מכתב מנהלת האגף לחינוך על-יסודי לשנת העבודות תשע"ד
  
 הדפסת טפסים לשכר מנחים – תשע"ד
  
 הגשת העבודות להערכה – תלמידי י"ב – שנה"ל תשע"ד
  
 ההקלטה של ההדרכה המקוונת בנושא מערכת עבודות-הגמר – תשע"ג
 

 
 


   

עדכוני rss