education - חינוך כוח אדם בהוראה מינהל עובדי הוראה התמחות וכניסה להוראה פיתוח מקצועי לעו''ה הכשרת עו''ה הערכת עו''ה
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 תפקידי האגף
 
 

 

אגף כח אדם בהוראה אחראי לתנאי ההעסקה של כל עובדי ההוראה בארץ, בחינוך הקדם יסודי, יסודי, חטיבת ביניים, על יסודי ועל תיכוני לחטיבותיו ומגמותיו (ממלכתי, ממלכתי דתי, עצמאי ומעיין החינוך התורני, הן בחינוך הרשמי והן בחינוך המוכר שאינו רשמי).

אגף כח אדם בהוראה מהווה את הסמכות בכל התחומים הקשורים לקבלת עובדים, לתנאי העסקתם, קידומם, רווחתם ופרישתם.

האגף אחראי לכל הנושאים הקשורים לכח אדם בהוראה במערכת החינוך, תנועת עובדים, הפנייתם ושיבוצם של המורים והגננות לעבודה, ביצוע חוק המינויים לעובדי ההוראה ואישור חופשות לעובדי מדינה.

האגף ממונה על הסמכת עובדי ההוראה והענקת רשיונות הוראה לעובדים בחטיבות הביניים ובחינוך העל יסודי, והענקת רשיונות יעוץ. כמו כן, אחראי לקביעת הדרגה, הוותק וגמולי ההשתלמות של עובדי ההוראה בכל רובדי החינוך. אחראי על מינוי מנהלים וסגניהם, וכן על פיטורי עובדי ההוראה ועל תנאי פרישתם (פיצויים וגמלה).

האגף מקיים קשר עם הסתדרות המורים וארגון המורים, בעלויות חינוך ורשויות מקומיות בכל הנושאים האישיים של עובדי ההוראה ובנושאים הכללים של תנאי העסקתם, הסכמי שכר, סכסוכי עבודה, וועדות פריטטיות וכו'.

 

העבודה בתחומים הנ"ל מתבצעת באמצעות שמונה יחידות עיקריות במשרד הראשי ובאמצעות גפי כח אדם בהוראה במחוזות.

 

יחידות המטה הן:

  • גף דירוג והסמכה
  • תחום גמלאות פיצויים והסבה
  • תחום רווחה וטיפול במינוי מנהלים
  • גף תנועת עובדי הוראה
  • המחלקה לתנאי שרות וטיפול בפרט 
  • יחידה לטיפול בפרט, תנאי שירות ופיטורי עובדי הוראה 

עובדי הוראה המקבלים שכרם ממשרד החינוך והתרבות מתבקשים לפנות בכל נושא הנוגע לכא"ב אל הגף לכא"ב במחוז שבו הם עובדים. הוא הדין לגבי עובדי הוראה המועסקים במינהל החינוך ההתישבותי שגם בו קיים גף לכא"ב הממוקם בקריה בת"א .עובדי הוראה במוסדות להכשרת עו"ה יפנו למח' לכא"ב של גף הכשרת עובדי הוראה ברחוב דבורה הנביאה 2 ‏בירושלים. ואילו מורים בחינוך מבוגרים צריכים לפנות ליחידות כא"ב של אגף זה בכל אחד מהמחוזות.

 

עובדי גפי כא"ב במחוזות מיומנים בתחומים שהם מופקדים עליהם ויוכלו לתת תשובה מהירה ומדויקת ברוב המקרים. במקרים מיוחדים וחריגים הנושא יועבר ע"י המחוז לאגף כא"ב במטה להכרעה. ההחלטה תוחזר למחוז והוא יעדכן את עובד ההוראה. עובדי הוראה שאינם עובדי מדינה, יפנו בכל הנושאים של כא"ב למעסיקיהם. נושאים המחייבים הכרעת משרד החינוך התרבות והספורט, יופנו ע"י המעסיקים לגופים הרלוונטיים במשרד כלהלן:

 

בקשות לקביעת דרגה ותק וגמולי השתלמות של המורים בחינוך העל יסודי, יופנו ע"י הבעלויות ללשכות המחוזיות של משרדנו.

 

בקשות לרשיונות הוראה, הדרכה בנתיב הטכנולוגי, ויעוץ (זמניים וקבועים), ובקשות למתן כתב היתר לגשת לבחינות לשם קבלת רשיון, יופנו ישירות לגף דירוג והסמכה במטה.

 

בקשות לפרישה לגמלה במסלול הנוסף של עובדים בחינוך העל יסודי יופנו באמצעות ארגוני המורים ישירות לגף גמלאות ופיצויים במטה.

 

בקשות למענקים והלוואות מקרן מצוקה ומקרן ימי מחלה יועברו באמצעות ארגוני המורים לטיפול הוועדה המוסמכת בגף רווחה במשרד הראשי.

 

בקשות לקביעת דרגה ותק וגמולי השתלמות של מורי החינוך העצמאי ומעיין החינוך התורני יופנו לגב' אורה חג'ז במינהל החינוך המוכר במשרד הראשי.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/01/2014  

עדכוני rss