education - חינוך פורטל בחינות המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 


 
 
 
 הארכת הרישום לבוגרי התיכון - מועד קיץ תשע"ז
  
 הבהרות לדיווח ציונים שנתיים מועד חורף תשע"ז
  
 נוהל השגחה וממלאי תפקיד בעת הבחינות מעודכן למועד חורף תשע"ז
  
 נפתחה מערכת הזמנת שאלונים מתורגמים לעולים חדשים
  
 הנחיות דיווח מחודש - הערכת עבודת גמר תשע"ז
  
 שאלונים כרוכים במחברת במועד חורף - עדכון
  
 

 

 

 
 

לבתי הספר (נבחנים אינטרניים)

 חדש!! חוברת השאלונים בתכנית הרפורמה - מעודכנת לדצמבר 2016

 מערכת הודעות מטה לבחינות חורף תשע"ז

  מערכת הזמנת שאלונים לעולים חדשים - קיץ תשע"ז

 הנחיות לקראת בחינות הסמכה - מועד אביב תשע"ז (2017)

 

לנבחנים החיצוניים (האקסטרניים)

 מערכת זימונים לנבחנים שנרשמו למועד חורף

 חומר עזר מותר בשימוש לבחינות מועד חורף

 נושאי הלימוד לבחינות הבגרות - הבהרה

 

קישורים לחוזרי מנכ"ל עדכניים

 הרפורמה בחטיבה העליונה החל משנה"ל תשע"ה
 טוהר בחינות

 לקויי למידה - הנחיות חדשות החל משנת תשע"ו
 עולים חדשים - חדש!!
 קריטריונים להגשת מועמדות להערכה - עדכון