education - חינוך פורטל בחינות המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 


 
 
 
 פרסום ציוני בחינות במדעי המחשב - מועד קיץ תשע"ו
  
 הדפסת אישור תשלום לבוגרי תיכון שנרשמו באתר למועד ב'
  
 הארכת רישום לבחינות בהיסטוריה מועד ב' תשע"ו
  
 דיווח ציון בטופס 9588 במתכונת הבחינות החדשה (רפורמה)
  
 הנחיות לבתי הספר הנבחנים בשאלוני מפמ"ר בקיץ תשע"ו
  
 שאלונים שישוגרו במערכת הודעות מטה בחינות ולא יועברו בדיוור ישיר
  
  הנחיות הרשמה במרכז בחינה גמיש לבוגרי תיכון
  
 

 

 

 
 

לבתי הספר (נבחנים אינטרניים)

 דפי נוסחאות מתמטיקה - מועד ב' תשע"ו

 מערכת ארועי בחינה למועד קיץ כולל מועד ב'

 מערכת הודעות מטה בחינות למועד ב' תשע"ו

 חוברת מעודכנת למאי 2016 לסמלי שאלונים בתכנית הרפורמה

  פרטי הנרשמים למועד ב' תשע"ו באתר

 

לנבחנים החיצוניים (האקסטרניים)

 תקנון לנבחן האקסטרני חדש לפי תכנית הרפורמה

 מערכת זימון לנרשמים למועד קיץ תשע"ו

  חומר עזר מותר בשימוש - בחינות קיץ תשע"ו

 רישום במרכז בחינה גמיש - מועד קיץ תשע"ו

 

קישורים לחוזרי מנכ"ל עדכניים

 הרפורמה בחטיבה העליונה החל משנה"ל תשע"ה
 טוהר בחינות - חדש!!

 לקויי למידה - הנחיות חדשות החל מתשע"ה 
 עולים חדשים - חדש!!
 קריטריונים להגשת מועמדות להערכה - עדכון