education - חינוך פורטל בחינות המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 


 
 
 
 מידע על אופן קבלת השאלונים במועד חורף תשע"ז
  
 הבהרות לדיווח ציונים שנתיים מועד חורף תשע"ז
  
 נוהל השגחה וממלאי תפקיד בעת הבחינות מעודכן למועד חורף תשע"ז
  
 היערכות לקראת בחינות הבגרות באנגלית - חורף תשע"ז
  
 חומר עזר מותר בשימוש ושאלונים שישוגרו במערכת הודעות מטה
  
 תכנית האצה לתלמידים מחוננים ומצטיינים
  
 

 

 

 
 

לבתי הספר (נבחנים אינטרניים)

 חדש!! חוברת השאלונים בתכנית הרפורמה - מעודכנת לדצמבר 2016

 מערכת הודעות מטה לבחינות חורף תשע"ז

 הנחיות לקראת בחינות הסמכה - מועד אביב תשע"ז (2017)

 

לנבחנים החיצוניים (האקסטרניים)

 מערכת זימונים לנבחנים שנרשמו למועד חורף

 חומר עזר מותר בשימוש לבחינות מועד חורף

 נושאי הלימוד לבחינות הבגרות - הבהרה

 

קישורים לחוזרי מנכ"ל עדכניים

 הרפורמה בחטיבה העליונה החל משנה"ל תשע"ה
 טוהר בחינות

 לקויי למידה - הנחיות חדשות החל משנת תשע"ו
 עולים חדשים - חדש!!
 קריטריונים להגשת מועמדות להערכה - עדכון