education - חינוך פורטל בחינות המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 


 
 
 
 כניסה להדרכה על מערכת מטה הבחינות המשודרג
  
 תוספות ועדכונים להנחיות - מועד קיץ תשע"ה
  
 רישום במרכז בחינה גמיש (מרב"ג) - מועד קיץ תשע"ה - לבוגרי תיכון ולנבחנים אקסטרנים
  
 פרסום ציוני מועד חורף תשע"ה (2015) - לכלל הנבחנים
  
 חדש!! מערכת מועדי בחינות מועד קיץ תשע"ה - הכוללת שעות בחינה
  
 עדכון טבלת הצרופים האפשריים במתמטיקה
  
 

 

 

 
 

לבתי הספר (נבחנים אינטרניים)

 משלוח ופרסום ציוני מועד חורף תשע"ה (2015)

 מערכת לוח בחינות כולל שעות קיץ תשע"ה (2015)

 תוספות ועדכונים להנחיות מועד קיץ תשע"ה

 מערכת  משוב בגרות מעודכנת לקיץ תשע"ד

 הנחיות להגשת עבודות גמר בשנה"ל תשע"ה

 

לנבחנים החיצוניים (האקסטרניים)

 חומר עזר מותר בשימוש לבחינות מועד קיץ תשע"ה

 מערכת זימונים לבחינות קיץ תשע"ה - נבחנים אקסטרנים

 

קישורים לחוזרי מנכ"ל עדכניים

 הרפורמה בחטיבה העליונה החל משנה"ל תשע"ה
 טוהר בחינות

 לקויי למידה - הנחיות חדשות החל מתשע"ה 
 עולים חדשים - חדש!!
 קריטריונים להגשת מועמדות להערכה - עדכון