education - חינוך פורטל בחינות המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 


 
 
 
 נפתחה מערכת הרישום לנבחנים אקסטרנים עבור בחינות חורף
  
 הוספת שאלון בחינה במועד חורף - שאלון בהיסטוריה לעו"ח
  
 הודעת הבהרה בנושא הזמנת שאלונים למועד חורף תשע"ז
  
 הודעת רישום לנבחני משנה בוגרים עבור בחינות תשע"ז (2017)
  
 הודעות הבהרה - חוזר הנחיות שנה"ל תשע"ז (2017)
  
 חוזר הנחיות לשנה"ל תשע"ז (2017) - לקראת מועדי בחינות חורף וקיץ
  
 נוהל השגחה וממלאי תפקיד בעת הבחינות מעודכן למועד חורף תשע"ז
  
 

 

 

 
 

לבתי הספר (נבחנים אינטרניים)

 חוברת מעודכנת למאי 2016 לסמלי שאלונים בתכנית הרפורמה

 הנחיות לקראת בחינות הבגרות לשנת תשע"ז (2017)

 

לנבחנים החיצוניים (האקסטרניים)

 תקנון לנבחן האקסטרני חדש לפי הרפורמה

 מערכת רישום לבחינות מועד חורף תשע"ז (2017)

 

קישורים לחוזרי מנכ"ל עדכניים

 הרפורמה בחטיבה העליונה החל משנה"ל תשע"ה
 טוהר בחינות - חדש!!

 לקויי למידה - הנחיות חדשות החל מתשע"ה 
 עולים חדשים - חדש!!
 קריטריונים להגשת מועמדות להערכה - עדכון