education - חינוך פורטל בחינות המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 


 
 
 
 הודעת הבהרה - שאלונים בתנ"ך דתי לנבחן משנה בוגר ולאקסטרני
  
 הודעת הבהרה - שאלונים בתנ"ך לנבחן משנה בוגר
  
 הערכה על הערכה
  
 חוזר הנחיות שנתי לשנת תשע"ח (2018)
  
 דו"ח חוסרים לבוגרי תשע"ז (2017)
  
 

 

 

 
 

לבתי הספר (נבחנים אינטרניים)

 חוברת השאלונים עדכנית לחודש יוני 2017

 בדיקת דו"ח חוסרים לבוגרי תשע"ז (2017

 חוזר הנחיות לשנת תשע"ח כולל רשימת שאלונים למועד חורף

 לוח בחינות מועד חורף ומועד קיץ תשע"ח (2018)

 

לנבחנים החיצוניים (האקסטרניים)

 פרסום ציונים מועד קיץ ומועד ב' תשע"ז (2017)

 חומר עזר מותר בשימוש - מועד קיץ תשע"ז

 מערכת זימונים לנבחנים אקסטרנים - מועד קיץ

 מערכת רישום למועד ב' - קיץ תשע"ז


קישורים לחוזרי מנכ"ל עדכניים

 הרפורמה בחטיבה העליונה החל משנה"ל תשע"ה
 טוהר בחינות

 לקויי למידה - הנחיות חדשות החל משנת תשע"ז
 עולים חדשים - חדש!!
 קריטריונים להגשת מועמדות להערכה - עדכון