education - חינוך פורטל בחינות המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 


 
 
 
 פרסום ציוני מועד קיץ תשע"ד (2014) בכל המקצועות ולכלל הנבחנים
  
 משלוח תוצאות בחינות בגרות ועדכון טפסים אישיים לבוגרי תשע"ד (2014)
  
 הצעת פתרונות לבחינות באנגלית ובמתמטיקה - מועד ב' תשע"ד
  
 עדכון פרטים באתר מאגר ורשימת מומחים לבחינות
  
 

 

 

 
 

לבתי הספר (נבחנים אינטרניים)

 הפעלת מטה בחינות ומערכת הודעות ביום בחינה

 פרסום ציונים בכל המקצועות מועד קיץ תשע"ד

 

לנבחנים החיצוניים (האקסטרניים)

 פרסום ציונים בכל המקצועות מועד קיץ תשע"ד

 רישום למועד חורף תשע"ה (2015) לנבחן האקסטרני

 מערכת למימוש התאמות לנבחן האקסטרני - מועד חורף תשע"ה

 

 

קישורים לחוזרי מנכ"ל עדכניים

 הרפורמה בחטיבה העליונה החל משנה"ל תשע"ה
 טוהר בחינות

 לקויי למידה
 עולים חדשים
 קריטריונים להגשת מועמדות להערכה