education - חינוך פורטל בחינות המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 


 
 
 
 מועד ג' במתמטיקה - טרם נקבע
  
 הגשת מחברות בחינה במתמטיקה להערכה - מועד ב'
  
 הודעה לבוגרי תיכון - הרשמה למועד ב' באנגלית ואו במתמטיקה - קיץ תשע"ד (2014)
  
 הצעת פתרונות לבחינות באנגלית ובמתמטיקה - מועד ב' תשע"ד
  
 הנחיות לבתי הספר הנבחנים בשאלונים מפמ"ר
  
 עדכון פרטים באתר מאגר ורשימת מומחים לבחינות
  
 

 

 

 
 

לבתי הספר (נבחנים אינטרניים)

 הפעלת מטה בחינות ומערכת הודעות ביום בחינה

 הנחיות לבחינות מועד ב' - תשע"ד (2014)

 פרסום ציונים באנגלית ו/או במתמטיקה מועד קיץ

  הנחיות לתפעול מועד ב' - תשע"ד (2014)

 לוח בחינות מועד ב' - כולל שעות בחינה

 

 לנבחנים החיצוניים (האקסטרניים)

 פרסום ציונים באנגלית ו/או במתמטיקה קיץ תשע"ד

 

 

קישורים לחוזרי מנכ"ל עדכניים

 הרפורמה בחטיבה העליונה החל משנה"ל תשע"ה טוהר בחינות
 לקויי למידה
 עולים חדשים
 קריטריונים להגשת מועמדות להערכה