education - חינוך פורטל בחינות המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 


 
 
 
 הנחיות לביצוע בחינות במתמטיקה מועד ב'- בעת חרום
  
 הגשת מחברות בחינה במתמטיקה להערכה - מועד ב'
  
 הצעת פתרונות לבחינות באנגלית ובמתמטיקה - מועד ב' תשע"ד
  
 הודעה לבוגרי תיכון - הרשמה למועד ב' באנגלית ואו במתמטיקה - קיץ תשע"ד (2014)
  
 הנחיות לבתי הספר הנבחנים בשאלונים מפמ"ר
  
 עדכון פרטים באתר מאגר ורשימת מומחים לבחינות
  
 

 

 

 
 

לבתי הספר (נבחנים אינטרניים)

 הפעלת מטה בחינות ומערכת הודעות ביום בחינה

 הנחיות לבחינות מועד ב' - תשע"ד (2014)

 פרסום ציונים באנגלית ו/או במתמטיקה מועד קיץ

  הנחיות לתפעול מועד ב' - תשע"ד (2014)

 לוח בחינות מועד ב' - כולל שעות בחינה

 

 לנבחנים החיצוניים (האקסטרניים)

 פרסום ציונים באנגלית ו/או במתמטיקה קיץ תשע"ד

 

 

קישורים לחוזרי מנכ"ל עדכניים

 הרפורמה בחטיבה העליונה החל משנה"ל תשע"ה טוהר בחינות
 לקויי למידה
 עולים חדשים
 קריטריונים להגשת מועמדות להערכה