education - חינוך פורטל בחינות המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 


 
 
 
 שאלונים מתורגמים לעולים חדשים משוגרים באמצעות מערכת מטה בחינות
  
 בחינות מועד ב' - קיץ תשע"ו 2016
  
 הנחיות לבתי הספר הנבחנים בשאלוני מפמ"ר בקיץ תשע"ו
  
 שאלונים שישוגרו במערכת הודעות מטה בחינות ולא יועברו בדיוור ישיר
  
  הנחיות הרשמה במרכז בחינה גמיש לבוגרי תיכון
  
 נוהל תפעול השגחה מעודכן עם הבהרות למועד קיץ תשע"ו
  
 

 

 

 
 

לבתי הספר (נבחנים אינטרניים)

 מצגת תפעול מבנה המקצועות במתכונת הרפורמה

 מערכת ארועי בחינה למועד קיץ כולל שעות

 מערכת הודעות מטה בחינות למועד קיץ תשע"ו

 חוברת מעודכנת למאי 2016 לסמלי שאלונים בתכנית הרפורמה

 היערכות לקראת בחינות הבגרות באנגלית

 

לנבחנים החיצוניים (האקסטרניים)

 תקנון לנבחן האקסטרני חדש לפי תכנית הרפורמה

 מערכת זימון לנרשמים למועד קיץ תשע"ו

 לוח בחינות קיץ תשע"ו כולל שעות בחינה

 חומר עזר מותר בשימוש - בחינות קיץ תשע"ו

 רישום במרכז בחינה גמיש - מועד קיץ תשע"ו

 

קישורים לחוזרי מנכ"ל עדכניים

 הרפורמה בחטיבה העליונה החל משנה"ל תשע"ה
 טוהר בחינות - חדש!!

 לקויי למידה - הנחיות חדשות החל מתשע"ה 
 עולים חדשים - חדש!!
 קריטריונים להגשת מועמדות להערכה - עדכון