education - חינוך פורטל בחינות המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 


 
 
 
 נפתח הרישום לבחינות מועד ב' תשע"ו - לבוגרי תיכון בלבד
  
 קטע הבנת הנשמע ברוסית ובצרפתית
  
 דיווח ציון בטופס 9588 במתכונת הבחינות החדשה (רפורמה)
  
 שאלונים מתורגמים לעולים חדשים משוגרים באמצעות מערכת מטה בחינות
  
 הנחיות לבתי הספר הנבחנים בשאלוני מפמ"ר בקיץ תשע"ו
  
 שאלונים שישוגרו במערכת הודעות מטה בחינות ולא יועברו בדיוור ישיר
  
  הנחיות הרשמה במרכז בחינה גמיש לבוגרי תיכון
  
 

 

 

 
 

לבתי הספר (נבחנים אינטרניים)

 מצגת תפעול מבנה המקצועות במתכונת הרפורמה

 מערכת ארועי בחינה למועד קיץ כולל מועד ב'

 מערכת הודעות מטה בחינות למועד קיץ תשע"ו

 חוברת מעודכנת למאי 2016 לסמלי שאלונים בתכנית הרפורמה

 הנחיות לקראת מועד ב' תשע"ו (2016)

 

לנבחנים החיצוניים (האקסטרניים)

 רישום לבחינות מועד ב' תשע"ו

 תקנון לנבחן האקסטרני חדש לפי תכנית הרפורמה

 מערכת זימון לנרשמים למועד קיץ תשע"ו

  חומר עזר מותר בשימוש - בחינות קיץ תשע"ו

 רישום במרכז בחינה גמיש - מועד קיץ תשע"ו

 

קישורים לחוזרי מנכ"ל עדכניים

 הרפורמה בחטיבה העליונה החל משנה"ל תשע"ה
 טוהר בחינות - חדש!!

 לקויי למידה - הנחיות חדשות החל מתשע"ה 
 עולים חדשים - חדש!!
 קריטריונים להגשת מועמדות להערכה - עדכון