education - חינוך פורטל בחינות המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 


 
 
 
 פרסום חוברת הרכבי המקצועות והשאלונים לפי תכנית ההיבחנות החדשה
  
 הנחיות נוספות והבהרות לקראת מועד אביב תשע"ו
  
 פרסום לוח בחינות מועד קיץ תשע"ו (2016) - גירסה סופית
  
 היערכות רישום לבחינות הבגרות מועד קיץ תשע"ו (2016)
  
 נוהל השגחה מעודכן וממלאי תפקידים בזמן הבחינות - מועד חורף תשע"ו
  
 

 

 

 
 

לבתי הספר (נבחנים אינטרניים)

 הנחיות נוספות והבהרות למועד אביב תשע"ו (2016)

 הפקת דו"ח תלמידים עולים למוסד

 הנחיות לבחינות הסמכה - מועד אביב תשע"ו

 

לנבחנים החיצוניים (האקסטרניים)

 לוח בחינות מועד חורף תשע"ו (2016) - כולל שעות

 מערכת זימונים לבחינות מועד חורף תשע"ו (2016) 

 הרשמה מאוחרת במרכז בחינה גמיש (מרב"ג) חומר עזר מותר בשימוש לבחינות חורף תשע"ו

 

קישורים לחוזרי מנכ"ל עדכניים

 הרפורמה בחטיבה העליונה החל משנה"ל תשע"ה
 טוהר בחינות - חדש!!

 לקויי למידה - הנחיות חדשות החל מתשע"ה 
 עולים חדשים - חדש!!
 קריטריונים להגשת מועמדות להערכה - עדכון