education - חינוך פורטל בחינות המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 


 
 
 
 הנחיות לבתי הספר הנבחנים בשאלוני מפמ"ר בקיץ תשע"ו
  
 שאלונים שישוגרו במערכת הודעות מטה בחינות ולא יועברו בדיוור ישיר
  
  הנחיות הרשמה במרכז בחינה גמיש לבוגרי תיכון
  
 נוהל תפעול השגחה מעודכן עם הבהרות למועד קיץ תשע"ו
  
 טעות בחישוב ציונים ב-5 שאלונים - מועד חורף תשע"ו
  
 לוח ארועים - בחינות קיץ תשע"ו (2016) כולל שעות בחינה
  
 

 

 

 
 

לבתי הספר (נבחנים אינטרניים)

 מצגת תפעול מבנה המקצועות במתכונת הרפורמה

 מערכת ארועי בחינה למועד קיץ כולל שעות

 מערכת הודעות מטה בחינות למועד קיץ תשע"ו

 חוברת מעודכנת למאי 2016 לסמלי שאלונים בתכנית הרפורמה

 

לנבחנים החיצוניים (האקסטרניים)

 תקנון לנבחן האקסטרני חדש לפי תכנית הרפורמה

 מערכת זימון לנרשמים למועד קיץ תשע"ו

 לוח בחינות קיץ תשע"ו כולל שעות בחינה

 חומר עזר מותר בשימוש - בחינות קיץ תשע"ו

 

קישורים לחוזרי מנכ"ל עדכניים

 הרפורמה בחטיבה העליונה החל משנה"ל תשע"ה
 טוהר בחינות - חדש!!

 לקויי למידה - הנחיות חדשות החל מתשע"ה 
 עולים חדשים - חדש!!
 קריטריונים להגשת מועמדות להערכה - עדכון