education - חינוך פורטל בחינות המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 


 
 
 
 חוזר הבהרות ועדכונים למועד קיץ תשע"ז
  
 חומר עזר מותר בשימוש ודיווח ציונים בעל-פה למועד אביב תשע"ז
  
 לוח בחינות מועד קיץ תשע"ז (2017) כולל שעות בחינה
  
 הנחיות דיווח מחודש - הערכת עבודת גמר תשע"ז
  
 פרסום ציונים מועד חורף תשע"ז (2017)
  
 

 

 

 
 

לבתי הספר (נבחנים אינטרניים)

חדש!! חוברת השאלונים עדכנית לחודש מרץ 2017

 לוח בחינות סופי כולל שעות בחינה - קיץ תשע"ז

 מערכת הודעות מטה בחינות מועד אביב תשע"ז (2017)

 פרסום ציונים - מועד חורף תשע"ז (2017)

 

לנבחנים החיצוניים (האקסטרניים)

 מערכת רישום לנבחנים אקסטרנים למועד קיץ

 מערכת למימוש התאמות בדרכי היבחנות - מועד קיץ

נושאי הלימוד לבחינות הבגרות - הבהרה


קישורים לחוזרי מנכ"ל עדכניים

 הרפורמה בחטיבה העליונה החל משנה"ל תשע"ה
 טוהר בחינות

 לקויי למידה - הנחיות חדשות החל משנת תשע"ו
 עולים חדשים - חדש!!
 קריטריונים להגשת מועמדות להערכה - עדכון