education - חינוך פורטל בחינות המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 


 
 
 
 חדש!! מערכת מועדי בחינות מועד קיץ תשע"ה - הכוללת שעות בחינה
  
 הודעה על הארכת הרישום למועד קיץ תשע"ה
  
 חוזר הנחיות מעודכן לקראת מועד קיץ תשע"ה
  
 הנחיות נוספות לתפעול מועד אביב תשע"ה (2015)
  
 הנחיות לבחינות הסמכה - מועד אביב תשע"ה (2015)
  
 עדכון טבלת הצרופים האפשריים במתמטיקה
  
 עדכון פרטים באתר מאגר ורשימת מומחים לבחינות
  
 

 

 

 
 

לבתי הספר (נבחנים אינטרניים)

 כניסה למערכת הודעות מטה בחינות ביום בחינה

 מערכת לוח בחינות כולל שעות - קיץ תשע"ה (2015)

 הנחיות מעודכנות לקראת בחינות מועד קיץ תשע"ה

 מערכת  משוב בגרות מעודכנת לקיץ תשע"ד

 הנחיות להגשת עבודות גמר בשנה"ל תשע"ה

 

לנבחנים החיצוניים (האקסטרניים)

 הדפסת אישור רישום לבחינות מועד קיץ תשע"ה

 

קישורים לחוזרי מנכ"ל עדכניים

 הרפורמה בחטיבה העליונה החל משנה"ל תשע"ה
 טוהר בחינות

 לקויי למידה - הנחיות חדשות החל מתשע"ה 
 עולים חדשים - חדש!!
 קריטריונים להגשת מועמדות להערכה - עדכון