education - חינוך פורטל בחינות המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 


 
 
 
 תוספות והבהרות לקראת מועד חורף תשע"ה (2015) - מעודכן
  
 הרשמה מאוחרת במרכז בחינה גמיש (מרב"ג) מועד חורף תשע"ה
  
 עדכון טבלת הצרופים האפשריים במתמטיקה
  
 עדכון פרטים באתר מאגר ורשימת מומחים לבחינות
  
 

 

 

 
 

לבתי הספר (נבחנים אינטרניים)

 הפעלת מטה בחינות ומערכת הודעות ביום בחינה

 מערכת  משוב בגרות מעודכנת לקיץ תשע"ד

 הנחיות לקראת מועד חורף תשע"ה (2015)

 הבהרות ועדכונים לקראת מועד חורף תשע"ה (2015)

 הנחיות להגשת עבודות גמר בשנה"ל תשע"ה

 

לנבחנים החיצוניים (האקסטרניים)

  מערכת זימונים לנרשם למועד חורף תשע"ה (2015)

 מערכת למימוש התאמות לנבחן האקסטרני - מועד חורף תשע"ה

 הרשמה מאוחרת במרב"ג לבחינות חורף תשע"ה לאקסטרנים

 

קישורים לחוזרי מנכ"ל עדכניים

 הרפורמה בחטיבה העליונה החל משנה"ל תשע"ה
 טוהר בחינות

 לקויי למידה - הנחיות חדשות החל מתשע"ה 
 עולים חדשים - חדש!!
 קריטריונים להגשת מועמדות להערכה - עדכון