education - חינוך פורטל בחינות המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
 
הרכב תעודת הבגרות
מידע על תעודת הבגרות
 

תעודת בגרות
תעודת הבגרות במדינת ישראל היא תעודה המוענקת לכל בוגר בית ספר תיכון או נבחן חיצון שעמד בהצלחה בכל הדרישות הלימודיות והחוקיות של משרד החינוך בישראל. התעודה מוענקת על ידי אגף הבחינות במינהל הפדגוגי, שאחראי על קיום מערכת הבחינות הממלכתיות - חיצוניות ועל ידי בית הספר אותו סיימו התלמיד או התלמידה.

מבנה התעודה 
התעודה כוללת את הנתונים המזהים של התלמיד או התלמידה ואת שם בית-הספר אותו סיימו. בצד הימני של התעודה מופיעה רשימת המקצועות בהם נבחן התלמיד בבחינות ממלכתיות חיצוניות באמצעות משרד החינוך או מאושרות על ידו. בצד השמאלי של התעודה מופיע רשימת המקצועות אותם למדו ובהם נבחנו במסגרת בית הספר. לכל מקצוע בתעודת הבגרות מוגדרת גם רמת הבחינה והציון שניתן לתלמיד במקצוע.

רמות הלימוד
רמות הלימוד במערכת מוגדרת ביחידות לימוד המאפיינות הן את מידת העמקה במקצוע ורמת קושי הבחינה והן את מספר שעות הלימוד באותו המקצוע. טווח הרמות למקצועות השונים הוא בין ‏1 יחידת לימוד ל - ‏5 יחידות לימוד, בדרך כלל היקף הלימודים ליחידת לימוד אחת מוערך בכ‏-90 שעות לימוד בכתה. כך מקצועות ברמה של ‏5 יחידות לימוד נילמדו בלפחות ‏450 שעות לימוד.

ציון המקצוע
הציון שנקבע לכל מקצוע הוא שילוב של ממוצע הציונים של הבחינות שנערכו בבית הספר ועל פיהן נקבע הציון השנתי עם ציון הבחינה  הממלכתית-חיצונית.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/06/2012