education - חינוך פורטל בחינות המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
 
פרסום לוח מועד בחינות חורף וקיץ תשע"ה (2015)
 

ירושלים, כ"ה בתשרי תשע"ה

19 באוקטובר 2014

 

 

 

לכבוד

מנהלי בתי הספר העל יסודיים

 

שלום רב,

 

הנדון: לוח מועדי בחינות חורף וקיץ תשע"ה (2015)

 

כחלק מהיערכות משרד החינוך ובתי הספר לקראת בחינות הבגרות במועדי חורף וקיץ תשע"ה, מצורף בזה לוח מועדי בחינות חורף וקיץ תשע"ה. הלוח נבנה תוך שיתוף מעגלים של מנהלי אשכולות במזכירות הפדגוגית, מפמ"רים, מפקחים, ארגון המורים, ארגון מנהלי בתי הספר, מועצת התלמידים, נציגי הצבא, נציגי הדתות ועוד. אנו מודים לכל המגיבים על הסיוע ושיתוף הפעולה.

 

*  גם השנה, במועד החורף והקיץ יופעל לוח הבחינות על פי המבנה החדש. בחינות הבגרות יתקיימו ברובן בימים שני וחמישי בדומה למועד קיץ תשע"ד (2014), זאת לאור התגובות החיוביות שהתקבלו, שעיקרן היה  כי ריווח זה סייע לתלמידים ולמורים בהתארגנות ובלמידה לקראת הבחינה הבאה.

 

*  מכיוון שלכל מקצוע נקבע יום בחינה אחד עבור כל השאלונים למקצוע, מומלץ לחלק את מועדי ההבחנות למועד אחד עבור הרמה הרגילה ולמועד מאוחר יותר עבור הרמה המוגברת.

 

*  הלוח כולל את פירוט מקצועות הבחינה שיוחדו לכל מסגרות החינוך במערכת החינוך. במקרים מועטים בהם מתקיימות בחינות במספר מקצועות בחירה (כגון: 8.6.2015  ו- 2.7.2015) ובבית הספר ישנם תלמידים הנבחנים ביותר מתחום אחד, יש לפנות בכתב לגב' ריקי זקן לפקס 5603115 – 02  עד ליום ראשון, ח' בכסלו תשע"ה, 30.11.2014 ולפרט מהם המקצועות החופפים. ועדה בין אגפית במשרד החינוך תדון במקרים אלו ותיידע את בית הספר לגבי אופן ההיבחנות. יודגש כי החל מתלמידי כיתות י' תשע"ה יש להיערך כדי למנוע חפיפה בין המבחנים.

 

לשאלות ולהבהרות ניתן לפנות בכתב לגב' ריקי זקן לפקס שצויין לעיל.

 

ההנחיות לרישום ולביצוע לקראת בחינות הבגרות במועד חורף תשע"ה (2015), יפורסמו בעוד כשבוע ביחד עם לוח המועדים הסופי.

 

 

לוח בחינות מועד חורף תשע"ה - סופי כולל שעות בחינה 

 

לוח בחינות מועד קיץ תשע"ה (2015) - סופי   

 

 

בברכה,

 

ד"ר משה דקלו

מנהל אגף בכיר בחינות

 

 

                                                                                     

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  19/04/2015